Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-518-5
Σελίδες: 1580
Συγγραφέας: Ε. Αργυρός, Ε. Γαλάνη, Β. Γκέρτσος, Ε. Δοκιμάκη, Μ. Δούμπα, Θ. Κανελλοπούλου, Κ. Κατσανέβας, Ι. Κίτσιου, Α. Κοτολούλη, Ι. Λειβαδίτης, Ε. Μήτσιου, Α. Μουτάφη, Α. Μπουζιάς, Θ. Ξηρός, Ν. Πανταζής, Α. Παυλόπουλος, Κ. Ρίζου, Κ. Σακελλαριάδου, Μ. Στυλιανίδου, Ε. Τζιράκη, Δ. Τσαρούχας, Αθ. Τσιρωνάς, Ι. Φαρίνης, Κ. Χριστοπούλου, Στ. Χριστοφορίδου
Επιμέλεια: Β. Κονδύλης, Στ. Κτιστάκη, Ε. Τζιράκη
Εισαγωγή: Θ. Ξηρός

Ο Υπαλληλικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο φιλοδοξεί να παρουσιάσει και να καλύψει το σύνολο της ύλης του  υπαλληλικού δικαίου, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν από τον μνημονιακό νομοθέτη,  κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο παρών τόμος αποτελεί ένα έργο επίπονης και συστηματικής εργασίας 25 καταξιωμένων νομικών με αξιοσημείωτη ανάμεσά τους την παρουσία ανώτατων δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθηγητών Νομικών Σχολών, αλλά και εξειδικευμένων δικηγόρων. Στον ανά χείρας Τόμο παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Δικαίου συνοδευόμενες 

Σκοπός της κατ’ άρθρο Ερμηνείας του Υπαλληλικού Κώδικα είναι να παράσχει σε δικαστές, δικηγόρους και νομικούς της πράξης ένα πρακτικό εργαλείο άμεσης πρόσβασης στις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Δικαίου, ώστε να εξοικειωθούν με τις διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα μετά τις πολλαπλές αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει από τον μνημονιακό νομοθέτη.

Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις.

Στο ως άνω πλαίσιο η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας των νέων μνημονιακών διατάξεων στο πεδίο του Υπαλληλικού Δικαίου και παρουσίασης της σχετικής νομολογίας.

Η ερμηνεία κάθε διατάξεως στοχεύει στο να αναδείξει όλα τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική καθημερινότητα των δικηγόρων, ενώ στηρίζεται στην ημεδαπή νομολογία και την νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων (ΔΕΕ και ΕΔΔΑ) αλλά και την πλούσια σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία που κατά καιρούς έχει δημοσιευτεί επί του υπαλληλικού δικαίου.

Ως προς την κατάστρωση της ερμηνείας προηγείται το κείμενο κάθε άρθρου, το οποίο είναι ενημερωμένο (κωδικοποιημένο) με τις επελθούσες νομοθετικές τροποποιήσεις, ακολουθεί η παράθεση της σχετικής με το περιεχόμενο κάθε άρθρου βιβλιογραφίας–αρθρογραφίας αλλά και των σχετικών διατάξεων και ακολούθως αναπτύσσεται η ερμηνεία και η νομολογία σε αριθμημένες παραγράφους που φέρουν σύντομο δηλωτικό τίτλο του αναπτυσσόμενου θέματος.

