Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-494-2
Σελίδες: 496
Συγγραφέας: Κ. Κουτσουλέλος

Με την δεύτερη έκδοση «Πολιτική Δικονομία» συνεχίζεται η επιτυχημένη παρουσίαση της ύλης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ευσύνοπτα και κατανοητά, όπως αυτός ισχύει μετά από τις ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν 4512/2018. Ειδικότερα, τα ζητήματα που αναπτύσσονται αφορούν στο γενικό μέρος (π.χ. δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, διαδικαστικές προϋποθέσεις, ομοδικία, θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, επιδόσεις, διαδικαστικές πράξεις), τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια (π.χ. αγωγή, ερημοδικία, απόφαση, δεδικασμένο), την απόδειξη, τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, την αναγκαστική εκτέλεση (προϋποθέσεις και μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης, προδικασία, ανακοπή, κατάσχεση και πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων, εκούσιος πλειστηριασμός, κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, προσωπική κράτηση), τις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία και τη διανομή. Έμφαση δίνεται στην διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. Στο τέλος του έργου «Πολιτική Δικονομία» παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ7
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ9
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ21
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ23
 • Α΄. Έννοια - Πηγές23
 • Β΄. Δικαιοδοσία25
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις25
 • 2. Περιεχόμενο25
 • 3. Διεθνής δικαιοδοσία30
 • 4. Ετεροδικία30
 • 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας32
 • 6. Εξέταση της δικαιοδοσίας32
 • Γ΄. Αρμοδιότητα33
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις33
 • 2. Υλική αρμοδιότητα33
 • α) Συνήθης υλική aρμοδιότητα34
 • β) Εξαιρετική υλική αρμοδιότητα37
 • 3. Τοπική αρμοδιότητα ή δωσιδικία42
 • α) Νόμιμη δωσιδικία42
 • β) Αποκλειστικές δωσιδικίες43
 • γ) Συντρέχουσες δωσιδικίες47
 • δ) Κατά παρέκταση δωσιδικία50
 • ε) Κατά παραπομπή δωσιδικία52
 • 4. Έρευνα αρμοδιότητας53
 • Δ΄. Εξαίρεση53
 • Ε΄. Η δίκη56
 • 1. Έννοια56
 • 2. Σκοποί57
 • 3. Υποκείμενα58
 • 4. Διακρίσεις58
 • ΣΤ΄. Διαδικαστικές προϋποθέσεις59
 • 1. Έννοια59
 • 2. Έρευνα - Συνέπειες67
 • Ζ΄. Προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας68
 • 1. Έννοια68
 • Η΄. Ομοδικία70
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις70
 • 2. Απλή ομοδικία70
 • 3. Αναγκαστική ομοδικία72
 • Θ΄. Παρέμβαση74
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις74
 • 2. Κύρια παρέμβαση74
 • 3. Πρόσθετη παρέμβαση 76
 • Ι΄. Προσεπίκληση80
 • 1. Έννοια80
 • 2. Προϋποθέσεις80
 • 3. Τρόπος άσκησης81
 • 4. Συνέπειες81
 • 5. Δικαστική προσεπίκληση83
 • ΙΑ΄. Ανακοίνωση83
 • 1. Έννοια83
 • 2. Προϋποθέσεις83
 • 3. Τρόπος άσκησης84
 • 4. Συνέπειες84
 • 5. Διαφορές μεταξύ ανακοίνωσης και προσεπίκλησης85
 • IB΄. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές85
 • 1. Έννοια85
 • 2. Οι αρχές ειδικότερα86
 • α) Αρχή συζήτησης - αρχή ανάκρισης - μικτό σύστημα (άρθρ. 106, 107, 108 ΚΠολΔ)86
 • β) Η αρχή του φυσικού δικαστή (άρθρ. 8 Συντ. και 109 ΚΠολΔ)87
