Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-514-7
Σελίδες: 944
Συγγραφέας: Α. Μάνθος
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο «Υποδείγματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» εντάσσεται στη σειρά Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου της Νομικής Βιβλιοθήκης και έχει στόχο να βοηθήσει τον εφαρμοστή του δικαίου να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των κανόνων των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου στην εν γένει δικαστηριακή πρακτική. Το έργο έχει το χαρακτηριστικό ότι περιέχει δικόγραφα, τα οποία εκ των πραγμάτων και λόγω της φύσης των κανόνων που αναλύουν (ήτοι των Γενικών Αρχών) θίγουν νομικά ζητήματα από όλο το αστικό δίκαιο. Έτσι ο αναγνώστης θα βρει στα 100 υποδείγματα του έργου υπόδειγμα λ.χ. διεκδικητικής αγωγής αλλά και υπόδειγμα για αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης.

Η ύλη ειδικότερα του έργου καταστρώνεται ως ακολούθως: Αρχικά παρατίθεται υπόδειγμα δικογράφου για την επίκληση εθίμου, στη συνέχεια αναλύονται υποδείγματα δικογράφων σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα (κυοφορούμενος, αφάνεια και διάφορες εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας όπως λ.χ. τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών κ.ά.), έπεται μία πολυάριθμη σειρά υποδειγμάτων για τα νομικά πρόσωπα γενικά (εκπροσώπηση, αδικοπραξία, προσωρινή διοίκηση, εκκαθάριση) αλλά και για κάθε ειδικότερο τύπο αστικού νομικού προσώπου ξεχωριστά (καταστατικό σωματείου, αναγνώριση και εγγραφή σωματείου, είσοδος και διαγραφή μελών σωματείου, απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου, διάλυση σωματείου, οργανισμός ιδρύματος, κοινωφελή ιδρύματα, σύσταση και διάλυση ιδρύματος καθώς και η επιτροπή εράνων), ακολούθως παρατίθενται δικόγραφα με αντικείμενο δικαιοπραξίες (δικαιοπρακτική ικανότητα, εικονικότητα, τύπος, απαγόρευση διάθεσης, αντίθεση στα χρηστά ήθη, μερική ακυρότητα, μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας σε άλλη έγκυρη, επικύρωση, ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής, προϋποθέσεις κατάρτισης δικαιοπραξίας και δη σύμβασης, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, προσύμφωνο και σύμφωνο προαιρέσεως), σειρά έχουν υποδείγματα δικογράφων με αντικείμενο τις αιρέσεις και τις προθεσμίες, την αντιπροσώπευση και την πληρεξουσιότητα, τη συναίνεση και την έγκριση, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων, την κατάχρηση δικαιώματος και τέλος την αυτοδικία, την άμυνα και την κατάσταση ανάγκης. 

Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα παραπάνω δικόγραφα αφενός είναι αναλυτικές και αφετέρου θίγουν δογματικά ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν τόσο τη νομολογία όσο και τη θεωρία σε ένα επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο. Στο έργο «Υποδείγματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» παρατίθενται 100 αναλυτικά δικόγραφα που καλύπτουν όλο το φάσμα των Γενικών Αρχών και ικανοποιούν την ανάγκη για εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης σε υποθέσεις που καλείται να χειριστεί ο δικηγόρος της πράξης.

