Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-485-0
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας
Συνεργασία: Στ. Χριστοφορίδου

Η αίτηση ακυρώσεως είναι το βασικό ένδικο βοήθημα στον χώρο του διοικητικού δικαίου. Αποτελεί το κυριότερο δικόγραφο το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με την ύλη του διοικητικού δικαίου.

Το έργο αυτό, «Η αίτηση ακυρώσεως», είναι αφιερωμένο στο ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης, και έχει ως σκοπό να παραδώσει στο κοινό μία πλήρως εμπεριστατωμένη και εμπλουτισμένη με την πρόσφατη νομολογία, ανάλυση η οποία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις απαιτήσεις των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και των ερευνητών.

Στην δεύτερη αυτή επικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνονται όλες οι νομολογιακές εξελίξεις που ακολούθησαν της έκδοσης του Ν 3900/2010, συνοδευμένες βεβαίως και με τις σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις.

Το έργο διαρθρώνεται σε κεφάλαια τα οποία έχουν ως αντικείμενο: τις προϋποθέσεις παραδεκτού άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως, τους λόγους ακύρωσης, την προδικασία, καθώς και την διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Ακόμη, αναλύονται τα αποτελέσματα της ακυρωτικής δίκης, ζητήματα σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία, όπως επίσης και η έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, σε ειδικά κεφάλαια, παρουσιάζονται η δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, καθώς και νομολογία σχετικά με την ακυρωτική αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων.

