Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-498-0
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Γ. Πιτσιρίκος
Πρόλογος: Κ. Χριστοδούλου

Ο συγγραφέας προτάσσει από μεθοδολογική σκοπιά τη συνταγματική ανάλυση των θεσμών-τύπων του γάμου και της οικογένειας και προβαίνει σε συστηματική ερμηνεία των προϋποθέσεων  του υποστατού και του κύρους του γάμου. Συγκρίνει τους ως άνω θεσμούς με το σύμφωνο συμβίωσης υπό τον προϊσχύσαν Ν 3719/2008, ως εναλλακτικής μορφής γάμου, αλλά και υπό το πρίσμα του Ν 4356/2015. Σχολιάζει εκτενώς τις αποφάσεις ΠΠρΡοδ 114 και 115/2009 για το γάμο προσώπων του ίδιου φύλου, καθώς και την σχετική απόφαση του ΕΔΔΑ. Αναλύονται όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης, όπως διατροφή, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, κληρονομικό δικαίωμα, επώνυμο τέκνων, γονική μέριμνα, συνταξιοδοτικό δικαίωμα κ.ά. Το βιβλίο περιλαμβάνει παράρτημα σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας. Όπως επισημαίνει στον πρόλογο και ο καθηγητής, κ. Χριστοδούλου, πρόκειται για μία εργασία, άξια εξάρσεως για τον επιστημονικό και μεθοδολογικώς συνειδητό τρόπο προσέγγισης του θέματος και την σχεδόν εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή του τεκμηρίωση.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ11
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ21
 • §1: Ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας: Συνταγματική προστασία και νομικό πλαίσιο25
 • I. Γενικοί ορισμοί25
 • II. Συνταγματική κατοχύρωση25
 • 1. Έκταση της προστασίας25
 • 2. Εξειδίκευση της συνταγματικής κατοχύρωσης στις διατάξεις του ΑΚ και ειδικών νόμων 28
 • §2: Τα εξωτερικά στοιχεία του Typus (-εξωτερικής μορφής) ενός υποστατού γάμου30
 • Ι. Ο γάμος ως εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας (Συντ. 5 παρ. 1 ΑΚ 361) με πολιτειακή προστατευτική παρέμβαση30
 • 1. Έννοια και νομική φύση30
 • 2. Αρχές που διέπουν το δίκαιο του γάμου 32
 • ΙΙ. Η διαφορά φύλου ως προϋπόθεση του υποστατού 32
 • IIΙ. Αποσπασματικός αντίλογος υπέρ του «υποστατού» του γάμου προσώπων ιδίου φύλου 38
 • IV. Οι ΠΠρΡοδ 114/2009 και ΠΠρΡοδ 115/2009 ως σταθμός στην ελληνική νομολογία για τη νομική παθολογία του γάμου προσώπων του ιδίου φύλου40
 • 1. Πριν την εξέταση της ουσίας 40
 • α. Η υπ’ αρ. 5/2008 Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου40
 • β. Περιεχόμενο των αγωγών και αίτημα42
 • γ. Επί του παραδεκτού42
 • (γα) Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης ως προς τον Δήμαρχο της Τήλου42
 • (γβ) Ενεργητική νομιμοποίηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών43
 • (i) Η άσκηση της αγωγής ως νόμιμη διαδικαστική ενέργεια43
 • (ii) Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας γάμου43
 • (γγ) Μη εφαρμογή της ΚΠολΔ 94 παρ. 144
 • 2. Το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης44
 • α. Εισαγωγή44
 • β. Η αναγωγή των 2 αποφάσεων στη βούληση του ιστορικού νομοθέτη για τη διαμόρφωση του σκεπτικού και του διατακτικού τους45
 • γ. Αναγωγή στις Διεθνείς Συνθήκες45
 • δ. Αναγωγή στο εσωτερικό δίκαιο46
 • (δα) Επιχείρημα εκ του άρθρου 1 παρ. 1 του τότε ισχύοντος Ν 3719/200846