 • 0
 • Α. Οι κανόνες του δικαίου γενικά - Έθιμο (ΑΚ 1-3)1
 • 01. Διεκδικητική αγωγή με αντικείμενο οριζόντια ιδιοκτησία που συστάθηκε βάσει εθιμικού δικαίου (ΑΚ 1)1
 • Παρατηρήσεις7
 • B. Τα φυσικά πρόσωπα (ΑΚ 34-60)15
 • Ι. Κυοφορούμενος (ΑΚ 36, 1711)15
 • 02. Αγωγή τέκνου που ήταν κυοφορούμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και ψυχική οδύνη (ΑΚ 36)15
 • Παρατηρήσεις20
 • ΙΙ. Αφάνεια (ΑΚ 40-50)27
 • 03. Αίτηση για κήρυξη προσώπου σε αφάνεια (ΑΚ 40 επ.)27
 • Παρατηρήσεις29
 • 04. Αίτηση για την άρση της αφάνειας (ΑΚ 46)34
 • Παρατηρήσεις36
 • 05. Αγωγή κατά των κληρονόμων του άφαντου για παροχή ασφάλειας (ΑΚ 49 εδ. α')37
 • Παρατηρήσεις40
 • 06. Αγωγή του άφαντου που εμφανίσθηκε (ΑΚ 50)43
 • Παρατηρήσεις47
 • ΙΙΙ. Προσωπικότητα και δικαίωμα στο όνομα (ΑΚ 57-59)53
 • 07. Αγωγή λόγω προσβολής της προσωπικότητας σε τηλεοπτική εκπομπή (ΑΚ 57, Ν 1178/1981, Ν 2328/1995)53
 • Παρατηρήσεις59
 • 08. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από δημοσίευμα (ΑΚ 57, Ν 1178/198, ΠΚ 367)70
 • Παρατηρήσεις76
 • 09. Αγωγή λόγω προσβολής της εικόνας του προσώπου (ΑΚ 57)81
 • Παρατηρήσεις85
 • 10. Αγωγή λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΑΚ 57, Ν 2472/1997)94
 • Παρατηρήσεις98
 • 11. Αγωγή προσβολής του ζωτικού χώρου από την παράνομη εκπομπή καπνού και αιθάλης (ΑΚ 57)108
 • Παρατηρήσεις116
 • 12. Αγωγή εργαζομένου λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη (ΑΚ 57)126
 • Παρατηρήσεις131
 • 13. Αγωγή γονέων λόγω εσφαλμένου προγεννητικού ελέγχου (ΑΚ 57)139
 • Παρατηρήσεις148
 • 14. Αγωγή λόγω απαγόρευσης εισόδου προσώπου σε καζίνο (ΑΚ 57)155
 • Παρατηρήσεις160
 • 15. Αγωγή προσβολής της προσωπικότητας λόγω άκυρης αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΚ 57)164
 • Παρατηρήσεις169
 • 16. Ανταγωγή συζύγου (σε αγωγή από διαζύγιο) λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από τον άλλο σύζυγο (ΑΚ 57)175
 • Παρατηρήσεις179
 • 17. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας προσώπου που έχει πεθάνει (ΑΚ 57 § 1 εδ. β')183
 • Παρατηρήσεις188
 • 18. Αγωγή για την προστασία του ονόματος (ΑΚ 58)192
 • Παρατηρήσεις196
 • Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ΑΚ 61-126)203
 • Ι. Γενικές διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα (ΑΚ 61-77)203
 • 19. Αγωγή για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που επιχείρησε νομικό πρόσωπο (ΑΕ) βάσει παράνομης λήψης απόφασης από το ΔΣ - Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ νομικού προσώπου και μέλους του ΔΣ (ΑΚ 66)203
 • Παρατηρήσεις207
 • 20. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τα όργανά του (ΑΚ 67, 68, 70) 212
 • Παρατηρήσεις216
 • 21. Αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου (AK 69)222
 • Παρατηρήσεις225
 • 22. Αγωγή από αδικοπραξία κατά του νομικού προσώπου και του υπαιτίου οργάνου - Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (ΑΚ 71)234
 • Παρατηρήσεις238
 • 23. Αίτηση για αντικατάσταση εκκαθαριστών νομικού προσώπου και διορισμό νέων (ΑΚ 73, 778)244
 • Παρατηρήσεις247
 • 24. Αγωγή δανειστή νομικού προσώπου κατά του εκκαθαριστή του τελευταίου (ΑΚ 75)254
 • Παρατηρήσεις258
 • ΙΙ. Σωματείο (ΑΚ 78-107)263
 • 25. Καταστατικό σωματείου (ΑΚ 80)263
 • Παρατηρήσεις273
 • 26. Αίτηση για την εγγραφή σωματείου (ΑΚ 78, 79, 81)282