Η νέα αυτή έκδοση επιδιώκει να σταθεί αρωγός στον δικηγόρο της πράξης, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να επιλύσει ενδεχόμενα ζητήματα ερμηνείας που ανακύπτουν καθημερινά.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ν 3528/200715
 • Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ΔημοσίωνΠολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ15
 • (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007)15
 • Άρθ. πρώτο15
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ15
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ15
 • Άρθ. 1 [Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα]15
 • Άρθ. 2 [Έκταση εφαρμογής]22
 • Άρθ. 3 [Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου]41
 • ΜΕΡΟΣ Α΄47
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ47
 • Άρθ. 4 [Ιθαγένεια]47
 • Άρθ. 5 [Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων]59
 • Άρθ. 6 [Ηλικία διορισμού]69
 • Άρθ. 7 [Υγεία]81
 • Άρθ. 8 [Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση]86
 • Άρθ. 9 [Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους]98
 • Άρθ. 10 [Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ107
 • Άρθ. 11 [Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων]107
 • Άρθ. 12 [Τρόπος πλήρωσης θέσεων]109
 • Άρθ. 13 [Αρμόδιο όργανο]130
 • Άρθ. 14 [Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ147
 • Άρθ. 15 [Υποχρέωση διορισμού]147
 • Άρθ. 16 [Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού]153
 • Άρθ. 17 [Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού]157
 • Άρθ. 18 [Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης]160
 • Άρθ. 19 [Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας]162
 • Άρθ. 20 [Ανάκληση διορισμού]168
 • Άρθ. 21 [Αναδιορισμός]176
 • Άρθ. 22 [Βαθμός διοριζομένου]184
 • Άρθ. 23 [Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου]185
 • ΜΕΡΟΣ Β΄194
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ194
 • Άρθ. 24 [Πίστη στο Σύνταγμα]194
 • Άρθ. 25 [Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών]198
 • Άρθ. 26 [Εχεμύθεια]203
 • Άρθ. 27 [Συμπεριφορά υπαλλήλου]205
 • Άρθ. 28 [Περιουσιακή κατάσταση]207
 • Άρθ. 29 [Χρόνος παροχής εργασίας]211
 • Άρθ. 30 [Καθήκοντα υπαλλήλου]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ218
 • Άρθ. 31 [Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή]218
 • Άρθ. 32 [Συμμετοχή σε εταιρείες]225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ228
 • Άρθ. 33 [Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα]228
 • Άρθ. 34 [Δικηγορική ιδιότητα]229
 • Άρθ. 35 [Κατοχή δεύτερης θέσης]230
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ236
 • Άρθ. 36 [Κώλυμα συμφέροντος]236
 • Άρθ. 37 [Κώλυμα εντοπιότητας]238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ240
 • Άρθ. 38 [Αστική ευθύνη]240
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄247
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ247
 • Άρθ. 39 [Δικαίωμα μονιμότητας - Εξαιρέσεις]247
 • Άρθ. 40 [Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση]269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ278
 • Άρθ. 41 [Δικαίωμα - Αξίωση μισθού]278
 • Άρθ. 42 [Χρόνος καταβολής μισθού]284
 • Άρθ. 43 [Πότε δεν οφείλεται μισθός]285
 • Άρθ. 44 [Όροι υγιεινής και ασφάλειας]287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ292
 • Άρθ. 45 [Ελευθερία της έκφρασης]292
 • Άρθ. 46 [Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ304
 • Άρθ. 47 [Υπηρεσιακή εκπαίδευση]304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ308
 • Άρθ. 48 [Δικαίωμα κανονικής άδειας]308
 • Άρθ. 49 [Χορήγηση κανονικής άδειας]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ316
 • Άρθ. 50 [Δικαίωμα ειδικής άδειας]316
 • Άρθ. 51 [Άδειες χωρίς αποδοχές]323
 • Άρθ. 52 [Άδειες μητρότητας]328
 • Άρθ. 53 [Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ347
 • Άρθ. 54 [Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας]347
 • Άρθ. 55 [Χορήγηση αναρρωτικής άδειας]349
 • Άρθ. 56 [Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας]351
 • Άρθ. 57 [Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας]359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ370
 • Άρθ. 58 [Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης]370
 • Άρθ. 59 [Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους]389
 • Άρθ. 60 [Άδειες εξετάσεων]390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ392
 • Άρθ. 61 [Έπαινος - Μετάλλιο]392
 • Άρθ. 62 [Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών - Δημοσιοποίηση απονομής]395
 • Άρθ. 63 [Ευαρέσκεια]396
 • Άρθ. 64 [Βράβευση προτάσεων ή μελετών]396
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄399
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ399
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ399
 • Άρθ. 65 [Τοποθέτηση]400
 • Άρθ. 66 [Μετακίνηση]405
 • Άρθ. 67 [Μετάθεση]411
 • Άρθ. 68 [Απόσπαση]423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ443
 • Άρθ. 69 [Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας]445
 • Άρθ. 70 [Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας]450
 • Άρθ. 71 [Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία]458
 • Άρθ. 72 [Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών]469
 • Άρθ. 73 [Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα]469
 • Άρθ. 74 [Πράξη μετάταξης]474
 • Άρθ. 75 [Ειδικές διατάξεις]474
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ475
 • Άρθ. 76 [Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες]475
 • Άρθ. 77 [Θέσεις κατά κατηγορία – Τυπικά προσόντα]479
 • Άρθ. 78 [Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο - Καθήκοντα]495
 • Άρθ. 79 [Διυπουργικοί κλάδοι]502
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ505
 • Άρθ. 80 [Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων]505
 • Άρθ. 81 [Αξιολόγηση]511
 • Άρθ. 82 [Χρόνος προαγωγής]520
 • Άρθ. 83 [Σύστημα προαγωγών – Πίνακες προακτέων]527
 • Άρθ. 84 [Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων]535
 • Άρθ. 85 [Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων]548
 • Άρθ. 86 [Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων]569
 • Άρθ. 87 [Αναπλήρωση προϊσταμένων]586
 • Άρθ. 88 [Καταστάσεις υπαλλήλων]590
 • Άρθ. 89 [Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή]592
