Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-495-9
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Μ. Σεζένιας
Φορολογικό Μητρώο Φορολογία εισοδήματος Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ Υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόδοση του ΦΠΑ Εργατικά / Ασφαλιστικά θέματα Στοιχεία Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η επανέκδοση της έκδοσης «Φορολογία Δικηγόρων» για το έτος 2018 κατέστη αναγκαία προκειμένου να προσφέρει στους αναγνώστες ασφαλείς φορολογικές λύσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται με την ψήφιση αρκετών φορολογικών νόμων που τροποποιούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), αλλά και με την έκδοση πολυάριθμων ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Οι συγγραφείς, έμπειροι λογιστές - φοροτεχνικοί, καταγράφουν με κατανοητό τρόπο όλες τις λογιστικές, φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ως ασκουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και μελών δικηγορικών εταιρειών, από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, του ΦΠΑ και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, του Ν 4308/2014, του νόμου δηλαδή που κατήργησε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Ν 4093/2012, παρ. Ε΄, υποπαρ. Ε1.). Επιπλέον, σε αυτή την έκδοση κατέστη απαραίτητη η αναφορά, όπου κρίνεται αναγκαίο, στις σχετικές διατάξεις του Ν 4387/2016, που μεταρρύθμισε άρδην το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα και επηρέασε σημαντικότατα, μεταξύ άλλων, τους ασφαλισμένους του νομικού κλάδου. 

Ειδικότερα, στο βιβλίο «Φορολογία Δικηγόρων» περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Οι διαδικασίες έναρξης του επαγγέλματος του δικηγόρου, μέσω συμπληρωμένων εντύπων του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ.

- Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αφορούν τους κανόνες τιμολόγησης, τον χρόνο και τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων κ.ά.

- Η ανάλυση της φορολόγησης του δικηγορικού εισοδήματος, με ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων και ολοκληρωμένα παραδείγματα και συμπληρωμένα φορολογικά έντυπα.

- Η διαχείριση και συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

- Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, από την σκοπιά του εργοδότη - δικηγόρου, ο οποίος για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και σχετικά με τον ΕΦΚΑ κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.

Η νέα τρίτη έκδοση της «Φορολογίας Δικηγόρων» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής στα χέρια των δικηγόρων, αλλά και των λογιστών φοροτεχνικών που τους εξυπηρετούν, με σκοπό να τους βοηθήσει να παρακολουθούν ορθά τις φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, αποτελεί έναν οδηγό ορθής συμπλήρωσης όλων των υποχρεωτικών δηλώσεων και εντύπων για όλους εκείνους τους δικηγόρους που επιθυμούν μόνοι τους να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ21
 • Α. Έναρξη εργασιών21
 • 1. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγόρου21
 • 2. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγορικής εταιρείας27
 • Β. Μεταβολή εργασιών33
 • 1. Αλλαγή έδρας33
 • 2. Μεταβολή λογιστικού συστήματος35
 • 3. Πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών38
 • 4. Μετάταξη καθεστώτος ΦΠΑ40
 • Γ. Διακοπή εργασιών42
 • Δ. Μεταβολή ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ45
 • Α. Περιουσία και επιχείρηση45
 • Β. Ισολογισμός47
 • Γ. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014)48
 • 1. Οι δικηγόροι ως λογιστικές οντότητες48
 • i. Πολύ μικρές οντότητες50
 • ii. Μικρές οντότητες50
 • iii. Μεσαίες οντότητες51
 • iv. Μεγάλες οντότητες51
 • 2. Πολύ μικρές οντότητες βάσει κύκλου εργασιών52
 • Δ. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)53
 • Ε. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)54
 • 1. Παραστατικό στις αμοιβές των δικηγόρων55
 • 2. Παράδειγμα56
 • ΣΤ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)58
 • Ζ. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων59
 • Η. Λοιπά λογιστικά αρχεία (βιβλία)59
 • Θ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις60
 • Ι. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων61
 • ΙΑ. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων63