 • Παρατηρήσεις285
 • 27. Ανακοπή κατά της διαταγής του Ειρηνοδίκη για την εγγραφή σωματείου (ΑΚ 78, 79, 82)289
 • Παρατηρήσεις292
 • 28. Αίτηση τροποποίησης του καταστατικού σωματείου (ΑΚ 84)295
 • Παρατηρήσεις298
 • 29. Αγωγή κατά σωματείου λόγω άρνησης εγγραφής μέλους και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 86, 93)301
 • Παρατηρήσεις304
 • 30. Αίτηση (προσφυγή) κατά της αποβολής μέλους σωματείου (ΑΚ 88)308
 • Παρατηρήσεις312
 • 31. Αίτηση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 96 § 2)317
 • Παρατηρήσεις321
 • 32. Αγωγή για την κήρυξη ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 97-101)324
 • Παρατηρήσεις327
 • 33. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης άκυρης απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 102)333
 • Παρατηρήσεις337
 • 34. Αίτηση για τη διάλυση σωματείου (ΑΚ 105)340
 • Παρατηρήσεις343
 • ΙΙΙ. Ίδρυμα (ΑΚ 108-121)349
 • 35. Οργανισμός Ιδρύματος (AK 108, 110, N 4182/2013)349
 • Παρατηρήσεις357
 • 36. Αίτηση για την επωφελέστερη αξιοποίηση κοινωφελούς περιουσίας - Μεταβολή και ερμηνεία κοινωφελούς σκοπού (Σ 109 § 2, ΑΚ 121, ΚΠολΔ 825, άρθρο 10 Ν 4182/2013)362
 • Παρατηρήσεις367
 • 37. Αίτηση ακυρώσεως κατά της άρνησης της Διοίκησης να εγκρίνει τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος (ΑΚ 108, 112, άρθρο 51 Ν 4182/2013)372
 • Παρατηρήσεις375
 • 38. Αίτηση για την ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος (ΑΚ 111)379
 • Παρατηρήσεις383
 • 39. Αγωγή του ιδρύματος κατά του ιδρυτή του για μεταβίβαση της περιουσίας που έταξε και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 113 § 1)386
 • Παρατηρήσεις389
 • 40. Αγωγή προσβολής της σύστασης του ιδρύματος από νόμιμο μεριδούχο και καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 115)391
 • Παρατηρήσεις395
 • 41. Αγωγή του ωφελούμενου από τον σκοπό του ιδρύματος (ΑΚ 116)398
 • Παρατηρήσεις402
 • 42. Αίτηση ακύρωσης προεδρικού διατάγματος για τη διάλυση ιδρύματος (ΑΚ 118, άρθρο 51 Ν 4182/2013)405
 • Παρατηρήσεις408
 • IV. Επιτροπές εράνων413
 • 43. Οργανισμός επιτροπής εράνου (ΑΚ 122 επ.)413
 • Παρατηρήσεις414
 • Δ. Οι δικαιοπραξίες (ΑΚ 127 επ.)419
 • Ι. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 127-137, 170-172)419
 • 44. Αγωγή για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (ΑΚ 131 § 1)419
 • Παρατηρήσεις422
 • 45. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που είχε επιχειρήσει ο κληρονομούμενος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω διανοητικής διαταραχής (ΑΚ 131 § 2)430
 • Παρατηρήσεις433
 • 46. Ανταγωγή αποζημίωσης (σε αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας) κατά ανικάνου, ο οποίος είτε είχε έλλειψη συνείδησης των πράξεών του είτε εμφάνιζεψυχική/διανοητική διαταραχή, από πρόσωπο που αγνοούσε ανυπαίτια την κατάστασή του (ΑΚ 132)437
 • Παρατηρήσεις441
 • 47. Αίτηση ανηλίκου να του δοθεί άδεια να συνάψει σύμβαση εργασίας (ΑΚ 136 εδ. β') 444
 • Παρατηρήσεις447
 • ΙΙ. Άκυρες δικαιοπραξίες451
 • 1. Εικονικότητα (ΑΚ 138-139)451
 • 48. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω απόλυτης εικονικότητας (ΑΚ 138 § 1)451
 • Παρατηρήσεις455
 • 49. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής πλειστηριάσματος λόγω κατάταξης εικονικής απαίτησης (ΑΚ 138 § 1)462