 • Άρθ. 90 [Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων]594
 • Άρθ. 91 [Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων]596
 • Άρθ. 92 [Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων]598
 • Άρθ. 93 [Διαγραφή από πίνακα προακτέων]602
 • Άρθ. 94 [Παράλειψη από προαγωγή]605
 • Άρθ. 95 [Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου]608
 • Άρθ. 96 [Τιμητική απονομή τίτλων]610
 • Άρθ. 97 [Προβάδισμα]612
 • Άρθ. 98 [Βαθμολογική ένταξη]615
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ621
 • Άρθ. 99 [Θέση σε διαθεσιμότητα]621
 • Άρθ. 100 [Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας]642
 • Άρθ. 101 [Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης]659
 • Άρθ. 102 [Αποδοχές διαθεσιμότητας]687
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ695
 • Άρθ. 103 [Αυτοδίκαιη αργία]695
 • Άρθ. 104 [Δυνητική θέση σε αργία. Αναστολή άσκησης καθηκόντων]702
 • Άρθ. 105 [Συνέπειες αργίας]728
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄739
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ739
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ789
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ739
 • Άρθ. 106 [Πειθαρχικό παράπτωμα]739
 • Άρθ. 107 [Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων]770
 • Άρθ. 108 [Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου]849
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ856
 • Άρθ. 109 [Πειθαρχικές ποινές]856
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ874
 • Άρθ. 110 [Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων]874
 • Άρθ. 111 [Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής]892
 • Άρθ. 112 [Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων]899
 • Άρθ. 113 [Λήξη πειθαρχικής ευθύνης]915
 • Άρθ. 114 [Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη]922
 • Άρθ. 115 [Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος]948
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ952
 • Άρθ. 116 [Πειθαρχικά όργανα]952
 • Άρθ. 117 [Πειθαρχικώς προϊστάμενοι]967
 • Άρθ. 118 [Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων]988
 • Άρθ. 119 [Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου]1023
 • Άρθ. 120 [Αρμοδιότητα υπηρεσιακών (πειθαρχικών) συμβουλίων]1029
 • Άρθ. 121 [Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων]1051
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1057
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ1057
 • Άρθ. 122 [Άσκηση πειθαρχικής δίωξης]1057
 • Άρθ. 123 [Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο]1064
 • Άρθ. 124 [Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής]1074
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ1092
 • Άρθ. 125 [Προκαταρκτική εξέταση]1092
 • Άρθ. 126 [Ένορκη διοικητική εξέταση]1105
 • Άρθ. 127 [Πειθαρχική ανάκριση]1121
 • Άρθ. 128 [Ανακριτικές πράξεις]1166
 • Άρθ. 129 [Αυτοψία]1170
 • Άρθ. 130 [Μάρτυρες]1175
 • Άρθ. 131 [Πραγματογνώμονες]1185
 • Άρθ. 132 [Εξέταση διωκομένου]1189
 • Άρθ. 133 [Ενέργειες μετά την ανάκριση]1195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ1201
 • Άρθ. 134 [Κλήση σε απολογία]1201
 • Άρθ. 135 [Απολογία]1216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1225
 • Άρθ. 136 [Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου]1225
 • Άρθ. 137 [Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου]1242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1255
 • Άρθ. 138 [Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο]1255
 • Άρθ. 139 [Εκτίμηση αποδείξεων]1260
 • Άρθ. 140 [Πειθαρχική απόφαση]1267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ1276
 • Άρθ. 141 [Ένσταση]1276
 • Άρθ. 142 [Προσφυγή]1292
 • Άρθ. 143 [Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας]1325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ1333
 • Άρθ. 144 [Εκτέλεση απόφασης]1333
 • Άρθ. 145 [Διαγραφή πειθαρχικών ποινών]1338
 • Άρθ. 146 [Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας]1340
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ1341
 • Άρθ. 146Α [Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου1341
 • Άρθ. 146Β [Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων]1355
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄1368
 • ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ1368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ1368
 • Άρθ. 147 [Λόγοι λύσης]1368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ1379
 • Άρθ. 148 [Παραίτηση]1379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΚΠΤΩΣΗ1393
 • Άρθ. 149 [Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης]1393
 • Άρθ. 150 [Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση]1407
 • Άρθ. 151 [Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας]1411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΛΥΣΗ1413
 • Άρθ. 152 [Λόγοι απόλυσης]1413
 • Άρθ. 153 [Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα]1420
 • Άρθ. 154 [Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης]1427
 • Άρθ. 155 [Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας]1441
 • Άρθ. 156 [Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης]1451
 • ΜΕΡΟΣ Ζ΄1458
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ1458
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ1458
 • Άρθ. 157 [Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) - Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων]1458
 • Άρθ. 158 [Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΚΕΙΣΕΠ) - Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων]1473
 • Άρθ. 159 [Υπηρεσιακά Συμβούλια]1478
 • Άρθ. 160 [Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων]1481
 • Άρθ. 161 [Εκπροσώπηση των φύλων]1483
 • Άρθ. 162 [Λειτουργία των Συμβουλίων]1484
 • Άρθ. 163 [Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου]1489
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ1493
 • Άρθ. 164 [Είδη υγειονομικών επιτροπών]1493
 • Άρθ. 165 [Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές]1499
 • Άρθ. 166 [Επιτροπές προσφυγών]1508
 • Άρθ. 167 [Ειδικές υγειονομικές επιτροπές]1510
 • ΜΕΡΟΣ Η΄1515
 • ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1515
 • Άρθ. 168 [Τελικές διατάξεις]1515
 • Άρθ. 169 [Μεταβατικές διατάξεις]1516
 • Άρθ. δεύτερο1519
 • Άρθ. τρίτο1519
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1521
 • 0
 • 0