Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-572-7
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Β. Αθανασάκη, . Ι.Γκότσης, Δ. Καραβάς, Α. Καραγκούνη, Κ. Λαμπαδάριος, Γ. Μυλωνογιάννης, Π. Πανταζόπουλος, Ι. Παπαδάκης, Θ. Παραμύθας, Ε. Ράντος, Θ. Σκαφιδά, Χ. Τιμαγένης, Γ. Φουφόπουλος
Επιμέλεια: Θ. Φορτσάκης

Μετά την ευμενή υποδοχή της πρώτης έκδοσης του παρόντος έργου, όπου είχαν συγκεντρωθεί για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία τα σημαντικότερα υποδείγματα που αφορούν τη φορολογική διαδικασία, καθώς και την δικαστική αμφισβήτηση πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών, αλλά και λόγω των αλλαγών που επήλθαν στην οικεία νομοθεσία από το χρόνο της πρώτης έκδοσης, κατέστη αναγκαία η παρούσα δεύτερη έκδοση.

Για το σκοπό της νέας έκδοσης έπρεπε να προσαρμοστούν όλα τα νομοθετήματα στις μεταβολές του ουσιαστικού αλλά και του δικονομικού σχετικού πλαισίου. Έτσι, για παράδειγμα, για τις διαφορές εκείνες που η αρμοδιότητα εκδίκασης μεταφέρθηκε στον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών (π.χ. τα μέτρα διασφάλισης του άρθρου 46 του ΚΦΔ), χωρίς μάλιστα να απαιτείται για το παραδεκτό του ενδίκου βοηθήματος η προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, τα σχετικά υποδείγματα αναπροσαρμόστηκαν κατάλληλα. Παρόμοια, τροποποιήθηκαν τα υποδείγματα για τις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, λόγω της μεταβολής στο μεταξύ των διατάξεων του ΚΦΔ για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, με την ουσιαστικοποίηση των σχετικών κυρώσεων ήδη από το Ν 4337/2015 και κατόπιν και με άλλους νόμους. Για το ζήτημα αυτό προστέθηκαν εξάλλου και νέα υποδείγματα, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Ακόμη, εκσυγχρονίστηκαν όσα υποδείγματα αφορούσαν την παροχή προσωρινής προστασίας, λόγω της μεταβολής των άρθρων 200 επ. ΚΔΔ και την μεταβολή και του πλαισίου για παροχή προσωρινής προστασίας επί φορολογικής έφεσης.

Αυτονόητα, σε όλα τα υποδείγματα ελήφθη υπόψη και συμπεριλήφθηκε κατά το δυνατόν στις παρατηρήσεις κάθε υποδείγματος τόσο η νομολογία που προέκυψε μετά την πρώτη έκδοση επί των θεμάτων που κάθε υπόδειγμα αφορά όσο και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ.

Και σε αυτή την έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των περιπτώσεων των φορολογικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να έχει κάθε φορά ένα τουλάχιστον υπόδειγμα, που θα τον καλύψει από την άποψη των διαδικαστικών και δικονομικών προϋποθέσεων και θα τον βοηθήσει, επιπλέον, να συντάξει με πληρότητα το οικείο διαδικαστικό έγγραφο ή δικόγραφο και από την άποψη των ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Η διάρθρωση του Έργου ακολουθεί την εξής δομή: Η πρώτη ενότητα του βιβλίου, που αφορά τη διαδικασία ενώπιον των αρχών της φορολογικής διοίκησης, χωρίζεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια: α) Απόψεις – Έγγραφα ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, β) Ενδικοφανείς προσφυγές, γ) Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τα υποδείγματα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων/παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης και χωρίζονται σε: α) Προσφυγές που αφορούν τα ειδικότερα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, πρόστιμα, φορολογία κληρονομιών και άλλες φορολογίες), β) αίτηση αναστολής, γ) έφεση, δ) αναίρεση, ε) τριτανακοπή, στ) ανακοπή ερημοδικίας, ζ) αίτηση αναθεώρησης, η) αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας, θ) πρόσθετοι λόγοι, ι) υπομνήματα και ια) ανακοπές.

Στο έργο έχουν ενταχθεί, επίσης, υπόδειγμα προσφυγής κατά τελωνειακής καταλογιστικής πράξης, καθώς και υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για φορολογική διαφορά.

Σημαντική βοήθεια θα εξακολουθήσουν και σε αυτή την έκδοση να παρέχουν τα ερμηνευτικά σχόλια και οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν κάθε υπόδειγμα, τα οποία περιέχουν τις βασικές δικονομικές κυρίως ρυθμίσεις του υποδείγματος και έτσι καθοδηγούν περαιτέρω τον χρήστη στη σύνταξη του εκάστοτε δικογράφου.

