Συγκριτική Μελέτη Αγγλικού Και Ελληνικού Δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €25.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-523-9
Σελίδες: 136 + XVI
Συγγραφέας: Ι. Γεωργιάδης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
Πρόλογος: Λ. Αθανασίου

Το έργο  έχει ως βάση τη μελέτη του θεσμού της frustration στο αγγλικό δίκαιο των συμβάσεων ναύλωσης, του θεσμού δηλαδή εκείνου που οδηγεί στην αυτόματη λύση μιας σύμβασης ναύλωσης όταν ενόψει μεταβολής των συνθηκών, η εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης καθίσταται αδύνατη, η μεταβολή δε των συνθηκών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών ούτε θα μπορούσε να προβλεφθεί από τα τελευταία. Ιδιαίτερη θέση στην παρούσα μελέτη, κατέχει η περίπτωση της υπέρμετρης καθυστέρησης, η οποία μεθοδολογικά εντάσσεται στην περίπτωση της αδυναμίας παροχής (νομικής ή φυσικής) ενόψει και της ιδιαίτερη θέσης που διαδραματίζει ο παράγοντας του χρόνου στις συμβάσεις ναύλωσης. Συγχρόνως, προσπάθεια καταβάλλεται να εξεταστεί η αντίστοιχη θέση του ελληνικού δικαίου, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα στα οποία θα οδηγούσε η εφαρμογή του. Έπεται η εξέταση των περιορισμών που τίθενται κατά την εφαρμογή του θεσμού της frustration και, τέλος, τα αποτελέσματα στα οποία οδηγεί.

 • 0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • 1. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και ναυτιλία - Το αντικείμενο της μελέτης1
 • 2. Η διαφορετική συλλογιστική αφετηρία της αγγλικής ρύθμισης του common law3
 • 3. Ο «ασφαλής λιμένας» της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ3
 • 4. Sanctity of contracts ή, αλλιώς, pacta sunt servanda;5
 • 5. Μεθοδολογία - Διάρθρωση ύλης - Βασικές αρχές ερμηνείας και συμπλήρωσης των κενών μιας σύμβασης σε σύστημα civil law και σε σύστημα common law8
 • Κεφάλαιο Α11
 • Θέση εκκίνησης (the rule as to absolute contracts) - Η διάσπαση της αρχής - Oι θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά την αντιμετώπιση περιστατικών που οδηγούν στη λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration11
 • 1. Εισαγωγή - The rule as to absolute contracts - Από την υπόθεση Paradine στην υπόθεση Music hall11
 • 1.1. Η υπόθεση Music Hall και η εμφάνιση της θεωρίας του σιωπηρού όρου (implied term) - Η κλασική θεωρία13
 • 1.2. Από την υπόθεση Music hall στις Coronation cases - Η ανάπτυξη της θεωρίας περί της εξαφάνισης του δικαιοπρακτικού θεμελίου της σύμβασης - Συμβολή στην ανάλυση της λύσης της σύμβασης λόγω ματαίωσης του σκοπού της (frustration of purpose)16
 • 1.3. Η θεωρία της δίκαιης και εύλογης λύσης22
 • 1.4. Η θεωρία της θεμελιώδους ή ριζικής μεταβολής της φύσης της συμβατικής υποχρέωσης (change in the obligation theory)23
 • Κεφάλαιο Β27
 • Εισαγωγή στον χώρο των συμβάσεων ναύλωσης27
 • 1. Φυσική αδυναμία - Η απώλεια του πλοίου ως λόγος που προκαλεί λύση της σύμβασης ναύλωσης με την εφαρμογή του θεσμού της frustration27
 • 1.1. Commercial Loss - Η θέση (The Moss v. Smith rule)32
 • 1.2. The Kyla - Ο κανόνας Moss v. Smith και η κατανομή του κινδύνου κατά την κατάρτιση της σύμβασης ναύλωσης33
 • 1.3. Καταστροφή η ζημία στο φορτίο36
 • 1.4. Η θέση του ΚΙΝΔ στην περίπτωση απώλειας του πλοίου37
 • 1.5. Η ελληνική ρύθμιση ως προς τα ζητήματα σχετικά με το φορτίο39
 • 2. Η εξέταση της νομικής αδυναμίας ως λόγος που επιφέρει frustration στην σύμβαση ναύλωσης40
 • 2.1. Η θέση της ελληνικής έννομης τάξης στην περίπτωση νομικής αδυναμίας42
 • Κεφάλαιο Γ43
