Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-582-6
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Κ. Φουντεδάκη

Το παρόν έργο «Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης – Διάλογος με τη Νομολογία» κινείται σε δύο άξονες: αφενός της ανάδειξης της συνολικής εξέλιξης της ιατρικής ευθύνης σε νομοθετικό, νομολογιακό και θεωρητικό επίπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αφετέρου της κάλυψης των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί ως εμφανίζοντα ενδιαφέρον και ιδίως πρακτική σημασία. Βασική επιλογή ήταν η προσπάθεια να κρατηθεί η παρουσίαση σύντομη και περιεκτική, χωρίς εκτεταμένες αναλύσεις και να δοθεί έμφαση στη σύνδεση με τη νομολογία. Όπως κι ο τίτλος του μαρτυρεί, το βιβλίο αποσκοπεί ως έναν βαθμό στην κάλυψη διδακτικών αναγκών. Κυρίως, όμως, επιχειρεί να αποδώσει με ευσύνοπτο, αλλά ολοκληρωμένο και σύμφωνο με το δόγμα του αστικού δικαίου τρόπο, τον βασικό προβληματισμό του ελληνικού δικαίου της αστικής ιατρικής ευθύνης. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν εξηγείται και η επιλογή να γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή μόνο σε δικαστικές αποφάσεις, και μάλιστα στις πιο πρόσφατες και ενδιαφέρουσες, ενώ η θεωρητική εξέλιξη αναδεικνύεται από τους βιβλιογραφικούς πίνακες.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Η έννοια της αστικής ιατρικής ευθύνης - Η «αποτυχημένη»2
 • ιατρική πράξη και ο «θεραπευτικός κίνδυνος»2
 • 1. Η ιατρική ευθύνη ως τμήμα του «Ιατρικού Δικαίου» και του Δικαίου της Επαγγελματικής Ευθύνης2
 • 2. Η «αποτυχημένη» ιατρική πράξη και ο «θεραπευτικός κίνδυνος»4
 • ΙΙ. Αστική και ποινική ιατρική ευθύνη5
 • ΙΙΙ. Ιατρική ευθύνη χωρίς ιατρικό σφάλμα;6
 • ΙV. Άλλες παράμετροι κατανόησης της εξέλιξης της ιατρικής ευθύνης - Η παρούσα κατάσταση στο ελληνικό δίκαιο8
 • V. Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις δίκες της αστικής14
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ151
 • Διατάξεις με ενδιαφέρον για την αστική ιατρική ευθύνη -Έννομη σχέση που συνδέει τον γιατρό με τον ασθενή15
 • Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο15
 • II. Η έννομη σχέση που συνδέει τον γιατρό με τον ασθενή και η νομική φύση της υποχρέωσης παροχής ιατρικής φροντίδας: Ενοχή από διακινδύνευση, ενοχή μέσων ή αποτελέσματος18
 • 1. Γενικά18
 • 2. Η νομική φύση των υποχρεώσεων του γιατρού20
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ23
 • Βασικές έννοιες23
 • § 1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ23
 • Ι. Έννοια - Κατάρτιση - Συμβαλλόμενοι 23
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις - Αυτοπρόσωπη εκτέλεση - Νομική φύση της σύμβασης26
 • 1. Υποχρεώσεις26
 • 2. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβαση έργου28
 • ΙΙΙ. Ακυρότητα - Λήξη της σύμβασης30
 • § 2. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
 • Ι. Εννοιολογική προσέγγιση33
 • ΙΙ. Η ιατρική πράξη ως νόμιμη ή παράνομη παρέμβαση στη σωματική ακεραιότητα και υγεία34
 • 1. Το πρόβλημα34
 • 2. Υποστηριζόμενες απόψεις και συνέπειες για την αστική ευθύνη35
 • 3. Πόρισμα38
 • ΙΙΙ. Οι μη θεραπευτικές πράξεις40
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Νόμιμοι λόγοι ευθύνης43
 • § 1. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ43
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις44
 • ΙΙ. Συστηματική ένταξη του ιατρικού σφάλματος στο ελληνικό δίκαιο της αστικής ευθύνης47
 • 1. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη47
 • 2. Το ιατρικό σφάλμα ως παράνομη συμπεριφορά κατά την ΑΚ 914 - Σχέση με την αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας47
 • ΙΙΙ. Το μέτρο της οφειλόμενης επιμέλειας - Αντικειμενικές περιστάσεις, μειονεξίες και αυξημένα προσόντα του γιατρού52
 • 1. Αντικειμενικές περιστάσεις52
 • 2. Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του γιατρού - Το ζήτημα του γιατρού αυξημένων προσόντων53
 • IV. Η νομική και η ιατρική έννοια του ιατρικού σφάλματος55
 • 1. Γενικά - Η διάσταση αντιλήψεων μεταξύ γιατρών και νομικών55
 • 2. Ειδικότερα η έννοια της «επιπλοκής»58
 • 3. Ιατρικό σφάλμα και «θεμελιώδεις κανόνες της ιατρικής»60