 • Παρατηρήσεις468
 • 50. Αγωγή από δωρεά που καλύπτεται κάτω από εικονική πώληση και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως - Σχετική εικονικότητα (ΑΚ 138 § 2) 469
 • Παρατηρήσεις474
 • 51. Προτάσεις εναγομένου σε διεκδικητική αγωγή ακινήτου - Ένσταση εικονικότητας κατά του ενάγοντος-τρίτου που συναλλάχθηκε γνωρίζοντας την εικονικότητα (ΑΚ 139) 477
 • Παρατηρήσεις481
 • 2. Τύπος δικαιοπραξίας (ΑΚ158-165)487
 • 52. Αγωγή προμηθευτή κατά ΝΠΔΔ (νοσοκομείου) για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση πώλησης που υπόκειται σε έγγραφο συστατικό τύπο (ΑΚ 158) 487
 • Παρατηρήσεις491
 • 53. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας σύμβασης εγγύησης λόγω έλλειψης της ιδιόχειρης υπογραφής του φερόμενου ως εγγυητή (ΑΚ 158, 159, 160)495
 • Παρατηρήσεις498
 • 3. Απαγόρευση διάθεσης (ΑΚ 174-177)501
 • 54. Ανακοπή κατά αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου για το οποίο ισχύει απαγόρευση διάθεσης από τον νόμο (ΑΚ 174-175)501
 • Παρατηρήσεις505
 • 55. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου λόγω απαγόρευσης περαιτέρω διάθεσής του που τέθηκε ως διαλυτική αίρεση (ΑΚ 177, 202, 206)509
 • Παρατηρήσεις513
 • 4. Αντίθεση στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178-179)519
 • 56. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης ως αντίθετης στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178)519
 • Παρατηρήσεις523
 • 57. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας καταπλεονεκτικής (αισχροκερδούς) δικαιοπραξίας (ΑΚ 179)528
 • Παρατηρήσεις532
 • 5. Λοιπά ζητήματα ακυρότητας (ΑΚ 181-183)539
 • α. Μερική ακυρότητα (ΑΚ 181)539
 • 58. Αγωγή από μερικώς άκυρη σύμβαση εργασίας (ΑΚ 181) 539
 • Παρατηρήσεις542
 • β. Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας σε έγκυρη (ΑΚ 182)549
 • 59α. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που ισχύει κατά μετατροπή ως σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους (ΑΚ 182)549
 • 59β. Απόφαση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που ισχύει κατά μετατροπή ως σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους (ΑΚ 182)552
 • Παρατηρήσεις555
 • γ. Επικύρωση (ΑΚ 183)561
 • 60. Αγωγή από άκυρη σύμβαση εργασίας που επικυρώθηκε μεταγενέστερα (ΑΚ 183)561
 • Παρατηρήσεις565
 • ΙΙΙ. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες (ΑΚ 140-157, 184)571
 • 1. Πλάνη (ΑΚ 140-146)571
 • 61. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης στη δήλωση (ΑΚ 140-141, 144, 154-156)571
 • Παρατηρήσεις575
 • 62. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης στα παραγωγικά αίτια της βούλησης που αποτέλεσαν δικαιοπρακτικό θεμέλιο της δικαιοπραξίας (ΑΚ 142-143, 200, 281, 288) 583
 • Παρατηρήσεις587
 • 63. Αγωγή αποζημίωσης του αντισυμβαλλομένου λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας από πλάνη (ΑΚ 145)591
 • Παρατηρήσεις594
 • 2. Απάτη (ΑΚ 147-149)599
 • 64. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης μαζί με αίτημα για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης (ΑΚ 147 εδ. α’, 149 εδ. α’)599
 • Παρατηρήσεις604
 • 65. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης που έγινε από τρίτον (ΑΚ 147 εδ. β΄)609
 • Παρατηρήσεις612
 • 3. Απειλή (ΑΚ 150-153)617
