Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-567-3
Σελίδες: 2.252
Συγγραφέας: Β. Αδάμπας, Χ. Αθανασίου, Ν. Βασιλειάδης, Χ. Βουρλιώτης, Γ. Δανιήλ, Σ. Δασκαλόπουλος, Κ. Λαγού, Λ. Μαργαρίτης, Δ. Παπαδοπούλου, Π. Παπανδρέου, Ε. Τρύφωνα, Λ. Τσόγκας, Κ. Χατζηιωάννου
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Το παρόν έργο αποτελεί την δεύτερη έκδοση του δεύτερου τόμου του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» και περιλαμβάνει ανάλυση και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 462-603 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», μια καλαίσθητη και πολυτελής έκδοση, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Ποινικής Δικονομίας, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Το περιεχόμενο του έργου αυτού, που είναι προϊόν ομαδικής εργασίας, καθορίζεται αποφασιστικά από την ανάγκη υπηρετήσεως της επιστημονικής πληρότητας. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στις σελίδες του βιβλίου βρίσκουν τη θέση τους όλες οι έως σήμερα διατυπωθείσες θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις. Η σχετική ύλη εκτίθεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του κάθε υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από τη χρήση πλαγιαρίθμων. Βασίζεται κυρίως στην πλέον πρόσφατη νομολογία και στη (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ενώ η ερμηνευτική προσέγγιση κάθε άρθρου, αντλούμενη από όλες τις ανωτέρω πηγές, είναι εξαντλητική. Συγκεκριμένα, στην ερμηνεία κατʼ άρθρο εκτίθεται το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, κατόπιν οι σχετικές με το εξεταζόμενο άρθρο διατάξεις και, τέλος, η ερμηνεία του συνοδευόμενη, όπως προαναφέρθηκε, από χρήσιμους πλαγιάριθμους που βοηθούν τον χρήστη στον γρήγορο εντοπισμό του θέματος που τον ενδιαφέρει. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση των βιογραφικών σημειωμάτων των συνεργατών του παρόντος τόμου, καθώς και με αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ27
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ27
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 462-52427
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ64
 • Άρθ. 462 [Ποια είναι τα ένδικα μέσα]64
 • Άρθ. 463 [Ποιος τα ασκεί]92
 • Άρθ. 464 [Άσκηση ένδικων μέσων από τον εισαγγελέα]111
 • Άρθ. 465 [Άσκηση των ένδικων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους]125
 • Άρθ. 466 [Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου]156
 • Άρθ. 467 [Άσκηση των ένδικων μέσων από τον αστικώς υπεύθυνο]159
 • Άρθ. 468 [Άσκηση των ένδικων μέσων από τον πολιτικώς ενάγοντα]163
 • Άρθ. 469 [Το ένδικο μέσο εκτείνεται και στους κατηγορουμένους που δεν το άσκησαν]182
 • Άρθ. 470 [Απαγορεύεται να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου]204
 • Άρθ. 471 [Ανασταλτική δύναμη των ένδικων μέσων]232
 • Άρθ. 472 [Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ένδικου μέσου]246
 • Άρθ. 473 [Προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων]254
 • Άρθ. 474 [Έκθεση και λόγοι άσκησης του ένδικου μέσου]304
 • Άρθ. 475 [Παραίτηση από ένδικο μέσο]353
 • Άρθ. 476 [Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο]378
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ411
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση411
 • Άρθ. 477 [Σε ποιους επιτρέπεται]411
 • Άρθ. 478 [Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο]442
 • Άρθ. 479 [Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα]535
 • Άρθ. 480 [Πότε επιτρέπεται στον πολιτικώς ενάγοντα] [Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. γ΄ του Ν 3904/2010]556
 • Άρθ. 481 [Αρμόδιο δικαστήριο για την έφεση]556
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης625
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο άρθρο 482625
 • Άρθ. 482 [Πότε επιτρέπεται στους διαδίκους] [Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. γ΄ του Ν 3904/2010]625
 • Άρθ. 483 [Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα]660
 • Άρθ. 484 [Λόγοι αναίρεσης]735
 • Άρθ. 485 [Συζήτηση της αναίρεσης]917
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ944
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις943
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση944
 • Άρθ. 486 [Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης]944
 • Άρθ. 486Α961
