Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-606-9
Σελίδες: 916
Συγγραφέας: Α. Πλιάκος

Το έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο», συνιστά μια σύγχρονη, συστηματική και πλήρη συνεισφορά στον χώρο του ενωσιακού δικαίου. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Δίκαιου της Ε.Ε., σχεδόν σε όλους τους τομείς και καθ’ όλο το φάσμα εφαρμογής του, κατέστησε επιβεβλημένη την παρούσα 2η έκδοση του ομότιτλου έργου. Βασικοί ερευνητικοί άξονες αποτέλεσαν το θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε., μέσω μιας πολυσχιδούς ανάλυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας, από ιστορική, πολιτική, οικονομική και, βεβαίως, δικαιική οπτική. Ειδικότερα, η παρούσα –εμπλουτισμένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση– περιλαμβάνει αναπτύξεις που εξετάζουν –μεταξύ άλλων– την ευρωπαϊκή ιδέα, τις αξίες, τις πολιτικές και τους πόρους της Ένωσης, την προσχώρηση της τελευταίας στην ΕΣΔΑ, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, την εξωτερική δράση, την πολιτική ασφαλείας, κ.ά. Εκκινώντας από μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρως κατατοπιστική εισαγωγή σχετικά με ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., το έργο διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη· το θεσμικό και το ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε.

Στο πρώτο μέρος (θεσμικό δίκαιο) προσεγγίζονται ενδελεχώς: ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, τα ιδεώδη και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πηγές του ενωσιακού δικαίου (ΣΕΕ, ΣΛΕΕ, Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες κ.ά.), τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι αρμοδιότητές τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ΔΕΕ, ΕΚΤ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά.), ενώ ιδιαίτερης ανάπτυξης τυγχάνουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή δικαστικής προστασίας εντός του ενωσιακού χώρου.

Στο δεύτερο μέρος (ουσιαστικό δίκαιο) αναλύονται: οι θεμελιώδεις ενωσιακές ελευθερίες (προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, η κοινή εμπορική πολιτική, η οικονομική και νομισματική πολιτική, η εξωτερική δράση, η πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, κ.ά.

Το έργο πλαισιώνουν ένας εμπλουτισμένος και πλήρως επικαιροποιημένος βιβλιογραφικός πίνακας, καθώς και εκτενές λημματικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Η Ευρωπαϊκή Ιδέα ανά τους αιώνες: μια πολύτροπη έννοια1
 • B. Το ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο 5
 • α) Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση6
 • β) Το Συμβούλιο της Ευρώπης 8
 • γ) ΝΑΤΟ 10
 • δ) Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη12
 • ε) Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας 14
 • στ) Η Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη16
 • Γ. Η δημιουργία των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 17
 • α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 17
 • β) Η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας 19
 • γ) Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 20
 • δ) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη23
 • Δ. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 23
 • α) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 25
 • β) Η Συνθήκη της Νίκαιας 27
 • γ) Η Συνθήκη για ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα 28
 • δ) Η Συνθήκη της Λισαβόνας30
 • Ε. Διδάγματα της Ιστορίας 32
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ37
 • ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ37
 • ΤΜΗΜΑ Ι37
 • Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 137
 • ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 239
 • ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ39
 • Α. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 40
 • Β. Εσωτερική αγορά, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος41
 • α) Η λογική διαμόρφωσης 42
 • β) Το περιεχόμενο 44
 • 1. Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης 44
 • 2. Κοινωνική δικαιοσύνη 45
 • 3. Προστασία του περιβάλλοντος 48
 • 4. Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος 49
 • 5. Πολιτισμός 50
 • 6. Αλληλεγγύη 50
 • γ) Η εσωτερική αγορά 51
 • δ) Η δεσμευτικότητα των στόχων53
 • Γ. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 56
