Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-536-9
Σελίδες: 832
Επιμέλεια: Ν. Λεοντής
Συνεργασία: Κ. Βαρσάνης, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Ρεντούλης, Ε. Σωτηροπούλου

 Στο παρόν συλλογικό έργο «Εκούσια Δικαιοδοσία» παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται μετά από τις τροποποιήσεις μίας σειράς πρόσφατων νόμων, με σημαντικότερο όλων τον Ν 4335/2015. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τους πρόσφατους Ν 4541, 4548 και 4549/2018. Το πόνημα διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: α) γενικές διατάξεις, με αναφορά σε γενικά θέματα της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας, όπου αναλύονται ειδικότερα θέματα που υπάγονται σε αυτήν την ειδική διαδικασία και αναφέρονται στους εξής κλάδους του δικαίου: Αστικό Δίκαιο (Γενικές αρχές, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό), Πολιτική Δικονομία και Εμπορικό Δίκαιο και γ) μη γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας, όπου εξετάζονται και ειδικότερα θέματα από λοιπούς κλάδους δικαίου και συγκεκριμένα: υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, πτωχευτικές δίκες και προπτωχευτικές διαδικασίες. Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικές Διατάξεις19
 • (άρθρα 739-781 ΚΠολΔ)21
 • 1. Γενικά περί της διαδικασίας της Εκούσιας Δικαιοδοσίας21
 • Ι. Έννοια και αντικείμενο22
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας - Έννοια του διαδίκου24
 • 2. Υπαγόμενες υποθέσεις28
 • Ι. Γενικά28
 • II. Γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας29
 • III. Υποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 782-866 ΚΠολΔ30
 • IV. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις του ΚΠολΔ31
 • V. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κατά παραπομπή του άρθρου 3 παρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ33
 • VI. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κατά παραπομπή του άρθρου 121 ΕισΝΑΚ34
 • VIΙ. Υποθέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, υπαγόμενες στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας36
 • VIII. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου υπαγόμενες στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δυνάμει της ΚΠολΔ 1 περ. γ΄40
 • 3. Αρμόδιο Δικαστήριο41
 • I. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην41
 • II. Αρμοδιότητα κατά τόπο43
 • ΙΙΙ. Απαγόρευση παρέκτασης της αρμοδιότητας44
 • ΙV. Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας45
 • V. Διεθνής δικαιοδοσία46
 • 4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 47
 • 5. Έναρξη της δίκης50
 • Ι. Υποβολή αίτησης 50
 • II. Περιεχόμενο της αίτησης51
 • ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες από την άσκηση της αίτησης53
 • ΙV. Ορισμός δικασίμου 54
 • V. Κοινοποιήσεις 54
 • VI. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 748 ΚΠολΔ και στα ένδικα μέσα57
 • 6. Παράσταση στο δικαστήριο59
 • I. Ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία59
 • II. Ανήλικος διάδικος60
 • III. Πληρεξουσιότητα62
 • 7. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη64
 • Ι. Παρέμβαση64
 • ΙΙ. Προσεπίκληση68
 • 8. Συζήτηση της υπόθεσης71
 • I. Ανακριτικό σύστημα - Αυτεπάγγελτη έρευνα71
 • II. Περιορισμοί της εξουσίας του δικαστηρίου73
 • IIΙ. Χρόνος προβολής πραγματικών ισχυρισμών74
 • IV. Απαγόρευση διαμεσολάβησης και απόπειρας συμβιβασμού75