Το ανά χείρας έργο συνιστά έναν πλήρη οδηγό για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου με αντικείμενο το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ1
 • Α. Η ταυτότητα της αίτησης ακύρωσης1
 • Β. Η επαύξηση της δικαστικής προστασίας2
 • Γ. Τα όρια της μετατροπής διαφορών4
 • Δ. Η κατοχύρωση της αίτησης ακυρώσεως στο παρελθόν και η μελλοντική προοπτική5
 • Ε. Περαιτέρω συμπεράσματα από τη συνταγματική κατοχύρωση6
 • ΣΤ. Τα απαράδεκτα και η έκτασή τους7
 • Ζ. Ιστορικές δικαστικές αποφάσεις8
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ12
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ21
 • ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ21
 • Α. Εκτελεστές διοικητικές πράξεις21
 • α. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις24
 • β. Διοικητικές συμβάσεις24
 • γ. Τύπος ατομικών διοικητικών πράξεων26
 • δ. Σύμφωνη και απλή γνώμη ή πρόταση28
 • ε. Ανακλητικές πράξεις29
 • στ. Προπαρασκευαστικές και επιβεβαιωτικές πράξεις30
 • ζ. Μέτρα εσωτερικής τάξεως, εγκύκλιοι31
 • η. Σύνθετη διοικητική ενέργεια32
 • θ. Πράξεις περιορισμένης χρονικής ισχύος. Κατάργηση δίκης. Ιδιαίτερο έννομο συμφέρον33
 • ι. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας35
 • ια. Πράξεις νομοθετικής λειτουργίας38
 • ιβ. Κυβερνητικές πράξεις40
 • Α. Τι είναι διοικητική πράξη. Οργανικό κριτήριο41
 • Β. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις45
 • Γ. Εκτελεστή διοικητική πράξη 63
 • Δ. Πράξεις συναρτώμενες με προηγούμενη γνωμοδοτική διαδικασία76
 • Ε. Επόμενες της εκτελεστής, βεβαιωτικές πράξεις79
 • ΣΤ. Μέτρα εσωτερικής τάξης80
 • Ζ. Σύνθετη διοικητική ενέργεια81
 • Η. Πράξεις περιορισμένης χρονικής ισχύος85
 • Θ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας88
 • Ι. Πράξεις νομοθετικής λειτουργίας και νομοθετικών οργάνων98
 • ΙΑ. Πράξεις δικαστικής λειτουργίας και δικαστικών οργάνων100
 • ΙΒ. Πράξεις διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και των ΝΠΔΔ ή πράξεις από το ιδιωτικό δίκαιο103
 • ΙΓ. Πράξεις που είναι προσβλητές με προσφυγή ουσίας και με τα λοιπά ένδικα βοηθήματα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων105
 • ΙΔ. Αποσπαστές διοικητικές πράξεις111
 • ΙΕ. Πράξεις που ανήκουν στη δικαστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου112
 • ΙΣΤ. Πράξεις των εκκλησιαστικών αρχών καθαρά πνευματικού χαρακτήρα 118
 • ΙΖ. Πράξεις πραγματοπαγείς122
 • ΙΗ. Σιωπηρές αρνήσεις123
 • ΙΘ. Πράξεις κυβερνητικού χαρακτήρα125
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ41
 • Β. Η αρνητική προϋπόθεση της έλλειψης παράλληλης προσφυγής127
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ132
 • Γ. Έννομο συμφέρον141
 • α. Το έννομο του συμφέροντος141
 • β. Ενδοστρεφής δίκη142
 • γ. Η αποδοχή143
 • δ. ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ144
 • ε. Είδη εννόμου συμφέροντος146
 • στ. Παρέμβαση - Τριτανακοπή147
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ148
 • Δ. Προθεσμία184
 • α. Υπολογισμός προθεσμίας185
 • β. Διόρθωση σφαλμάτων186
 • γ. Κωδικοποίηση κανονιστικών διοικητικών πράξεων, με νέα πράξη187
 • δ. Ατομικές διοικητικές πράξεις εκ του νόμου δημοσιευτέες187
 • ε. Κοινοποίηση188
 • στ. Κοινοποίηση με πρόσφορο τρόπο189
 • ζ. Γνώση της διοικητικής πράξης189
 • η. Σύνθετη διοικητική ενέργεια190
 • θ. Ενδικοφανής προσφυγή190
 • ι. Αναστολή προθεσμίας191
 • ια. Διακοπή προθεσμίας192
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ194
 • Ε. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής212
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ212
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ217
 • ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ217
 • Α. Αναρμοδιότητα217
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ222
 • Β. Παραβίαση ουσιώδους τύπου229
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ237
 • Γ. Παράβαση νόμου κατ’ ουσίαν253
 • α. Συνταγματικότητα διατάξεων254
 • β. Διεθνείς συμβάσεις και αμοιβαιότητα256
 • γ. Γενικές αρχές259
 • δ. Interna corporis261
 • ε. Αναδρομικότητα νόμων262
 • στ. Ερμηνεία νόμων262
 • ζ. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου263
 • η. Διατάγματα264
 • θ. Φορείς και όρια νομοθετικής εξουσιοδότησης264
 • ι. Νόμοι - Πλαίσια265
 • ια. Αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα265
 • ιβ. Κανονιστικές πράξεις266
 • ιγ. Ακυρωτικοί λόγοι αναγόμενοι σε παράβαση νόμου266
 • ιδ. Παράβαση δεδικασμένου και συμμόρφωση266
 • ιε. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός268
 • ιστ. Πλάνη περί τα πράγματα268
 • ιζ. Διακριτική ευχέρεια διοίκησης269
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ270
 • Δ. Κατάχρηση εξουσίας304
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ305
 • Ε. Έρευνα και παραδεκτό όλων των λόγων ακύρωσης306
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ308
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ316
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ316
 • Α1. Στόχευση ταχύτητας και ασφάλειας δικαίου στη διοικητική δικονομία (Ν 3900/2010)316
 • α. Ο θεσμός της πρότυπης δίκης317