 • α) Η οικονομική πολιτική 56
 • β) Η νομισματική πολιτική 60
 • γ) Οι κατευθυντήριες αρχές 61
 • Δ. Η εξωτερική δράση 61
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ64
 • ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 164
 • ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ64
 • Α. Θεσμική σημασία65
 • Β. Ευρωπαϊκή κοινωνία και αλληλεγγύη 68
 • α) Η αλληλεγγύη ως αρχή του δικαίου της Ένωσης68
 • β) Η αλληλεγγύη ως δέσμη δικαιωμάτων του Χάρτη72
 • Γ. Η παραβίαση των αξιών 77
 • α) Η φύση των παραβιάσεων: πολλές και συστηματικού χαρακτήρα78
 • β) Οι παραβιάσεις αφορούν την αυτόνομη δράση των κρατών μελών79
 • γ) Ο πολιτικός έλεγχος των παραβιάσεων80
 • δ) Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 283
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ83
 • Α. Γενικές επισημάνσεις 83
 • Β. Συμβολή και όρια του Χάρτη 84
 • Γ. Η προστασία της αξιοπρέπειας ως γενικής αρχής του δικαίου της ΕΕ87
 • Δ. Νομολογία για τα δικαιώματα που αντλούνται από την αξιοπρέπεια88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 390
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ90
 • Α. Οι εκφάνσεις της ελευθερίας 90
 • Β. Οι ελευθερίες του Χάρτη 91
 • Γ. Νομολογία για την προστασία των ελευθεριών 91
 • α) Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια91
 • β) Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 92
 • γ) Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 94
 • δ) Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας 98
 • ε) Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας98
 • στ) Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 99
 • ζ) Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι 101
 • η) Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης 101
 • θ) Δικαίωμα εκπαίδευσης 102
 • ι) Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία 102
 • ια) Επιχειρηματική ελευθερία 103
 • ιβ) Δικαίωμα ιδιοκτησίας 104
 • ιγ) Δικαίωμα ασύλου 105
 • ιδ) Δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4106
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ106
 • Α. Η έννοια της δημοκρατικής αρχής107
 • Β. Ο σεβασμός της εθνικής δημοκρατικής αρχής από την Ένωση109
 • Γ. Η δημοκρατική αρχή ως αρχή της Ένωσης110
 • α) Η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ένωση 111
 • β) Η συμμετοχική δημοκρατία 113
 • γ) Τα εθνικά κοινοβούλια 114
 • δ) Η δημοκρατική αρχή ως νομική αρχή115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5117
 • ΙΣΟΤΗΤΑ117
 • Α. Η απαγόρευση των διακρίσεων ως γενική αρχή του δικαίου117
 • α) Διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 117
 • β) Απαγόρευση των διακρίσεων και γενική αρχή της ισότητας 119
 • γ) Όρια και αυτονομία της γενικής αρχής της ισότητας 120
 • Β. Η συμβολή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6128
 • Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ128
 • Α. Η αρχή του κράτους δικαίου και η έννομη τάξη της Ένωσης129
 • Β. Η αρχή του κράτους δικαίου και οι εθνικές έννομες τάξεις133
 • Γ. Η συμβολή του Χάρτη 135
 • α) Το δικαίωμα δίκαιης δίκης136
 • β) Το τεκμήριο αθωότητας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης 139
 • γ) Αρχές της νομιμότητας και αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών142
 • δ) Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7145
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ145
 • Α. Δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 146
 • Β. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης147
 • α) Οι προσπάθειες για την σύνταξη ενός Χάρτη 147
 • β) Τα κύρια χαρακτηριστικά του Χάρτη149
 • Γ. Η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ 154
 • α) Η Γνωμοδότηση 2/94155
 • β) Η Γνωμοδότηση 2/13156
 • 1. Το συνταγματικό πλαίσιο της Ένωσης156
 • 2. Επί του συμβατού της σχεδιαζόμενης συμφωνίας με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης158
 • 3. Επί του άρθρου 344 ΣΛΕΕ160
 • 4. Επί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ161
 • 5. Συμπέρασμα162
 • Δ. Σχέσεις ΔΕΕ-ΕΣΔΑ και εθνικών συνταγμάτων 162
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ166
 • ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1166
 • ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ166
 • Α. Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας 166
 • α) Ο προσωρινός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων 166