 • 1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία63
 • 2. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων65
 • i. Λογιστικές αποσβέσεις65
 • ii. Φορολογικές αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013)67
 • iii. Η έννοια της απομείωσης70
 • 3. Χρηματοδοτική μίσθωση71
 • i. Ο δικηγόρος ως μισθωτής71
 • ii. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής71
 • 4. Λειτουργική μίσθωση72
 • i. Ο δικηγόρος ως μισθωτής72
 • ii. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής 72
 • 5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία72
 • 6. Αποτίμηση υποχρεώσεων74
 • i. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις74
 • ii. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις75
 • iii. Προβλέψεις75
 • 7. Κρατικές επιχορηγήσεις75
 • 8. Αναβαλλόμενοι φόροι76
 • 9. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων76
 • 10. Στοιχεία της καθαρής θέσης78
 • 11. Το προσάρτημα78
 • 12. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ87
 • Α. Πηγές εισοδήματος87
 • 1. Εισαγωγή87
 • 2. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις87
 • i. Περιπτώσεις εισοδημάτων από μισθωτή εργασία87
 • α. Πάγια αντιμισθία87
 • β. Αμοιβή ασκούμενου δικηγόρου88
 • γ. Δικηγόρος - οιονεί μισθωτός88
 • ii. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία89
 • iii. Μείωση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία - Συλλογή καταναλωτικών δαπανών90
 • iv. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις93
 • 3. Εισόδημα από κεφάλαιο94
 • i. Μερίσματα94
 • ii. Τόκοι95
 • iii. Δικαιώματα96
 • iv. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα)96
 • α. Ανείσπρακτα μισθώματα97
 • 4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου97
 • i. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας97
 • ii. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων98
 • 5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα99
 • i. Έννοια εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα99
 • ii. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος του δικηγόρου99
 • iii. Μέρισμα δικηγόρων101
 • iv. Προσδιορισμός κερδών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας - Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες101
 • v. Φορολογικές αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων103
 • α. Εφάπαξ απόσβεση παγίου στοιχείου104
 • β. Μετάθεση χρόνου διενέργειας αποσβέσεων νέου δικηγόρου105
 • vi. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων106
 • α. Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων106
 • β. Ανάκτηση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων109
 • vii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες110
 • viii. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης - Φορολογική αναμόρφωση113
 • α. Μόνιμες διαφορές114
 • β. Προσωρινές διαφορές115
 • ix. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα115
 • α. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση νέων δικηγόρων116
 • x. Δυνατότητα μεταφοράς ζημίας117
 • xi. Παρακράτηση φόρου στη δικηγορική αμοιβή118
 • xii. Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές που καταβάλλουν οι δικηγόροι σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα119
 • xiii. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρων120
 • Β. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας - Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων122
 • 1. Γενικά122
 • 2. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες122
 • i. Αντικειμενική δαπάνη κατοικίας122
 • ii. Αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης124
 • iii. Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης126
 • iv. Αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων128
 • v. Αντικειμενική δαπάνη δεξαμενών κολύμβησης128
 • vi. Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων129
 • vii. Αντικειμενική δαπάνη αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων129
 • viii. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης129
 • 3. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων129
 • i. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας130
 • ii. Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς130
 • iii. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης130
 • iv. Χορήγηση δανείων131
