Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-528-4
Σελίδες: 212
Συγγραφέας: Β. Περάκη

Στο έργο «Δίκαιο Υιοθεσίας και Αναδοχής. Μετά τον Ν 4538/2018» προτάσσεται η ανάλυση και η κριτική αποτίμηση του νέου νόμου 4538/2018 για την υιοθεσία και την αναδοχή ανηλίκου. Αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα είδη της αναδοχής, οι παροχές και οι διευκολύνσεις προς τους αναδόχους, η διαδικασία της υιοθεσίας, τα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα, η κοινωνική έρευνα. Ακολουθούν ο Ν 4538/2018 και η αιτιολογική του έκθεση. Το έργο ολοκληρώνεται με το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τους δύο θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων.

 • 0
 • Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • Ι. Ο Ν 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»: Σκοπός - Βασικές κατευθύνσεις - Δομή1
 • ΙΙ. Η υιοθεσία μέχρι τον Ν 4538/20187
 • ΙΙΙ. Η αναδοχή μέχρι τον Ν 4538/201816
 • IV. Οι ρυθμίσεις του Ν 4538/201826
 • 1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής - Υιοθεσίας (Ε.Σ.Αν.Υ.)26
 • 2. Διατάξεις για την αναδοχή27
 • 3. Διατάξεις για την υιοθεσία44
 • 4. Κοινές διατάξεις: Κοινωνικές υπηρεσίες - Τήρηση μητρώων - Έναρξη ισχύος51
 • V. Μια πρώτη αποτίμηση52
 • Β’ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ55
 • Ι. N 4538/201879
 • Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις55
 • Άρθρα 1-27, 3455
 • Αιτιολογική Έκθεση79
 • στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας»79
 • ΙΙ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ103
 • 1. Αστικός Κώδικας89
 • Άρθρα 23, 1542-1588 ΑΚ, 121 ΕισΝΑΚ89
 • 2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας101
 • Άρθρα 740 παρ. 1, 800 ΚΠολΔ101
 • 3. Ν 2447/1996103
 • Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις»103
 • Άρθρα 3-11, 57, δεύτερο103
 • 4. ΠΔ 226/1999109
 • Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών109
 • 5. Ν 4356/2015115
 • Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις115
 • Άρθρα 2, 3115
 • 6. Ν 1049/1980116
 • Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 24ην Απριλίου 1967 υπό των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Διεθνούς Συμβάσεως «περί υιοθεσίας ανηλίκων»116
 • 7. Ν 3765/2009127
 • Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία127
 • 8. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών (αναθεωρημένη)144
 • Στρασβούργο, 27.XI.2008144
 • ΙIΙ. ΑΝΑΔΟΧΗ157
 • 1. Αστικός Κώδικας157
 • Άρθρα 1532, 1533, 1537, 1552, 1607, 1608, 1655-1665 ΑΚ157
 • 2. Ν 2082/1992162
 • Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας162
 • Άρθρο 9162
 • 3. ΠΔ 86/2009164
 • Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων164
 • 4. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας172
 • Άρθρο 735 ΚΠολΔ172
 • 5. Ποινικός Κώδικας173
 • Άρθρα 122-123 ΠΚ173
 • 6. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας175
 • Άρθρα 45 Α παρ. 2, 282 παρ. 2β ΚΠΔ175
 • 7. ΠΔ 49/1979176
 • Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων176
 • Άρθρο 8176
 • 8. Ν 2101/1992177
 • Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ177
 • Άρθρο 20177
 • 9. Ν 2502/1997178
 • Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών178
 • Άρθρα 3, 6178
 • 10. Καν 2201/2003179
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000179
 • Άρθρα 1, 56179
 • 11. Ν 4478/2017181
 • II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000181
 • Άρθρα 33-46181
 • 12. Υπουργικές Αποφάσεις190
 • I. ΥΑ Π1α/Γ.Π.οικ.74349/2004190
 • Καθορισμός του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες και τρόπος καταβολής της από τις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας” Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών “Η Μητέρα”190
 • ΙΙ. ΥΑ Π1α/Γ.Π.οικ.92798/2006191
 • Αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες από τις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας” Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών “Η Μητέρα”191
 • IIΙ. ΥΑ Δ27/ΓΠ.οικ.22560/891/2014192
 • Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων192
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ197
 • 0
 • 0