100 εφαρμογές των ΕΛΠ και εσωλογιστικός προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-520-8
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Π. Γιώτης
Λογιστική & φορολογική βάση Μεταγενέστερη επιμέτρηση Λογαριασμοί χρονικής τακτοποίησης εσόδων και εξόδων Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

To βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης έχει στόχο να αποτελέσει έναν χρηστικό, πλήρη και επίκαιρο οδηγό για τους επαγγελματίες λογιστές που καλούνται να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).

Ειδικότερα, με πρακτικά παραδείγματα περιγράφονται οι βασικές λογιστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρουσιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μίας οντότητας, οι ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), σύμφωνα με τους ορισμούς, τις διατάξεις και τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν εισάγει τα ΕΛΠ. Το βιβλίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε λογιστικό αντικείμενο να απεικονίζεται αυτοτελώς, παρουσιάζοντας ως ένα συνεχές και ενιαίο κείμενο τη σχετική νομοθεσία, τις διευκρινίσεις και ερμηνείες της χρήσιμης λογιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ, καθώς και πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων με λογιστικές εγγραφές.

Το βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης παρουσιάζει μεν τις διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δύο λογιστικών νομοθετημάτων που τα χωρίζουν 35 χρόνια περίπου, αλλά αναδεικνύει και τις πολλές ομοιότητες τους. Σκοπός όμως του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή να καταρτίσει τις ήδη γνωστές αλλά και τις καινούργιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαιτεί η σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική με την βοήθεια εργαλείων που χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στόχος του βιβλίου λοιπόν είναι να αξιοποιήσει και όχι να απαξιώσει την προγενέστερη γνώση και εμπειρία του επαγγελματία λογιστή προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του επαγγέλματός του, όπως είναι και η παροχή μίας σύγχρονης και αξιόπιστης πληροφόρησης μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο συγγραφέας, έμπειρος Προϊστάμενος λογιστηρίου, έχει αναπτύξει τη δομή του βιβλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε όλους τους λογιστές φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Προϊσταμένους λογιστηρίων αλλά και σπουδαστές της λογιστικής και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες να εξοικειωθούν με την κατάρτιση ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και να διεκπεραιώνουν ορθά λογιστικά και φορολογικά κάθε εργασία τέλους χρήσης, σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης των ΕΛΠ.

 

