Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-570-3
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Β. Αθανασάκη
Πρόλογος: Κ. Σαββαΐδου

Στο παρόν έργο «Επιτομή Φορολογικού Δικαίου» επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση της βασικής ύλης του φορολογικού δικαίου, επικαιροποιημένη με τις τελευταίες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Αναλύονται με ευσύνοπτο -κατά το δυνατόν, ενόψει της έκτασης της ύλης και των επιμέρους φορολογιών- τρόπο όλα τα επιμέρους φορολογικά αντικείμενα, όπως η φορολογία εισοδήματος, ο ΦΠΑ και η έμμεση φορολογία, η φορολογία χαρτοσήμου, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, η φορολογία ακινήτων, η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και η φορολογία πλοίων.

Παράλληλα, παρουσιάζονται η ισχύουσα φορολογική διαδικασία και οι βασικές δικονομικές διατάξεις των φορολογικών διαφορών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές αρχές του φορολογικού δικαίου, στις σχετικές συνταγματικές διατάξεις καθώς επίσης και στα κύρια και επίκαιρα ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Τέλος, ειδική μνεία γίνεται σε νέους φόρους που έχουν επιβληθεί με πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και στο νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο, όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, καθώς και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ορισμένες βασικές γνώσεις του φορολογικού δικαίου.

 • -11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒασικές Αρχές του Φορολογικού Δικαίου9
 • A. Η έννοια του φόρου9
 • Β. Οι σκοποί του φόρου10
 • Γ. Τυπολογία των φόρων και των δημοσιονομικών βαρών11
 • Δ. Διάκριση από ανταποδοτικά τέλη13
 • Ε. Είδη και διακρίσεις φόρων14
 • ΣΤ. Στοιχεία εξατομίκευσης του φόρου16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΣυνταγματικό Φορολογικό Δίκαιο17
 • Α. Γενικές αρχές του φόρου17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIIΔιεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο39
 • Α. Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο39
 • 1. Γενικά39
 • 2. Το Μοντέλο Σύμβασης ΟΟΣΑ39
 • 3. Το Σχέδιο Δράσης του ΟΟΣΑ για τα ΒΕPS44
 • 4. Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών και Διοικητική Συνεργασία 46
 • Β. Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 48
 • 1. Γενικά48
 • 2. Κρατικές Ενισχύσεις 52
 • 3. Ευρωπαϊκές Οδηγίες 53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΦορολογία Εισοδήματος65
 • A. Εισαγωγή 65
 • B. Πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες65
 • 1. Πεδίο εφαρμογής 65
 • 2. Βασικοί ορισμοί 66
 • 3. Υποκείμενα του φόρου 71
 • 4. Πηγές του φόρου 72
 • 5. Φορολογητέο εισόδημα 74
 • 6. Φορολογικό έτος 75
 • Γ. Φορολογική Κατοικία76
 • 1. Γενικά 76
 • 2. Φυσικά πρόσωπα76
 • 3. Νομικά πρόσωπα 78
 • Δ. Μόνιμη Εγκατάσταση 81
 • Ε. Πίστωση φόρου αλλοδαπής 83
 • ΣΤ. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων84
 • 1. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 84
 • 2. Εξαρτώμενα μέλη 85
 • 3. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 85
 • 4. Παροχές σε είδος 87
 • 5. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 90
 • 6. Φορολογικός Συντελεστής 92
 • 7. Μειώσεις φόρου εισοδήματος 94
 • 8. Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 96
 • Ζ. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα96
 • 1. Γενικά 96
 • 2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 98
 • 3. Φορολογικές αποσβέσεις 105
 • 4. Αποτίμηση αποθεμάτων και προβλέψεις 107
 • 5. Μεταφορά ζημιών111
 • 6. Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση114
 • 7. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 117
 • 8. Φορολογικός συντελεστής 121
 • 9. Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας - Τεκμήρια122
 • Η. Εισόδημα από Κεφάλαιο125
 • 1. Ορισμοί 125
 • 2. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 131
 • 3. Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (πλατφόρμα Airbnb)133
 • 4. Φορολογικοί συντελεστές 134
 • Θ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου135
 • 1. Γενικά135