 • β) Ο ειδικός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων 167
 • 1. Οι αρμοδιότητες απονέμονται από τα κράτη μέλη167
 • 2. Η ρήτρα της ευελιξίας168
 • 3. Η νομολογιακή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων169
 • 3.1. Οι λόγοι οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων170
 • 3.2. Υπέρβαση εξουσίας και προστασία της εθνικής ταυτότητας172
 • Β. Οι κατηγορίες των αρμοδιοτήτων 173
 • α) Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες174
 • 1. Η συνεισφορά της κοινοτικής έννομης τάξης174
 • 2. Η ρύθμιση των Συνθηκών 175
 • 2.1. Η κοινή εμπορική πολιτική ως αποκλειστική αρμοδιότητα177
 • 2.2. Η αρμοδιότητα ρύθμισης του ανταγωνισμού 179
 • β) Οι συντρέχουσες αρμοδιότητες 180
 • 1. Η συμβολή της κοινοτικής έννομης τάξης180
 • 2. Η νέα ρύθμιση 181
 • γ) Οι υποστηρικτικές αρμοδιότητες 183
 • δ) Ειδικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων 183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2184
 • ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ184
 • Α. Η αρχή της επικουρικότητας 185
 • α) Η συμβολή της ΣΕΚ 185
 • β) Η νέα ρύθμιση 187
 • Β. Η αρχή της αναλογικότητας192
 • ΤΜΗΜΑ IV195
 • ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1195
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΗΓΩΝ195
 • Α. Το πρωτογενές δίκαιο 195
 • α) Αντικείμενο των Συνθηκών195
 • 1. Οι δύο Συνθήκες195
 • 2. Πρόσθετες πράξεις πρωτογενούς δικαίου198
 • β) Ισχύς των Συνθηκών199
 • 1. Αυτονομία των Συνθηκών199
 • 2. Έναρξη ισχύος201
 • γ) Αναθεώρηση των Συνθηκών202
 • 1. Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης 202
 • 2. Οι απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης 204
 • Β. Το δευτερογενές δίκαιο206
 • α) Οι κανονιστικές πράξεις206
 • 1. Πράξεις δικαίου206
 • 1.1. Κανονισμός 207
 • 1.2. Οδηγία208
 • 1.3. Απόφαση 211
 • 1.4. Συστάσεις και Γνώμες 212
 • β) Οι άτυπες πράξεις213
 • γ) Το νομικό καθεστώς του παραγώγου δικαίου214
 • Γ. Οι διεθνείς Συνθήκες 217
 • α) Οι συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση217
 • β) Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών218
 • Δ. Οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης219
 • α) Εξασφάλιση της νομιμότητας και εξουσία διαμόρφωσής της 219
 • β) Γενικές αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα 221
 • γ) Ισχύς των γενικών αρχών 221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2222
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ222
 • Α. Η ανάγκη συνταγματικής θεμελίωσης223
 • Β. Το Ελληνικό Σύνταγμα 224
 • ΤΜΗΜΑ V229
 • ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1229
 • ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ229
 • Α. Η νομική προσωπικότητα229
 • α) Η Ένωση χωρίς νομική προσωπικότητα 229
 • β) Η Ένωση με νομική προσωπικότητα 232
 • Β. Η νομική ικανότητα της Ένωσης235
 • Γ. Η έδρα των οργάνων της Ένωσης236
 • Δ. Το προσωπικό της Ένωσης237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2239
 • ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ239
 • ΤΜΗΜΑ VI244
 • ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1244
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ244
 • Α. Οργάvωση 245
 • Β. Λειτoυργία246
 • Γ. Αρμoδιότητες248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2249
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ249
 • Α. Συγκρότηση250
 • Β. Λειτουργία251
 • Γ. Αρμοδιότητες253
 • α) Τα νομοθετικά καθήκοντα 254
 • β) Τα δημοσιονομικά καθήκοντα255
 • γ) Τα καθήκοντα πολιτικού ελέγχου255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3255
 • ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ255
 • Α. Οργάνωση256
 • Β. Λειτουργία257
 • α) Προεδρία257
 • β) Τρόπος αποφάσεως259
 • Γ. Αρμοδιότητες262
 • Δ. Επικουρικά όργανα263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4264
 • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ264
 • Α. Οργάνωση264
 • Β. Λειτουργία267
 • Γ. Αρμοδιότητες268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5271
 • ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ271
 • Α. Οργάνωση272
 • Β. Λειτουργία274
 • Γ. Αρμοδιότητες275
 • α) Η εξέλιξη των αρμοδιοτήτων275
 • β) Η διάρθρωση των δικαστικών αρμοδιοτήτων 276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6278
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ278
 • Α. Οργάνωση 278
 • Β. Ανεξαρτησία 281
