Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-539-0
Σελίδες: 448
Συγγραφέας: Β. - Χρ. Ναούμ, Ορ. Βλησμάς, Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

• Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων• Λογιστικά Αρχεία • Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων • Αρχή του δεδουλευμένου • Προσάρτημα (σημειώσεις) • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Νέο σχέδιο λογαριασμών • Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου, έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα παραδείγματα - εφαρμογές και έχουν προστεθεί ερμηνευτικά σχόλια σε σημεία του νόμου που δεν είχαν διευκρινισθεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του (για παράδειγμα, για την διάθεση των αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

Η δομή της ύλης ακολουθεί την σειρά των κεφαλαίων του νόμου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πρώτα τις σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου (άρθρα) και ακολουθεί η ερμηνεία και τα παραδείγματα - εφαρμογές. Για λόγους πληρότητας, όπως και κατά τις προηγούμενες εκδόσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στην ύλη και τα Παραρτήματα του νόμου (Ορισμοί, Σχέδιο λογαριασμών, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) με ορισμένες διευκρινίσεις και σημειώσεις όπου θεωρήθηκε αναγκαίο.

Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ στον αναγνώστη, λογιστή φοροτεχνικό, φορολογικό σύμβουλο, νομικό, επιχειρηματία, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 119
 • Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους19
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ19
 • Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής19
 • Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων21
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ23
 • 1. Γενικά23
 • 2. Κατηγορίες μεγέθους24
 • 2.1. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ25
 • 2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014)29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 233
 • Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία33
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ33
 • Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία33
 • Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία34
 • Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος35
 • Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων38
 • Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων38
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ39
 • 1. Λογιστικά αρχεία39
 • 1.1. Ορισμός - περιεχόμενο39
 • 1.2. Λογιστική και φορολογική βάση41
 • 2. Απλογραφικά βιβλία46
 • 2.1. Περιεχόμενο46
 • 3. Διπλογραφικά βιβλία48
 • 3.1. Υπόχρεοι48
 • 3.2. Τρόπος τήρησης49
 • 4. Λοιπά λογιστικά αρχεία52
 • 4.1. Γενικά52
 • 4.2. Το Μητρώο Παγίων53
 • 4.3. Το αρχείο αποθεμάτων54
 • 4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)54
 • 4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα55
 • 4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων56
 • 5. Στοιχεία ή τεκμήρια59
 • 5.1. Γενικά59
 • 5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων60
 • 5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης61
 • 5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης62
 • 5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων 64
 • 6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 369
 • Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις69
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ69
 • Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης69
 • Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου70
 • Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο71
 • Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου72
 • Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών72
 • Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης74
 • Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο75
 • Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου75
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ76
 • 1. Τα στοιχεία πωλήσεων76
 • 1.1. Τιμολόγιο76
 • 1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο77
 • 1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου78
 • 1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο80
 • 1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών84
 • 1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων90
 • 1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 493
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων93
 • NOMOΘΕΣΙΑ93
 • Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων93
 • Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων94
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ96
 • 1. Εισαγωγή96
 • 2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένου103
 • 2.1. Διπλογραφικά βιβλία104
 • 2.2. Απλογραφικά βιβλία112
 • 2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδου112
 • 2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδου113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5185
 • Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων185
 • NOMOΘΕΣΙΑ185
 • Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία185
 • Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία188
 • Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών189
 • Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία189
 • Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις190
 • Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι191
 • Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία191
 • Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων195
 • Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης196
 • Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα197
 • Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών198
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ199
 • 1. Γενικά199
 • 2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία200
 • 2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 202
 • 2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση209
 • 2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)218
 • 2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία219
 • 2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών225
 • 2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων 228
 • 2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία231
 • 2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεων231
 • 2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 238
 • 2.10. Αναβαλλόμενοι φόροι238
 • 2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία239
 • 3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα245
 • 3.1. Γενικά245
 • 3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό246
 • 3.3. Έξοδα κατ’ είδος248
 • 3.4. Άσκηση εφαρμογής248
 • 4. Στοιχεία της καθαρής θέσης259
 • 5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα259
 • 5.1. Συναλλαγματική ισοτιμία259
 • 5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων260
 • 5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6263
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις263
 • NOMOΘΕΣΙΑ263
 • Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων263
 • Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές267
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ271
 • 1. Γενικά για το προσάρτημα271
 • 2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα273
 • 3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)282
 • 4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7295
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις295
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ295
 • Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης295
 • Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης296
 • Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση297
 • Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων300
 • Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες302
 • Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων302
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ305
 • 1. Εισαγωγή305
 • 2. Το λογιστικό πρόβλημα305
 • 3. Η έννοια του ελέγχου308
 • 3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες308
 • 3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες311
 • 3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι311
 • 4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης313
 • 5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων316
 • 6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις322
 • 7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων326
 • 7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες327
 • 7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες340
 • 7.3. Κοινές δραστηριότητες344
 • 8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8347
 • Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις347
 • NOMOΘΕΣΙΑ347
 • Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή347
 • Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις348
 • Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων350
 • Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις350
 • Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος350
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ351
 • 1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων 351
 • 2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων352
 • 3. Απογραφή έναρξης353
 • 4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)354
 • 5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις354
 • 6. Παραπομπές356
 • 7. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9359
 • Ορισμοί359
 • 1. Γενικά359
 • 2. Γλωσσάριο361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10384
 • Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων384
 • Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης384
 • Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης387
 • Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις390
 • Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις391
 • Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις392
 • Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)393
 • Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων394
 • Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες394
 • Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)395
 • Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)398
 • Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις401
 • Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις402
 • Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις403
 • Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)404
 • Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης405
 • Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11408
 • Σχέδιο λογαριασμών408
 • 1. Ομάδες Λογαριασμών408
 • 2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμών420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12424
 • Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις424
 • Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος424
 • Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1.424
 • ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία424
 • Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2.429
 • ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων433
 • Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1.433
 • Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2.435
 • BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ439
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ441
 • 0
 • 0