 • 0
 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού1
 • 2. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις2
 • 3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων4
 • 3.1. Οι γενικές αρχές4
 • Παράδειγμα 15
 • Παράδειγμα 26
 • 3.2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς9
 • Παράδειγμα ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα Δ.Π.Χ.Α.9
 • 3.3. Βασικές διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α./Δ.Λ.Π.10
 • 3.4. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα13
 • 3.5. Γενικές αρχές των Ε.Λ.Π. και του Ε.Γ.Λ.Σ.14
 • Παραδείγματα εφαρμογής ή μη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων18
 • 4. Υπόχρεοι κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων16
 • 5. Η έννοια της οντότητας19
 • 6. Κατηγορίες οντοτήτων19
 • 6.1. Κριτήρια μεγέθους του άρθρου 223
 • Παράδειγμα εφαρμογής κριτηρίων μεγέθους23
 • Παράδειγμα 1 κατηγοριοποίησης οντότητας με αλλαγή νομικού τύπου ή ιδιοκτησίας24
 • Παράδειγμα 2 κατηγοριοποίησης οντότητας με αλλαγή νομικού τύπου ή ιδιοκτησίας24
 • 6.2. Κύκλος εργασιών24
 • 6.3. Μέσος όρος προσωπικού25
 • Παράδειγμα υπολογισμού μέσου όρου προσωπικού25
 • 6.4. Oι προσωπικές εταιρείες σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία26
 • 6.5. Η πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ για τις προσωπικές εταιρείες - πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014)26
 • 6.6. Προαιρετικές απαλλαγές των προσωπικών εταιρειών πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) σύμφωνα με τα ΕΛΠ27
 • 6.7. Υποχρεωτικές απαλλαγές των προσωπικών εταιρειών πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) σύμφωνα με τα ΕΛΠ29
 • Παράδειγμα (προτεινόμενο υπόδειγμα Μητρώου Παγίων)38
 • II. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ33
 • 1. Λογιστικά αρχεία33
 • 1.1. Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος40
 • 1.2. Τεκμηρίωση συναλλαγών41
 • 1.3. Διακίνηση42
 • 1.4. Ενημέρωση των λογιστικών αρχείων43
 • 1.5. Χρόνος κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων45
 • 1.6. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων45
 • Παράδειγμα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης48
 • 2. Προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σχέδιο Λογαριασμών45
 • 3. Λογιστική και φορολογική βάση47
 • 3.1. Υπολογισμοί χωρίς λογισμό αναβαλλόμενου φόρου49
 • 3.2. Υπολογισμοί με λογισμό αναβαλλόμενου φόρου (φορολογικός συντελεστής 26%)49
 • 3.3. Διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης51
 • 3.3.1. Προσωρινές διαφορές51
 • Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς περιουσιακών στοιχείων (1)51
 • Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς περιουσιακών στοιχείων (2)51
 • Παράδειγμα προσωρινής διαφοράς υποχρεώσεων52
 • 3.3.2. Μόνιμες διαφορές52
 • Παράδειγμα - Μόνιμες διαφορές52
 • Παράδειγμα - Διάκριση προσωρινών και μόνιμων διαφορών53
 • Παράδειγμα - Μηδενισμός προσωρινής διαφοράς περιουσιακού στοιχείου55
 • Παράδειγμα - Αρχή του δεδουλευμένου56
 • Παράδειγμα κόστους αποκατάστασης περιβάλλοντος και κόστους απομάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου77
 • Παράδειγμα ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτων80
 • Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης τόκων83
 • Παράδειγμα υπολογισμού τόκων προς κεφαλαιοποίηση84
 • Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή (Λογιστική οδηγία ΕΛΤΕ παρ.18.5.4)87
 • Παράδειγμα εκμισθωτή - εμπόρου90
 • Παράδειγμα πώλησης παγίου με επαναμίσθωση (Λογιστική οδηγία ΕΛΤΕ παρ.18.5.7)92
 • Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης96
 • Παράδειγμα αναγνώρισης ασώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου99
 • Παράδειγμα απόκτησης ποδοσφαιριστή100
 • Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων102
 • Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων με επανεκτίμηση ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας104
 • Παράδειγμα μητρώου παγίων με διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις105
 • Παράδειγμα υπολογισμού απομείωσης107
 • Παράδειγμα 1 απομείωσης μόνιμου χαρακτήρα108
 • Παράδειγμα 2 απομείωσης μόνιμου χαρακτήρα109
 • Παράδειγμα απομείωσης και αναστροφής109
 • Παράδειγμα αρχικής αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου111
 • Παράδειγμα έντοκου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου112
 • Παράδειγμα προσδιορισμού λογιστικής αξίας με το αποσβέσιμο κόστος (Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ παρ. 19.3.2)113
 • Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου115
 • Παράδειγμα απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη117
 • Παράδειγμα ταξινόμησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου119
 • Παράδειγμα120
 • Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης αποθεμάτων123
 • Παράδειγμα - Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method) (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.1, Παράδειγμα 4.4.1)125
 • Παράδειγμα - Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.2, Παράδειγμα 4.4.2)126
 • Παράδειγμα - Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα (Πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 4.4.3, Παράδειγμα 4.4.3)126
 • Παράδειγμα 1 αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης127
 • Παράδειγμα 2 αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης128
 • Παράδειγμα τροποποίησης όρων υφιστάμενης υποχρέωσης130
 • Παράδειγμα απομείωσης τραπεζικού δανείου134
 • Παράδειγμα σύνθετου χρηματοοικονομικού εργαλείου - υποχρέωσης137
 • Παράδειγμα πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (Αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον)140
 • Παράδειγμα λογιστικής προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους (Λογιστική οδηγία, ΕΛΤΕ παρ. 22.14.1)141
 • Παράδειγμα διενέργειας λογιστικών εγγραφών (Λογιστική οδηγία, ΕΛΤΕ παρ. 22.14.2)143
 • Παράδειγμα αναγνώρισης πρόβλεψης146
 • Παράδειγμα επιχορήγησης περιουσιακού στοιχείου που δεν υπόκειται σε απόσβεση148
 • Παράδειγμα αφορολόγητου αποθεματικού150
 • Παράδειγμα επιχορήγησης εξόδου151
 • Παράδειγμα επιχορήγησης περιουσιακού στοιχείου152
 • Παράδειγμα αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης155
 • Παράδειγμα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης156