 • V. Παράσταση του εισαγγελέα κατά τη συζήτηση75
 • VI. Μεταβολή του αιτήματος77
 • VII. Ερημοδικία διαδίκων78
 • VIII. Τα πρακτικά80
 • 9. Απόδειξη81
 • I. Αρχές που ισχύουν στην εκούσια δικαιοδοσία όσον αφορά την απόδειξη81
 • II. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας83
 • 10. Απόφαση85
 • I. Τρόπος και χρόνος έκδοσης85
 • II. Πλασματική επίδοση της απόφασης85
 • 11. Έκδοση προσωρινής διαταγής87
 • Ι. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής87
 • ΙΙ. Ανάκληση προσωρινής διαταγής89
 • 12. Δικαστικά έξοδα90
 • 13. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης92
 • I. Προϋποθέσεις άσκησης της αίτησης92
 • ΙΙ. Νομιμοποίηση95
 • ΙII. Περιπτωσιολογία 96
 • IV. Αναδρομική ισχύς97
 • V. Δημοσιότητα97
 • VI. Προσβολή με ένδικα μέσα97
 • VIΙ. Προστασία των τρίτων που ενήργησαν καλόπιστα98
 • 14. Ένδικα μέσα και βοηθήματα99
 • Ι. Προδικασία99
 • II. Έφεση100
 • ΙΙΙ. Ανακοπή ερημοδικίας109
 • IV. Αναψηλάφηση110
 • V. Αναίρεση111
 • VI. Τριτανακοπή114
 • 15. Δεσμευτική ενέργεια αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας119
 • Ι. Απαράδεκτο άσκησης νέας αίτησης - Περιορισμένο δεδικασμένο119
 • ΙΙ. Ισχύς πράξεων που έγιναν δυνάμει απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας η οποία μετέπειτα ανακλήθηκε, μεταρρυθμίστηκε, εξαφανίστηκε ή ανεστάλη η ισχύς της121
 • 16. Τήρηση ειδικών βιβλίων εκούσιας δικαιοδοσίας - Σημειώσεις στο περιθώριο των αποφάσεων123
 • Ι. Γενικά123
 • ΙΙ. Καταχωρίσεις στο ειδικό βιβλίο124
 • ΙΙΙ. Δημοσιότητα των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας124
 • IV. Σημειώσεις στο περιθώριο των αποφάσεων126
 • 17. Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων128
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι Γνήσιες Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας135
 • (άρθρα 782-866 ΚΠολΔ)137
 • 1. Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου137
 • I. Βεβαίωση γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ή να διορθωθεί ληξιαρχική πράξη (άρθρο 782 ΚΠολΔ)137
 • II. Κήρυξη και άρση της αφάνειας (άρθρα 783-785 ΚΠολΔ)149
 • III. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου και ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (άρθρο 786 ΚΠολΔ)164
 • IV. Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείου (άρθρο 787 ΚΠολΔ)188
 • V. Ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος (άρθρο 111 ΑΚ)203
 • 2. Εμπράγματο Δίκαιο207
 • Ι. Άρνηση καταχωρίσεων σε δημόσια βιβλία (άρθρο 791 ΚΠολΔ)207
 • ΙΙ. Δικαστικές άδειες και διαταγές σχετικά με το ενέχυρο (άρθρο 792 ΚΠολΔ)217
 • ΙΙΙ. Διορισμός, παύση, αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα (άρθρο 793 ΚΠολΔ)234
 • ΙV. Διορισμός, αντικατάσταση, παύση πραγματογνώμονα (άρθρο 794 ΚΠολΔ)243
 • V. Εκμίσθωση αντικειμένου επικαρπίας, ή ανάθεση σε διαχειριστή - Διορισμός, αντικατάσταση και παύση διαχειριστή (άρθρο 795 ΚΠολΔ)248
 • VΙ. Διόρθωση πρώτης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου «αγνώστου ιδιοκτήτη» N 2664/1998, 3127/2003 3841/2006255
 • 3. Οικογενειακό Δίκαιο275
 • Ι. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση επιτρόπου και μελών του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 796 ΚΠολΔ)275
 • ΙΙ. Δικαστικές άδειες για επιχείρηση πράξεων προς όφελος τρίτων ή περιορισμένα ικανών προσώπων (άρθρο 797 ΚΠολΔ)287
 • ΙΙΙ. Δικαστικές άδειες για επιχείρηση πράξεων προς όφελος του ίδιου του αιτούντος (άρθρο 798 ΚΠολΔ)302