 • Γ. Αρμοδιότητες 284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7285
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8286
 • ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ286
 • Α. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης286
 • α) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)287
 • β) Η Επιτροπή των Περιφερειών 287
 • Β. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)287
 • ΤΜΗΜΑ VII289
 • Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1289
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ289
 • Α. Η νομοθετική πρωτοβουλία 290
 • Β. Η επιλογή της ορθής νομικής βάσης 292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2294
 • Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ294
 • Α. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία295
 • Β. Η ειδική νομοθετική διαδικασία 297
 • α) Πρόταση της Επιτροπής297
 • 1. Η διαδικασία διαβούλευσης 297
 • 2. Η διαδικασία έγκρισης 298
 • β) Πρόταση άλλων οργάνων πλην Επιτροπής299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3299
 • ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΕ299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4301
 • ΟΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ301
 • Α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις301
 • Β. Οι εκτελεστικές πράξεις 304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5306
 • Η ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ306
 • Α. Το κοινοτικό καθεστώς306
 • Β. Το ισχύον καθεστώς309
 • ΤΜΗΜΑ VIII314
 • Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1314
 • Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2317
 • Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ317
 • Α. Οι ειδικές αρμοδιότητες του ΔΕΕ317
 • Β. Οι αρχές διαδικασίας319
 • α) Οργανωτικές αρχές 319
 • β) Δικονομικές αρχές 320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3321
 • ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ321
 • Α. Η προσφυγή ακυρώσεως 321
 • α) Προϋποθέσεις παραδεκτού 321
 • 1. Η έννοια της ακυρωτέας πράξης 321
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση 323
 • β) Λόγοι ακυρώσεως 326
 • γ) Ακύρωση της απόφασης 327
 • Β. Η προσφυγή κατά παραλείψεως 328
 • α) Προϋποθέσεις παραδεκτού 328
 • β) Βάσιμο της προσφυγής και απόφαση του Δικαστηρίου 329
 • Γ. Η ένσταση παρανομίας 330
 • Δ. Προσφυγή αποζημιώσεως 331
 • α) Προϋποθέσεις παραδεκτού 332
 • β) Προϋποθέσεις ευθύνης 333
 • γ) Παραγραφή 335
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4335
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ335
 • Α. Προϋποθέσεις παραδεκτού 336
 • Β. Το βάσιμο της προσφυγής 337
 • Γ. Η απόφαση διαπίστωσης της παράβασης338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5340
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ340
 • Α. Η παραπομπή 341
 • α) Έννοια δικαστηρίου 342
 • β) Ευχέρεια και υποχρέωση παραπομπής 342
 • Β. Η απόφαση 345
 • α) Αρμοδιότητα 345
 • β) Δεσμευτικότητα 347
 • ΤΜΗΜΑ IX350
 • ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1350
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2354
 • Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ354
 • Α. Άμεσο αποτέλεσμα και άμεση εφαρμογή355
 • Β. Θεμελίωση356
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής 358
 • α) Οι Συνθήκες 358
 • β) Οι πράξεις του παραγώγου δικαίου 359
 • γ) Οι διεθνείς Συνθήκες361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3361
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ361
 • Α. Η υποχρέωση μη εφαρμογής του αντίθετου εθνικού κανόνα362
 • B. Η υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας 364
 • Γ. Η υποχρέωση αποζημίωσης 366
 • α) Η αναγνώριση της αρχής366
 • β) Οι όροι της ευθύνης 368
 • 1. Η ύπαρξη δικαιώματος 368
 • 2. Προφανής παραβίαση 369
 • 3. Αιτιώδης συνάφεια 370
 • γ) Η εφαρμογή της αρχής 370
 • Δ. Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4373
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ373
 • ΤΜΗΜΑ X376
 • Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1376
 • Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 376
 • Α. Η εθνική κανονιστική συνδρομή376
 • Β. Η εθνική διοικητική συνδρομή378
 • Γ. Η εθνική δικαστική συνδρομή379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2380
 • Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ380
 • ΤΜΗΜΑ XI383
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ383
