Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-505-5
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Η παρούσα 11η έκδοση του έργου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4531/2018 «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 483 ΚΠΔ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4236/2014, 4251/2014, 4254/2014, 4264/2014, 4267/2014, 4274/2014, 4322/2015, 4356/2015, 4360/2016, 4411/2016, 4443/2016, 4446/2016, 4478/2017 και 4509/2017, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΔ 258/19861
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ1
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]2
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ7
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]7
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ15
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 15
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ15
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35]15
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ21
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β]21
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ28
 • Έγκληση [Άρθρα 46-53]28
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56]32
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]32
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]33
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ35
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 35
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70]35
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε [Άρθρο 71]39
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ39
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 39
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]37
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88]41
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95]43
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ46
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α]46
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ52
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 52
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121]52
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]60
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Γενική διάταξη [Άρθρο 127]63
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]63
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137]65
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ68
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 68
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ68
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147]68
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ77
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]77
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ78
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]78
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]85
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]86
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ89
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ89
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ89
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179]89
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Αυτοψία [Άρθρα 180-182]90
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ91
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι91
 • Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203]91
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208]101
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ101
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]103
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β]117
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ121
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ121
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ121
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 121
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ122
 • Προανάκριση [Άρθρα 243-245]122
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]125
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ128
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 128
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]128
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ129
 • Έρευνες [Άρθρα 253-259]129
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ135
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]135
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ139
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]139
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ142
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304]142
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ162
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 162
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]162
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319]173
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ175
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ175
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ175
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328]175
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ181
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ181
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ181
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]181
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ182
 • Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]182
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ184
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]184
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ191
 • Αποδεικτική διαδικασία191
 • α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361]191
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363]196
 • γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365]197
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368]198
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ199
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373]199
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ201
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 201
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ201
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374]201
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ202
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]202
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]203
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ221
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ221
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ221
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 221
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ221
 • Πταίσματα 221
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413]221
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416]223
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ224
 • Πλημμελήματα 224
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426]224
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427]228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ228
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 228
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ228
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ231
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]231
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ233
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 233
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ233
 • Έκδοση [Άρθρα 436-456]233
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ241
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461]241
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ244
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ244
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ244
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]244
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ251
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Έφεση [Άρθρα 477-481]251
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ252
 • Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485]252
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ254
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 254
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ254
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]254
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ265
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]265
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ274
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ274
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ274
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530]274
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ278
 • Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532]278
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ279
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545]279
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ283
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ283
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ283
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554]283
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563]287
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ292
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566]292
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ293
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569]293
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ294
 • Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571]294
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ294
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572]294
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ296
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ296
 • Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580]296
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ304
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ304
 • Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589]304
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ309
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ309
 • Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603]309
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ315
 • 0
 • 0