Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-272-692-1
Σελίδες: 2634
Επιμέλεια: Ε. Περάκης
Συνεργασία: Λ. Αθανασίου, Κ. Αλεπάκος, Δ. Αυγητίδης, Μ. Βαρελά, Γ. Βασαλάκης, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Χρ. Γκόρτσος, Ν. Δαβράδος, Γ. Δελλής, Π. Δρακόπουλος, Ε. Δρυλλεράκης, Δ. Εμβαλωμένος, Λ. Κοκκίνης, Θ. Κονταξής, Αθ. Κουλορίδας, Ε. Κουράκης, Κ. Λαμπαδάριος, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης, Ε. Λιούλιας, Ε. Μαστρομανώλης, Γ. Μάτσος, Α. Μεταλληνός, Α. Μικρουλέα, Τζ. Παπαντωνοπούλου-Καρατζά, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Γ. Τριανταφυλλάκης, Δ. Τσικρικάς, Ν. Φράγκος, Χ. Χρυσάνθης

Η γ΄ έκδοση του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας (Μάρτιος 2010) είναι μια νέα κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920, πλήρως επικαιροποιημένη με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επήλθαν από τη β΄ έκδοση του έργου. Η παρούσα έκδοση δίνει έμφαση σε μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920. Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920,  ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ.

Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ  δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.)

 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ1
 • ΙΙ. Η «εισηγμένη» Ανώνυμη Εταιρία στον ΚΝ 2190/192021
 • ΙΙΙ. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Εταιρικό Δίκαιο45
 • IV. Φορολογία εισοδήματος ΑΕ89
 • Άρθρο 1 – Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων97
 • Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού109
 • Άρθρον 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές129
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 3α-3β159
 • Άρθρον 3α – [Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες]175
 • Άρθρο 3β – [Έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη]197
 • Άρθρο 3γ200
 • Άρθρον 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου201
 • Άρθρον 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας263
 • Άρθρον 5 – [Επωνυμία της ΑΕ]271
 • Άρθρο 6 – [Έδρα της εταιρίας]279
 • Άρθρο 7308
 • Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα309
 • Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας331
 • Άρθρον 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας367
 • Άρθρον 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο371
 • Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού εκπροσώπων της εταιρείας383
 • Άρθρον 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας389
 • Παράρτημα άρθρου 8 – Η υποκεφαλαιοδότηση στην Ανώνυμη Εταιρία403
 • Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών413
 • Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών425
 • Παράρτημα άρθρου 8β – Η αναγκαστική κατάσχεση μετοχών459
 • Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών471
 • Άρθρον 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών485
 • Άρθρον 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού493
 • Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου503
 • Άρθρον 11α – [Διαίρεση μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές]537
 • Άρθρον 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου573
 • Άρθρο 12α – [Κήρυξη μετοχών ως ανισχύρων]591
 • Άρθρα 13 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών) και 13α (Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου)603
 • Άρθρο 14 – [Ονομαστική αξία μετοχών]763
 • Άρθρον 15 – [Ιδρυτικοί τίτλοι]771
 • Άρθρον 15α – [Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου]785
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 15β-17α791
 • Άρθρον 15β – [Κάλυψη ιδίων μετοχών]793
 • Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές797
 • Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών813
 • Άρθρο 17 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων825
 • Άρθρο 17α – Ίδιες μετοχές831
 • Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές833
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ863
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 18-22β863
 • Άρθρον 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας881
 • Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου921
 • Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου929
 • Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο939
 • Άρθρον 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου945
 • Άρθρον 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου969
 • Άρθρον 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου1009
 • Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού1025
 • Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου1059
 • Άρθρον 24 – [Αμοιβές προς μέλη του ΔΣ]1077
 • Παράρτημα άρθρου 24 – Η φορολογία των αμοιβών που καταβάλλονται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου1093
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον: ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ1097
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 25 -35γ1097
 • Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση1115
 • Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης1133
 • Άρθρον 26α – [Διατυπώσεις ενημέρωσης της Διοίκησης]1177
 • Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση1183
 • Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση1199
 • Άρθρο 29 – Απαρτία1239
 • Άρθρον 30 – [Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων]1249
 • Άρθρον 30α – [Άσκηση δικαιώματος ψήφου από ενεχυρούχους δανειστές - επικαρπωτές]1259
 • Άρθρο 30β – [Πιστωτικά ιδρύματα]1269
 • Άρθρον 31 – Πλειοψηφία1285
 • Άρθρον 32 – Πρακτικά γενικής συνέλευσης1291
 • Άρθρον 33 – [Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης]1297
 • Άρθρον 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης1307
 • Άρθρον 35 – [Απαλλαγή οργάνων διοίκησης και ελεγκτών]1319
 • Άρθρo 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης1325
 • Άρθρo 35β– Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης1363
 • Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις1379