 • 2. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας136
 • 3. Μεταβίβαση τίτλων 140
 • 4. Φορολογικός συντελεστής 144
 • 5. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 144
 • Ι. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων146
 • 1. Γενικά 146
 • 2. Αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής 147
 • 3. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 148
 • 4. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 151
 • 5. Φορολογικός συντελεστής154
 • 6. Αντικαταχρηστικές διατάξεις 156
 • 7. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί167
 • ΙΑ. Παρακρατούμενοι Φόροι177
 • 1. Φορολόγηση στην πηγή 177
 • 2. Φορολογικός συντελεστής 178
 • 3. Υπόχρεοι σε παρακράτηση 179
 • 4. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 179
 • 5. Απαλλαγές 182
 • 6. Συντελεστές παρακράτησης φόρου184
 • ΙΒ. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής187
 • 1. Γενικά 187
 • 2. Μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 187
 • 3. Αλλοδαπές Ελεγχόμενες Εταιρείες 189
 • ΙΓ. Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου 192
 • ΙΔ. Φορολογικά Κίνητρα193
 • ΙΕ. Μεταβατικές διατάξεις 196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΦορολογία της Δαπάνης199
 • Α. Εισαγωγή199
 • Β. Δασμοί και τελωνειακό δίκαιο199
 • 1. Δασμοί199
 • 2. Τελωνειακή νομοθεσία200
 • Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)202
 • 1. Εισαγωγή 202
 • 2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φόρου 202
 • 3. Επιβολή, αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου203
 • 4. Φορολογητέες πράξεις207
 • 5. Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων217
 • 6. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 227
 • 7. Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 230
 • 8. Απαλλαγές από το φόρο 235
 • 9. Έκπτωση και επιστροφή του φόρου246
 • 10. Υπόχρεοι στο φόρο, συναφείς υποχρεώσεις και διαδικαστικές διατάξεις251
 • 11. Ειδικά Καθεστώτα252
 • Δ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΛοιπές φορολογίες257
 • Α. Τέλη χαρτοσήμου257
 • 1. Εισαγωγή 257
 • 2. Βασικές αρχές 258
 • 3. Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 261
 • Β. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ)263
 • 1. Γενικά263
 • 2. Χαρακτηριστικά του φόρου264
 • Γ. Φορολογία Ακινήτων268
 • 1. ΕΝΦΙΑ268
 • Α. Κτίσματα271
 • Β. Οικόπεδα και γήπεδα273
 • 2. Ειδικός Φόρος Ακινήτων279
 • 3. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων284
 • 4. Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ)286
 • 5. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ)286
 • 6. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)286
 • 7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)288
 • 8. Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ)288
 • Δ. Φορολογία πλοίων288
 • Ε. Φορολογία Δωρεών/Κληρονομιών/Γονικών Παροχών/Λαχείων290
 • 1. Γενικά290
 • 2. Φορολογία Κληρονομιών290
 • 3. Φορολογία Δωρεών και Γονικών Παροχών295
 • 4. Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια296
 • ΣΤ. Λοιποί φόροι298
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπα303
 • Α. Εισαγωγή 303
 • Β. Πεδίο εφαρμογής305
 • 1. Γενικά 305
 • 2. Κατάταξη οντοτήτων σε κατηγορίες306
 • Γ. Λογιστικό Σύστημα307
 • Δ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 311
 • Ε. Παραστατικά πωλήσεων και λοιπές διατάξεις 312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIIΗ Φορολογική Διαδικασία317
 • Α. Εισαγωγή317
 • Β. Γενικές διατάξεις318
 • 1. Ορισμοί318
 • 2. Κοινοποίηση πράξεων319
 • 3. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι 321
 • 4. Λοιπές γενικές διατάξεις321
 • Γ. Διαδικαστικές υποχρεώσεις321
 • 1. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο 321
 • 2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και Βεβαίωση Οφειλής322
 • 3. Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων323
 • 4. Λήψη πληροφοριών323
 • 5. Φορολογικό Απόρρητο325
 • 6. Φορολογικές Δηλώσεις 326
 • Δ. Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και APAs329
 • 1. Κανόνες Τεκμηρίωσης329
 • 2. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APAs)333