 • (δβ) Επιχείρημα εκ του Συντάγματος46
 • (δβi) Τήρηση της αρχής της ισότητας (Συντ. 4 παρ. 1)47
 • (δβii) Δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Συντ. 5 παρ. 1)48
 • ε. Η κήρυξη του ανυποστάτου των δύο γάμων της Τήλου ως συνάδουσα προς τις ελληνικές παραδόσεις49
 • V. Ο θεσμός της οικογένειας-Έννοια και μορφές της49
 • VI. Οι «Παραοικογενειακές» ή «οιονεί οικογενειακές» σχέσεις 51
 • VII. In concreto εξομοίωση της χωρίς σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης προς την οικογένεια της ΑΚ 932 εδ. γ΄(;)52
 • §3: Το σύμφωνο συμβίωσης του προϊσχύσαντος Ν 3719/2008 ως «εναλλακτική μορφή γάμου», η επίτρεψή του μόνον μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών και η εξ αυτού του λόγου εναγωγή της Ελλάδας στο ΕΔΔΑ54
 • Ι. Αποσπασματικές διατάξεις νομοθετικής εξομοίωσης μέχρι τον Ν 4356/201554
 • ΙΙ. Η ratio ρύθμισης του συμφώνου συμβίωσης με τον προϊσχύσαντα Ν 3719/200856
 • ΙΙΙ. Η διαφορά φύλου ως εννοιολογικό στοιχείο του συμφώνου συμβίωσης κατά τον προϊσχύσαντα Ν 3719/200860
 • ΙV. Οι προσφυγές 29381/2009 και 32684/2009 και η απόφαση του ΕΔΔΑ 7.11.201362
 • 1. Οι περιστάσεις που οδήγησαν στην έκδοση της αποφάσεως 62
 • 2. Αντικείμενο και αίτημα των υπ’ αρ. 29381 και 32684/2009 προσφυγών63
 • 3. Επί του παραδεκτού64
 • α. Η αρχή της επικουρικότητας - Εννοιολογικά στοιχεία αυτής64
 • β. Η ad hoc νομολογιακή προσέγγιση της αρχής της επικουρικότητας από το ΕΔΔΑ66
 • γ. Η αξιοποίηση (;) από την Ελληνική Κυβέρνηση των ως άνω πορισμάτων του ΕΔΔΑ ως προς την έκταση ισχύος της αρχής της επικουρικότητας70
 • δ. Η επί του παραδεκτού κρίση του ΕΔΔΑ71
 • 4. Επί της ουσίας72
 • 5. Το σκεπτικό της ΕΔΔΑ 7.11.201374
 • α. Η έννοια της «εξελικτικής» ερμηνείας της ΕΣΔΑ74
 • β. Η εφαρμογή της «εξελικτικής» ερμηνείας στην απόφαση επί των υπ’ αρ. 29381 και 32684/2009 προσφυγών76
 • γ. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της ΕΣΔΑ 1477
 • 6. Διατακτικό79
 • 7. Το ως άνω διατακτικό ως εφαρμογή των ΕΣΔΑ 41, 4680
 • α. Η υπό στενή έννοια εκτέλεση80
 • β. Η διάκριση «ερμηνευτικού» και «ουσιαστικού» δεδικασμένου81
 • γ. Η σχέση απόφασης του ΕΔΔΑ με τελεσίδικη απόφαση ημεδαπού Δικαστηρίου83
 • δ. Η υπό στενή έννοια υποχρέωση εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ ως υποχρέωση επίτευξης σκοπού (αποτελέσματος)84
 • §4: Το σύμφωνο συμβίωσης υπό το πρίσμα του Ν 4356/201586
 • Ι. Σύντομη επισκόπηση συγκριτικού δικαίου86
 • ΙΙ. Σύγκριση του Ν 4356/2015 προς τον προϊσχύσαντα Ν 3719/2008 και προς τον ΑΚ89
 • 1. Σύναψη και παθολογία του συμφώνου συμβίωσης 89
 • Α. Κατάρτιση του συμφώνου και υποβολή σε διατυπώσεις δημοσιότητας 89
 • 1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχώριση στο Ληξιαρχείο89
 • 2. Δημοτολογική εγγραφή του συμφώνου συμβίωσης [Υπ’ αρ. 638 ΤΑΔΚ (ΦΕΚ Β΄ 1825/22.6.2016)]89
 • α. Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμου 91
 • β. Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων 91
 • γ. Σύμφωνο Συμβίωσης Έλληνα/Ελληνίδας πολίτη με αλλοδαπό/αλλοδαπή92
 • δ. Προηγηθείσα του συμφώνου συμβίωσης χηρεία ενός των συμβιούντων92
 • Β. Ακυρότητα και ακυρωσία του συμφώνου συμβίωσης92
