Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-489-8
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Κ. Παπαδοπούλου
Πρόλογος: Σ. Φλογαΐτης

Το έργο «Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης» έχει ως αντικείμενο ανάλυσης την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην Ελλάδα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο. 

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μέρη, εκ των οποίων το πρώτο, αφορά το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον, το δεύτερο, εξετάζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο παρεχόμενο επίπεδο προστασίας και το τρίτο, επικεντρώνεται στα μέτρα προστασίας που λήφθηκαν ή μπορούν να ληφθούν από το κράτος, προκειμένου για την επίτευξη μεγαλύτερης προστασίας.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, συγκαταλέγονται μέτρα τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και το κόστος των οποίων μπορεί να καλυφθεί από Ευρωπαϊκούς Πόρους και ιδίως, μέτρα μέσω των οποίων το πολιτιστικό περιβάλλον θα συμβάλει σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ3
 • Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος3
 • Ι. Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον3
 • Α. Η διαλεκτική σχέση και τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον4
 • Β. Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον ως δικαίωμα του ανθρώπου7
 • Γ. Πού κατοχυρώνεται το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον9
 • 1. Εθνικό δίκαιο9
 • 2. Διεθνές δίκαιο12
 • 3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης18
 • 4. Συμβούλιο της Ευρώπης20
 • 5. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου23
 • Δ. Ποιά η σχέση του δικαιώματος στο πολιτιστικό περιβάλλον με την οικονομική ανάπτυξη25
 • 1. Σε διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο26
 • 2. Στην Ελλάδα28
 • Ε. Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ως μόνη μορφή επιτρεπτής ανάπτυξης 30
 • 1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή διάσταση της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης32
 • 2. Η Συνταγματική κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα – η σύνδεσή της με το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον33
 • Στ. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα35
 • ΙΙ. Συμπεράσματα πρώτου μέρους38
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ39
 • Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον39
 • Ι. Διασώζεται το πολιτιστικό περιβάλλον στη νομολογία και τις νομοθετικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης39
 • Α. Νομολογία39
 • 1. Το διευρυμένο έννομο συμφέρον της περιβαλλοντικής δίκης40
 • 2. Η σε έκτακτες λειτουργικές ανάγκες της οικονομίας εξέλιξη της νομολογίας για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον42
 • 3. Η σε έκτακτες λειτουργικές ανάγκες της οικονομίας εξέλιξη της νομολογίας για το πολιτιστικό περιβάλλον43
 • 4. Οικονομική κρίση και νομολογία επί του πολιτιστικού περιβάλλοντος47
 • Β. Νομοθετικές ρυθμίσεις53
 • 1. Η νομοθεσία για την οικονομική κρίση53
 • 2. Η νομοθεσία την περίοδο της οικονομικής κρίσης56
 • ΙΙ. Περιορισμοί που υπήρχαν και παραμένουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης67
 • Α. Η οικία της οδού Ραβινέ69
 • Β. Δυσχερές το έργο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος από τη διοίκηση72
 • Γ. Η εμπειρία από τις διαμεσολαβήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη75
 • ΙΙΙ. Συμπεράσματα δεύτερου μέρους77
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ80
 • Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, σήμερα80
 • Ι. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος τα οποία δεν ενέχουν κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό80
 • Α. Εναλλακτικά εργαλεία αποζημιώσης των ιδιοκτητών και εναλλακτικοί τρόποι προστασίας των αρχαιοτήτων 81
 • Β. Δημοσίευση αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών82
 • Γ. Δικαιοπολιτική84
 • Δ. Εθελοντισμός85
 • Ε. Ενώσεις πολιτών – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις86
 • ΙΙ. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς Πόρους και τη Γενική Κυβέρνηση89
 • Α. Αρχαιολογικό κτηματολόγιο 90
 • Β. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών91
 • Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα 94
 • Δ. Απόσυρση κτηρίων95
 • Ε. Νέα ζωή σε παλαιά κτήρια96
 • Στ. Τοπική Αυτοδιοίκηση97
 • Ζ. Ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των πολιτιστικών αγαθών και οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων101
 • 1. Φορολογία101
 • i. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας102
 • ii. Φόρος Εισοδήματος 103
 • iii. Φόρος Κληρονομίας, Κληροδοσίας ή Δωρεάς104
 • iv. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας105
 • v. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας105
 • vi. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων106
 • vii. Συμπεράσματα από την παρουσίαση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά106
 • 2. Άλλα οικονομικά κίνητρα107
 • Η. Οι ιδιωτικές χορηγίες 110
 • 1. Ο ελληνισμός της διασποράς115
 • ΙΙΙ. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος τα οποία συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο παράγοντας έσοδα116
 • Α. Μισθώσεις για διαφημιστικά μηνύματα116
 • Β. Τέλη κινηματογράφησης117
 • Γ. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα120
 • Δ. Ιδιωτική διαχείριση121
 • 1. Η πρόταση ιδιωτικής ανάπτυξης ανεκμετάλλευτων αρχαιολογικών χώρων124
 • 2. Σύζευξη της ιδιωτικής διαχείρισης με την πολιτιστική διαχείριση125
 • Ε. Δράσεις των μουσείων και χρήσεις των μνημείων 126
 • 1. Τα έσοδα των Μουσείων126
 • 2. Χρήσεις των κινητών και ακινήτων μνημείων και μουσείων128
 • i. Αποτύπωση, κατασκευή εκμαγείων και αντιγραφή των αρχαιοτήτων των μουσειακών συλλογών128
 • ii. Ζητήματα χρήσης των αρχαίων μνημείων και μουσείων129
 • ΣΤ. Μουσεία ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ130
 • Ζ. Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κλασικών σπουδών132
 • Η. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός134
 • 1. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός138
 • 2. Ειδικότερες μορφές πολιτιστικού τουρισμού140
 • 3. Αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού144
 • Θ. Η Κοινωνικοποίηση των Μνημείων146
 • ΙV. Συμπεράσματα τρίτου μέρους149
 • Τελικά Συμπεράσματα151
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ155
 • Ι. Ελληνόγλωσση155
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση157
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ163
 • Ι. Ελληνόγλωσση163
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση168
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ171
 • 0
 • 0