 • Παράδειγμα λογιστικής τακτοποίησης ετεροχρονισμού φόρου εισοδήματος με την αναβαλλόμενη φορολογία157
 • Παράδειγμα αναγνώρισης του αναβαλλόμενου φόρου στην καθαρή θέση159
 • Παράδειγμα μεταβολής φορολογικού συντελεστή161
 • Παράδειγμα αναγνώρισης εσόδου με την μέθοδο ποσοστού ολοκλήρωσης164
 • Παράδειγμα αναθεώρησης του συμβατικού τιμήματος165
 • Παράδειγμα κατασκευαστικού συμβολαίου166
 • Παράδειγμα για την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων171
 • Παράδειγμα παρουσίασης οφειλόμενου κεφαλαίου172
 • Παράδειγμα πραγματοποίησης κερδών από επιμέτρηση περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία173
 • Παράδειγμα συναλλαγματικών διαφορών από νομισματικά περιουσιακά στοιχεία176
 • Παράδειγμα επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα178
 • Παραδείγματα λογιστικής εκτίμησης182
 • Παράδειγμα μεταβολής λογιστικής εκτίμησης183
 • Παράδειγμα 1 διόρθωσης λάθους186
 • Παράδειγμα 2 διόρθωσης λάθους189
 • Παράδειγμα206
 • Παράδειγμα κατάρτισης ταμειακών ροών226
 • 4. Αρχή του Δεδουλευμένου56
 • 5. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο57
 • III. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ75
 • 1. Εγγραφές τέλους χρήσης75
 • 2. Επιμέτρηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων76
 • 2.1. Μεταγενέστερη επιμέτρηση78
 • 2.2. Πώληση με επαναμίσθωση91
 • 3. Επιμέτρηση ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων98
 • 4. Ωφέλιμη ζωή, υπολειμματική αξία και αποσβεστέα αξία, αποσβέσεις101
 • 5. Απομείωση ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων106
 • 6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία110
 • 7. Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων111
 • 8. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία120
 • 9. Επιμέτρηση αποθεμάτων120
 • 9.1. Τελικό απόθεμα125
 • 10. Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων127
 • 10.1. Μερική διαγραφή τραπεζικού δανείου130
 • 11. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού139
 • 12. Λοιπές προβλέψεις145
 • 13. Κρατικές επιχορηγήσεις147
 • 13.1. Κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον Ν 3299/2004148
 • 14. Αναβαλλόμενη φορολογία154
 • 15. Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές162
 • 16. Αυτοτέλεια των χρήσεων170
 • 17. Στοιχεία της καθαρής θέσης171
 • 18. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα175
 • 19. Λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις179
 • 19.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων180
 • 19.2. Η προσέγγιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων181
 • 19.3. Ιστορικό κόστος και εύλογη αξία183
 • 20. Διόρθωση λαθών σε δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις185
 • 20.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων186
 • 21. Ενδεικτικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης με το προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικό Σχέδιο190
 • 22. Η διάθεση των κερδών 202
 • 22.1. Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει του ΚΝ 2190/1920202
 • 22.2. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η αντιμετώπιση της διανομής των κερδών203
 • Παραδείγματα διορθωτικών γεγονότων236
 • Παραδείγματα μη διορθωτικών γεγονότων237
 • Παράδειγμα πίνακα ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων240
 • Παράδειγμα απαιτούμενων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στην εύλογη αξία245
 • Παράδειγμα γνωστοποιήσεων αναβαλλόμενης φορολογίας247
 • Παράδειγμα ανάλυσης κύκλου εργασιών248
 • Παράδειγμα γνωστοποιήσεων συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη249
 • Παράδειγμα αναπροσαρμογής σε εύλογη αξία της αξίας κτήσης και των σωρευμένων αποσβέσεων ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου313
 • Παράδειγμα μεταγενέστερης επιμέτρησης ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε εύλογη αξία314
 • Παράδειγμα διαθέσιμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου317
 • Παράδειγμα απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου318
 • Παράδειγμα 1 αναστροφής απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου320
 • Παράδειγμα 2 αναστροφής απομείωσης διαθεσίμου για πώληση χρηματοοικονομικού στοιχείου321
 • Παράδειγμα επιμέτρησης σε εύλογη αξία εμπορικού χαρτοφυλακίου323
 • Παράδειγμα αξιών παραγώγου325
 • Παραδείγματα παράγωγων τίτλων325
 • Παράδειγμα αντιστάθμισης εύλογης αξίας327
 • Παραδείγματα αντιστάθμισης328
 • Παραδείγματα αντιστάθμισης ταμειακών ροών329
 • 22.3. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΓΛΣ 205
 • 23. Λογιστικοί χειρισμοί κατά το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης σε οντότητες με διπλογραφικά βιβλία210
 • 23.1. Κατηγορίες οντοτήτων, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία210
 • 23.2. Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας211
 • 23.3. Εφαρμογή: Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης211
 • V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ263
 • 1. Σχέδιο Λογαριασμών των ΕΛΠ263
 • 2. Υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ280
 • 3. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων294
 • 4. Εύλογη αξία311
 • 4.1. Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων330
 • 4.2. Μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιμέρους κατηγοριών330
 • Βιβλιογραφία και πηγές333
 • Αλφαβητικό ευρετήριο335
 • IV. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ223
 • 1. Πρακτικό παράδειγμα κατάρτισης ταμειακών ροών223
 • 1.1. Η ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)223
 • 1.2. Τα πλεονεκτήματα της πληροφόρησης από τις ταμειακές ροές (παρ. 4-5, Δ.Λ.Π. 7)223
 • 1.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (παρ. 7-9, Δ.Λ.Π. 7)224
 • 1.4. Λειτουργικές ταμειακές ροές (παρ. 13-15, Δ.Λ.Π. 7)224
 • 1.5. Επενδυτικές ταμειακές ροές (παρ. 16, Δ.Λ.Π. 7)225
 • 1.6. Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές (παρ. 17, Δ.Λ.Π. 7)226
 • 1.7. Μη ταμειακές συναλλαγές (παρ. 43, Δ.Λ.Π. 7)226
 • 2. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα236
 • 2.1. Η προσέγγιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων236
 • 3. Λογιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση του προσαρτήματος237
 • 4. Παράδειγμα εργασιών κλεισίματος οντότητας που τηρεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ250
 • 0
 • 0