 • 2. Έννομο συμφέρον τρίτων προσώπων για την ανατροπή του συμφώνου 93
 • 3. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του Εισαγγελέα93
 • 4. Επώνυμο των συμβιούντων95
 • 5. Προσωπικές και μη προσωπικές σχέσεις95
 • 6. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα 98
 • α. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης και εφαρμοστέες διατάξεις 98
 • β. Το επιτρεπτό της παραίτησης από την αξίωση 100
 • 7. Λύση του συμφώνου συμβίωσης-Αξιολόγηση της νομοθετικής καθιέρωσης της τέλεσης γάμου μεταξύ των συμβιούντων ως μοναδικού λόγου αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου 102
 • Α. Αντιπαραβολή των τρόπων λύσης κατά τον προϊσχύσαντα και κατά τον νέο νόμο 102
 • Β. Η de lege lata αναγνώριση της υποδεέστερης θέσης της δικαιοπρακτικής απόφασης περί σύναψης του συμφώνου συμβίωσης έναντι της δικαιοπρακτικής απόφασης περί υπαγωγής στον θεσμό του γάμου 103
 • Β. Η de lege lata αναγνώριση της υποδεέστερης θέσης της δικαιοπρακτικής απόφασης περί σύναψης του συμφώνου συμβίωσης έναντι της δικαιοπρακτικής απόφασης περί υπαγωγής στον θεσμό του γάμου 103
 • Γ. Δημοτολογική τακτοποίηση της μη αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης 104
 • α. Μη αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμου104
 • β. Μη αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων105
 • γ. Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων επί μη αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης105
 • Δ. Αυτοδίκαιη λύση του συμφώνου συμβίωσης 105
 • 8. Δικαίωμα διατροφής 106
 • α. Μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης106
 • β. Πριν τη λύση του συμφώνου107
 • γ. Διατροφή ανιόντων-κατιόντων109
 • 9. Κληρονομικό Δικαίωμα110
 • α. Αναφορά των ρυθμίσεων του προϊσχύσαντος Ν 3719/2008 και του ισχύοντος Ν 4356/2015 στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στη νόμιμη μοίρα110
 • β. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων110
 • 10. Ίδρυση συγγένειας με τον πατέρα (μέρος του συμφώνου) και δημοτολογική τακτοποίηση τέκνου112
 • α. Τεκμήριο πατρότητας 112
 • β. Δημοτολογική τακτοποίηση του εντός συμφώνου γεννηθέντος τέκνου115
 • 11. Επώνυμο των τέκνων116
 • 12. Γονική μέριμνα 118
 • 13. Η γενική ρήτρα παραπομπής σε άλλες διατάξεις119
 • α. Παραπομπή από τον Ν 4356/2015 προς τον ΑΚ ή ειδικούς νόμους 119
 • β. Ισχύς του αντιστρόφου: Κατ’ αναλογίαν επέκταση των ρυθμίσεων του συμφώνου συμβίωσης στον γάμο και την οικογένεια!!!119
 • γ. Ειδικά ζητήματα122
 • γα. Ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 122
 • γβ. Ως προς την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης 125
 • (γβi) Δυνητική υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης 125
 • (γβii) Υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης 126
 • (γβiii) Κατεξουσιοδότηση εκδοθέντα νομοθετήματα 126
 • 14. Ειδικά μη ρυθμιζόμενα ζητήματα εφαρμογής του Ν 4356/2015 127
 • α. Υιοθεσία από πρόσωπα που τελούν σε σύμφωνο συμβίωσης 127
 • (i) Ratio και νομική ρύθμιση του θεσμού της υιοθεσίας127
 • (ii) Ο καθοριστικός ρόλος του συμφέροντος του τέκνου 130
 • (iii) Αποκλεισμός της υιοθεσίας από ζευγάρι που τελεί υπό σύμφωνο συμβίωσης; 132