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1383
 • ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ383
 • Α. Η Ένωση ως διεθνής οργανισμός383
 • α) Η Ένωση ως κλασικός διεθνής οργανισμός384
 • β) Η Ένωση ως υπερεθνικός οργανισμός 385
 • Β. Η Ένωση ως ομοσπονδιακό μόρφωμα387
 • α) Η Ένωση δεν συνιστά ομοσπονδιακό κράτος 387
 • β) Η Ένωση υπόκειται στη διάθεση των κρατών388
 • γ) Η Ένωση δεν έχει δικό της υποκείμενο νομιμοποίησης 390
 • δ) Η Ένωση ως κοινός συνταγματικός χώρος392
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2396
 • ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ396
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ401
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ404
 • ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ404
 • ΤΜΗΜΑ Ι404
 • Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ404
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1404
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 404
 • Α. Η τελωνειακή ένωση 404
 • α) Η κατάργηση των δασμών και των ισοδυνάμων επιβαρύνσεων 406
 • 1. Πεδίο εφαρμογής 406
 • 2. Έννοια408
 • 3. Εσωτερικοί φόροι 410
 • 4. Απαίτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων412
 • Β. Το κοινό δασμολόγιο413
 • Γ. Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών416
 • α) Έννοια 417
 • 1. Διασταλτική ερμηνεία 417
 • 1.1. Η νομολογία Dassonville/Cassis de Dijon418
 • 1.2. Η πρόσβαση στην αγορά421
 • 1.3. Η περίπτωση των κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα 422
 • 2. Οι όροι πώλησης 423
 • 2.1. Έννοια των μορφών πώλησης 425
 • 2.2. Πότε συντελείται η παρεμπόδιση της πρόσβασης 427
 • 2.3. Αξιολόγηση της νομολογίας 428
 • 3. Ποσοτικοί περιορισμοί επί των εξαγωγών429
 • β) Εξαιρέσεις 431
 • 1. Οι νομοθετικές εξαιρέσεις 431
 • 2. Οι νομολογιακές εξαιρέσεις434
 • 3. Θεμελιώδη δικαιώματα 436
 • Δ. Κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα 439
 • α) Έννοια 440
 • β) Μονοπώλια που εξαιρούνται 441
 • γ) Διαρρύθμιση 442
 • 1. Παραδείγματα διάκρισης 442
 • 2. Η εξαίρεση του άρθρου 106 ΣΛΕΕ445
 • Ε. Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 448
 • ΣΤ. Πολιτικές επί των προϊόντων 450
 • α) Η πολιτική στον τομέα της ενέργειας 451
 • 1. Η εσωτερική αγορά της ενέργειας 452
 • 2. Ενεργειακή ασφάλεια 453
 • 3. Εξωτερική διάσταση 454
 • 4. Η προστασία του περιβάλλοντος 455
 • β) Η πολιτική στον τομέα της γεωργίας 457
 • 1. Η έννοια των γεωργικών προϊόντων459
 • 2. Κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών 460
 • 3. Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής461
 • 4. Οι άμεσες πληρωμές463
 • 5. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 464
 • 6. Εμπορία των γεωργικών προϊόντων466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2468
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ468
 • Α. Εργαζόμενοι 468
 • α) Φορείς468
 • β) Δικαιώματα471
 • γ) Κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων 475
 • 1. Πεδίο εφαρμογής 477
 • 2. Αρχές συντονισμού479
 • δ) Περιορισμοί 480
 • 1. Προστασία δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας 480
 • 2. Προστασία γενικού συμφέροντος 482
 • ε) Απασχόληση στη δημόσια διοίκηση 482
 • στ) Υπήκοοι τρίτων κρατών 484
 • 1. Είσοδος και δικαιώματα 485
 • 2. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων 486
 • 3. Πολιτική μετανάστευσης 488
 • 4. Δικαίωμα ασύλου 490
 • Β. Ανεξάρτητοι επαγγελματίες 492
 • α) Φορείς 493
 • β) Δικαιώματα 495
 • 1. Έννοια και περιεχόμενο της ελευθερίας εγκατάστασης 495
 • 2. Πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκατάστασης μέσω Οδηγιών 496
 • 2.1. Οδηγίες κατάργησης εμποδίων λόγω διάκρισης 496
 • 2.2. Οδηγίες συντονισμού των εθνικών δικαίων 497
 • 2.3. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 500
 • 2.4. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά504
 • 2.5. Η Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων506
 • γ) Περιορισμοί 508
 • 1. Άσκηση δημόσιας εξουσίας 508
 • 2. Προστασία δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας 510
 • 3. Προστασία του γενικού συμφέροντος 511
 • δ) Η περίπτωση της αντίστροφης διάκρισης513
 • Γ. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια 515
 • α) Η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας 516
 • 1. Γενικές επισημάνσεις 516
 • 2. Η απόφαση Micheletti 517
 • 3. H απόφαση Kaur 518
