Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-272-692-1
Σελίδες: 2634
Επιμέλεια: Ε. Περάκης
Συνεργασία: Λ. Αθανασίου, Κ. Αλεπάκος, Δ. Αυγητίδης, Μ. Βαρελά, Γ. Βασαλάκης, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Χρ. Γκόρτσος, Ν. Δαβράδος, Γ. Δελλής, Π. Δρακόπουλος, Ε. Δρυλλεράκης, Δ. Εμβαλωμένος, Λ. Κοκκίνης, Θ. Κονταξής, Αθ. Κουλορίδας, Ε. Κουράκης, Κ. Λαμπαδάριος, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης, Ε. Λιούλιας, Ε. Μαστρομανώλης, Γ. Μάτσος, Α. Μεταλληνός, Α. Μικρουλέα, Τζ. Παπαντωνοπούλου-Καρατζά, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Γ. Τριανταφυλλάκης, Δ. Τσικρικάς, Ν. Φράγκος, Χ. Χρυσάνθης

Η γ΄ έκδοση του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας (Μάρτιος 2010) είναι μια νέα κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920, πλήρως επικαιροποιημένη με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επήλθαν από τη β΄ έκδοση του έργου. Η παρούσα έκδοση δίνει έμφαση σε μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920. Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920,  ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ.

Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ  δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.)

