Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-488-1
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η παρούσα 13η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του N 4531/2018 «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 79, 315Β, 323Α, 333 και 339 ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014, 4322/2015, 4337/2015, 4356/2015, 4411/2016, 4443/2016, 4478/2017 και 4509/2017, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/198519
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ19
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ19
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ19
 • Ο ποινικός νόμος19
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]19
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]20
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]23
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ25
 • Η αξιόποινη πράξη25
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]25
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]26
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]27
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]29
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ31
 • Απόπειρα και συμμετοχή31
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]31
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]32
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]33
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]35
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]39
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]49
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ50
 • Επιμέτρηση της ποινής50
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]50
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]57
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]60
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ62
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο62
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]62
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]67
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο79
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]79
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]81
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]82
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ93
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ93
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ93
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]93
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]97
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]100
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ102
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων102
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]102
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]105
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ106
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]106
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ111
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]111
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]123
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ124
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]124
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ126
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]126
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]130
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]133
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ137
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]137
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ152
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]152
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ158
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]158
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ163
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]163
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ165
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Β]165
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ169
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]169
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ170
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]170
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ178
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]178
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ191
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]191
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ193
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]193
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]196
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ200
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]200
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ208
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]208
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ215
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]215
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ216
 • Πταίσματα 216
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]216
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]217
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ226
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]226
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ227
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ227
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]227
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 234
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 265
 • 0
 • 0