 • Άρθ. 487 [Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα]962
 • Άρθ. 488 [Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης. α) Από τον πολιτικώς ενάγοντα]976
 • Άρθ. 489 [β) Από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα]987
 • Άρθ. 490 [γ) Ιδίως από τον εισαγγελέα]1064
 • Άρθ. 491 [Η έφεση στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων]1082
 • Άρθ. 492 [Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση]1091
 • Άρθ. 493 [Έφεση σε συναφή εγκλήματα]1104
 • Άρθ. 494 [Αντέφεση] [Καταργήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 3160/2003]1110
 • Άρθ. 495 [Προθεσμία και διατυπώσεις της αντέφεσης] [Καταργήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 3160/2003]1110
 • Άρθ. 496 [Αποτελέσματα της αντέφεσης] [Καταργήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 3160/2003]1110
 • Άρθ. 497 [Ανασταλτική δύναμη της έφεσης]1111
 • Άρθ. 498 [Διατυπώσεις της έφεσης].1180
 • Άρθ. 499 [Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης]1188
 • Άρθ. 500 [Προπαρασκευαστική διαδικασία]1197
 • Άρθ. 501 [Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών]1211
 • Άρθ. 502 [β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών]1236
 • Άρθ. 503 [Τύχη της εγγύησης]1262
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση1266
 • Άρθ. 504 [Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται]1266
 • Άρθ. 505 [Ποιοι ζητούν την αναίρεση]1310
 • Άρθ. 506 [Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων]1336
 • Άρθ. 507 [Προθεσμία για την αναίρεση] 1342
 • Άρθ. 508 [Πότε είναι παραδεκτή η αναίρεση] [Καταργήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν 3346/2005]1346
 • Άρθ. 509 [Έκθεση αναίρεσης]1347
 • Άρθ. 510 [Λόγοι αναίρεσης]1370
 • Άρθ. 511 [Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως]1872
 • Άρθ. 512 [Λόγοι για την αναίρεση της αθωωτικής απόφασης] 1880
 • Άρθ. 513 [Διαδικασία]1882
 • Άρθ. 514 [Συζήτηση. α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος]1885
 • Άρθ. 515 [β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος]1890
 • Άρθ. 516 [Αναίρεση για αναρμοδιότητα]1893
 • Άρθ. 517 [Αναίρεση λόγω δεδικασμένου]1895
 • Άρθ. 518 [Αναίρεση για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου]1897
 • Άρθ. 519 [Αναίρεση για άλλους λόγους]1899
 • Άρθ. 520 [Αναίρεση για παραβάσεις μετά την ετυμηγορία] [Απαλείφθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν 3160/2003]1901
 • Άρθ. 521 [Αναίρεση ως προς τις ιδιωτικές απαιτήσεις]1901
 • Άρθ. 522 [Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου]1904
 • Άρθ. 523 [Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής]1905
 • Άρθ. 524 [Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής]1906
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ1912
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1912
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 525-5301913
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας1912
 • Άρθ. 525 [Επανάληψη σε όφελος του καταδικασμένου]1917
 • Άρθ. 525Α1965
 • Άρθ. 526 [Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε]1972
 • Άρθ. 527 [Ποιοι ζητούν την επανάληψη και με ποιες διατυπώσεις]1977
 • Άρθ. 528 [Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία]1989
 • Άρθ. 529 [Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής]2002
 • Άρθ. 530 [Επανάληψη της συζήτησης]2006
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 531-5322011
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκατάσταση2010
 • Άρθ. 531 [Αίτηση που βεβαιώνει τους λόγους της]2013
 • Άρθ. 532 [Απόφαση για την αίτηση]2019
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκανκαι μετέπειτα αθωώθηκαν2021
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 533-5452022
 • Άρθ. 533 [Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση]2026
 • Άρθ. 534 [Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωμα για αποζημίωση]2033
 • Άρθ. 535 [Πότε δεν υπάρχει δικαίωμα για αποζημίωση]2035
 • Άρθ. 536 [Αρμόδιο δικαστήριο και ύψος αποζημίωσης]2041
 • Άρθ. 537 [Μεταγενέστερη αίτηση]2047
 • Άρθ. 538 [Ακυρότητα της απόφασης]2050
 • Άρθ. 539 [Αγωγή για την αποζημίωση]2051
 • Άρθ. 540 [Αντικείμενο της αξίωσης στα πολιτικά δικαστήρια]2054
 • Άρθ. 541 [Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου]2055
 • Άρθ. 542 [Εφαρμογή και στον Άρειο Πάγο και στα υπόλοιπα δικαστήρια]2057
