Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-513-0
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Δ. Σιδέρης

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση της μονογραφίας «Η ποινική προστασία του μισθού», εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η προστασία του μισθού στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και συγκεκριμένα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945 και του άρθρου 28 του Ν 3996/2011. Ο συγγραφέας, με έμφαση στις σημαντικότατες αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, ξεκινά  με κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την ποινικοποίηση των συμβατικών και ειδικότερα των εργοδοτικών υποχρεώσεων, προχωρώντας σε μία συγκριτική παρουσίαση του τι προβλέπεται σχετικά στα αλλοδαπά δίκαια. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ποινικής προστασίας του μισθού και εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, την αντικειμενική και υποκειμενική του υπόσταση, τα πιθανά υποκείμενά του, διάφορα ειδικά θέματα (άκυρες συμβάσεις εργασίας, πτώχευση εργοδότη κ.λπ.) και δικονομικά ζητήματα σχετικά με την ποινική δίωξη, την αυτόφωρη διαδικασία, τις ποινές κ.ά. Στο τέλος, παραθέτει τα συμπεράσματά του σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ως άνω προστασίας. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και νομολογίας, ενώ περιλαμβάνει πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και αλλοδαπή.

 • 0
 • Προλογικό Σημείωμα7
 • Πρόλογος 1ης έκδοσης9
 • Συντομογραφίες17
 • Ι. Η ποινικοποίηση της μη εκπλήρωσης των εργοδοτικών υποχρεώσεων19
 • ΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο32
 • ΙΙΙ. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος42
 • Α. Ιδιώνυμο έγκλημα42
 • Β. Γνήσιο έγκλημα παράλειψης45
 • IV. Η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος49
 • Α. Αντικειμενική υπόσταση49
 • 1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας49
 • 2. Μη εμπρόθεσμη καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών61
 • i. Έννοια των οφειλόμενων αποδοχών61
 • ii. Μη εμπρόθεσμη καταβολή77
 • Β. Υποκειμενική υπόσταση79
 • V. Τα υποκείμενα του εγκλήματος88
 • VI. Ειδικά θέματα97
 • Α. Ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας97
 • Β. Μισθοί υπερημερίας102
 • Γ. Πτώχευση του εργοδότη107
 • Δ. Αδικοπραξίες110
 • 1. Αστικό και ποινικό αδίκημα110
 • 2. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθού ως αδικοπραξία111
 • VII. Δικονομικά115
 • Α. Ποινική δίωξη115
 • Β. Αυτόφωρη διαδικασία117
 • Γ. Πολιτική αγωγή119
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση119
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση123
 • 3. Ποινές125
 • 4. Παραγραφή127
 • 5. Αναιρετικός έλεγχος129
 • Παράρτημα Νομοθεσίας133
 • Βιβλιογραφία135
 • Α. Ελληνική135
 • Β. Αλλοδαπή147
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο149
 • 0
 • 0