 • (iv) Ειδικές περιπτώσεις 135
 • (a) Η υιοθεσία τέκνου από τον ομόφυλο σύντροφο του γονέα του 135
 • (b) Η υιοθεσία από ομοφυλόφιλο (ατομικά)136
 • β. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στον υπό σύμφωνο συμβίωσης επιζώντα σύντροφο του αποθανόντος συμβίου του 137
 • §5: Ενδεχόμενη ad hoc αντισυνταγματικότητα διατάξεων του Ν 4356/2015 και αντίφαση αξιολογήσεως μεταξύ Ν 4356/2015 και βασικών δικαιϊκών αρχών της ελληνικής έννομης τάξης. Μέθοδος άρσης τους140
 • Ι. Παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας και ad hoc μη εφαρμογή του κανόνα δικαίου140
 • 1. Αντίθεση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 4356/2015 στη Συντ. 4 παρ. 1140
 • 2. Αντίθεση στα χρηστά ήθη142
 • ΙΙ. Αξιολογική αντινομία: Αντίθεση της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 4356/2015 και των παραπεμπτικών διατάξεων του Ν 4356/2015 στην ελληνική δημόσια τάξη (ΑΚ 33)143
 • 1. Η ΑΚ 33 ως απηχούσα γενική αρχή του δικαίου και η σχέση της προς τη δημόσια τάξη της ΑΚ 3 και προς τα χρηστά ήθη143
 • α. Έννοια και χαρακτηριστικά της δημόσιας τάξης στην ΑΚ 33143
 • β. Σχέση της προς τη δημόσια τάξη της ΑΚ 3 και προς τα χρηστά ήθη145
 • 2. Η δημιουργηθείσα αξιολογική αντινομία και η άρση αυτής 146
 • §6: De lege ferenda δικαιοπλαστική επέμβαση του ad hoc κρίνοντος δικαστή στην εκάστοτε κρίσιμη εφαρμοστέα διάταξη του Ν 4356/2015 με τη μέθοδο της δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως του δικαίου (gesetzesimmanentes Rechtsfortbildung)149
 • Ι. Η αναγκαιότητα μιας μη γνήσιας ή νόθου contra legem ερμηνείας-Διάκρισή της από τη γνήσια contra legem ερμηνεία 149
 • ΙΙ. Η νόθος ή μη γνήσια contra legem ερμηνεία ως μορφή δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως του δικαίου151
 • 1. Η έννοια της υπερβατικής (extra legem) διαπλάσεως του δικαίου151
 • 2. Η μεθοδολογική διαδικασία πραγματώσεως της διαπλάσεως επί των διατάξεων του Ν 4356/2015152
 • 3. Η θεώρηση του συμφώνου συμβίωσης ως απλής εκδήλωσης της ιδιωτικής αυτονομίας (Συντ. 5 παρ. 1, ΑΚ 361)153
 • 4. Ο περιορισμός εφαρμογής του Ν 4356/2015 μέσω της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (Συντ. 25 παρ. 1 εδ. δ΄) 154
 • 5. Η σύζευξη νομικών και ηθικών δεσμεύσεων κατά τη διενέργεια της δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως156
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ159
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ171
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑ (1975, 1986, 2001)177
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ177
 • ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ180
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ180
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ180
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ183
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ188
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ188
 • §7: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ159
 • §8: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ177
 • §9: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ183
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ191
 • 0
 • 0