 • γ) Η αρχή της ισότητας και της ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 20 παρ. 2 Συντ. και 110 ΚΠολΔ)88
 • δ) Η αρχή τήρησης της προδικασίας (άρθρ. 111 παρ. 2 ΚΠολΔ)88
 • ε) Η αρχή της προφορικότητας ή της εγγραφής διεξαγωγής της δίκης (άρθρ. 111 παρ. 1 και 115 ΚΠολΔ)89
 • στ) Η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων (άρθρ. 93 παρ. 2 Συντ. 113 και 114 ΚΠολΔ)89
 • ζ) Η αρχή της οικονομίας της δίκης90
 • η) Η αρχή της αμεσότητας90
 • θ) Η αρχή της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης (άρθρ. 93 παρ. 3 Συντ. και 305 ΚΠολΔ)91
 • ι) Η αρχή της αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης (άρθρ. 93 παρ. 3 Συντ.)91
 • ια) Η αρχή της καλής πίστης και το καθήκον της αλήθειας (άρθρ. 116 ΚΠολΔ)91
 • ιβ) Η αρχή της συσσώρευσης ή το αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι92
 • ιγ) Διαμεσολάβηση (άρθρ. 116Α ΚΠολΔ)93
 • ΙΓ΄. Τα δικαστικά έγγραφα96
 • 1. Έννοια96
 • 2. Διακρίσεις96
 • ΙΔ΄. Επιδόσεις99
 • 1. Έννοια99
 • 2. Όργανα επίδοσης99
 • 3. Τόπος επίδοσης100
 • 4. Πώς γίνεται η επίδοση - Έκθεση επίδοσης105
 • 5. Χρόνος επίδοσης106
 • 6. Σε ποιόν γίνεται η επίδοση106
 • ΙΕ΄. Αντίκλητος107
 • 1. Έννοια107
 • 2. Διορισμός107
 • 3. Η εξουσία του αντικλήτου107
 • 4. Παύση εξουσίας108
 • 5. Διαφορές αντικλήτου - δικαστικού πληρεξουσίου109
 • IΣΤ΄. Δικονομικές προθεσμίες109
 • 1. Έννοια109
 • 2. Διακρίσεις109
 • 3. Έναρξη - Λήξη - Υπολογισμός110
 • 4. Διακοπή - Αναστολή111
 • 5. Παράταση - Σύντμηση112
 • ΙΖ΄. Η επαναφορά των πραγμάτων113
 • 1. Έννοια - Προϋποθέσεις113
 • 2. Συζήτηση της αίτησης114
 • IΗ΄. Διαδικαστικές πράξεις115
 • 1. Έννοια115
 • 2. Διακρίσεις115
 • 3. Τα ελαττώματα (ανίσχυρο) των διαδικαστικών πράξεων117
 • 4. Διαφορές μορφών του ανίσχυρου 120
 • α) Ανυπόστατη - Άκυρη:120
 • β) Άκυρη - Απαράδεκτη:121
 • ΙΘ΄. Εγγυοδοσία121
 • 1. Έννοια121
 • 2. Πώς γίνεται121
 • 3. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση122
 • 4. Η τύχη της εγγύησης122
 • 5. Εγγυοδοσία για δικαστικά έξοδα122
 • Κ΄. Δικαστικά έξοδα123
 • 1. Έννοια123
 • 2. Προκαταβολή των εξόδων124
 • 3. Κατανομή των εξόδων125
 • 4. Συμψηφισμός127
 • 5. Προσδιορισμός - Απόδοση128
 • ΚΑ΄. Το ευεργέτημα της πενίας129
 • 1. Έννοια129
 • 2. Υποκείμενα129
 • 3. Πώς παρέχεται130
 • 4. Περιεχόμενο του ευεργετήματος130
 • 5. Παύση, ανάκληση ή περιορισμός131
 • 6. Αποτελέσματα131
 • ΚΒ΄. Ποινές132
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις132
 • II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ133
 • Α΄. Απόπειρα συμβιβασμού133
 • 1. Έννοια - Περιεχόμενο133
 • 2. Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών134
 • 3. Δικαστική μεσολάβηση134
 • 4. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση135
 • Β΄. Αγωγή136
 • 1. Έννοια136
 • 2. Διακρίσεις136
 • Γ΄. Άσκηση - Στοιχεία αγωγής139
 • 1. Τρόπος άσκησης139
 • 2. Στοιχεία αγωγής141
 • Δ΄. Σώρευση αγωγών143
 • 1. Έννοια143
 • 2. Επικουρική σώρευση143
 • Ε΄. Συνέπειες άσκησης αγωγής145
 • 1. Διακρίσεις145
 • 2. Ουσιαστικές συνέπειες145
 • 3. Δικονομικές συνέπειες145
 • ΣΤ΄. Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση147
 • 1. Γενικά - Πινάκιο147
 • 2. Συμπλήρωση παραλείψεων148
 • 3. Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου149
 • Ζ΄. Συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο149
