ΚΦΔ - Δικονομία φορολογικών διαφορών - Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδωνΔιαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €44.00
ΝΠ €54.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-509-3
Σελίδες: 464
Συγγραφέας: Ευ. Μπακάλης, Π. Πανταζόπουλος

Μετά από δύο περίπου χρόνια και αρκετές μεταβολές που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση και έχοντας ήδη επαρκές δείγμα από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην πράξη, κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου της διαγραμματικής απεικόνισης και ανάλυσης του ΚΦΔ, όπως και της δικονομίας των φορολογικών διαφορών και της διαδικασίας για την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των φορολογικών εσόδων.

Και αυτή η έκδοση κινείται στο πλαίσιο της πρώτης, να απεικονιστεί δηλαδή ο Κώδικας σχηματικά, με τη μορφή συνοπτικών διαγραμμάτων, ώστε ο χρήστης εύκολα να μπορεί να διατρέξει τους κανόνες δικαίου που θέτει ο Ν 4174/2013, αλλά και να βρει απάντηση στα ερωτήματά του και να οργανώσει τις ενέργειες του, χωρίς να απαιτείται να καταφύγει στο ίδιο το κείμενο του νόμου, παρά μόνο διαβάζοντας το οικείο κάθε φορά διάγραμμα.

Τα διαγράμματα απεικονίζουν ένα άρθρο του ΚΦΔ κάθε φορά (εκτός αν συστηματικοί λόγοι ή λόγοι διευκόλυνσης του αναγνώστη καθιστούν αναγκαία την απεικόνιση περισσοτέρων άρθρων μαζί) και είναι κατανεμημένα ανά ενότητες, σύμφωνα με τα κεφάλαια του Κώδικα. Συμπεριλήφθηκαν νέα διαγράμματα για όλα τα άρθρα που προστέθηκαν μετά την πρώτη έκδοση (πχ. 28Α , 63Α , 65Α ΚΦΔ), όπως και διάγραμμα για τις μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα, ιδίως καθώς το σχετικό άρθρο 72 μεταβλήθηκε σημαντικά στο μεταξύ, με προσθήκη, εκτός των άλλων, πολλών νέων παραγράφων. Στην παρούσα έκδοση έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι μεταβολές που επήλθαν στη νομοθεσία μέχρι και τον Ν 4537/2018. Επιπλέον, τα διαγράμματα συνοδεύονται από σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό, πάλι ανά ενότητα του Κώδικα, όπου κυρίως δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες στον εφαρμοστή του ΚΦΔ, με βάση τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κατ’ εξουσιοδότηση και για την ερμηνεία του Κώδικα, καθώς και της νομολογίας που έχει ήδη προκύψει. Όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται συναφώς προσπάθεια σύνδεσης της ήδη υπάρχουσας νομολογίας με τις νέες ρυθμίσεις.

Για το σκοπό της παρουσίασης κατά το δυνατόν συνολικά της αντιμετώπισης των φορολογικών υποθέσεων, στο Έργο παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο (υπό μορφή διαγραμμάτων και κατόπιν σχολιασμού) τόσο οι δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά στις φορολογικές διαφορές όσο και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ σχετικά με την εκτέλεση για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, στις οποίες, άλλωστε και ο ΚΦΔ παραπέμπει. Έτσι, ο χρήστης του Έργου έχει τη δυνατότητα να δει σχηματικά όλη την πορεία μίας φορολογικής υπόθεσης, από τη γένεσή της με την εκκίνηση της οικείας διαδικασίας μέχρι τη λήψη μέτρων από τη Φορολογική Διοίκηση για την είσπραξη του σχετικού ποσού που καταλογίστηκε.

