Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-535-2
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Α. Αλαπάντας, Π. Αλικάκος, Α. Δανηλάτου, Α. Πανταζόπουλος
Επιμέλεια: Κ. Οικονόμου
Συνεργασία: Κ. Βαρσάνης

Στην παρούσα έκδοση «Ομοδικία & Συμμετοχή Τρίτων στην Πολιτική Δίκη» εξετάζονται σε επιμέρους κεφάλαια, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες καθενός, οι θεσμοί της απλής και αναγκαίας ομοδικίας, της κύριας, απλής πρόσθετης και αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, της προσεπίκλησης και της ανακοίνωσης δίκης, δηλαδή όλοι εκείνοι οι θεσμοί που καθιστούν μία δίκη υποκειμενικά σύνθετη, φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες στη δικαστηριακή πρακτική.

Το παρόν πόνημα συμπληρώνεται, αφενός με Διαγράμματα των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μορφών συμμετοχής των τρίτων στην πολιτική δίκη και αφετέρου με σχετικά Υποδείγματα δικογράφων με αναλυτικές, επεξηγηματικές παρατηρήσεις, ώστε με τρόπο εύληπτο και ευσύνοπτο να παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες περί των διαλαμβανόμενων ως άνω μορφών συμμετοχής.

Τέλος, η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα την έκδοση αυτή ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α1
 • ΟΜΟΔΙΚΙΑ3
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις3
 • [1] Η ΑΠΛΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ5
 • Α. Έννοια5
 • Β. Προϋποθέσεις7
 • 1. Κοινωνία δικαιώματος ή υποχρέωσης8
 • 2. Ίδια πραγματική και νομική αιτία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων13
 • 3. Ομοειδείς απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια ιστορική και νομική βάση και ύπαρξη αρμοδιότητας δικαστηρίου για κάθε εναγόμενο14
 • 4. Έλλειψη προϋποθέσεων - Χωρισμός δίκης16
 • Γ. Τρόποι δημιουργίας σχέσης απλής ομοδικίας – Περιπτώσεις απλής ομοδικίας16
 • 1. Πρόσθετη παρέμβαση και απλή ομοδικία17
 • α. Περιπτώσεις απλής πρόσθετης παρέμβασης19
 • β. Περιπτώσεις αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης20
 • 2. Θάνατος διαδίκου και υπεισέλευση στη θέση αυτού των κληρονόμων του21
 • 3. Περιπτωσιολογία22
 • Δ. Η λειτουργία της απλής ομοδικίας32
 • 1. Αυτοτέλεια της ενέργειας καθενός των διαδίκων. Εξαιρέσεις32
 • 2. Περιπτωσιολογία34
 • 3. Η λειτουργία της απλής ομοδικίας στην έφεση40
 • Ε. Καθορισμός της αρμοδιότητας50
 • 1. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα50
 • 2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα52
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ54
 • [2] Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ55
 • Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός55
 • Β. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής ομοδικίας58
 • 1. Η ενιαία ρύθμιση ως αποκλειστική ρύθμιση επίλυσης της διαφοράς58
 • 2. Η έκταση της ισχύος της αποφάσεως σε όλους τους ομοδίκους63
 • 3. Η άσκηση αγωγής από ομοδίκους ή κατά ομοδίκων μόνο από κοινού65
 • 4. Η αδυναμία ύπαρξης αντίθετων αποφάσεων δυνάμει άλλων περιστάσεων που συνοδεύουν την απόφαση66
 • Γ. Δικονομική λειτουργία της αναγκαστικής ομοδικίας70
 • 1. Η επέκταση των συνεπειών των πράξεων του ομοδίκου ως προς τους υπόλοιπους70
 • α. Γενικά70
 • β. Η κατά πλάσμα δικαίου αντιπροσώπευση των μη παρισταμένων ομοδίκων74
 • γ. Η επέκταση του αποτελέσματος της άσκησης ενδίκων μέσων ως προς όλους77
 • 2. Οι εξαιρέσεις του κανόνα της επέκτασης των συνεπειών των πράξεων του ομοδίκου ως προς τους υπόλοιπους81
 • 3. Η υποχρεωτικότητα της κλήσης των απόντων ομοδίκων σε κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική πράξη83
 • 4. Η εκτίμηση των αντιφατικών ισχυρισμών στη διαδικασία και ο καθορισμός των αποτελεσμάτων τους στην απόφαση83
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ86
 • ΜΕΡΟΣ Β89
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ89