 • V. Τα κριτήρια για την εξειδίκευση του ιατρικού σφάλματος61
 • VΙ. Τυπολογία ιατρικών σφαλμάτων65
 • 1. Κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων - Σφάλματα «ενέργειας» και «εκτίμησης»65
 • 2. Διαγνωστικό σφάλμα67
 • 3. Σφάλμα «περί την ανάληψη του ασθενούς» και οργανωτικό σφάλμα70
 • § 2. Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ73
 • I. Γενικά για τη συναίνεση και την ενημέρωση του ασθενούς75
 • ΙΙ. Η συναίνεση77
 • 1. Η νομική σημασία της συναίνεσης για την αστική ιατρική ευθύνη-32
 • και η πρακτική της διάσταση77
 • 2. Νομική φύση της συναίνεσης80
 • 3. Ικανότητα για συναίνεση80
 • 4. Αδυναμία συναίνεσης 85
 • 5. Άρνηση της συναίνεσης87
 • 6. Πορίσματα91
 • 7. Άλλες προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη (ισχυρή) η συναίνεση93
 • ΙΙΙ. Η ενημέρωση του ασθενούς94
 • 1. Μορφές και ratio94
 • 2. Υποκείμενα της ενημέρωσης - Παράλειψη ενημέρωσης-32
 • με επιλογή του αποδέκτη ή του γιατρού98
 • 3. Περιεχόμενο και τύπος101
 • ΙV. Προγενέστερες οδηγίες (Advance Directives) και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής103
 • 1. Το πρόβλημα103
 • 2. Πληρεξούσιοι υγείας και διαθήκες ζωής106
 • 3. Αναζήτηση άλλων λύσεων de lege lata εκτός του προβληματισμού-32
 • της δεσμευτικότητας των προγενέστερων επιθυμιών του ασθενούς108
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ111
 • Η ιατρική ευθύνη για σφάλμα ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 2251/1994111
 • Ι. Γενικά για το άρθρο 8 ν. 2251/1994 - Πεδίο εφαρμογής και λειτουργία της διάταξης ως ειδικής ρύθμισης της αδικοπρακτικής ευθύνης112
 • ΙΙ. Η ρύθμιση116
 • 1. Το τεκμήριο παρανομίας και υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες ως τεκμήριο ιατρικού σφάλματος και η ειδικότερη ρύθμιση του αιτιώδους συνδέσμου116
 • 2. Η «ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια», τα κριτήρια και η σχέση με το ιατρικό σφάλμα119
 • ΙΙΙ. Η σημασία του άρθρου 8 ν. 2251/1994 στο θέμα της ιστορικής βάσης και του ορισμένου της αγωγής με αντικείμενο την αστική ιατρική ευθύνη121
 • IV. Aποτίμηση124
 • V. Εφαρμογή του άρθρου 8 ν. 2251/1994 επί σύμπραξης περισσότερων γιατρών126
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ127
 • Ο αιτιώδης σύνδεσμος και η ζημία127
 • Ι. Γενικά127
 • 1. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων και παραδοχών127
 • 2. Ζητήματα ζημίας σε σχέση με το κυοφορούμενο128
 • ΙΙ. Ειδικά ζητήματα131
 • 1. Κοινή πράξη περισσοτέρων (ΑΚ 926 εδ. 1 περ. α΄) και άρθρο 8 § 6 ν. 2251/1994131
 • 2. Διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου και προδιάθεση του παθόντος138
 • 3. Υποθετική, σωρευτική και «διαζευκτική» (πιθανή) αιτιότητα143
 • 4. Η «απώλεια ευκαιρίας» επιβίωσης ή θεραπείας145
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ147
 • Ειδικά ζητήματα147
 • § 1. ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ147
 • Ι. Σύμβαση ιατρικής αγωγής147
 • ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη148
 • 1. Ευθύνη λόγω πρόστησης148
 • 2. Οργανωτικά σφάλματα153
 • § 2. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ154
 • Ι. Ανεπιθύμητες γεννήσεις και wrongful life (γέννηση λόγω σφάλματος κατά τον προγεννητικό έλεγχο)155
 • ΙΙ. Το παιδί ως «ζημία»159
 • ΙΙΙ. Θεμελίωση και περιεχόμενο της αποζημίωσης στις γεννήσεις που παραβιάζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό161
 • 1. Προσβολή προσωπικότητας (ΑΚ 57)161
 • 2. Περιουσιακή ζημία161
 • IV. Οι περιπτώσεις “wrongful life”163
 • 1. Αξιώσεις των γονέων - Και πάλι το παιδί ως «ζημία»163
 • 2. Προσβολή της προσωπικότητας των γονέων.164
 • 3. Αποζημίωση για περιουσιακή ζημία των γονέων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης168
 • 4. Αξιώσεις του παιδιού;172
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ175
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι187
 • Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005)187
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ209
 • Σύμβαση Οβιέδο (ν. 2619/1998 άρθρα 1-27)209
 • ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ221
 • 0
 • 0