 • 66. Αγωγή για την ακύρωση της ανάκλησης διαθήκης λόγω απειλής (ΑΚ 150-151)617
 • Παρατηρήσεις622
 • ΙV. Κατάρτιση δικαιοπραξίας και σύναψη σύμβασης (ΑΚ 167-169, 185-196)629
 • 67. Προτάσεις του εναγόμενου Επικουρικού Κεφαλαίου σε αγωγή από αυτοκινητικό ατύχημα - Περιέλευση της δήλωσης για καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης στον ασφαλισμένο (ΑΚ 167)629
 • Παρατηρήσεις633
 • 68. Αγωγή από σύμβαση συμβιβασμού στην οποία υπήρχε έλλειψη συμφωνίας σε συγκεκριμένο όρο (ΑΚ 185, 189, 192, 195) 636
 • Παρατηρήσεις641
 • 69. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς στο στάδιο των διαπραγματεύσεων (ΑΚ 197-198)644
 • Παρατηρήσεις648
 • V. Προσύμφωνο (ΑΚ 166)657
 • 70. Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 166)657
 • Παρατηρήσεις660
 • 71. Αγωγή κατά του από προσύμφωνο πωλητή λόγω αδυναμίας παροχής (ΑΚ 166, 335, 380 επ.)665
 • Παρατηρήσεις669
 • 72. Αγωγή από σύμφωνο προαιρέσεως μισθωτή κατά εκμισθωτή (ΑΚ 166) 672
 • Παρατηρήσεις676
 • Ε. Αιρέσεις και προθεσμίες (ΑΚ 201-210)681
 • 73. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου μαζί με αίτημα για την αναγνώριση της κυριότητας επ’ αυτού λόγω ματαίωσης αναβλητικής αίρεσης (ΑΚ 201)681
 • Παρατηρήσεις685
 • 74. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από σύμβαση συμβιβασμού - Ισχυρισμός για καταχρηστική επίκληση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης688
 • Παρατηρήσεις693
 • 75. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής του υπό αίρεση δικαιώματος σε σύμβαση ομαδικής ασφάλισης εργατικού δυναμικού (ΑΚ 204) 696
 • Παρατηρήσεις700
 • 76. Ανακοπή τρίτου κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω διάθεσης όσο εκκρεμούσε διαλυτική αίρεση (ΑΚ 202, 206) (επίσης 392/2010)702
 • Παρατηρήσεις706
 • 77. Αγωγή υπεργολάβου λόγω πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης (ΑΚ 207)709
 • Παρατηρήσεις713
 • 78. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης με ανήθικη αίρεση (ΑΚ 208 § 1)717
 • Παρατηρήσεις722
 • 79. Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου στο οποίο έχει τεθεί προθεσμία εκπλήρωσης και όχι διαλυτική προθεσμία (ΑΚ 210)726
 • Παρατηρήσεις729
 • ΣΤ. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα (ΑΚ 211-235)733
 • 80. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση της ακυρότητας δωρεάς λόγω υπέρβασης της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο (ΑΚ 211, 216, 229)733
 • Παρατηρήσεις737
 • 81. Αγωγή ακύρωσης της πληρεξουσιότητας και αναγνώρισης της ακυρότητας αφενός της κύριας σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου (μαζί με διεκδικητική αγωγή) και αφετέρου της προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 211, 216, 229)742
 • Παρατηρήσεις745
 • 82. Αγωγή κατά έμμεσου αντιπροσώπου (υπερθεματιστή σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό) για αναμεταβίβαση ακινήτου (καταδίκη σε δήλωση βούλησης) (ΑΚ 211, 212)747
 • Παρατηρήσεις751
 • 83. Αγωγή από σύμβαση που καταρτίστηκε με φαινόμενη πληρεξουσιότητα - Καλή πίστη του αντιπροσώπου του αντισυμβαλλομένου (ΑΚ 211, 214-215, 216-217, 221, 224)754
 • Παρατηρήσεις759
 • 84. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από επιταγή με λόγο την έλλειψη τύπου κατά την παροχή πληρεξουσιότητας προς το πρόσωπο που υπέγραψε την επιταγή στο όνομα και για λογαριασμό άλλου (ΑΚ 217 § 2, 229)764
