• Σύγκριση διατάξεων του Ν 2238/1994 και Ν 4172/2013 • Ερμηνεία • Νομολογία • Σχηματική απεικόνιση εννοιών και διαδικασιών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €48.00
ΝΠ €58.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-540-6
Σελίδες: 618
Συγγραφέας: Γ. Μέντης

To βιβλίο Δίκαιο Φορολογίας Εισοδήματος είναι το δεύτερο σε μία σειρά, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Αντικείμενο εξέτασης του βιβλίου αποτελούν ο Ν 4172/2013, ήτοι ο «νέος» και ισχύων ΚΦΕ και ο Ν 2238/1994, δηλαδή ο «τέως» ΚΦΕ, ο οποίος ίσχυσε επί πολλά χρόνια και η ερμηνεία των διατάξεών του παρήγαγε πλούσια νομολογία, εφαρμόζεται δε ακόμη μέχρι σήμερα επί εισοδήματος διαχειριστικών περιόδων μέχρι 31.12.2013 και πολλές διατάξεις του είναι ταυτοσήμου περιεχομένου προς τις αντίστοιχες των ΝΔ 3323/1955 και 3843/1958.

Ο νέος και παλαιός ΚΦΕ, λόγω της ανομοιομορφίας της δομής τους, δεν προσφέρονται για παράλληλη συγκριτική εξέταση. Για τον λόγο αυτόν επελέγη η αυτόνομη παρουσίαση εκάστου ΚΦΕ. Επίσης, προκρίθηκε για πρακτικούς λόγους αντί της κατ’ άρθρον εξέτασης των Κωδίκων αυτών, η κατά ενότητα άρθρων εξέτασή τους, όπως αυτή συστηματικά τοποθετείται στη διαδικασία προσδιορισμού του εισοδήματος και υπολογισμού του φόρου. Κατά τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται κάθε θεσμός της φορολογίας εισοδήματος (αυτοτελής φορολογία, φορολογία με τις γενικές διατάξεις, παρακράτηση, προκαταβολή κ.λπ.) στο σημείο προσδιορισμού του εισοδήματος και του φόρου, στην οποία συστηματικά εντάσσεται.

Ειδικότερα, επιχειρείται συγκριτική εξέταση των θεσμών αυτών στο πλαίσιο των εξεταζόμενων Κωδίκων και γίνεται αντιστοίχιση των ομοίου ή συναφούς περιεχομένου των επιμέρους διατάξεών τους. Ιδιαίτερα επιβοηθητικό στοιχείο αποτελεί η χρήση πινάκων συγκριτικής παράθεσης της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία έχει επικαιροποιηθεί έως και τον Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) που περιέχει πολλές τροποποιήσεις στον Ν 4172/2013.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται σε κάθε νομικό - εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου για μια ουσιαστική προσέγγιση στη διαχρονική και πλούσια νομολογία και έγκριτη ερμηνεία του παλαιού και νέου ΚΦΕ.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ 1o15
 • Ν 2238/199415
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΦΕ)24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A17
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων17
 • 1. Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου17
 • 1.1 Αντικείμενο του φόρου17
 • 1.2. Υποκείμενο του φόρου52
 • 2. Απαλλαγές 64
 • 3. Σύστημα αυτοτελούς φορολογίας73
 • 4. Σύστημα φορολογίας με τις γενικές διατάξεις130
 • 4.1. Εισόδημα και εξεύρεσή του130
 • 4.2. Διάκριση του εισοδήματος σε πηγές133
 • 5. Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος330
 • 6. Προσδιορισμός φόρου374
 • 7. Μειώσεις και εκπτώσεις φόρου394
 • 8. Προκαταβολή του φόρου399
 • 9. Παρακράτηση του φόρου403
 • 10. Καταβλητέος φόρος 419
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β427
 • Φορολογία εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Αστικών Εταιρειών, Αφανών Εταιρειών και Κοινοπραξιών427
 • 1. Υποκείμενο και αντικείμενο427
 • 2. Τρόπος φορολογίας εισοδήματος 428
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ439
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων439
 • 1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου439
 • 1.1 Υποκείμενο του φόρου439
 • 1.2 Αντικείμενο του φόρου441
 • 2. Προσδιορισμός ακαθαρίστου, καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος444
 • 3. Υπολογισμός του φόρου465
 • ΜΕΡΟΣ 2o491
 • Ν 4172/2013491
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν.ΚΦΕ)491
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A493
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων493
 • Εισαγωγή493
 • 1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου494
 • 1.1 Υποκείμενο του φόρου494
 • 1.2. Αντικείμενο του φόρου500
 • 2. Φορολογικό σύστημα 504
 • 3. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις505
 • 4. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα520
 • 5. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας547
 • 6. Εισόδημα από κεφάλαιο560
 • 7. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου568
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β597
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων597
 • 1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου597
 • 2. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και φορολογία του601
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ613
 • 0
 • 0