 • Άρθ. 543 [Εφαρμογή και υπέρ των αλλοδαπών]2058
 • Άρθ. 544 [Έννοια δικαστηρίου και απόφασης]2059
 • Άρθ. 545 2059
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ2060
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ2060
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 546-5722060
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές2061
 • Άρθ. 546 [Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή]2061
 • Άρθ. 547 [Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση]2063
 • Άρθ. 548 [Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση]2064
 • Άρθ. 549 [Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης]2067
 • Άρθ. 550 [Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα]2071
 • Άρθ. 551 [Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα]2075
 • Άρθ. 552 [Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής]2091
 • Άρθ. 552Α [Εκτέλεση της ποινής της δήμευσης]2092
 • Άρθ. 553 [Απότιση της ποινής σε χρήμα]2093
 • Άρθ. 554 [Λήξη της ποινής]2096
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσηςτης ποινής2096
 • Άρθ. 555 [Πότε αναβάλλεται]2096
 • Άρθ. 556 [Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης]2098
 • Άρθ. 557 [Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής]2102
 • Άρθ. 558 [Προσωρινή έξοδος του φυλακισμένου] [Καταργήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 3γ΄ του Ν 2331/1995]2107
 • Άρθ. 559 [Αρμοδιότητα για την αναβολή και τη διακοπή της ποινής]2107
 • Άρθ. 560 [Διαδικασία και απόφαση]2108
 • Άρθ. 561 [Ένδικα μέσα]2110
 • Άρθ. 562 [Εγγύηση για την αναβολή ή τη διακοπή της ποινής]2111
 • Άρθ. 563 [Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί]2112
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση2113
 • Άρθ. 564 [Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου]2113
 • Άρθ. 565 [Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής]2116
 • Άρθ. 566 [Διαδικασία]2121
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών2122
 • Άρθ. 567 [Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής]2122
 • Άρθ. 568 [Πότε εξαλείφεται η ποινή]2125
 • Άρθ. 569 [Πώς εφαρμόζονται η αμνηστία και η χάρη]2128
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικέςαπαιτήσεις2129
 • Άρθ. 570 [Πώς γίνεται η εκτέλεση]2129
 • Άρθ. 571 [Αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση]2130
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικήςτης ελευθερίας ποινής2131
 • Άρθ. 572 [Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία]2131
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2138
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ2138
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 573-5802138
 • Άρθ. 573 [Οργάνωση υπηρεσιών ποινικού μητρώου]2141
 • Άρθ. 574 [Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου]2143
 • Άρθ. 575 [Έννοια αντιγράφου ποινικού μητρώου]2151
 • Άρθ. 576 [Αντίγραφα ποινικού μητρώου]2153
 • Άρθ. 577 [Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης]2157
 • Άρθ. 578 [Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου]2162
 • Άρθ. 579 [Απαγόρευση ανακοίνωσης]2165
 • Άρθ. 580 [Αμφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών]2166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2170
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ2170
 • Άρθ. 581 [Προκαταβολή των εξόδων]2170
 • Άρθ. 582 [Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν]2175
 • Άρθ. 583 [Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων]2177
 • Άρθ. 584 [Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση]2181
 • Άρθ. 585 [Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση]2183
 • Άρθ. 586 [Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη μήνυση ή την έγκληση]2186
 • Άρθ. 587 [Μερική καταδίκη στα έξοδα]2190
 • Άρθ. 588 [Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων]2191
 • Άρθ. 589 [Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν]2195
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2197
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2197
 • Άρθ. 5902197
 • Άρθ. 5912197
 • Άρθ. 5922198
 • Άρθ. 5932199
 • Άρθ. 5942199
 • Άρθ. 5952200
 • Άρθ. 5962200
 • Άρθ. 5972200
 • Άρθ. 5982200
 • Άρθ. 5992201
 • Άρθ. 6002201
 • Άρθ. 6012201
 • Άρθ. 6022202
 • Άρθ. 6032203
 • Άρθ. δεύτερο2203
 • Βιογραφικά Σημειώματα Συνεργατών2205
 • Αλφαβητικό ευρετήριο2225
 • 0
 • 0