Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-541-3
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Α. Παπαστάθης
Πρόλογος: Δ. Τσικρικάς

 Το παρόν πόνημα «Ο Αναιρετικός έλεγχος της Αρχής της Αναλογικότητας στην πολιτική δίκη» αναφέρεται στην ερμηνεία και κατανόηση του αναιρετικού ελέγχου της αρχής της αναλογικότητας και στην οριοθέτησή του υπό το πρίσμα εξειδίκευσης των αόριστων νομικών εννοιών των κανόνων δικαίου, και ειδικότερα της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του άρθρου 932 ΑΚ. Οι προεκτάσεις του ζητήματος αυτού ανάγονται στη διάκριση μεταξύ νομικού και πραγματικού ζητήματος κατά την αναιρετική διαδικασία, με το τελευταίο να είναι ανέλεγκτο από τον ΑΠ. Η ανάλυση γίνεται με βάση τα πορίσματα της δικονομικής θεωρίας, αλλά και της νομολογιακής επεξεργασίας και κινείται σε τρία βασικά μέρη με κυριότερο αυτό όπου αναλύεται η αρχή της αναλογικότητας ως αξιολογικό περιεχομένο της αόριστης νομικής έννοιας του ευλόγου της χρηματικής ικανοποίησης. Τέλος, κατατίθεται η άποψη του γράφοντος και εν ταυτώ επιχειρείται μια κριτική επισκόπηση της πάγιας νομολογίας του ΑΠ που δέχεται ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του άρθρου 932 ΑΚ ελέγχεται αναιρετικά όχι ευθέως ως αόριστη νομική έννοια, αλλά διαμέσου μόνο του ελέγχου ως προς την τήρηση του μέτρου της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 Συντ. Η μονογραφία συνοδεύεται από ενδεικτικό πίνακα κυριότερης νομολογίας και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • Εισαγωγη - O Αναιρετικός Έλεγχος20
 • Έννοια και σκοπός της αναίρεσης20
 • Αντικείμενο Αναιρετικού Ελέγχου22
 • Η διάταξη του άρθ. 561 § 1 ΚΠολΔ ως οριοθέτησητου Αναιρετικού Ελέγχου24
 • Πορεία της έρευνας του ζητήματος25
 • Ι. Το πεδίο λειτουργίας της αρχής της αναλογικότηταςκαι ο έλεγχος της26
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις26
 • Περιεχόμενο της αρχής της αναλογικότητας28
 • α) Η καταλληλότητα-προσφορότητα29
 • β) Η αναγκαιότητα30
 • γ) Η αναλογικότητα υπό στενή έννοια (ή αναλογικότητα stricto sensu)31
 • Η αρχή της αναλογικότητας κατά την ενάσκηση της δικαιοδοτικής του δικαστηρίου λειτουργίας33
 • Η ευρύτερη του ελέγχου της συνταγματικότηταςτων νόμων λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας και η προοικονομία του αναιρετικού της ελέγχου38
 • Η φύση της αναλογικότητας ως κανόνος δικαίου41
 • Η δυνατότητα διπλής θεμελίωσης και ελέγχουτης εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας46
 • Ο αναιρετικός έλεγχος παραβιάσεως της αρχήςτης αναλογικότητας51
 • α) Η διακύμανση της νομολογίας του Αρείου Πάγου51
 • β) Τα πορίσματα της ΟλΑΠ 9/201575
 • γ) Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την νομολογία του ΣτΕ77
 • δ) Ο Αναιρετικός έλεγχος της αρχής της αναλογικότητας και πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας της ουσιαστικής δικαιοδοτικής κρίσης μέσω των αόριστων εννοιών83
 • Συμπεράσματα και πρακτική σημασία91
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο156
 • ΙΙ.Διάκριση πραγματικού - νομικού ζητήματος και αόριστες νομικές έννοιες96
 • Καθορισμός πραγματικού ζητήματος96
 • Δικανικός συλλογισμός και διάκριση πραγματικούκαι νομικού ζητήματος99
 • α) Δικανικός Συλλογισμός99
 • β) Νομικές έννοιες και διάκριση πραγματικού -νομικού ζητήματος102
 • γ) Εξειδίκευση της αόριστης νομικής έννοιας και αναιρετικός έλεγχος105
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα η εύλογη χρηματική ικανοποίηση του άρθ. 932 ΑΚ και ο αναιρετικός της έλεγχος-σχέση προς την αρχή της αναλογικότητας του άρθ. 25 παρ. 1 εδαφ. δ' Σ.114
 • Η εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ως αόριστες νομικές έννοιες114
 • Ο αναιρετικός έλεγχος της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης118
 • Κάποιες κριτικές σκέψεις αναφορικά με την ΟλΑΠ 9/2015121
 • Η άποψή μου επί του ζητήματος132
 • Επίλογος142
 • Βιβλιογραφικός Πίνακας148
 • Επίμετρο154
 • Α. Ενδεικτικός πίνακας κυριότερης νομολογίας154
 • Β. Παράρτημα νομοθεσίας155
 • 0
 • 0