Τέλος, παρατίθενται ορισμένα αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις. Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) [Διαγράμματα 1-13]3
 • [1] Γενικές Διατάξεις - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Κοινοποίηση - Έντυπα - Προθεσμίες - Φορολογικός εκπρόσωπος - Εγκύκλιοι3
 • Διάγραμμα3
 • Ερμηνευτικά σχόλια10
 • Γενικά (άρθρο 1 ΚΦΔ)10
 • Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 ΚΦΔ)11
 • Ορισμοί (άρθρο 3 ΚΦΔ)12
 • και εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 4 ΚΦΔ)13
 • Κοινοποίηση πράξεων (άρθρο 5 ΚΦΔ)15
 • Έντυπα (άρθρο 6 ΚΦΔ)17
 • Προθεσμίες (άρθρο 7 ΚΦΔ)18
 • Φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρο 8 ΚΦΔ)18
 • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες (άρθρο 9 ΚΦΔ)19
 • [2] Φορολογικό Μητρώο [άρθρο 10]21
 • Διάγραμμα21
 • Ερμηνευτικά σχόλια26
 • Φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ (άρθρα 10 - 11 ΚΦΔ)26
 • [3] Αποδεικτικό Ενημερότητας [άρθρο 12]34
 • Διάγραμμα34
 • Ερμηνευτικά σχόλια35
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12 ΚΦΔ)35
 • Βεβαίωση οφειλής38
 • [4] Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων40
 • Διάγραμμα40
 • Ερμηνευτικά σχόλια45
 • Βιβλία και στοιχεία (άρθρο 13 ΚΦΔ)45
 • (άρθρα 14, 15, 16 ΚΦΔ)48
 • Πληροφορίες από τρίτους 49
 • Στοιχεία κ.λπ. σε άλλη γλώσσα 51
 • Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο (άρθρο 17-17Α ΚΦΔ)52
 • Άρση απορρήτου54
 • Περιπτωσιολογία άρσης απορρήτου56
 • Υπηρεσίες υπέρ των οποίων αίρεται το απόρρητο58
 • Δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων60
 • Κυρώσεις λόγω παραβίασης του φορολογικού απορρήτου61
 • [5] Υποβολή δηλώσεων62
 • Διάγραμμα62
 • Ερμηνευτικά σχόλια65
 • Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18, 19, 20 ΚΦΔ) 65
 • [6] Ενδοομιλικές συναλλαγές72
 • Διάγραμμα72
 • Ερμηνευτικά σχόλια75
 • Φάκελος τεκμηρίωσης (άρθρο 21 ΚΦΔ)75
 • (άρθρο 22 ΚΦΔ)83
 • [7] Φορολογικοί έλεγχοι90
 • Διάγραμμα90
 • Ερμηνευτικά σχόλια97
 • Εξουσίες φορολογικής διοίκησης (άρθρο 23 ΚΦΔ)97
 • Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 ΚΦΔ)98
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου (άρθρο 25 ΚΦΔ)103
 • Είσοδος σε κατοικία105
 • Επανέλεγχος107
 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ΚΦΔ)110
 • (άρθρο 27 ΚΦΔ)112
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ)116
 • Προσωρινός διορθωτικός πρσδιορισμός του φόρου116
 • Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού117
 • Έκθεση ελέγχου117
 • Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 28Α ΚΦΔ)120
 • Αμοιβαία διοικητική συνδρομή (άρθρο 29 ΚΦΔ)123
 • [8] Προσδιορισμός του φόρου128
 • Διάγραμμα128
 • Ερμηνευτικά σχόλια133
 • Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ΚΦΔ)133
 • Πράξεις προσδιορισμού του φόρου136
 • Άμεσος προσδιορισμός136
 • Διοικητικός προσδιορισμός136
 • Εκτιμώμενος προσδιορισμός136
 • Διορθωτικός προσδιορισμός137
 • Προληπτικός προσδιορισμός139
 • Έκδοση πράξης προσδιορισμού μετά από απόφαση δικαστηρίου140
 • Παραγραφή (άρθρο 36 ΚΦΔ)140
 • Παράταση χρόνου παραγραφής141
