Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-595-6
Σελίδες: 864
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης

 Η 5η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης.

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όταν υιοθετηθεί ο (ήδη συντασσόμενος) νόμος για τους μετασχηματισμούς, ο ΚΝ 2190/1920 θα τερματίσει οριστικά τον βίο του, 100 σχεδόν έτη μετά την ψήφισή του.  Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, για όσο καιρό θα ισχύει, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τον 4541/2018. Πέραν της σημερινής ισχύουσας μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης  αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς στο νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4548/20181
 • Ι. Εισαγωγικά3
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου7
 • Β. H ορολογία του νέου νόμου13
 • Γ. Η προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης (“shortcuts”)13
 • Δ. Η κατάργηση της κρατικής εποπτείας14
 • Ε. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας16
 • ΣΤ. Αξιοποίηση της τεχνολογίας16
 • Ζ. Επίλυση διαφορών17
 • ΙΙ. Σύσταση της εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού, δημοσιότητα17
 • Α. Γενικά17
 • Β. Έλεγχος που διενεργείται κατά τη σύσταση της εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού18
 • Γ. Δημοσιότητα20
 • Δ. Περιεχόμενο του καταστατικού20
 • Ε. Η ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 11)23
 • ΙΙΙ. Το κεφάλαιο23
 • Α. Το κεφάλαιο και η καταβολή του24
 • Β. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20)27
 • Γ. Αύξηση, μείωση και απόσβεση κεφαλαίου29
 • IV. Τίτλοι εκδιδόμενοι από τις ανώνυμες εταιρίες30
 • Α. Η ιεράρχηση των τίτλων (άρθρο 33)30
 • Β. Υβρίδια31
 • V. Μετοχές και δικαιώματα επί των μετοχών33
 • Α. Γενικά33
 • Β. Η κατάργηση/ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών33
 • Γ. Μεταβίβαση των μετοχών και ταυτοποίηση των μετόχων38
 • Δ. Δεσμευμένες μετοχές, δικαίωμα προαίρεσης, εξαγορές43
 • Ε. Ίδιες μετοχές44
 • ΣΤ. Ενέχυρο, επικαρπία, κοινωνία45
 • VI. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)45
 • VII. Ομολογίες46
 • VIII. Ιδρυτικοί τίτλοι47
 • IX. Το διοικητικό συμβούλιο49
 • Α. Οι βασικές διαφορές49
 • Β. Τα καθήκοντα του ΔΣ50
 • Γ. Η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου 52
 • Δ. Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ58
 • Ε. Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου «23α»59
 • ΣΤ. Οι αμοιβές του ΔΣ63
 • Ζ. Το «μονομελές διοικητικό όργανο» και ο «σύμβουλος-διαχειριστής»66
 • X. Γενική Συνέλευση67
 • Α. Γενικά67
 • Β. Η «κλασική» ΓΣ των άρθρων 119 επ.68
 • Γ. Γενική συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135)74
 • Δ. Πρακτικό διά περιφοράς (άρθρο 136)75
 • Ε. Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ75
 • XI. Δικαιώματα μειοψηφίας και ενώσεις μετόχων78
 • Α. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας78
 • Β. Ενώσεις μετόχων79
 • XII. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κέρδη και διανομή κερδών80
 • Α. Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ και ο Ν 4308/2014 – το νέο λογιστικό δίκαιο80
 • Β. Οι «οντότητες» και οι συντασσόμενες καταστάσεις82
 • Γ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία (Ν 4336/2015 και 4403/2016) και η (μερική) μεταφορά της στο νέο νόμο85
 • Δ. Τακτικός (ή «υποχρεωτικός») έλεγχος86
 • Ε. Κέρδη και διανομή κερδών87
 • XIV. Λύση, εκκαθάριση, διαγραφή90
 • Α. Λύση90
 • Β. Εκκαθάριση92
 • Γ. Διαγραφή93
 • Δ. Το “good standing certificate”95
 • XV. Αλλοδαπές εταιρίες95
 • XVI. Ποινικές διατάξεις96
 • [1] Ν 4548/201899
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών99
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ99
 • Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου99
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί100
 • Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών101
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ102
 • Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της102
 • Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού103
 • Άρθρο 6 – Επωνυμία104
 • Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας105
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας105
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές106
 • Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών108
 • Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας108
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ110
 • Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.110
 • Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας111
 • Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας111
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ112
 • Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας112
 • Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου113
 • Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών113
 • Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών115
 • Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού117
 • Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου118
 • Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου120
 • Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ123
 • Άρθρο 23 – Είδη αύξησης123
 • Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου123
 • Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου124
 • Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης125
 • Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ128
 • Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης128
 • Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου128
 • Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου129
 • Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου130
 • Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου131
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ132
 • Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΟΧΕΣ133
 • Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές133
 • Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών134
 • Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας134
 • Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές135
 • Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές135
 • Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές137
 • Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι139
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή141
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής142
 • Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές142
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης143
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία144
 • Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο145
 • Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο146
 • Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση147
 • Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση148
 • Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών150
 • Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών151
 • Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων152
 • Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών153
 • Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών153
 • Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ155
 • Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών155
 • Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών156
 • Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ159
 • Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις159
 • Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου161
 • Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών164
 • Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια164
 • Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων165
 • Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων167
 • Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου168
 • Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου170
 • Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου171
 • Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα172
 • Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο172
 • Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες172
 • Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες173
 • Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη174
 • Άρθρο 73 – Ασφάλεια174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ176
 • Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο176
 • Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι176
 • Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι177
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ178
 • Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο178
 • Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό179
 • Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο179
 • Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων180
 • Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη181
 • Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο182
 • Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου183
 • Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας183
 • Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου183
 • Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου184
 • Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους185
 • Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας186
 • Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου186
 • Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου187
 • Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου187
 • Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο188
 • Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου189
 • Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση190
 • Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ192
 • Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου192
 • Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων193
 • Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού195
 • Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)195
 • Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)199
 • Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)201
 • Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου202
 • Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας204
 • Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας204
 • Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής206
 • Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις208
 • Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων209
 • Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ210
 • Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών210
 • Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)211
 • Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)213
 • Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)215
 • Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό217
 • Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ220
 • Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)220
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ221
 • Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο221
 • Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης221
 • Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ223
 • Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)223
 • Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση224
 • Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης225
 • Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης227
 • Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση228
 • Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση229
 • Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο231
 • Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο232
 • Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων233
 • Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση233
 • Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης235
 • Άρθρο 130 – Απαρτία235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ237
 • Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση237
 • Άρθρο 132 – Πλειοψηφία238
 • Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας238
 • Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ240
 • Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση240
 • Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ242
 • Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης242
 • Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης245
 • Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις247
 • Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο248
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ248
 • Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας248
 • Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου252
 • Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου253
 • Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων254
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ255
 • Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις255
 • Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση256
 • Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων256
 • Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων257
 • Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης258
 • Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου259
 • Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις261
 • Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης262
 • Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων264
 • Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση264
 • Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις266
 • Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις268
 • Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας269
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ270
 • Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού270
 • Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών270
 • Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών271
 • Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα272
 • Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών273
 • Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών274
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ274
 • Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας274
 • Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον275
 • Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων276
 • Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές277
 • Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης279
 • Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης281
 • Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας281
 • Άρθρο 171 – Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας283
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ284
 • Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132284
 • Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών286
 • Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών286
 • Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας288
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ288
 • Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό288
 • Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου288
 • Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών289
 • Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας289
 • Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων290
 • Άρθρο 181 – Γενική διάταξη290
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ291
 • Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις291
 • Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών292
 • Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών292
 • Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές295
 • Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη295
 • Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις296
 • Άρθρο 188 – Παραπομπές297
 • Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις297
 • Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος298
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»299
 • Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά299
 • ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης 301
 • [2] ΚΝ 2190/1920305
 • Περί ανωνύμων εταιρειών305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικαί διατάξεις305
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων305
 • Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού306
 • Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές307
 • Άρθρο 3α 308
 • Άρθρο 3β 309
 • Άρθρο 3γ 309
 • Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου309
 • Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας311
 • Άρθρο 5 312
 • Άρθρο 6 312
 • Άρθρο 7 312
 • Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα312
 • Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας315
 • Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας318
 • Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο318
 • Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας319
 • Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας319
 • Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών320
 • Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών320
 • Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών321
 • Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών322
 • Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού323
 • Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου324
 • Άρθρο 11α 325
 • Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου325
 • Άρθρο 12α 327
 • Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών327
 • Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου330
 • Άρθρο 14 331
 • Άρθρο 15 331
 • Άρθρο 15α 331
 • Άρθρο 15β 332
 • Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές332
 • Άρθρο 16α– Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών334
 • Άρθρο 17– Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων335
 • Άρθρο 17α 336
 • Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοικητικόν Συμβούλιον337
 • Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας337
 • Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου339
 • Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου339
 • Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο340
 • Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου340
 • Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου341
 • Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου342
 • Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού343
 • Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου343
 • Άρθρο 24 344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γενικαί συνελεύσεις345
 • Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση345
 • Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης346
 • Άρθρο 26α 348
 • Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση348
 • Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο349
 • Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο350
 • Άρθρο 29 – Απαρτία352
 • Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος353
 • Άρθρο 30α 353
 • Άρθρο 30β 353
 • Άρθρο 31 – Πλειοψηφία354
 • Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης354
 • Άρθρο 33 354
 • Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης355
 • Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου355
 • Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης356
 • Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης357
 • Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας358
 • Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές358
 • Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές358
 • Άρθρο 37 358
 • Άρθρο 37α 358
 • Άρθρο 38 358
 • Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας358
 • Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών360
 • Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου361
 • Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου362
 • Άρθρο 40β 362
 • Άρθρο 40γ 362
 • Άρθρο 40δ 362
 • Άρθρο 40ε 363
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών363
 • Άρθρο 41 363
 • Άρθρο 42 363
 • Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)363
 • Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»365
 • Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού366
 • Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»367
 • Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»367
 • Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης371
 • Άρθρο 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου376
 • Άρθρο 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)378
 • Άρθρο 43ββ 379
 • Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία380
 • Άρθρο 44 – Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού383
 • Άρθρο 44α 383
 • Άρθρο 45 383
 • Άρθρο 46 384
 • Άρθρο 46α 384
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Διάλυσις και εκκαθάρισις385
 • Άρθρο 47 385
 • Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας385
 • Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον386
 • Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων386
 • Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης387
 • Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία389
 • Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο389
 • Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι391
 • Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα391
 • Άρθρο 50α 391
 • Άρθρο 50β 391
 • Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)392
 • Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)392
 • Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)394
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Κρατική εποπτεία394
 • Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας394
 • Άρθρο 52 395
 • Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας395
 • Άρθρο 53α 395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ποινικαί διατάξεις395
 • Άρθρο 54 395
 • Άρθρο 55 395
 • Άρθρο 56 396
 • Άρθρο 57 396
 • Άρθρο 58 396
 • Άρθρο 58α 397
 • Άρθρο 59 397
 • Άρθρο 60 397
 • Άρθρο 61 398
 • Άρθρο 62 398
 • Άρθρο 62α 398
 • Άρθρο 62β 398
 • Άρθρο 63 398
 • Άρθρο 63α 399
 • Άρθρο 63β 399
 • Άρθρο 63γ 399
 • Άρθρο 63δ 399
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟN 10400
 • Άρθρο 64 400
 • Άρθρο 65 400
 • Άρθρο 66 400
 • Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία400
 • Άρθρο 67 400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών402
 • Άρθρο 68 402
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση402
 • Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης402
 • Άρθρο 70 404
 • Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών405
 • Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης406
 • Άρθρο 73 406
 • Άρθρο 74 407
 • Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης408
 • Άρθρο 76 408
 • Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης408
 • Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής409
 • Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της409
 • Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της410
 • Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση411
 • Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας411
 • Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών412
 • Άρθρο 81 412
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση413
 • Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης413
 • Άρθρο 83 414
 • Άρθρο 84 415
 • Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης415
 • Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης416
 • Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών417
 • Άρθρο 88 417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ418
 • Άρθρο 89 418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)418
 • Άρθρο 90 418
 • Άρθρο 91 419
 • Άρθρο 92 420
 • Άρθρο 93 420
 • Άρθρο 94 422
 • Άρθρο 95 422
 • Άρθρο 96 423
 • Άρθρο 97 423
 • Άρθρο 98 424
 • Άρθρο 99 424
 • Άρθρο 100 425
 • Άρθρο 101 425
 • Άρθρο 102 426
 • Άρθρο 103 426
 • Άρθρο 104 427
 • Άρθρο 105 429
 • Άρθρο 106 429
 • Άρθρο 107 431
 • Άρθρο 107α 435
 • Άρθρο 108 437
 • Άρθρο 109 437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων437
 • Τμήμα Ι – Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής437
 • Άρθρο 110 437
 • Άρθρο 111 438
 • Τμήμα ΙΙ – Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού438
 • Άρθρο 112 438
 • Άρθρο 113 438
 • Άρθρο 114 438
 • Άρθρο 115 439
 • Άρθρο 116 439
 • Τμήμα ΙΙΙ – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113440
 • Άρθρο 117 440
 • Άρθρο 118 440
 • Άρθρο 119 441
 • Άρθρο 120 441
 • Άρθρο 121 442
 • Άρθρο 122 442
 • Άρθρο 123 443
 • Τμήμα IV – Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»443
 • Άρθρο 124 443
 • Τμήμα V – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124444
 • Άρθρο 125 444
 • Άρθρο 126 445
 • Τμήμα VII – Περιεχόμενο του Προσαρτήματος446
 • Άρθρο 127 446
 • Τμήμα VI – Κανόνες αποτιμήσεως446
 • Άρθρο 128 446
 • Άρθρο 129 447
 • Τμήμα VIII – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων449
 • Άρθρο 130 449
 • Τμήμα ΙΧ – Δημοσιότητα450
 • Άρθρο 131 450
 • Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις450
 • Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις450
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)453
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων453
 • Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονομικών καταστάσεων454
 • Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου454
 • Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου454
 • Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών455
 • Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία455
 • Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές456
 • Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις456
 • Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων456
 • Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις458
 • Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)458
 • Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)459
 • Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)460
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/1920461
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΚΑΙ Ν 4548/2018481
 • ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ν 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.9.1920)495
 • Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού558
 • I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ507
 • [3] N 3419/2005507
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας507
 • [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]507
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ507
 • Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης507
 • Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών510
 • Άρθρο 3 – Εποπτεία512
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών514
 • Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.516
 • Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα518
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης521
 • Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών524
 • Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων527
 • Άρθρο 10 – Διαγραφή527
 • Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές529
 • Άρθρο 12 – Έννομη προστασία531
 • Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις532
 • Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις532
 • Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης532
 • Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου533
 • Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις534
 • Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.535
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ537
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ537
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ537
 • Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις537
 • Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις538
 • Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος539
 • [4] Ν 4441/2016540
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό κ.λπ.540
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ540
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής540
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί541
 • Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας542
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών542
 • Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών544
 • Άρθρο 6 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS546
 • Άρθρο 7 – Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης547
 • Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)547
 • Άρθρο 9 – Πρότυπα καταστατικά550
 • Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις551
 • Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις553
 • Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις553
 • [5] ΥΑ 31637/20.3.2017554
 • Άρθρο ΠΡΩΤΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.554
 • Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.554
 • Άρθρο 1 – Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία554
 • Άρθρο 2 – Έδρα554
 • Άρθρο 3 – Σκοπός555
 • Άρθρο 4 – Διάρκεια555
 • Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές555
 • Άρθρο 6 – Γενική συνέλευση555
 • Άρθρο 7 – Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου555
 • Άρθρο 8 – Εταιρική χρήση555
 • Άρθρο 9 – Σύνθεση πρώτου ΔΣ556
 • Άρθρο 10 556
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι557
 • Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ557
 • Άρθρο 1 557
 • Άρθρο 2 557
 • Άρθρο 3 557
 • Άρθρο 5 557
 • Άρθρο 6 558
 • Άρθρο 8 558
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II558
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ559
 • [6] N 4072/2012560
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις560
 • Άρθρο 232 560
 • II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ565
 • [7] Ν 3156/2003565
 • Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα565
 • [Άρθρα 1-14, 20]565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής565
 • Άρθρο 1 565
 • Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών566
 • Άρθρο 3 – Συνέλευση των ομολογιούχων567
 • Άρθρο 4 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων567
 • Άρθρο 5 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα570
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Κατηγορίες oμολογιακών δανείων570
 • Άρθρο 6 – Κοινό ομολογιακό δάνειο570
 • Άρθρο 7 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες570
 • Άρθρο 8 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες571
 • Άρθρο 9 – Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη571
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄571
 • Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων571
 • Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο575
 • Άρθρο 12 – Ασφάλεια576
 • Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων577
 • Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις577
 • Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη579
 • [8] Ν 4557/2018580
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις580
 • [Άρθρα 1-3, 5, 11, 20, 21, 45, 54, Παράρτημα Ι, ΙΙ]580
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ580
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα580
 • Άρθρο 1 – Σκοπός580
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)580
 • Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)581
 • Άρθρο 5 – Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843)587
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη589
 • Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)589
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο590
 • Άρθρο 20 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων590
 • Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)593
 • Άρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)595
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ597
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ597
 • Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)597
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι597
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II599
 • III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ603
 • [9] Ν 3016/2002603
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις603
 • [Άρθρα 1-11]603
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής603
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα603
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο603
 • Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα603
 • Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου604
 • Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου605
 • Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών606
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος606
 • Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας606
 • Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου607
 • Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου608
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις608
 • Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων608
 • Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος609
 • Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις609
 • [10] Ν 3588/2007610
 • Πτωχευτικός Κώδικας610
 • [Άρθρα 96-98]610
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων610
 • Άρθρο 96 – Γενική διάταξη610
 • Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας610
 • Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών610
 • IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ615
 • [11] Ν 4308/2014615
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις615
 • [Άρθρα 1-2, 16-38]615
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους615
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής615
 • Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων618
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων619
 • Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων619
 • Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες επιμέτρησης623
 • Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία623
 • Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία626
 • Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών628
 • Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία629
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις629
 • Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι630
 • Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία631
 • Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων635
 • Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης637
 • Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα638
 • Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών639
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές639
 • Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων639
 • Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές645
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις648
 • Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης648
 • Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης649
 • Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση652
 • Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων654
 • Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες657
 • Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων658
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις660
 • Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή660
 • Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις662
 • Παράρτημα Α – Ορισμοί664
 • Παράρτημα Β – Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων685
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»698
 • [12] Ν 4449/2017705
 • Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις705
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί705
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)705
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)705
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση709
 • Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)709
 • Άρθρο 4 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)710
 • Άρθρο 5 – Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)710
 • Άρθρο 6 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας)710
 • Άρθρο 7 – Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)712
 • Άρθρο 8 – Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)712
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)713
 • Άρθρο 10 – Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)714
 • Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας)714
 • Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας)715
 • Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας)715
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εγγραφή σε μητρώο716
 • Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας)716
 • Άρθρο 15 – Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)717
 • Άρθρο 16 – Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας)717
 • Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας)718
 • Άρθρο 18 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας)719
 • Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας)719
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο719
 • Άρθρο 20 – Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας)719
 • Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας)720
 • Άρθρο 22 – Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας)722
 • Άρθρο 23 – Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας)723
 • Άρθρο 24 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας)723
 • Άρθρο 25 – Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας)724
 • Άρθρο 26 – Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας)725
 • Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας)727
 • Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας)729
 • Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας)729
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ – Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις έλεγχου730
 • Άρθρο 30 – Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας)730
 • Άρθρο 32 – Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας)732
 • Άρθρο 31 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας)730
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ποιοτικός έλεγχος734
 • Άρθρο 33 – Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας)734
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Πειθαρχική και αστική ευθύνη737
 • Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας)737
 • Άρθρο 35 – Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας)737
 • Άρθρο 36 – Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας)741
 • Άρθρο 37 – Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη741
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών742
 • Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας)742
 • Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας)743
 • Άρθρο 40 – Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας)743
 • Άρθρο 41 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας)744
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Διορισμός και παύση746
 • Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας)746
 • Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας)747
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος747
 • Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας)747
 • Άρθρο 45 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού)750
 • Άρθρο 46 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων(άρθρο 15 του Κανονισμού)750
 • Άρθρο 47 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού)750
 • Άρθρο 48 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)750
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Διεθνείς πτυχές751
 • Άρθρο 49 – Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας)751
 • Άρθρο 50 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας)752
 • Άρθρο 51 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας)752
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ754
 • Άρθρο 52 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)754
 • Άρθρο 53 – Καταργούμενες διατάξεις755
 • Άρθρο 54 – Τροποποίηση του ΠΔ 190/2006755
 • Άρθρο 62 – Έναρξη ισχύος755
 • [Άρθρα 1-54]705
 • [13] Ν 4336/2015756
 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης756
 • [Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]756
 • Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων756
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»759
 • V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ763
 • [14] Ν 3777/2009763
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις763
 • [Άρθρα 1-17]763
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής763
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί764
 • Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης765
 • Άρθρο 4 – Δημοσιότητα766
 • Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης767
 • Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων767
 • Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση768
 • Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών769
 • Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση770
 • Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης770
 • Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης770
 • Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης771
 • Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της772
 • Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης772
 • Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης774
 • Άρθρο 16 775
 • Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων775
 • [15] Ν 2166/1993776
 • Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις776
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ776
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων776
 • [Άρθρα 1-5]776
 • Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 776
 • Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 777
 • Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 778
 • Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 779
 • Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων 780
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ781
 • Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»781
 • [Άρθρα 1-23, 29]781
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ795
 • 0
 • 0