 • Ε. Φορολογικός Έλεγχος335
 • 1. Γενικά335
 • 2. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος ειδικότερα336
 • 3. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φόρου και προσαύξηση περιουσίας338
 • 4. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου341
 • 5. Ολοκλήρωση και αποτελέσματα του ελέγχου342
 • 6. Έλεγχος υποθέσεων που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 28 Α)343
 • 7. Πράξεις Προσδιορισμού φόρου343
 • ΣΤ. Γενική διάταξη φοροαποφυγής345
 • Ζ. Πληρωμή και είσπραξη του φόρου347
 • 1. Γενικά347
 • 2. Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών350
 • 3. Διασφαλιστικά μέτρα352
 • 4. Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης357
 • 5. Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης358
 • 6. Ευθύνη Διοικούντων νομικά πρόσωπα358
 • Η. Παραγραφή360
 • 1. Παραγραφή για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού360
 • 2. Αλλεπάλληλες παρατάσεις και ασφάλεια δικαίου361
 • 3. Παραγραφή σε περίπτωση λήψης φορολογικού πιστοποιητικού368
 • 4. Έννοια συμπληρωματικού στοιχείου για τη δεκαετή παραγραφή371
 • 5. Παραγραφή για την είσπραξη φόρου376
 • Θ. Διοικητικές Κυρώσεις377
 • 1. Τόκοι Εκπρόθεσμης Καταβολής377
 • 2. Διοικητικά πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις378
 • 3. Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α) και χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων (άρθρο 54Β)380
 • 4. Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (άρθρο 54 Γ)382
 • 5. Πρόστιμα σχετικά με τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές 383
 • 6. Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης και μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58)384
 • 7. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το ΦΠΑ (άρθρο 58A)384
 • 8. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)385
 • 9. Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής385
 • 10. Απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα386
 • 11. Πράξη επιβολής προστίμων386
 • 12. Παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι 31.12.2013389
 • 13. Πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν 4509/2017 για φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν μέχρι 31.12.2013 κατόπιν διορθωτικού προσδιορισμού φόρου392
 • 14. Πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν 4509/2017 για φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν μέχρι 31.12.2013 κατόπιν υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης393
 • Ι. Ποινικές Κυρώσεις για Εγκλήματα Φοροδιαφυγής395
 • 1. Γενικά395
 • 2. Αυτουργοί και συνεργοί401
 • ΙΑ. Ειδική Διοικητική Διαδικασία402
 • 1. Ενδικοφανής Προσφυγή402
 • 2. Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ)405
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IXΔιοικητική Δικονομία Φορολογικών Διαφορών407
 • Α. Γενικά 407
 • Β. Καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 408
 • Γ. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων410
 • Δ. Τοκοφορία χρηματικών οφειλών του Δημοσίου 414
 • Ε. Παραγραφή αξιώσεων414
 • ΣΤ. Ένδικα Βοηθήματα416
 • 1. Προσφυγή416
 • 2. Η ανακοπή εκτελέσεως419
 • Ζ. Ένδικα Μέσα424
 • 1. Έφεση424
 • 2. Αίτηση Αναίρεσης428
 • 3. Ανακοπή Ερημοδικίας (άρθρα 89-91 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)431
 • 4. Τριτανακοπή (άρθρο 106-108 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)432
 • 5. Αίτηση Αναθεώρησης (άρθρα 102-105 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)433
 • 6. Αίτηση Διόρθωσης ή Ερμηνείας (άρθρα 109 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)434
 • 7. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (105A Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)434
 • Η. Προσωρινή Δικαστική Προστασία435
 • 1. Αναστολή Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων435
 • 2. Αναστολή Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων 437
 • 3. Προσωρινή Επιδίκαση Απαίτησης438
 • Θ. Ειδικότερα ζητήματα439
 • 1. Υπομνήματα 439
 • 2. Πρόσθετοι Λόγοι 440
 • 3. Λοιπά441
 • Αλφαβητικό ευρετήριο443
 • 0
 • 0