 • Το στοιχείο του χρόνου στην εκτέλεση της σύμβασης ναύλωσης43
 • 1. Η υπέρμετρη καθυστέρηση ως περιστατικό που οδηγεί στη λύση της σύμβασης με την εφαρμογή του θεσμού της frustration44
 • 1.1. Αξιολόγηση της καθυστέρησης - Η υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης και η πιθανή διάρκεια του εμποδίου - Το παράδειγμα της επίταξης του πλοίου47
 • 1.2. Η περίπτωση που η υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι μικρή50
 • 1.3. Απεργία - Έμφαση στο αποτέλεσμα της καθυστέρησης και όχι στην αιτία αυτής53
 • 1.4. Πόλεμος - Η ανεξαρτησία του διαιτητή κατά την κρίση των πραγματικών περιστατικών - Συμβολή στον καθορισμό του χρονικού σημείου επέλευσης της frustration55
 • 1.5. Η επίδραση της ρήτρας Scopic στην αξιολόγηση της κατανομής του κινδύνου σε περίπτωση καθυστέρησης61
 • 1.6. The embiricos principle63
 • 2. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρθηκαν από την ελληνική έννομη τάξη65
 • 3. Από την υπόθεση the Massalia στην υπόθεση the Eugenia - Η τήρηση της σχεδιασμένης πορείας67
 • 3.1. “On passing the Suez Canal” v. “Via the usual and customary route”69
 • 4. Συμβολή στην ανάλυση της στοιχειοθέτησης frustration λόγω σημαντικής δυσχέρειας εκπλήρωσης (impracticability)72
 • 4.1. Η οικονομική κρίση και η αρχή της ιερότητας των συμβάσεων στην ακραιφνή της μορφή72
 • 4.2. Η αντιμετώπιση της υπόθεσης the Eugenia στην περίπτωση που εφαρμοστέο ήταν το ελληνικό δίκαιο75
 • 4.3. Η περίπτωση αναπροσαρμογής του ναύλου ως παράδειγμα αξιοποίησης της πλούσιας νομολογίας ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος76
 • 5. Ζητήματα από την καθυστέρηση κατά την απόκτηση ή φόρτωση του φορτίου στις συμβάσεις ναύλωσης κατά ταξίδι79
 • Κεφάλαιο Δ83
 • Λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του θεσμού της frustration83
 • 1. “Reliance can not be placed on Self Induced Frustration” - Εισαγωγικά προλεγόμενα83
 • 1.1. Το ζήτημα της αμέλειας86
 • 1.2. Το ζήτημα της επιλογής μεταξύ περισσοτέρων συμβάσεων - Από την υπόθεση the Maritime National fish στην υπόθεση the Super Servant two87
 • 1.3. Αποδεικτική διαδικασία - Βάρος απόδειξης92
 • 1.3.1. Η θέση92
 • 1.3.2. Η αμφισβήτηση της θέσης93
 • 2. Γεγονότα που έχουν προβλεφθεί ή θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί94
 • 3. Συμβατική πρόβλεψη και frustration97
 • Κεφάλαιο Ε103
 • Ανάλυση της θέσης στην οποία περιέρχονται τα μέρη μετά την λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration σύμφωνα με την ρύθμιση του common law103
 • 1. Από την υπόθεση Chandler στην υπόθεση Fibrosa - Χαρακτηριστικά και αδυναμίες ρύθμισης103
 • 1.1. Η υπόθεση Chandler104
 • 1.2. Η υπόθεση Fibrosa106
 • 2. Η υιοθέτηση της Law Reform (frustrated contracts) Act 1943 - Πεδίο εφαρμογής109
 • 2.1. Γενικές Επισημάνσεις109
 • 2.2. Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός - Ερμηνευτική προσέγγιση110
 • 3. Ανάλυση της θέσης στην οποία περιέρχονται τα μέρη μετά τη λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration σύμφωνα με τον Law reform (frustrated contracts) Act 1943113
 • 3.1. Αξιώσεις άρθρου 1 περ. 2113
 • 3.2. Υποχρέωση παροχής μη χρηματικής - Άρθρο 1 περ. 3115
 • 3.2.1. Η υπόθεση BP Exploration116
 • 3.3. Η επέμβαση στην σύμβαση - Κατάτμηση της σύμβασης σε τμήματα που έχουν εκτελεσθεί κατά την πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4.120
 • 4. Η ελληνική ρύθμιση - Κριτικές παρατηρήσεις121
 • Επίλογος125
 • Βιβλιογραφία127
 • Ελληνική127
 • Αλλοδαπή128
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο129
 • 0
 • 0