Το βιβλίο «Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου» σκοπό έχει και υπό δεύτερη έκδοση να συνεχίσει να προσφέρει άμεση και πρακτική συνδρομή τόσο στο δικηγόρο της πράξης, αυτόν που δεν έχει καμία εξοικείωση με τις φορολογικές διαφορές και επιθυμεί να συντάξει ένα τέτοιο δικόγραφο από την αρχή, όσο και στον πιο έμπειρο νομικό, που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις δικονομικές κυρίως γνώσεις του για τη σύνταξη φορολογικών δικογράφων, καθώς και να έχει σταθερά δίπλα του έναν αξιόπιστο οδηγό.

 • -18
 • I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ3
 • α. Έγγραφα προς τη φορολογική Διοίκηση - Απόψεις3
 • 01. Απόψεις (αντιρρήσεις) επί της επικείμενης έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμούφόρου εισοδήματος [Β. Αθανασάκη]3
 • Παρατηρήσεις13
 • 02. Απόψεις επί αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου [Ι. Παπαδάκης]15
 • Παρατηρήσεις21
 • 03. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Υπόμνημα επί προσωρινής πράξης επιβολής προστίμου [Β. Αθανασάκη]25
 • Παρατηρήσεις35
 • 04. Απόψεις επί ελέγχου με έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού [Γ. Μυλωνογιάννης]39
 • Παρατηρήσεις45
 • 05. Τεκμηρίωση τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών (απαραίτητα στοιχεία)[Θ. Παραμύθας].47
 • Παρατηρήσεις51
 • 06. Αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού [Π. Πανταζόπουλος]58
 • Παρατηρήσεις64
 • β. Ενδικοφανείς προσφυγές67
 • 07. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος μεταβολής φορολογικήςκατοικίας [Γ. Μυλωνογιάννης]67
 • Παρατηρήσεις71
 • 08. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης επιφύλαξης επί φορολογικήςδήλωσης [Ι. Παπαδάκης]77
 • Παρατηρήσεις84
 • 09. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης απόφασης προέγκρισηςμεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης [Θ. Παραμύθας]86
 • Παρατηρήσεις94
 • 10. Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμούφόρου εισοδήματος λόγω απόρριψης εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, χρησιμοποιούμενων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μεθόδων τεκμηρίωσης [Θ. Παραμύθας]101
 • Παρατηρήσεις113
 • 11. Ενδικοφανής προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 56 του ΚΦΔ(Ν 4174/2013), λόγω εντοπισμού εκ μέρους της φορολογικής αρχής επιπλέον συνδεδεμένων προσώπων [Θ. Παραμύθας]117
 • Παρατηρήσεις126
 • 12. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου [Π. Πανταζόπουλος]129
 • Παρατηρήσεις135
 • 13. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμούφόρου [Β. Αθανασάκη]137
 • Παρατηρήσεις161
 • 14. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ [Β. Αθανασάκη]167
 • Παρατηρήσεις179
 • 15. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου λόγω λήψης εικονικών στοιχείων [Γ. Μυλωνογιάννης]191
 • Παρατηρήσεις198
 • 16. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου κατά άρθρο 58Α ΚΦΔ[Β. Αθανασάκη]202
 • Παρατηρήσεις212
 • 17. Ενδικοφανής προσφυγή αμφισβήτησης αντικειμενικής αξίας ακινήτου(άρθ. 10 Β παρ. 4 ΚΦΚ) [Γ. Φουφόπουλος]218
 • Παρατηρήσεις227
 • γ. Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτωναπό ναυτιλιακές επιχειρήσεις231
 • 18. Δικαιολογητικά απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιριών και υποδείγματαβεβαιώσεων μερισμάτων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου [Χ. Τιμαγένης]231
 • 18α. Υπόδειγμα βεβαίωσης Πλοιοκτήτριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]235
 • 18β. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Holding Company [Χ. Τιμαγένης]236
 • 18γ. Υπόδειγμα βεβαίωσης Διαχειρίστριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]237
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων και των Δικαιολογητικών238
 • II. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ245
 • α. Προσφυγές245
 • i. Εισόδημα245
 • 19. Προσφυγή κατά απόφασης επί ενδικοφανούς σχετικά με την απόρριψηδαπάνης [Π. Πανταζόπουλος]245
 • Παρατηρήσεις250
 • 20. Προσφυγή κατά απόρριψης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντοςφόρου εισοδήματος [Π. Πανταζόπουλος]252
 • Παρατηρήσεις257
 • 21. Προσφυγή κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που επιβάλλει και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης [Β. Αθανασάκη]259
 • Παρατηρήσεις271
 • 22. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω εντοπισμού άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα (place of effective management)[Θ. Παραμύθας]281
 • Παρατηρήσεις290