 • Παρατηρήσεις767
 • 85. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ψευδοαντιπροσώπου (ΑΚ 231)770
 • Παρατηρήσεις774
 • 86. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με αντιπρόσωπο λόγω κατάχρησης της πληρεξουσιότητας που του δόθηκε (ΑΚ 218, 281)778
 • Παρατηρήσεις784
 • 87. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου μαζί με αίτημα για την αναγνώριση της κυριότητας επ’ αυτού λόγω ανάκλησης της (μετα)πληρεξουσιότητας (ΑΚ 218-221) 788
 • Παρατηρήσεις792
 • 88. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας εξαιτίας του θανάτου του πληρεξουσίου (ΑΚ 223-225, 235)797
 • Παρατηρήσεις800
 • 89. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή αναγνώρισης του κύρους της καταγγελίας σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) - Ισχυρισμός για ακυρότητα της καταγγελίας λόγω μη επίδειξης του πληρεξούσιου εγγράφου (ΑΚ 226) 803
 • Παρατηρήσεις807
 • 90. Αγωγή απόδοσης του πληρεξούσιου εγγράφου με επικουρική σώρευση αιτήματος για την κήρυξή του ως ανίσχυρου (ΑΚ 227, 228) 810
 • Παρατηρήσεις815
 • Ζ. Συναίνεση και έγκριση (AK 236-239)823
 • 91. Αγωγή κατά συνδικαιούχων κοινού τραπεζικού λογαριασμού από άλλο συνδικαιούχο - Συναίνεση στην εγγραφή συνδικαιούχου στον λογαριασμό (AK 236, 239)823
 • Παρατηρήσεις826
 • 92. Προτάσεις εναγόμενου εργοδότη σε αγωγή του εργαζομένου για μισθούς υπερημερίας - Ισχυρισμός για τη μεταγενέστερη έγκριση της αρχικά «ανυπόστατης» καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (ΑΚ 238)830
 • Παρατηρήσεις834
 • 93. Ανακοπή τρίτου κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου λόγω διάθεσής του σε αυτόν (τρίτο) από μη δικαιούχο με τη συναίνεση όμως του πραγματικού δικαιούχου (ΑΚ 239)837
 • Παρατηρήσεις841
 • Η. Τα δικαιώματα (ΑΚ 247-286)847
 • Ι. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία (ΑΚ 247-281)847
 • 94. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία (αυτοκινητικό ατύχημα) - Ισχυρισμός για παραγραφή των αγωγικών αξιώσεων (ΑΚ 247 επ.)847
 • Παρατηρήσεις852
 • ΙΙ. Κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281)859
 • 95. Προτάσεις εναγομένου σε διεκδικητική αγωγή ακινήτου - Ισχυρισμός για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος κυριότητας (ΑΚ 281)859
 • Παρατηρήσεις864
 • 96. Αγωγή για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος κατά ναυτικής εταιρίας και κατά του ιδιοκτήτη της λόγω κατάχρησης νομικής προσωπικότητας (ΑΚ 281)869
 • Παρατηρήσεις873
 • 97. Ανακοπή κατά πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης με λόγο την κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281)876
 • Παρατηρήσεις880
 • ΙΙΙ. Αυτοδικία, άμυνα, κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 282-286)885
 • 98. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αυτοδικίας (ΑΚ 282-283)885
 • Παρατηρήσεις889
 • 99. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία - Ισχυρισμός περί άμυνας (ΑΚ 284)893
 • Παρατηρήσεις896
 • 100. Προσεπίκληση μαζί με παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του προσώπου που ωφελήθηκε από την πράξη εκείνου που ενήργησε σε κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 285-286)898
 • Παρατηρήσεις901
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ905
 • 0
 • 0