Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-500-0
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Κ. Κηπουρίδου, Μ. Μηλαπίδου, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Πρόλογος: Γ. Δέλλιος, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Το παρόν έργο αποτελεί τον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου ‘Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο’ που διεξήχθη τον Μάιο του 2017 από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία ενδελεχή και διεπιστημονική προσέγγιση, όλων των κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων στον χώρο της υγείας, στην οποία συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ των ενοτήτων του βιβλίου, συγκαταλέγονται θεματικές όπως η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών και βιολογικού υλικού μέσω διαδικτύου, ο ρόλος του διαδικτύου κατά την άσκηση της ιατρικής, η τηλεϊατρική, η ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών δεδομένων, οι εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο τα παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων καθώς και η δυσφήμηση ιατρών μέσω του διαδικτύου. Από το σύνολο του έργου αναδεικνύεται η σημασία της χρήσης του διαδικτύου σε ζητήματα υγείας, καθώς και οι κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη χρήση αυτή. 

 • 0
 • 1η Συνεδρία1
 • Προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών ή βιολογικού υλικού μέσω διαδικτύου: ιατρικά και νομικά ζητήματα3
 • The offer of medical services and genetic tests via internet: The German legal situation3
 • Προϊόντα αντισύλληψης και τεστ κύησης για έφηβες/ους που διατίθενται μέσω διαδικτύου8
 • Ποινική ευθύνη κατά την προσφορά φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο 15
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ27
 • Τεστ πατρότητας και «άλλες» ιατρικές υπηρεσίες ταυτοποίησης μέσω του διαδικτύου27
 • Regulating in the Global Village: The Case of Non-Invasive Pre-Natal Tests30
 • The Donor Sibling Registry (DSR) - A Global Registry for Donor Families39
 • Εμπόριο οργάνων και διαδίκτυο47
 • Μεσολάβηση στην εύρεση παρένθετης μητέρας μέσω διαδικτύου: Νομικά και ηθικά ζητήματα61
 • 2η Συνεδρία67
 • Άσκηση ιατρικής σύγκρουση συμφερόντων: ο ρόλος του διαδικτύου69
 • Οι ανάρμοστες(;) σχέσεις των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών με τη βιομηχανία69
 • Δημοσιοποίηση των στοιχείων των Επαγγελματιών Υγείας Η θέση της ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας74
 • Παραβιάσεις του ιατρικού απορρήτου και των δεδομένων υγείας ιδίως μέσω διαδικτύου77
 • eHealth: its impact on patients’ rights medical confidentiality83
 • Το νομικό πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα: Έλλειψη και αναγκαιότητα94
 • Τηλεϊατρική105
 • From telemedicine to integrated care pathways: Lessons learned, international experience and Greek reality105
 • Civil liable persons by improperly fulfilled Telemedicine113
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ125
 • Social Media and Medicine: Ethical and Legal Implications125
 • Ιατρική παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου: η ποινική ευθύνη (με αφορμή την ΜονΠλημΒερ 582/2016)133
 • The importance of the informed consent related to caesarean section in Bulgaria139
 • Εφαρμογές κινητής ιατρικής: νομικές και ιατρικές προκλήσεις143
 • Ηθικά ζητήματα στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCare150
 • Ζητήματα απόδειξης αδικοπρακτικής ευθύνης στην Τηλεϊατρική157
 • Τηλεϊατρική και ψηφιακά ιατρικά δίκτυα163
 • 4η Συνεδρία167
 • Ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών δεδομένων169
 • Έννοια και προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων169
 • 5η Συνεδρία183
 • Εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω του διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης185
 • Το ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων του Ν 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» επί των υπηρεσιών των ιατρών και των βιοεπιστημόνων185
 • Η παροχή ιατρικής πληροφόρησης και φροντίδας στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας: Από τους κανόνες μαλακού δικαίου προς ένα δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο192
 • Health data use for medical research and the impact of the new General Data Protection Regulation202
 • Legal and social problems on commercial use of medical data in Japan207
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ213
 • Ζητήματα προστασίας ιατρικών δεδομένων στην εποχή του Cloud Computing213
 • Ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο: Ποινική ευθύνη για παραβίαση ιατρικού απορρήτου και προσβολές δεδομένων υγείας223
 • Ιατρικό απόρρητο - Διαδίκτυο - Ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη ιατρού σε περίπτωση αποκάλυψης ιατρικού απορρήτου229
 • Λίστες Χειρουργείων και Διαδίκτυο: Η γνωμοδότηση 8/2016 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα236
 • Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας: Νομικά και ηθικά ζητήματα στην κοινωνία της πληροφορίας241
 • The Internet of things (ΙoT) in digital health: Data treatment and legal challenges 244
 • Ιατρική διαφήμιση ιδίως μέσω διαδικτύου248
 • The online presence of the cosmetic plastic surgeons and the advertising with ‘before’ and ‘after’ pictures. Presentation of the OLG Koblenz 1362/15 decision 254
 • Η βιοηθική ως δικλείδα ασφαλείας για την προστασία προσωπικών ιατρικών δεδομένων257
 • 6η Συνεδρία263
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων: ιατρικά και νομικά ζητήματα265
 • Ε-pharmacies and falsified medicines: challenges and concerns from a patient safety approach265
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων.Νομοθετικό πλαίσιο – Προβληματισμοί – Νομολογία275
 • On line market: Η περίπτωση των φαρμάκων από την πλευρά του φαρμακοποιού και της φαρμακευτικής επιστήμης290
 • 7η Συνεδρία295
 • Δυσφήμηση ιατρών μέσω διαδικτύου297
 • Διαδικτυακή αξιολόγηση ιατρών. Ζητήματα προσβολής προσωπικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων297
 • - Η δικονομική διάσταση - 309
 • Χρήση του διαδικτύου γύρω από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λειτουργιών μονάδων υγείας, μέσα από την οπτική της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος320
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ333
 • Διαδικτυακό εμπόριο ψευδεπίγραφων φαρμάκων και η έγερση ηθικών και νομικών προβληματισμών333
 • Eπίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο, μέσω διαμεσολάβησης336
 • Ποινική ευθύνη ιατρών για πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού στο διαδίκτυο343
 • Η ηλεκτρονική διαμεσολάβηση ως εργαλείο επίλυσης των ιατρικών διαφορών349
 • Δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών μέσω διαδικτύου και η νομική τους αξιολόγηση355
 • POSTER361
 • Ιατρική πληροφόρηση στο διαδίκτυο και το φαινόμενο cyberchondria 361
 • Οι έννομες σχέσεις στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής366
 • Παρατηρήσεις επί του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679369
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)369
 • AΠΔΠΧ 29/2012:372
 • Δημοσίευση σε ιστοσελίδα εγγράφου της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στο οποίο αναγράφεται γενετικός κωδικός (DNA)372
 • Σύσταση ΑΠΔΠΧ για μη ανάρτηση προσωπικών στοιχείων οροθετικών εκδιδομένων γυναικών373
 • The necessity of Electronic Healthcare in developing European countries - threats and opportunities374
 • 0
 • 0