Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-525-3
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Γ. Κυριακόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Πρόλογος: Ε. Ρούκουνας

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η κατάχρηση δικαιώματος στο δημόσιο διεθνές δίκαιο.

Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο εξετάζεται η διαδρομή από την κατοχύρωση του δικαιώματος έως και την κατάχρησή του. Ακολούθως αναλύεται η θέση της κατάχρησης δικαιώματος στη θεωρία του διεθνούς δικαίου και στη συνέχεια, επιχειρείται η οριοθέτηση της κατάχρησης δικαιώματος στο διεθνές δίκαιο, μέσα από την αρχή της καλής πίστης, την επιείκεια, την κατάσταση ανάγκης και την αρχή της αναλογικότητας.

Στο δεύτερο μέρος της μονογραφίας, ερευνάται η κατάχρηση δικαιώματος στη διεθνής πρακτική. Πιο αναλυτικά, αναλύεται η στάση των κρατών, ιδίως στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, όπως επίσης και η στάση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.

Πρόκειται για μία ενδελεχή και πλήρως εμπεριστατωμένη ανάλυση της θεματικής αυτής, χρήσιμη για τους ερευνητές αλλά και τους εφαρμοστές του δικαίου.  

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ11
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ11
 • ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ13
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από την κατοχύρωση του δικαιώματος στην κατάχρησή του27
 • Α. Η αποδοχή του δικαιώματος στα πλαίσια του θετού δικαίου27
 • 1) Το δικαίωμα στο εσωτερικό δίκαιο – Οι ρυθμίσεις στα πλαίσια της Ελληνικής έννομης τάξης27
 • α) Το δικαίωμα27
 • β) Η άσκηση του δικαιώματος29
 • 2) Το δικαίωμα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο31
 • α) Κρατική κυριαρχία, νομική ισότητα και το Κράτος ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων31
 • β) Αρχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις των Κρατών32
 • Β. Η θέση ορίων στην ενάσκηση του δικαιώματος35
 • 1) Η αντίληψη του εσωτερικού Νομοθέτη35
 • α) Η περίπτωση του Ελληνικού εσωτερικού δικαίου: το άρθρο 281 ΑΚ35
 • β) Η αποτύπωση της κατάχρησης δικαιώματος σε άλλα εσωτερικά δίκαια41
 • 2) Ο προβληματισμός στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου 46
 • α) Η Ελληνική Θεωρία για την Κ.Δ. στο δημόσιο διεθνές δίκαιο 46
 • β) Περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων των Κρατών47
 • Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ55
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η παραδοχή της κατάχρησης δικαιώματος στην επιστήμη του Διεθνούς Δικαίου55
 • Α. Η επίδραση της κατάχρησης δικαιώματος στις εργασίες της επιτροπής Διεθνούς Δικαίου 55
 • 1) Η Περίοδος García-Amador56
 • 2) H Περίοδος Roberto Ago57
 • Β. Η στάση των «Δημοσιολόγων»66
 • 1) Οι υπέρμαχοι66
 • 2) Οι αρνητές73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η οριοθέτηση της κατάχρησης δικαιώματος στο Διεθνές Δίκαιο78
 • Α. Η κατάχρηση δικαιώματος ως γενική αρχή του άρθρου 38(1)(c) του καταστατικού του ΔΔΧ78
 • Β. Η κατάχρηση δικαιώματος ως ειδικότερη έκφραση της αρχής της καλής πίστης83
 • 1) Η αρχή της καλής πίστης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο83
 • 2) Ο συνδυασμός της καλής πίστης με την κατάχρηση δικαιώματος87
 • 3) Καλή πίστη, estoppel και κατάχρηση δικαιώματος90
 • Γ. Η κατάχρηση δικαιώματος και η επιείκεια92
 • Δ. Η κατάχρηση δικαιώματος και η σχέση της με την κατάσταση ανάγκης (state of necessity) και την αρχή της αναλογικότητας (proportionality)100
 • E. Κατάχρηση δικαιώματος και «δέουσα προσοχή» (due regard)107
 • Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ113
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η στάση των κρατών113
 • Α. Η κατάχρηση δικαιώματος στο Διεθνές Συμβατικό Δίκαιο113
 • 1) Η Σύμβαση των Ην. Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας 114
 • 2) H Συμφωνία του 1995 για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά υδρόβια ζώα115
 • 3) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 116
 • 4) Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο του 1933 για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Κρατών119
 • 5) Η Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για την ανοικτή θάλασσα119
 • Β. Ειδικότερα η πρακτική ως προς το άρθρο 300 Σύμβασης ΔΘ120
 • 1) Η υιοθέτηση του άρθρου 300120
 • 2) Η ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 300 121
 • α) Από το ITLOS 121
 • β) Από διεθνή διαιτητικά δικαστήρια136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η στάση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων141
 • Α. Η επιφυλακτική αποδοχή των Διεθνών Δικαστηρίων141
 • Β. Οι θετικοί ισχυρισμοί των διαδίκων κρατών143
 • Γ. Η αναγνώριση στις αποκλίνουσες ή χωριστές γνώμες δικαστών151
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ155
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ159
 • Συγγράμματα – Μονογραφίες – Μελέτες - Σχόλια159
 • 1) Στην Ελληνική γλώσσα159
 • 2) Σε ξένη γλώσσα160
 • Νομολογία166
 • 1) Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (PCIJ)166
 • 2) Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ)166
 • 3) Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS)168
 • 4) Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA)168
 • 5) Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου169
 • 6) Διαιτητικές αποφάσεις169
 • Διεθνείς Συμβάσεις169
 • Διεθνή Κείμενα171
 • 1) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών171
 • 2) Διάφορα171
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ173
 • 0
 • 0