 • v. Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες131
 • vi. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής132
 • 4. Κάλυψη διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος132
 • i. Χρήσιμες επισημάνσεις για την ανάλωση κεφαλαίου133
 • 5. Περιπτώσεις μη εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων134
 • 6. Διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος – Υπολογισμός φόρου στο ακάλυπτο ποσό134
 • Γ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος135
 • 1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης135
 • 2. Πότε υποβάλλεται χωριστή δήλωση135
 • 3. Πού υποβάλλεται δήλωση136
 • 4. Τρόπος υποβολής δήλωσης136
 • 5. Υπογραφή δήλωσης από λογιστή - φοροτεχνικό136
 • 6. Χρόνος υποβολής δήλωσης136
 • 7. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 137
 • 8. Περιεχόμενο δήλωσης και προσδιορισμός του φόρου138
 • 9. Δαπάνες που μειώνουν το φόρο139
 • 10. Καταβολή του φόρου141
 • 11. Προκαταβολή φόρου141
 • i. Μείωση προκαταβλητέου φόρου142
 • ii. Προκαταβολή φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών143
 • Δ. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Τέλος επιτηδεύματος143
 • 1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης143
 • i. Πού επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης143
 • ii. Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης144
 • iii. Εισοδήματα που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης146
 • 2. Τέλος επιτηδεύματος147
 • i. Παύση εργασιών147
 • Ε. Δικηγορικές εταιρείες148
 • 1. Εισαγωγή148
 • 2. Πρσοδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος148
 • 3. Φορολογικός συντελεστής149
 • 4. Παράκρατηση φόρου στις αμοιβές που λαμβάνει η δικηγορική εταιρεία150
 • 5. Προκαταβολή φόρου150
 • 6. Χρόνος και τρόπος υποβολής της δήλωσης150
 • 7. Καταβολή του φόρου151
 • 8. Δεν υπάρχει υπεραξία κατά τη μεταβίβαση μεριδίου δικηγορικής εταιρείας151
 • 9. Διανομή κερδών151
 • i. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία151
 • ii. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία152
 • 10. Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους - μέλη των δικηγορικών εταιρειών152
 • 11. Φορολογική μεταχείριση έκτακτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών154
 • ΣΤ. Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις – Υποβολή στοιχείων154
 • 1. Υποβολή στοιχείων για αμοιβές από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα154
 • i. Βεβαιώσεις αμοιβών από μισθωτή εργασία155
 • ii. Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα155
 • iii. Βεβαίωση εισοδήματος από μερίσματα155
 • 2. Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών155
 • 3. Υποβολή εργολαβικού δίκης156
 • Ζ. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου - Προσαύξηση περιουσίας156
 • 1. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου156
 • 2. Προσαύξηση περιουσίας158
 • 3. Χρήσιμες επισημάνσεις για διάφορες περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)165
 • Α. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ (Ν 2859/2000)165
 • 1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου165
 • 2. Εισροές - Εκροές166
 • 3. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας167
 • 4. Η οικονομική δραστηριότητα169
 • Β. Φορολογητέες πράξεις170
 • 1. Παράδοση αγαθών170
 • 2. Παροχή υπηρεσιών171
 • 3. Παράδοση ακινήτων172
 • 4. Εισαγωγή αγαθών173
 • 5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών174
 • Γ. Φορολογητέα αξία - Υπολογισμός του φόρου - Συντελεστές174
 • 1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών174
 • 2. Φορολογητέα αξία στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης177
 • 3. Συντελεστές ΦΠΑ178
 • Δ. Απαλλαγές από τον φόρο178
 • 1. Γενικές απαλλαγές178
 • 2. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας178
 • Ε. Έκπτωση - Επιστροφή - Υπόχρεοι στον φόρο183
 • 1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου183
 • 2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)184
 • 3. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ188
 • 4. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού188
 • Ζ. Οι δηλώσεις του ΦΠΑ191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ197
 • A. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων197
 • 1. Εισαγωγή197
