Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-573-4
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Α. Αρχοντάκη
Επιμέλεια: Ν. Πανταζής

Το έργο «Η Προβολή Ισχυρισμών στις Διοικητικές Διαφορές Ουσίας» επιχειρεί να συστηματοποιήσει τους ισχυρισμούς που μπορούν να προβληθούν πρωτόδικα, αλλά και σε δεύτερο βαθμό και κατ’ αναίρεση, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στα ένδικα βοηθήματα της προσφυγής, της αγωγής, της ανακοπής και στα ένδικα μέσα της έφεσης, της αναίρεσης, της ανακοπής ερημοδικίας, της τριτανακοπής, της αίτησης αναθεώρησης, της αίτησης διόρθωσης και ερμηνείας και της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας.

Η διάρθρωση της εργασίας ακολουθεί τα στάδια εξέτασης του δικογράφου από τον δικαστή, ήτοι εκείνα της εγκυρότητας του δικογράφου (Κεφάλαιο ΙΙ), του παραδεκτού της άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και μέσου (Κεφάλαιο ΙΙΙ), του αιτήματος του διαδίκου (Κεφάλαιο ΙV), της εξέτασης του παραδεκτού και του βάσιμου των προσβαλλόμενων ισχυρισμών (Κεφάλαια V και VI), των προσκομισθέντων, από τον διάδικο, αποδεικτικών στοιχείων προς θεμελίωση και υποστήριξη των ισχυρισμών για την αποδοχή των προβαλλόμενων λόγων (Κεφάλαιο VII), αλλά και της απόφασης που δύναται να εκδώσει το δικαστήριο, βάσει των προβαλλόμενων ισχυρισμών (Κεφάλαιο VIII).

Το βιβλίο έχει τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό ενδιαφέρον. Απευθύνεται, κατεξοχήν, σε δικηγόρους, σε δικαστές και σε φοιτητές των νομικών σχολών.

 • -18
 • Ι. Εισαγωγή1
 • ΙΙ. Εγκυρότητα του δικογράφου5
 • IIΙ. Παραδεκτή άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου 15
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις15
 • Β. Γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού15
 • Γ. Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού16
 • 1. Ένδικα βοηθήματα16
 • α. Στην προσφυγή16
 • β. Στην αγωγή 29
 • γ. Στην ανακοπή34
 • 2. Ένδικα μέσα39
 • α. Στην έφεση39
 • β. Στην αναίρεση46
 • γ. Στην ανακοπή ερημοδικίας55
 • δ. Στην τριτανακοπή56
 • ε. Στην αίτηση αναθεώρησης59
 • στ. Στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας61
 • ζ. Στην αίτηση επανάληψης της διαδικασίας 62
 • 3. Στην προσωρινή δικαστική προστασία63
 • α. Στις αιτήσεις παροχής προσωρινής προστασίας63
 • β. Στην προσωρινή διαταγή 68
 • γ. Στην αίτηση ανάκλησης69
 • 4. Παρέμβαση74
 • ΙV. Αίτημα77
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις77
 • Β. Δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού του αιτήματος με υπόμνημα ή με δικόγραφο πρόσθετων λόγων81
 • Γ. Δυνατότητα επέκτασης του αιτήματος κατ’ έφεση82
 • Δ. Μη δυνατότητα επέκτασης του αιτήματος σε περίπτωση εκ νέου άσκησης ενδίκου βοηθήματος, που απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας83
 • V. Παραδεκτή προβολή λόγων85
 • Α. Στην οριστική δικαστική προστασία 85
 • 1. Τρόπος προβολής τους 85
 • α. Με εισαγωγικό δικόγραφο ή δικόγραφο πρόσθετων λόγων85
 • β. Με υπόμνημα86
 • γ. Φάκελος με τις απόψεις της διοίκησης87
 • δ. Αυτεπάγγελτα εξεταζόμενοι λόγοι89
 • 2. Το ορισμένο των λόγων98
 • 3. Έννομο συμφέρον 99
 • 4. Ομοδικία 99
 • 5. Πλημμέλεια της προσβαλλόμενης και όχι άλλης πράξης99
 • 6. Λυσιτέλεια100
 • 7. Χρόνος προβολής 101
 • Β. Ειδικότερες παρατηρήσεις για τα ένδικα μέσα104
 • 1. Στην έφεση104
 • 2. Στην αίτηση αναίρεσης105
 • 3. Στην ανακοπή ερημοδικίας 107
 • 4. Στην τριτανακοπή 108
 • 5. Στην αίτηση αναθεώρησης108
 • 6. Στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας 109
 • 7. Στην αίτηση επανάληψης της διαδικασίας 110
 • Γ. Στην προσωρινή δικαστική προστασία111
 • Δ. Στην παρέμβαση 116
 • VΙ. Βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων119
 • Α. Ιεράρχηση λόγων - ισχυρισμών119
 • Β. Περιεχόμενο ισχυρισμών 120
 • 1. Ένδικα βοηθήματα120
 • α. Στην προσφυγή120
 • αα. Φορολογικές διαφορές120
 • ββ. Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές147
 • γγ. Πρόστιμα171
 • β. Στην αγωγή 177
 • γ. Στην ανακοπή197
 • 2. Ένδικα μέσα205
 • α. Στην έφεση205
 • β. Στην αναίρεση206
 • γ. Στην ανακοπή ερημοδικίας210
 • δ. Στην τριτανακοπή212
 • ε. Στην αίτηση αναθεώρησης213
 • στ. Στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας217
 • ζ. Στην αίτηση επανάληψης της διαδικασίας 219
 • 3. Προσωρινή προστασία 221
 • α. Στην αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων221
 • β. Στην αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων227
 • γ. Στην προσωρινή ρύθμιση κατάστασης227
 • δ. Στην προσωρινή επιδίκαση απαίτησης231
 • ε. Στην προσωρινή διαταγή234
 • στ. Στην αίτηση ανάκλησης των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας235
 • VΙΙ. Ζητήματα απόδειξης των ισχυρισμών245
 • VIII. Απόφαση251
 • A. Στην προσφυγή251
 • Β. Στην αγωγή254
 • Γ. Στην ανακοπή254
 • Δ. Στην έφεση255
 • Ε. Στην αναίρεση255
 • Στ. Στην ανακοπή ερημοδικίας255
 • Ζ. Στην τριτανακοπή256
 • Η. Στην αναθεώρηση256
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ257
 • 0
 • 0