 • 1. Γενικά149
 • 2. Οι προτάσεις – Συζήτηση των υποθέσεων150
 • 3. Αναβολή συζήτησης154
 • 4. Αναστολή δίκης155
 • 5. Ματαίωση - Επανάληψη συζήτησης155
 • 6. Συνεκδίκαση υποθέσεων156
 • 7. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων156
 • 8. Πρακτικά157
 • 9. Διερμηνείς - Κωφάλαλοι157
 • 10. Διακοπή της δίκης158
 • 11. Κατάργηση της δίκης160
 • 12. Περάτωση δίκης163
 • Η΄. Τα μέσα επίθεσης και άμυνας164
 • 1. Είδη164
 • 2. Απάντηση164
 • 3. Ένσταση165
 • 4. Ανταγωγή170
 • Θ΄. Ερημοδικία172
 • 1. Απουσία εναγομένου172
 • 2. Απουσία ενάγοντος173
 • 3. Απουσία κυρίως παρεμβάντος174
 • 4. Απουσία προσθέτως παρεμβάντος174
 • 5. Απουσία προσεπικληθέντων175
 • 6. Πλασματική ερημοδικία175
 • Ι΄. Παρεμπίπτοντα ζητήματα175
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις175
 • 2. Παρεμπίπτουσα αγωγή177
 • ΙΑ΄. Δικαστική απόφαση178
 • 1. Έννοια178
 • 2. Περιεχόμενο178
 • 3. Έκδοση απόφασης179
 • 4. Διακρίσεις αποφάσεων180
 • 5. Αποτελέσματα182
 • 6. Άκυρη - ανυπόστατη δικαστική απόφαση183
 • 7. Διόρθωση και ερμηνεία184
 • IB΄. Δεδικασμένο186
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις186
 • 2. Προϋποθέσεις και έκταση186
 • 3. Προσβολή ή ανατροπή του δεδικασμένου191
 • 4. Μεταρρύθμιση δεδικασμένου191
 • 5. Δεδικασμένο αλλοδαπής απόφασης192
 • 6. Νομική φύση193
 • III. ΑΠΟΔΕΙΞΗ195
 • A΄. Γενικά195
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις195
 • 2. Το αντικείμενο της απόδειξης198
 • 3. Το βάρος της απόδειξης203
 • 4. Κατανομή του βάρους απόδειξης204
 • Β΄. Τα αποδεικτικά μέσα206
 • 1. Έννοια206
 • 2. Η ομολογία208
 • 3. Η αυτοψία210
 • 4. Η πραγματογνωμοσύνη212
 • 5. Μάρτυρες218
 • 6. Η εξέταση των διαδίκων 223
 • 7. Ένορκες βεβαιώσεις225
 • 8. Τα έγγραφα226
 • IV. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ235
 • Α΄. Γενικά235
 • 1. Έννοια235
 • 2. Διακρίσεις237
 • 3. Γενικές αρχές ή προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων μέσων238
 • 4. Η άσκηση των ενδίκων μέσων241
 • Β΄. Ανακοπή ερημοδικίας243
 • 1. Έννοια243
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού243
 • 3. Άσκηση246
 • 4. Αποτελέσματα246
 • 5. Συζήτηση κατ' αντιμωλία247
 • 6. Ερήμην συζήτηση247
 • Γ΄. Έφεση248
 • 1. Έννοια248
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού248
 • 3. Άσκηση έφεσης251
 • 4. Αποτελέσματα έφεσης252
 • 5. Διαδικασία254
 • 6. Απόφαση257
 • Δ΄. Αναψηλάφηση259
 • 1. Έννοια259
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού259
 • 3. Άσκηση αναψηλάφησης265
 • 4. Αποτελέσματα αναψηλάφησης (άρθρ. 546 ΚΠολΔ)266
 • 5. Διαδικασία267
 • 6. Έκδοση απόφασης 267
 • Ε΄. Αναίρεση268
 • 1. Έννοια268
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού268
 • 3. Άσκηση283
 • 4. Αποτελέσματα αναίρεσης (άρθρ. 565 ΚΠολΔ)287
 • 5. Διαδικασία της αναιρετικής δίκης288
 • 6. Διαδικασία μετά την αναίρεση (άρθρ. 580 ΚΠολΔ)294
 • 7. Αναίρεση υπέρ του νόμου (άρθρ. 557 ΚΠολΔ)294
 • V. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ295
 • Α΄. Ανακοπή295
 • 1. Έννοια295
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της295
 • 3. Άσκηση και συζήτησή της296
 • Β΄. Τριτανακοπή297
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις297
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της297
 • 3. Αρμοδιότητα δικαστηρίου299