 • ΙV. Δικαστική άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (άρθρα 799 ΚΠολΔ και 1457 ΑΚ)312
 • V. Δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα (άρθρα 799 ΚΠολΔ και 1458 ΑΚ)318
 • VΙ. Τέλεση υιοθεσίας (άρθρο 800 ΚΠολΔ)325
 • VΙΙ. Ζητήματα από τη δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 801-806 ΚΠολΔ)341
 • VΙΙΙ. Ζητήματα από την ακούσια νοσηλεία (άρθρα 802 ΚΠολΔ, 1687 ΑΚ)358
 • ΙΧ. Συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 ΑΚ)367
 • Χ. Συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (άρθρα 1532, 1533 ΑΚ)371
 • XI. Ζητήματα από την αναδοχή ανηλίκου (άρθρα 1655-1665 ΑΚ)381
 • ΧΙI. Δικαστική άδεια για την τέλεση γάμου (άρθρο 1368 ΑΚ)393
 • 4. Κληρονομικό Δίκαιο397
 • Ι. Δημοσίευση διαθήκης 397
 • II. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας405
 • III. Διαταγή κατάθεσης διαθήκης409
 • IV. Δηλώσεις σχετικές με την κληρονομία413
 • V. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή ειδικού κηδεμόνα - Καθορισμός αμοιβής και εξόδων - Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Δημόσιο415
 • VI. Διορισμός εκκαθαριστή κληρονομίας418
 • VII. Εκτελεστής διαθήκης (άρθρα 815 ΚΠολΔ, 2017-2031 ΑΚ)422
 • VIΙΙ. Προθεσμία δήλωσης επιλογής ως προς το κληροδότημα (άρθρα 816 ΚΠολΔ, 1971-1973, 1990, 2011, 2013 ΑΚ)430
 • IX. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 814, 817 ΚΠολΔ, 1913-1922 ΑΚ)436
 • X. Άδεια εκποίησης αντικειμένου καταπιστεύματος (άρθρα 818 ΚΠολΔ, 1937 παρ. 2 ΑΚ)449
 • ΧΙ. Κληρονομητήριο (άρθρα 819-824 ΚΠολΔ, 1956-1965 ΑΚ)454
 • ΧΙΙ. Ερμηνεία διαθήκης υπέρ κοινωφελών σκοπών (άρθρο 825 ΚΠολΔ)480
 • 5. Εμπορικό Δίκαιο491
 • Ι. Έκτακτος έλεγχος ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 788 ΚΠολΔ)491
 • ΙΙ. Συνεταιρισμοί – Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (άρθρο 789 ΚΠολΔ)505
 • ΙΙΙ. Συνεταιρισμοί – Διορισμός αντικατάσταση εκκαθαριστών (άρθρο 790 ΚΠολΔ)511
 • ΙV. Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος (άρθρα 843-849 ΚΠολΔ)517
 • V. Κήρυξη αξιόγραφου ως ανισχύρου (άρθρα 843-860 ΚΠολΔ)521
 • 6. Πολιτική Δικονομία537
 • I. Σφράγιση – αποσφράγιση – απογραφή (άρθρα 826-842 ΚΠολΔ)537
 • II. Βεβαιωτικός όρκος (άρθρα 861-866 ΚΠολΔ)554
 • III. Θέματα διαιτησίας (άρθρα 878, 880 παρ. 2, 884 ΚΠολΔ)561
 • IV. Διαγραφή φανερά αβάσιμων αγωγών και ανακοπών από τα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ)569
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οι μη Γνήσιες Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας575
 • (άρθρα 905, 1023, 1028, 1029 ΚΠολΔ)577
 • 1. Πολιτική Δικονομία577
 • I. Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα (άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ)577
 • II. Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά στην προσωπική κατάσταση (άρθρο 905 παρ. 4 ΚΠολΔ)591
 • III. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ)596
 • IV. Ζητήματα διαχείρισης κατασχεθέντων ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1028 παρ. 2, 1029 ΚΠολΔ)612
 • 2. Λοιποί κλάδοι Δικαίου619
 • I. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010)619
 • II. Συλλογική αγωγή για την προστασία των καταναλωτών (Ν 2251/1994)690
 • III. Πτωχευτικές δίκες721
 • IV. Προπτωχευτικές διαδικασίες774
 • Γενική Βιβλιογραφία Αρθρογραφία781
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο805
 • 0
 • 0