Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-508-6
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Χ. Μαστοραντωνάκης, Σ. Μπουγιούκος, Σ. Παππάς
Επιμέλεια: Σ. Παππάς

Το έργο «Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί ένα σύγχρονο πόνημα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο απαντά στα πρακτικά προβλήματα των εφαρμοστών του δικαίου (δικαστών και δικηγόρων), αλλά ταυτόχρονα απευθύνεται και στον φοιτητή και τον νέο νομικό, προκειμένου να τους εφοδιάσει με πρακτικές γνώσεις της θεωρίας και της νομολογίας σε ένα ευσύνοπτο και μη ογκώδες έργο, απαλλαγμένο από πλατειασμούς, που όμως εμπεριέχει και τις απαραίτητες θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του έργου είναι ότι συγκεράζονται οι γνώσεις της εισαγγελικής πρακτικής και εμπειρίας και η έκφραση της προσωπικής νομικής άποψης των συγγραφέων με τις απόψεις της θεωρίας και της νομολογίας, ενώ ταυτόχρονα η έκδοση εμπλουτίζεται με σχέδια σύνταξης κειμένων και παραδείγματα.

Το έργο αποτελείται από οκτώ βασικά κεφάλαια που κατά κύριο λόγο ακολουθούν τη δομή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο «Γενικοί ορισμοί» αναλύεται η ποινική δίωξη, η πολιτική αγωγή, τα δικαιώματα των διαδίκων, η αρμοδιότητα και οι ακυρότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο «Προδικασία» εξετάζονται η ανάκριση, οι ανακριτικές πράξεις και η διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια. Στο τρίτο κεφάλαιο «Διαδικασία στο ακροατήριο» αναλύονται η προπαρασκευαστική διαδικασία, η κύρια διαδικασία και οι ειδικοί κανόνες διαδικασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο «Ειδικές διαδικασίες» εξετάζονται η συνοπτική διαδικασία, η διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων και η δικαστική συνδρομή.

Ακολούθως στο πέμπτο κεφάλαιο «Ένδικα μέσα» αναλύονται οι γενικές διατάξεις, τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων και τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων, ενώ στο έκτο κεφάλαιο «Έκτακτες διαδικασίες» αναλύονται η επανάληψη της διαδικασίας, η αποκατάσταση και η αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων. Εν συνεχεία, στο έβδομο κεφάλαιο «Εκτέλεση» εκτίθενται οι βασικές αρχές και παρουσιάζονται οι εκτελεστές αποφάσεις, ο σχηματισμός συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων, η αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής και οι αμφιβολίες - αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση, ενώ, τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο αναλύεται το ποινικό μητρώο. Η έκδοση συμπληρώνεται με ένα εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η «Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής Δικονομίας» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το Ποινικό Δίκαιο.

 • 0
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ3
 • Α. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ (άρθρα 27-56 ΚΠΔ)3
 • I. Πρόσωπα που ασκούν την ποινική δίωξη (άρθρα 27-28 ΚΠΔ)3
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις άσκησης ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών4
 • ΙΙΙ. Εξαιρέσεις της αρχής της ανεξαρτησίας της ποινικής δίωξης (άρθρα 28-30 ΚΠΔ)9
 • IV. Περιπτώσεις κωλυμάτων αυτεπάγγελτης άσκησης ποινικής δίωξης (άρθρα 41, 54 ΚΠΔ)10
 • V. Άλλες περιπτώσεις κωλυμάτων άσκησης ποινικής δίωξης20
 • VI. Τι προηγείται της άσκησης ποινικής δίωξης24
 • VII. Πρόσωπα που διενεργούν προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση27
 • VIII. Τρόποι πληροφορίας του Εισαγγελέα (άρθρα 36-40, 42, 46 ΚΠΔ)29
 • IX. Έναρξη ποινικής δίωξης - Αναβολή, αποχή (άρθρα 43-45Β, 59, 60 ΚΠΔ)43
 • Χ. Διατάξεις συμβατές με την αρχή σκοπιμότητας48
 • XI. Αναβολή επί προδικαστικών ζητημάτων50
 • Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (άρθρα 63-70, 82-88 ΚΠΔ)55
 • Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (άρθρα 96-108Α ΚΠΔ)65
 • Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ70
 • Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα70
 • ΙΙ. Τοπική αρμοδιότητα79
 • ΙΙΙ. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας84
 • IV. Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή87
 • Ε. ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ89
 • IΙ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ95
 • Α. ΑΝΑΚΡΙΣΗ95
 • Ι. Γενικά95
 • ΙΙ. Προανάκριση100
 • ΙΙΙ. Κύρια ανάκριση106
 • Β. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113
 • Ι. Γενικές διατάξεις (άρθρα 251-252 ΚΠΔ)113
 • ΙΙ. Έρευνες (άρθρα 253-259 ΚΠΔ)113
 • ΙΙΙ. Κατάσχεση (άρθρα 260-269)120
 • IV. Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270-271 ΚΠΔ)125
 • V. Προσαγωγή του κατηγορουμένου (άρθρο 279 ΚΠΔ)131
 • VI. Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι (άρθρο 282 ΚΠΔ)133
 • VII. Περιοριστικοί όροι από άλλες διατάξεις136
 • VIII. Εξακολούθηση προσωρινής κράτησης140
 • IX. Προσφυγή και αντικατάσταση προσωρινής κράτησης και περιοριστικών όρων (άρθρα 285, 286, 298 ΚΠΔ)142
 • Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ145
 • Ι. Συμβούλιο Πλημμελειοδικών145
 • ΙΙ. Συμβούλιο Εφετών154
 • IIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ159
 • Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ159
 • Β. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ170
 • Ι. Έναρξη της διαδικασίας στο ακρατήριο172
 • ΙΙ. Αποδεικτική διαδικασία179
 • 1. Μάρτυρες179
 • 2. Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία181
 • 3. Έγγραφα181
 • ΙΙΙ. Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία185
 • Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ189
 • ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ197
 • A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ197
 • Ι. Πταίσματα197
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω197
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση199
 • II. Πλημμελήματα201
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω201
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση (άρθρο 427 ΚΠΔ)212
 • Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ213
 • Ι. Πλημμελήματα 213
 • ΙΙ. Κακουργήµατα 216
 • ΙΙΙ. Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης220
 • Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 226
 • Ι. Η έκδοση (άρθρα 436-456 ΚΠΔ)226
 • ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής257
 • V. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ263
 • Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ263
 • B. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ293
 • Ι. Έφεση293
 • II. Αίτηση αναίρεσης298
 • Γ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ310
 • Ι. Έφεση310
 • II. Αναίρεση345
 • VI. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ393
 • Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ393
 • Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ412
 • Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ414
 • VII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ423
 • Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ423
 • Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ423
 • Γ. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΠΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 426
 • Δ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ429
 • Ε. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ431
 • VIII. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ437
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ437
 • Β. ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ440
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ445
 • 0
 • 0