 • 4. Άσκηση και συζήτησή της299
 • 5. Απόφαση επί της τριτανακοπής299
 • VI. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ301
 • Α΄. Έννοια301
 • Β΄. Όργανα301
 • Γ΄. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση303
 • Δ΄. Προϋποθέσεις305
 • Ε΄. Έκδοση απογράφου313
 • ΣΤ΄. Προδικασία314
 • Ζ΄. Μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης316
 • Η΄. Οι εκτελεστικές δίκες321
 • Θ΄. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης322
 • Ι΄. Ανακοπή τρίτου324
 • IΑ΄. Κατάσχεση και πλειστηριασμός της κινητής περιουσίας του οφειλέτη326
 • 1. Ακατάσχετα326
 • 2. Πώς γίνεται κατάσχεση - Νομική της φύση327
 • 3. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου330
 • 4. Γενικά για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς334
 • 5. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών345
 • 6. Αναβολή πλειστηριασμού353
 • 7. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση354
 • 8. Ανατροπή κατάσχεσης355
 • ΙΒ΄. Κατάσχεση και πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, των πλοίων των αεροσκαφών του356
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης356
 • 2. Πώς γίνεται η κατάσχεση357
 • 3. Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης 362
 • 4. Πλειστηριασμός364
 • 5. Αναπλειστηριασμός370
 • 6. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών370
 • 7. Αναβολή πλειστηριασμού371
 • 8. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση371
 • 9. Αναστολή πλειστηριασμού372
 • 10. Ανατροπή κατάσχεσης373
 • ΙΓ΄. Εκούσιος πλειστηριασμός373
 • ΙΔ΄. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων373
 • IΕ΄. Αναγκαστική διαχείριση376
 • ΙΣΤ΄. Προσωπική κράτηση380
 • VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ385
 • A΄. Γενικά385
 • B΄. Οι γενικές ρυθμίσεις387
 • Γ΄. Οι υπαγόμενες διαφορές389
 • 1. Οικογενειακές διαφορές389
 • 2. Περιουσιακές διαφορές397
 • 3. Διαταγές403
 • VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ415
 • Α΄. Γενικά415
 • Β΄. Εγγυοδοσία (άρθρ. 704 και 705 ΚΠολΔ)423
 • Γ΄. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρ. 706 ΚΠολΔ)424
 • Δ΄. Συντηρητική κατάσχεση (άρθ. 707 επ. ΚΠολΔ)425
 • Ε΄. Δικαστική μεσεγγύηση (άρθρ. 725 επ. ΚΠολΔ)429
 • ΣΤ΄. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρ. 728 επ. ΚΠολΔ)429
 • Ζ΄. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρ. 731 επ. ΚΠολΔ)431
 • Η΄. Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση (άρθρ. 737 και 738 ΚΠολΔ)434
 • Θ΄. Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (άρθρ. 738Α ΚΠολΔ)435
 • IX. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ437
 • Α΄. Γενικά437
 • Β΄. Ειδικές διατάξεις445
 • X. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ465
 • Α΄. Γενικά465
 • Β΄. Διαιτητές - Επιδιαιτητές466
 • Γ΄. Διαδικασία472
 • Δ΄. Απόφαση473
 • Ε΄. Μόνιμες διαιτησίες476
 • XI. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ477
 • Α΄. Γενικά477
 • Β΄. Διαδικασία477
 • XII. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ479
 • Α΄. Γενικά479
 • Β΄. Διαδικασία479
 • ΧΙΙΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ481
 • Α΄. Γενικά481
 • Β΄. Διαδικασία481
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ487
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ489
 • 0
 • 0