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 318
 • β. Η δίκη «πιλότος»318
 • γ. Το «προδικαστικό ερώτημα»319
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ320
 • δ. Οι Ολομέλειες για τις αντισυνταγματικότητες323
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ325
 • ε. Η «διήθηση» δια μέσου του ΝΣΚ328
 • στ. Περιορισμός στο παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης328
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 330
 • ζ. Η έκθεση και η γνώμη του εισηγητή δικαστή336
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ338
 • Α2. Σχετικά με την (Ν 3900/2010, ΦΕΚ Α΄ 213, άρθρο 6) νομοθετική μεταβολή με την οποία καταργείται η διατύπωση γνώμης από τον εισηγητή δικαστή στην έκθεσή του επί της ακυρωτικής διαφοράς339
 • Β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις ακυρωτικής δίκης342
 • α. Ικανότητα δικαίου343
 • β. Ικανότητα για δικαστική παράσταση344
 • γ. Παθητική νομιμοποίηση - Ενεργητική νομιμοποίηση346
 • δ. Ομοδικία - συνάφεια347
 • ε. Άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Κατάθεση του δικογράφου (άρθρα 17 και 19 του ΠΔ 18/1989)349
 • στ. Πληρεξουσιότητα356
 • ζ. Αίτηση επανασυζήτησης356
 • η. Παραπομπή υπόθεσης357
 • θ. Εισηγητής και βοηθός Εισηγητής357
 • ι. Διαδικασία εκδίκασης ακυρωτικών διαφορών358
 • ια. Εισήγηση360
 • ιβ. Απόψεις διοίκησης363
 • ιγ. Δεύτερη αίτηση ακυρώσεως365
 • ιδ. Πρόσθετοι λόγοι365
 • ιε. Υπομνήματα366
 • ιστ. Κατάργηση δίκης367
 • ιζ. Πληρεξουσιότητα. Παράσταση. Εκπροσώπηση372
 • ιη. Κύρια διαδικασία373
 • ιθ. Αποφάσεις ΣτΕ374
 • κ. Επίδοση375
 • κα. Τέλη. Παράβολο. Απαλλαγή από τέλη και παράβολο. Έξοδα διαδικασίας376
 • κβ. Ευεργέτημα της πενίας379
 • κγ. Δικαστική δαπάνη379
 • κδ. Παρέμβαση380
 • κε. Τριτανακοπή385
 • Α. Δικαιοδοσία387
 • Β. Αρμοδιότητα390
 • Γ. Αρμοδιότητα Τμημάτων395
 • Δ. Άσκηση και κατάθεση αίτησης ακυρώσεως398
 • Ε. Πληρεξουσιότητα και παράσταση402
 • ΣΤ. Ομοδικία και συνάφεια407
 • Ζ. Κατάργηση δίκης410
 • Η. Παρέμβαση418
 • Θ. Τριτανακοπή421
 • Ι. Λοιπά θέματα423
 • Α. Συνέπειες απόφασης. Συμμόρφωση της Διοίκησης443
 • Β. Αποφάσεις Επιτροπής Συμμόρφωσης454
 • Α. Γενικά θέματα αιτήσεως αναστολής490
 • Β. Ασφαλιστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις514
 • Α. Ουσιαστικά θέματα557
 • Β. Δικονομικά θέματα561
 • α. Δικαιοδοσία561
 • β. Αρμοδιότητα563
 • γ. Διάδικοι566
 • δ. Φύση προσβαλλόμενης πράξης566
 • ε. Έννομο συμφέρον570
 • στ. Προθεσμία - Επίδοση574
 • ζ. Παθητική νομιμοποίηση579
 • η. Παρεμπίπτων έλεγχος580
 • θ. Πληρεξουσιότητα581
 • ι. Παρέμβαση584
 • ια. Ομοδικία585
 • ιβ. Παραίτηση - Κατάργηση δίκης585
 • ιγ. Τριτανακοπή587
 • ιδ. Συμμόρφωση Διοίκησης588
 • ιε. Προσωρινή δικαστική προστασία 588
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ387
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ433
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ433
 • Α. Δεδικασμένο433
 • Β. Συνέπειες απόφασης435
 • Γ. Συμμόρφωση της διοίκησης441
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ467
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΠΡΑΞΕΩΣ467
 • Α. Αναστολή εκτελέσεως από την ίδια τη διοίκηση (παρ. 1 του άρθρου 52)468
 • Β. Αναστολή εκτέλεσης από δικαστικό σχηματισμό (παρ. 2 του άρθρου 52)470
 • Γ. Η αίτηση αναστολής και η προδικασία της (παρ. 3 του άρθρου 52)474
 • Δ. Η θέση του δικαιουμένου εις παρέμβασιν, στην διαδικασία της αναστολής (παρ. 4 του άρθρου 52)477
 • Ε. Η προσωρινή διαταγή αναστολής του Προέδρου (παρ. 5 του άρθρου 52)478
 • ΣΤ. Λόγοι αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης αναστολής (παρ. 6 και 7 του άρθρου 52)481
 • Ζ. Διατακτικές δυνατότητες του Δικαστικού Συμβουλίου και παραλείψεις της διοίκησης (παρ. 8 του άρθρου 5)486
 • Η. Ανάκληση της απόφασης αναστολής, απόρριψη της αίτησης και παραίτηση (παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 52)488
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ491
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ522
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν 4412/2016)522
 • Α. Ρυθμιστικό πεδίο του νόμου522
 • Β. Είδη δικαστικής προστασίας523
 • Γ. Αρμόδια δικαστήρια524
 • Δ. Δημόσιες συμβάσεις525
 • ΣΤ. Προδικαστική προσφυγή526
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ551
 • ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ551
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ558
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ595
 • Η ΕΦΕΣΗ595
 • Α. Έφεση ενώπιον του ΣτΕ595
 • Β. Η «πρωτότυπη» έφεση, στις ακυρωτικές διοικητικές διαφορές599
 • α. Η Συνταγματική πρόβλεψη599
 • β. Η Νομοθετική υλοποίηση604
 • γ. Η δικαστική εναρμόνιση611
 • δ. Η «υποκειμενική» επιβεβαίωση616
 • ε. Συμπερασματικά620
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ625
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ637
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ637
 • Α. Θέματα αλλοδαπών637
 • B. Θέματα κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος εντός δάσους670
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ679
 • 0
 • 0