Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-574-1
Σελίδες: 112
Συγγραφέας: Η. Σεφερίδης
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τους μάρτυρες στην ποινική διαδικασία. Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας εξετάζει τους διανοητικά ασθενείς, τους κουφούς και άλαλους μάρτυρες, τη μαρτυρία συγκατηγορουμένου, το επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, την ορκοδοσία των μαρτύρων στην προδικασία και το ακροατήριο,  τους μάρτυρες που εξετάζονται χωρίς όρκο, το δικαίωμα των συγγενών του κατηγορουμένου να αρνηθούν τη μαρτυρία τους, τον τρόπο εξέτασης των μαρτύρων, την αποδεικτική αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, την αποζημίωση των μαρτύρων, τη λιπομαρτυρία στην ανάκριση και στο ακροατήριο κ.ά.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τη γνωστοποίηση μαρτύρων, την κλήτευσή τους, τη σειρά εξέτασής τους, την προσαγωγή τους στο ακροατήριο, την κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης, τις ερωτήσεις και διευκρινίσεις προς τους εξεταζόμενους μάρτυρες, την αποχώρηση μαρτύρων από το ακροατήριο, την εξύβριση ή δυσφήμηση εξεταζόμενου μάρτυρα κ.ά.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τα αδικήματα της ψευδορκίας μάρτυρα, της ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, της ψευδορκίας πραγματογνώμονα και διερμηνέα και της παραπλάνησης σε ψευδορκία, καθώς και οι σχετικές παρεπόμενες ποινές.

Το έργο συμπληρώνεται με σύντομο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με ποινικές υποθέσεις.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Μάρτυρες ως αποδεικτικό μέσο13
 • 1. Γενικά εισαγωγικά στοιχεία13
 • 2. Μάρτυρες - Δογματική ερμηνεία15
 • 3. Μάρτυρες διανοητικά ασθενείς19
 • 4. Πρόσωπα που δεν εξετάζονται στο ακροατήριο ως μάρτυρες επί ποινή ακυρότητος20
 • 5. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου26
 • 6. Επαγγελματικό απόρρητο μαρτύρων28
 • 7. Αναγνωστέες μαρτυρικές καταθέσεις απόντων μαρτύρων στο ακροατήριο30
 • 8. Προστατευόμενοι μάρτυρες35
 • 9. Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος38
 • 10. Κλήτευση μαρτύρων στην προδικασία και στο ακροατήριο41
 • 11. Τρόπος εξέτασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, των τέκνων αυτού και των λοιπών μελών της οικογενείας αυτού στην προδικασία και στο ακροατήριο43
 • 12. Τρόπος εξέτασης στην προδικασία και στο ακροατήριο του Προέδρου της Βουλής, των Αντιπροέδρων, Υπουργών και Υφυπουργών αυτής και των Αρχιερέων43
 • 13. Εξέταση Πρεσβευτών, Διπλωματικών υπαλλήλων και διαμενόντων στο εξωτερικό κατά την προδικασία και στο ακροατήριο44
 • 14. Λήψη στοιχείων ταυτότητας του προς εξέταση μάρτυρα45
 • 15. Ορκοδοσία μαρτύρων στην προδικασία και στο ακροατήριο46
 • 16. Εξέταση μαρτύρων στην προδικασία49
 • 17. Μάρτυρες εξεταζόμενοι χωρίς όρκο49
 • 18. Δικαίωμα συγγενών του κατηγορουμένου να αρνηθούν την μαρτυρία τους51
 • 19. Τρόπος εξέτασης μαρτύρων53
 • 20. Αποδεικτική αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων55
 • 21. Εξέταση μαρτύρων κατ’ αντιπαράσταση και αναγνώριση προσώπων και πραγμάτων από τον μάρτυρα57
 • 22. Διατυπώσεις μαρτυρικών καταθέσεων58
 • 23. Εξέταση ως μάρτυρα ανηλίκου θύματος προσβολής προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας59
 • 24. Παραγραφή εγκλημάτων στρεφομένων σε βάρος ανηλίκων σχετικών με την προσβολή της ελευθερίας και της γενετήσιας ζωής και ελευθερίας αυτών65
 • 25. Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι66
 • 26. Αποζημίωση μαρτύρων68
 • 27. Λιπομαρτυρία στην ανάκριση69
 • 28. Ανάκληση καταδίκης για λιπομαρτυρία στην ανάκριση69
 • 29. Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο70
 • 30. Ανάκληση καταδίκης για λιπομαρτυρία στο ακροατήριο71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Μάρτυρες στην ακροαματική διαδικασία73
 • 1. Γνωστοποίηση μαρτύρων73
 • 2. Κλήτευση μαρτύρων75
 • 3. Εξέταση μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν προς εξέταση78
 • 4. Σειρά εξέτασης μαρτύρων79
 • 5. Αναβολή της δίκης επειδή απουσιάζουν μάρτυρες και πραγματογνώμονες81
 • 6. Προσαγωγή μαρτύρων στο ακροατήριο84
 • 7. Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εξεταστούν στο ακροατήριο86
 • 8. Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης87
 • 9. Δικαιώματα Εισαγγελέα και διαδίκων μετά την αναβολή της υποθέσεως για οιονδήποτε λόγο88
 • 10. Ερωτήσεις και διευκρινίσεις προς τους εξεταζόμενους μάρτυρες89
 • 11. Παρατηρήσεις και ερωτήσεις στις διενεργηθείσες αποδείξεις91
 • 12. Αποχώρηση μαρτύρων από το ακροατήριο92
 • 13. Αποχώρηση κατηγορουμένου από το ακροατήριο κατά την εξέταση συγκεκριμένου μάρτυρα93
 • 14. Εξύβριση ή δυσφήμηση εξεταζόμενου μάρτυρα93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης95
 • 1. Ψευδορκία μάρτυρα95
 • 2. Ψευδής ανώμοτη κατάθεση101
 • 3. Ψευδορκία πραγματογνώμονα και διερμηνέα103
 • 4. Παρεπόμενες ποινές για τα εγκλήματα της ψευδορκίας και ψευδορκίας πραγματογνώμονα κ.λπ.105
 • 5. Παραπλάνηση σε ψευδορκία107
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ109
 • 0
 • 0