 • 23. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγήςκατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και κατά σχετικού προστίμου του ΚΦΔ λόγω απόρριψης της μεθόδου της συγκρίσιμηςμη ελεγχόμενης τιμής (CUP) [Θ. Παραμύθας]296
 • Παρατηρήσεις308
 • ii. ΦΠΑ314
 • 24. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικήςπράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ [Ε. Ράντος]314
 • Παρατηρήσεις322
 • iii. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών327
 • 25. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]327
 • Παρατηρήσεις339
 • 25α. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]340
 • Παρατηρήσεις343
 • iv. Πρόστιμα344
 • 26. Προσφυγή κατά της απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατάτης πράξης επιβολής προστίμου του ΚΦΔ [Ι. Γκότσης]344
 • Παρατηρήσεις350
 • 27. Προσφυγή κατά απόφασης ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξηςπροσδιορισμού ΦΠΑ [Β. Αθανασάκη]353
 • Παρατηρήσεις364
 • v. Άλλες φορολογίες376
 • 28. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δημοτικής φορολογίας [Κ. Λαμπαδάριος]376
 • Παρατηρήσεις383
 • 29. Προσφυγή για την επιστροφή ΦΜΑ λόγω ματαίωσης συμβολαίου (άρθρο 16 Ν 1587/1950) [Κ. Λαμπαδάριος]384
 • Παρατηρήσεις388
 • 30. Προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου[Π. Πανταζόπουλος]390
 • Παρατηρήσεις397
 • vi. Τελωνειακή νομοθεσία398
 • 31. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δασμών και πολλαπλών τελών [Αικ. Καραγκούνη]398
 • Παρατηρήσεις404
 • vii. Άλλα θέματα408
 • 32. Προσφυγή κατά απόφασης άρνησης χορήγησης ΑΦΕ [Γ. Μυλωνογιάννης]408
 • Παρατηρήσεις415
 • 33. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής διασφαλιστικών μέτρων άρθ. 46 ΚΦΔ [Δ. Καραβάς]417
 • Παρατηρήσεις421
 • β. Αιτήσεις αναστολής429
 • 34. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής [Π. Πανταζόπουλος]429
 • 34α. Αίτηση αναστολής επί ανακοπής [Π. Πανταζόπουλος]434
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 34, 34α439
 • γ. Έφεση441
 • 35. Έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος]441
 • Παρατηρήσεις455
 • 36. Αίτηση αναστολής επί έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου[Π. Πανταζόπουλος]459
 • Παρατηρήσεις465
 • δ. Αναίρεση466
 • 37. Αναίρεση κατά απόφασης δικαστηρίου που αποφάσισε ανέκκλητα [Γ. Φουφόπουλος]466
 • Παρατηρήσεις476
 • 38. Αναίρεση κατά εφετειακής απόφασης [Π. Πανταζόπουλος]478
 • Παρατηρήσεις483
 • ε. Τριτανακοπή485
 • 39. Τριτανακοπή επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]485
 • Παρατηρήσεις491
 • στ. Ανακοπή ερημοδικίας493
 • 40. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]493
 • Παρατηρήσεις497
 • 41. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Θ. Σκαφιδά]499
 • Παρατηρήσεις506
 • ζ. Αίτηση αναθεώρησης508
 • 42. Αίτηση αναθεώρησης επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]508
 • Παρατηρήσεις512
 • η. Αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας απόφασης514
 • 43. Αίτηση ερμηνείας απόφασης επί φορολογικών διαφορών [Π. Πανταζόπουλος]514
 • Παρατηρήσεις517
 • θ. Πρόσθετοι λόγοι518
 • 44. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο [Β. Αθανασάκη]518
 • Παρατηρήσεις529
 • 45. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης [Β. Αθανασάκη]533
 • Παρατηρήσεις538
 • 46. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]539
 • Παρατηρήσεις551
 • ι. Υπομνήματα552
 • 47. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]552
 • 47α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]564
 • 48. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]569
 • 48α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]583
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 47, 47α, 48, 48α586
 • 49. Υπόμνημα επί έφεσης [Β. Αθανασάκη]587
 • Παρατηρήσεις596
 • ια. Ανακοπές611
 • 50. Υπόμνημα επί αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]602
 • Παρατηρήσεις610
 • 51. Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας [Π. Πανταζόπουλος]611
 • Παρατηρήσεις617
 • 52. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης [Γ. Φουφόπουλος]620
 • Παρατηρήσεις626
 • 53. Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης [Γ. Φουφόπουλος]632
 • Παρατηρήσεις638
 • 54. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού [Ε. Ράντος]643
 • Παρατηρήσεις653
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)665
 • 55. Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ [Γ. Φουφόπουλος]665
 • Παρατηρήσεις680
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ683
 • 0
 • 0