 • Φοροδιαφυγή141
 • Προσαρμογή στο παλαιότερο μη παραγεγραμμένο έτος142
 • Μεταβατικές διατάξεις142
 • Παράταση χρόνου παραγραφής με διάταξη νόμου142
 • Νομολογιακά πορίσματα και διοικητικές θέσεις περί παραγραφής143
 • Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 ΚΦΔ)145
 • Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΔ)146
 • [9] Είσπραξη153
 • Διάγραμμα153
 • Ερμηνευτικά σχόλια163
 • Αρμόδια όργανα προς είσπραξη (άρθρο 40 ΚΦΔ)163
 • Πληρωμή φόρου (άρθρο 41 ΚΦΔ)164
 • Επιστροφή φόρου (άρθρο 42 ΚΦΔ)164
 • σε δόσεις (άρθρο 43 ΚΦΔ)168
 • Σειρά εξόφλησης (άρθρο 44 ΚΦΔ)169
 • Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη (άρθρο 45 ΚΦΔ)170
 • Λήψη διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 ΚΦΔ)170
 • Ακρόαση στην περίπτωση των διασφαλιστικών μέτρων172
 • Φύση των μέτρων172
 • Μη εφαρμογή των μέτρων172
 • Λήψη των μέτρων173
 • Πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα174
 • Αναστολή των μέτρων176
 • Μεταβατική διάταξη176
 • Μερική άρση των μέτρων176
 • Ολική άρση των μέτρων178
 • Λήψη μέτρων μετά την πτώχευση179
 • Ακύρωση καταλογιστικών πράξεων λόγων παραγραφής179
 • Αμφισβήτηση των μέτρων180
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47, 48, 49 ΚΦΔ)180
 • Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας (άρθρο 47 ΚΦΔ)180
 • Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρο 48 ΚΦΔ)184
 • Συμψηφισμός184
 • Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 ΚΦΔ)187
 • Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50 ΚΦΔ)188
 • Δικαιώματα ευθυνομένων αλληλεγγύως προσώπων191
 • Παραγραφή είσπραξης φόρων (άρθρο 51 ΚΦΔ)193
 • [10] Τόκοι και πρόστιμα195
 • Διάγραμμα195
 • Ερμηνευτικά σχόλια206
 • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 ΚΦΔ)206
 • Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54 ΚΦΔ)208
 • Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης211
 • Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης212
 • Άρνηση συνεργασίας κατά το φορολογικό έλεγχο212
 • Μη εγγραφή στο Μητρώο/Εγγραφή περισσότερες φορές212
 • Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις213
 • Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων214
 • Φορολογίες κεφαλαίου215
 • Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ215
 • μη εγκεκριμένου ΦΗΜ216
 • μηχανισμού σήμανσης216
 • στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ216
 • στοιχείων διακίνησης217
 • του Ν 3842/2010 υποχρεώσεις217
 • Επανάληψη παραβάσεων217
 • (άρθρο 54Γ ΚΦΔ)218
 • Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55 ΚΦΔ)219
 • Παραπομπή αδικημάτων φοροδιαφυγής σε δίκη (άρθρο 55Α ΚΦΔ)219
 • συναλλαγών (άρθρο 56 ΚΦΔ)221
 • (άρθρο 58 ΚΦΔ)221
 • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ (άρθρο 58Α ΚΦΔ)222
 • (άρθρο 59 ΚΦΔ)224
 • Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60 ΚΦΔ)225
 • Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ΚΦΔ)225
 • Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62 ΚΦΔ)226
 • [11] Διαδικασίες προσφυγής [άρθρο 63]227
 • Διάγραμμα227
 • Ερμηνευτικά σχόλια231
 • (άρθρο 63 ΚΦΔ)231