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις89
 • [1] Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ91
 • Α. Ιστορική - Συγκριτική Επισκόπηση91
 • 1. Ιστορική Επισκόπηση91
 • 2. Συγκριτική Επισκόπηση92
 • 3. Το δίκαιο της κύριας παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ μετά τον Ν 4335/201594
 • Β. Νομική φύση της κύριας παρέμβασης95
 • Γ. Προϋποθέσεις της κύριας παρέμβασης101
 • 1. Εκκρεμοδικία στον πρώτο βαθμό101
 • 2. Ιδιότητα του παρεμβαίνοντος ως τρίτου104
 • 3. Έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος109
 • 4. Συνάφεια της κύριας παρέμβασης προς την αγωγή112
 • 5. Ταυτότητα διαδικασίας113
 • Δ. Συνέπειες επί έλλειψης των προϋποθέσεων της κύριας παρέμβασης114
 • Ε. Το αντικείμενο της δίκης της κύριας παρέμβασης115
 • ΣΤ. Άσκηση της κύριας παρέμβασης116
 • Ζ. Η σχέση της κύριας παρέμβασης με την τριτανακοπή και την ανακοπή του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση118
 • Η. Η κύρια παρέμβαση στις ειδικές διαδικασίες120
 • 1. Ειδικές Διαδικασίες120
 • 2. Διαταγή Πληρωμής121
 • 3. Ασφαλιστικά Μέτρα122
 • 4. Εκούσια Δικαιοδοσία123
 • 5. Διαιτησία127
 • 6. Αναγκαστική Εκτέλεση129
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ133
 • Θ. Υποκατάσταση διαδίκου από τον κυρίως παρεμβαίνοντα και έξοδος του εναγομένου από τη δίκη131
 • [2] Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ135
 • Α. Εισαγωγή - Έννοια και διακρίσεις135
 • Β. Θέση του απλώς προσθέτως παρεμβαίνοντος στη δίκη137
 • Γ. Προϋποθέσεις της απλής πρόσθετης παρέμβασης138
 • Δ. Η πρόσθετη παρέμβαση επαγγελματικού σωματείου142
 • Ε. Τρόπος ασκήσεως της απλής πρόσθετης παρέμβασης144
 • ΣΤ. Συνέπειες από την άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης145
 • 1. Επιτρεπόμενες και μη διαδικαστικές πράξεις από τον προσθέτως παρεμβαίνοντα145
 • 2. Υποχρέωση αποδοχής της δίκης κατά το χρόνο της παρέμβασης - Δικαστικά έξοδα148
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ152
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ161
 • Ζ. Ενέργεια της πρόσθετης παρέμβασης148
 • Η. Ερημοδικία του (απλώς) προσθέτως παρεμβαίνοντος150
 • [3] Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ153
 • Α. Οι προϋποθέσεις για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης και η σχέση της με την κύρια δίκη153
 • Β. Διαφορά της αυτοτελούς από την απλή πρόσθετη παρέμβαση154
 • Γ. Συνέπειες άσκησης της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης156
 • Δ. Περιπτώσεις158
 • Ε. Έφεση159
 • ΜΕΡΟΣ Γ165
 • ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ165
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις165
 • [1] Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ167
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις167
 • Β. Σχέση με την κύρια αγωγή169
 • Γ. Η προσεπίκληση του αναγκαίου ομοδίκου171
 • Δ. Η προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα173
 • Ε. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή175
 • 1. Έννοια και προϋποθέσεις της προσεπίκλησης175
 • 2. Η δικονομική εγγύηση176
 • 3. Άσκηση από τον προσεπικαλούντα και παρεμπίπτουσας αγωγής178
 • 4. Ενέργειες προσεπικαλούμενου181
 • α. Άσκηση παρέμβασης από τον προσεπικαλούμενο184
 • β. Ερημοδικία του δικονομικού εγγυητή185
 • 5. Περιπτώσεις186
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ202
 • ΣΤ. Προσεπίκληση στη δίκη διανομής190
 • Ζ. Προσεπίκληση με δικαστική διαταγή192
 • Η. Έφεση193
 • Θ. Τριτανακοπή196
 • Ι. Δικονομικά198
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ209
 • [2] Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ203
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις203
 • Β. Τρόπος άσκησης205
 • Γ. Η θέση του λήπτη της ανακοίνωσης207
 • Δ. Έφεση208
 • Ε. Τριτανακοπή208
 • Διαγράμματα211
 • Υποδείγματα223
 • 0
 • 0