 • 2. Γενικά περί ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου197
 • 3. Έναρξη και λήξη ασφαλιστικής υποχρέωσης198
 • 4. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρου αυτοπασχολούμενου199
 • i. Ποσοστά εισφορών200
 • α. Εισφορά κλάδου σύνταξης200
 • β. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης200
 • γ. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης200
 • δ. Εισφορά εφάπαξ200
 • ε. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ200
 • ii. Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών201
 • α. Κατώτατο όριο βάσης υπολογισμού202
 • β. Ανώτατο όριο βάσης υπολογισμού 203
 • iii. Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 έως 31/12/2020204
 • iv. Εισφορά επί του γραμματίου προείσπραξης207
 • v. Ειδικές ρυθμίσεις για νέους δικηγόρους (κάτω 5ετίας)207
 • vi. Ειδικές περιπτώσεις μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών210
 • vii. Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών (Υπ. Αποφ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018)210
 • α. Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών211
 • β. Εξόφληση οφειλών πριν τη διαδικασία εκκαθάρισης213
 • γ. Εξόφληση οφειλών μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης213
 • δ. Εκκαθάριση εισφορών έτους 2017213
 • viii. Τρόπος και χρόνος καταβολής των εισφορών217
 • 5. Ασφάλιση εταίρου δικηγορικής εταιρείας217
 • 6. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή218
 • i. Ποσοστά εισφορών218
 • α. Εισφορά κλάδου σύνταξης218
 • β. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης218
 • γ. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης218
 • δ. Εισφορά εφάπαξ219
 • ii. Βάση υπολογισμού εισφορών εμμίσθων δικηγόρων219
 • iii. Απεικόνιση στην ΑΠΔ220
 • iv. Επισήμανσεις σχετικά με τις παρακρατηθείσες εισφορές ΕΦΚΑ μέσω των γραμματίων προείσπραξης222
 • 7. Παράλληλη ασφάλιση224
 • i. Βάση υπολογισμού εισφορών στην πολλαπλή δραστηριότητα224
 • Β. Εργατικά θέματα227
 • 1. Εισαγωγή 227
 • 2. Έναρξη εργασιακής σχέσης227
 • i. Ενέργειες προς εργαζόμενο227
 • ii. Ενέργειες προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)229
 • iii. Ενέργειες προς ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ230
 • 3. Μεταβολή εργασιακής σχέσης232
 • i. Πίνακας προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου (Ε4)232
 • ii. Πίνακας προσωπικού - Τροποποιητικός αποδοχών (Ε4)234
 • iii. Μεταβολή όρων σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας (Ε9)234
 • 4. Λήξη εργασιακής σχέσης235
 • i. Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ε7)235
 • ii. Οικειοθελής αποχώρηση (Ε5)235
 • iii. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) (Ε6)236
 • 5. Περιοδικές υποχρεώσεις εργοδότη239
 • i. Υποχρέωσεις προς ΕΦΚΑ239
 • ii. Υποχρεώσεις προς ΣΕΠΕ240
 • iii. Υποχρεώσεις προς ΑΑΔΕ243
 • 6. Υποχρεώσεις προς εργαζόμενο243
 • i. Καταβολή μηνιαίων αποδοχών243
 • ii. Καταβολή επιδομάτων εορτών 244
 • iii. Χορήγηση αδείας και επιδόματος αδείας245
 • iv. Εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών247
 • 7. Κατώτατα όρια αποδοχών εργαζομένων247
 • 8. Πρόστιμα - κυρώσεις παραβίασης εργατικής νομοθεσίας249
 • i. Πρόστιμα για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (ΥΑ 27397/122/19-08-2013)249
 • ii. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας 251
 • iii. Ποινικές κυρώσεις256
 • 9. Υποδείγματα συμπλήρωσης εντύπων257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ273
 • Α. Γενικά - Υπόχρεοι υποβολής273
 • Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής274
 • Γ. Συναλλαγές που εξαιρούνται274
 • Δ. Διασταύρωση - συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο και κυρώσεις277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ279
 • Α. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής279
 • Β. Διαδικαστικές παραβάσεις279
 • Γ. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης281
 • Δ. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας281
 • Ε. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους283
 • ΣΤ. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια283
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Εφαρμογή προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017285
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ301
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ303
 • 0
 • 0