 • της ενδικοφανούς προσφυγής231
 • Διαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής233
 • Εκ του νόμου αναστολή - καταβολή 50% του αμφισβητουμένου ποσού234
 • Αίτημα αναστολής235
 • κατά τη διάρκεια αυτής237
 • Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής237
 • του 50% του αμφισβητούμενου ποσού238
 • Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρο 63Α ΚΦΔ)239
 • Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης (άρθρα 64, 65 ΚΦΔ)243
 • Φορολογικό Πιστοποιητικό (άρθρο 65Α ΚΦΔ)244
 • [12] Εγκλήματα Φοροδιαφυγής [άρθρο 66 ΚΦΔ]247
 • Διάγραμμα247
 • Ερμηνευτικά σχόλια253
 • ΚΦΔ - Ποινικές Κυρώσεις (άρθρα 66-71)253
 • ανακριβούς δήλωσης253
 • Αδίκημα μη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης κ.λπ. φόρου255
 • Αδίκημα έκδοσης, αποδοχής πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων255
 • Άσκηση ποινικής δίωξης257
 • Παραγραφή258
 • Αρμόδιο δικαστήριο258
 • [13] Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 72 ΚΦΔ]259
 • Διάγραμμα259
 • ΜΕΡΟΣ Β΄ Δικονομία φορολογικών διαφορών [Διαγράμματα 1-11]267
 • [1] Φορολογικές Διαφορές [άρθρα 1-2 ΚΔΔ]267
 • Διάγραμμα267
 • [2] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε πρώτο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]268
 • Διάγραμμα268
 • [3] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε δεύτερο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]269
 • Διάγραμμα269
 • [4] Αρμοδιότητα κατά τόπο [άρθρο 7 ΚΔΔ]269
 • Διάγραμμα269
 • [5] Εκπροσώπηση του Δημοσίου - Επιδόσεις [άρθρα 25, 29, 49 ΚΔΔ]270
 • Διάγραμμα270
 • [6] Ενδικοφανής διαδικασία [άρθρο 63 ΚΔΔ]271
 • Διάγραμμα271
 • [7] Ενδοστρεφής δίκη στις φορολογικές διαφορές [άρθρο 64 ΚΔΔ]272
 • Διάγραμμα272
 • [8] Προσφυγή [άρθρα 63 επ. ΚΔΔ]272
 • Διάγραμμα272
 • [9] Προσωρινή δικαστική προστασία επί προσφυγής [άρθρα 200 επ. ΚΔΔ]276
 • Διάγραμμα276
 • [10] Έφεση [άρθρα 92 επ. ΚΔΔ]279
 • Διάγραμμα279
 • [11] Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 206 επ. ΚΔΔ]281
 • Διάγραμμα281
 • Ερμηνευτικά σχόλια282
 • Η έννοια της φορολογικής διαφοράς (Άρθρα 2 - 5 ΚΔΔ)282
 • Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές283
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών με αγωγή285
 • Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων285
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (Άρθρο 6 ΚΔΔ)289
 • Περισσότερα πρόστιμα ΚΒΣ292
 • Κατά προτεραιότητα εκδίκαση292
 • (Άρθρα 27 - 30 και 139Α ΚΔΔ)292
 • Νομιμοποίηση εταιρειών295
 • Πτωχός297
 • Περιεχόμενο δικογράφου (Άρθρα 45 - 46 ΚΔΔ)298
 • Επιδόσεις (Άρθρα 47 – 57 ΚΔΔ)301
 • Προθεσμίες (Άρθρα 60 - 61 ΚΔΔ)304
 • Προσφυγή (Άρθρα 63 - 70 ΚΔΔ)306
 • Προσβαλλόμενες πράξεις (Άρθρο 63 ΚΔΔ)306
 • Ενδικοφανής προσφυγή308
 • Ενεργητική νομιμοποίηση (Άρθρο 64 ΚΔΔ)310
 • Παθητική νομιμοποίηση (Άρθρο 65 ΚΔΔ)313
 • Προθεσμία (Άρθρο 66 ΚΔΔ)313
 • Διακοπή της προθεσμίας (Άρθρο 67 ΚΔΔ)316
 • Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής (Άρθρο 68 ΚΔΔ)316
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (Άρθρο 69 ΚΔΔ)317
 • Δεύτερη προσφυγή (Άρθρο 70 ΚΔΔ)319
 • Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής (Άρθρο 79 ΚΔΔ)320
 • Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας321
 • Εξουσία δικαστηρίου322
 • Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί φορολογικών πράξεων324
 • Φορολογική απαλλαγή325
 • Χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος325
 • Μεταβολή της πραγματικής βάσης325
 • Έφεση (Άρθρα 92 - 100 ΚΔΔ)327
 • Καταβολή ποσοστού του οφειλόμενου φόρου328
 • Πρόσθετη παρέμβαση (Άρθρο 113 ΚΔΔ)334
 • Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα335
 • Συνάφεια πράξεων (Άρθρο 122 ΚΔΔ)337
 • Προδικασία - Επίδοση αντιγράφου της προσφυγής (Άρθρο 126 ΚΔΔ)338
 • Πρόσθετοι λόγοι (Άρθρο 131 ΚΔΔ)340
 • Υπόμνημα (Άρθρο 138 ΚΔΔ)341
 • Παραίτηση (Άρθρο 143 ΚΔΔ)342
 • Απόδειξη (Άρθρα 144 - 145 ΚΔΔ)342
 • Αποδεικτικά μέσα (Άρθρα 147 επ. ΚΔΔ)342
 • Προσωρινή δικαστική προστασία (Άρθρα 200 - 209 ΚΔΔ)343
 • Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης348
 • Παράβολο (Άρθρο 277 ΚΔΔ)355
 • Συμπλήρωση παραβόλου357
 • Εκτέλεση της πράξης - Ταμειακή βεβαίωση357
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης358
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄ Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων [Διαγράμματα 1-5]361
 • [1] Αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών εσόδων [άρθρα 45, 47, 48 ΚΦΔ, ΚΕΔΕ]361
 • Διάγραμμα361
 • [2] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 10 επ. ΚΕΔΕ]363
 • Διάγραμμα363
 • [3] Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου [άρθρα 30 επ. ΚΕΔΕ]364
 • Διάγραμμα364
 • [4] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρα 35 επ. ΚΕΔΕ]366
 • Διάγραμμα366
 • [5] Ανακοπές [άρθρα 216 επ. ΚΔΔ]367
 • Διάγραμμα367
 • Ερμηνευτικά σχόλια369
 • Εκτελεστοί τίτλοι (Άρθρα 45, 47 ΚΦΔ, 2, 4 ΚΕΔΕ)369
 • Αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης370
 • Ατομική ειδοποίηση373
 • Αλληλέγγυα ευθυνόμενα πρόσωπα374
 • Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης377
 • Θάνατος φορολογούμενου379
 • Ατομική ειδοποίηση - κατάσχεση στα χέρια τρίτου379
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (Άρθρα 9 επ. ΚΕΔΕ)380
 • του πλέον πρόσφορου μέτρου εκτέλεσης380
 • Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη381
 • Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου382
 • Ανακοπές (Άρθρα 216 επ. ΚΔΔ)385
 • Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης386
 • Ανακοπή κατασχετήριας έκθεσης388
 • Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού388
 • Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση390
 • Προθεσμία391
 • Δικόγραφο392
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα393
 • Εξουσία δικαστηρίου393
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ401
 • 1. Απόψεις επί προσωρινού προσδιορισμού προστίμου401
 • Παρατηρήσεις405
 • 2. Ενδικοφανής προσφυγή και αναστολή407
 • Παρατηρήσεις413
 • 3. Προσφυγή416
 • Παρατηρήσεις422
 • 4. Έφεση423
 • Παρατηρήσεις430
 • 5. Αίτηση αναίρεσης432
 • Παρατηρήσεις435
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 437
 • 0
 • 0