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον: ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ1387
 • Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές1387
 • Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές1423
 • Άρθρο 37 – [Διενέργεια τακτικού ελέγχου και ευθύνη ελεγκτών]1431
 • Άρθρο 37α – [Πλεονεκτήματα λόγω ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές]1471
 • Άρθρο 38 – [Δικαίωμα αίτησης σύγκλησης ΓΣ]1473
 • Άρθρον 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας1479
 • Άρθρον 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών1533
 • Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου1537
 • Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου1565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον: ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ1571
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 41-441571
 • Άρθρον 41 – [Βιβλία της ανώνυμης εταιρείας και απογραφή]1579
 • Άρθρον 42 – [Διάρκεια εταιρικής χρήσης]1595
 • Άρθρον 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)1605
 • Άρθρον 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»1629
 • Άρθρον 42γ – Δομή του Ισολογισμού1637
 • Άρθρον 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»1647
 • Άρθρον 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»1653
 • Άρθρον 43 – Κανόνες αποτίμησης1681
 • Άρθρον 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου1721
 • Άρθρον 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)1743
 • Άρθρον 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία1755
 • Άρθρον 44 – [Τακτικό Αποθεματικό]1769
 • Άρθρο 44α – [Μετοχικό κεφάλαιο]1789
 • Άρθρο 45 – [Διανομή κερδών]1803
 • Παράρτημα άρθρου 45 – Ο προσδιορισμός των κερδών της ανώνυμης εταιρίας για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος1815
 • Άρθρο 46 – [Διανομή προσωρινών μερισμάτων]1821
 • Άρθρο 46α – [Επιστροφή παρανόμως διανεμηθέντων κερδών]1825
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον: ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ1829
 • Άρθρον 47 – [Μείωση των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕ]1829
 • Άρθρον 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας1835
 • Άρθρον 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον1855
 • Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων1871
 • Άρθρο 49– Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης1887
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 49α-49γ1921
 • Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία1933
 • Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών από τον πλειοψηφούντα μέτοχο1949
 • Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο1957
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον: ΑΛΛΟΔΑΠΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ1973
 • Άρθρα 50 & 50α – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα1973
 • Άρθρο 50β – [Επιστολές και έγγραφα παραγγελίας]2003
 • Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)2009
 • Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)2013
 • Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)2019
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ2023
 • Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας2023
 • Άρθρο 52 – [Εποπτεία κατά την ίδρυση της εταιρίας]2039
 • Άρθρον 53 – [Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρίας]2045
 • Άρθρον 53α – [Ειδικότερη εποπτεία]2049
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον: ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2053
 • Άρθρον 54 – [Εκπροσώπηση μη υφιστάμενης ή χωρίς άδεια ΑΕ]2053
 • Άρθρον 55 – [Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχή]2061
 • Άρθρον 56 – [Ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό]2067
 • Άρθρον 57 – [Παραβάσεις σχετικά με τον ισολογισμό]2077
 • Άρθρον 58 – [Πλαστά πιστοποιητικά για την κατάθεση μετοχών]2087
 • Άρθρον 58α – [Παραβάσεις στους τομείς της διοίκησης και διαχείρισης]2093
 • Άρθρον 59 – [Παραποίηση ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης ΑΕ]2103
 • Άρθρον 60 – [Συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης ΑΕ]2109
 • Άρθρον 61 – [Παράλειψη υποβολής εγγράφων και παροχής πληροφοριών]2113
 • Άρθρον 62 – [Κρατική εποπτεία ΑΕ]2117
 • Άρθρο 62α – [Παραβάσεις δημοσίευσης και υποβολής στοιχείων]2121
 • Άρθρο 62β – [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων]2125
 • Άρθρον 63 – [Δημόσιοι υπάλληλοι ασκούντες εποπτεία ΑΕ]2127
 • Άρθρο 63α – [Πώληση κ.λπ. αξιών χωρίς συναίνεση του κυρίου]2135
 • Άρθρο 63β – [Θεώρηση παράνομου ισολογισμού]2139
 • ΄Αρθρον 63γ – [Παρακώλυση ελέγχου επί της ΑΕ]2143
 • Άρθρο 63δ – [Διοικητικές κυρώσεις - Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων]2151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον2157
 • Άρθρον 64 – [Καταργήθηκε2157
 • Άρθρον 65 – [Καταργήθηκε2157
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 66, 66α και 672159
 • Άρθρο 66 – [Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία2183
 • Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία2193
 • Άρθρο 67 – [Μετατροπή ΕΠΕ και ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ]2201
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ2219
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 68-892219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ2231
 • Άρθρον 68 – [Μορφές συγχώνευσης]2231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ2235
 • Άρθρον 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης2235
 • Άρθρον 70 – [Δημοσιότητα σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης]2239
 • Άρθρον 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών2245
 • Άρθρον 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης2251
 • Άρθρον 73 – [Προστασία μετόχων]2255
 • Άρθρο 74 – [Δημοσιότητα συγχώνευσης]2259
 • Άρθρον 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης2261
 • Άρθρο 76 – [Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου]2267
 • Άρθρον 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης2271
 • Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής2281
 • Άρθρον 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της2289
 • Άρθρον 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση2295
 • Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα2299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ2301
 • Άρθρον 80 – Εφαρμογή διατάξεων2301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ2329
 • Άρθρον 81 – [Γενική διάταξη - Μορφές διάσπασης ανωνύμων εταιριών]2329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ2339
 • Άρθρον 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης2339
 • Άρθρον 83 – [Προστασία πιστωτών και ομολογιούχων δανειστών]2345
 • Άρθρον 84 – [Διαδικασία διάσπασης και εφαρμοστέες διοατάξεις]2349
 • Άρθρον 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης2355
 • Άρθρον 86 – Ακυρότητα της διάσπασης2361
 • Άρθρον 87 – Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες2365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β: ΔΙAΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣYΣΤΑΣΗ ΝEΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ2367
 • Άρθρον 88 – [Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιριών]2367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ: ΔΙAΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣYΣΤΑΣΗ ΝEΩΝ ΑΕ2369
 • Άρθρον 89 – [Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ]2369
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13ον: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)2387
 • Άρθρον 90 – [Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]2387
 • Άρθρον 91 – [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]2393
 • Άρθρον 92 – [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]2395
 • Άρθρα 93, 94 και 95 – [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]2399
 • Άρθρον 96 – [Οριζόντιοι όμιλοι]2405
 • Άρθρον 97 – [Εξαίρεση επιχείρησης από ενοποίηση]2409
 • Άρθρον 98 – [Ενοποιημένοι λογαριασμοί - Καταργήθηκε]2413
 • Άρθρον 99 – [Μη περίληψη μητρικής επιχείρησης σε ενοποίηση]2415
 • Άρθρον 100 – [Περιεχόμενο και αρχές που διέπουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς]2417
 • Άρθρον 101 – [Διατάξεις εφαρμοζόμενες στη διάρθρωση των ενοποιημένων λογαριασμών]2421
 • Άρθρον 102 – [Ολική ενοποίηση]2423
 • Άρθρον 103 – [Εφαρμογή της ολικής ενοποίησης]2425
 • Άρθρον 104 – [Αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών]2431
 • Άρθρον 105 – [Μέθοδοι αποτίμησης]2437
 • Άρθρον 106 – [Συγγενείς επιχειρήσεις]2441
 • Άρθρον 107 – [Ενοποιημένο προσάρτημα - Ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης]2447
 • Άρθρον 108 – Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων2455
 • Άρθρον 109 – [Δημοσιότητα ενοποιημένων λογαριασμών]2457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14ο: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ2461
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 110-1312461
 • ΤΜΗΜΑ Ι: Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής2469
 • Άρθρο 110 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2469
 • Άρθρο 111 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2469
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Γενικές διατάξεις για τη δομή και διάρθρωση του ισολογισμού2470
 • Άρθρο 112 – (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2470
 • Άρθρο 113 – (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2470
 • Άρθρο 114 – (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2471
 • Άρθρο 115 – (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2471
 • Άρθρο 116 – (άρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2472
 • Άρθρο 117 – (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2472
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 1132473
 • Άρθρο 118 – (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2473
 • Άρθρο 119 – (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2474
 • Άρθρο 120 – (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2475
 • Άρθρο 121 – (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2475
 • Άρθρο 122 – (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2476
 • Άρθρο 123 – (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2477
 • ΤΜΗΜΑ IV: Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματος χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»2478
 • Άρθρο 124 – (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2478
 • ΤΜΗΜΑ V: Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 1242478
 • Άρθρο 125 – (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγία 86/635/ΕΟΚ)2478
 • Άρθρο 126 – (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2480
 • ΤΜΗΜΑ VI: Κανόνες Αποτιμήσεως2481
 • Άρθρο 127 – (άρθρα 35, 36, 37, και 38 οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2481
 • Άρθρο 128 – (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2482
 • ΤΜΗΜΑ VII: Περιεχόμενο του Προσαρτήματος2482
 • Άρθρο 129 – (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2482
 • ΤΜΗΜΑ VIII: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων2485
 • Άρθρο 130 – (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2485
 • ΤΜΗΜΑ IX: Δημοσιότητα2486
 • Άρθρο 131 – (άρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)2486
 • Άρθρον 132 – Τελικές διατάξεις2489
 • Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις2489
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)2493
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 134 έως 1432493
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων2509
 • Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονομικών καταστάσεων2519
 • Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου2523
 • Άρθρο 137 – Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου2525
 • Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών2527
 • Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία2539
 • Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές2545
 • Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις2549
 • Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων2555
 • Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών2561
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ2565