 • 4. Η απόφαση Rottmann 519
 • β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας 521
 • 1. Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 521
 • 2. Η συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 523
 • 3. Η συμμετοχή στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 525
 • 4. Η πρωτοβουλία πολιτών525
 • 5. Το δικαίωμα αναφοράς 527
 • 6. Καταγγελία για κακή διοίκηση 529
 • 7. Το δικαίωμα επικοινωνίας με τα όργανα της Ένωσης531
 • 8. Το δικαίωμα σε διπλωματική και προξενική προστασία533
 • γ) Συμπέρασμα 534
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3534
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ534
 • Α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής (Ratione materiae) 535
 • α) Έννοια της υπηρεσίας 535
 • 1. Παροχή αντί αμοιβής 535
 • 2. Παροχή σε άλλο κράτος μέλος 537
 • 3. Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής 537
 • β) Επικουρική εφαρμογή 538
 • Β. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής (Ratione personae) 539
 • Γ. Απαγόρευση περιορισμών 540
 • α) Περιορισμοί που απαγορεύονται 540
 • β) Περιορισμοί που επιτρέπονται 541
 • γ) Νομοθετική άρση περιορισμών 542
 • δ) Η Οδηγία για την ολική απελευθέρωση των υπηρεσιών543
 • 1. Η αρχή της χώρας καταγωγής και το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο544
 • 2. Πεδίο εφαρμογής547
 • 3. Κατάργηση περιορισμών 548
 • 4. Ο νόμος 3844/2010550
 • Δ. Ειδικά καθεστώτα υπηρεσιών 551
 • α) Υπηρεσίες μεταφορών 551
 • 1. Το γενικό καθεστώς επί των μεταφορών551
 • 2. Τα κατά δραστηριότητες νομικά καθεστώτα 554
 • β) Υπηρεσίες νέων τεχνολογιών558
 • γ) Υπηρεσίες πολιτιστικών υπηρεσιών 561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4562
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ562
 • Α. Έννοια κεφαλαίων και πληρωμών564
 • Β. Σχέσεις με τις άλλες ελευθερίες 566
 • α) Ελευθερία πληρωμών566
 • β) Ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων566
 • γ) Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 567
 • δ) Ελευθερία εγκατάστασης 568
 • Γ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής 569
 • Δ. Περιορισμοί 569
 • α) Απαγόρευση περιορισμών 570
 • β) Δικαιολόγηση των περιορισμών572
 • 1. Όροι επίκλησης των περιορισμών 573
 • 2. Γενικό συμφέρον και σκοποί οικονομικής φύσεως 575
 • 3. Η περίπτωση της «χρυσής μετοχής»577
 • γ) Εξαιρέσεις έναντι τρίτων κρατών578
 • 1. Περιορισμοί που ίσχυαν μέχρι 31.12.1993 578
 • 2. Μέτρα διασφάλισης οικονομικού χαρακτήρα 580
 • Ε. Η συμβολή του παραγώγου δικαίου 581
 • α) Τράπεζες 581
 • β) Χρηματιστήριο και κινητές αξίες 583
 • γ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 583
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ585
 • ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ585
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1585
 • Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ585
 • Α. Έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού585
 • α) Η προσέγγιση στις ΗΠΑ586
 • β) Η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 588
 • Β. Μορφές νόθευσης του ανταγωνισμού 592
 • α) Συμπράξεις592
 • 1. Η απαγόρευση των συμπράξεων593
 • 1.1. Μορφές συμπράξεων 593
 • 1.1.1. Συμφωνίες επιχειρήσεων593
 • 1.1.1.1. Η έννοια της επιχείρησης593
 • 1.1.1.2. Η έννοια της συμφωνίας 595
 • 1.1.1.3. Αυτονομία βούλησης596
 • 1.1.1.4. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ένωσης 599
 • 1.1.2. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων 599
 • 1.1.3. Εναρμονισμένη πρακτική 600
 • 1.2. Περιορισμός του ανταγωνισμού 602
 • 1.2.1. Έννοια 602
 • 1.2.2. Αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμού604
 • 1.2.3. Δευτερεύοντες περιορισμοί607
 • 1.2.4. Υπαρκτός και δυνητικός ανταγωνισμός608
 • 1.2.5. Σχέση βουλήσεως και περιορισμού του ανταγωνισμού608
 • 1.2.6. Ο κανόνας της λογικής (rule of reason) 609
 • 1.3. Περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών615
 • 1.4. Παραδείγματα συμπράξεων 619
 • 1.4.1. Καθορισμός τιμών ή άλλων όρων συναλλαγής 620
 • 1.4.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεων622
 • 1.4.2.1. Γενικά622
 • 1.4.2.2. Τα καρτέλ κρίσης 623
 • 1.4.3. Κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού624
 • 1.4.4. Εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών624
 • 1.4.5. Εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών (tying) 625
 • 2. Ακυρότητα 626
 • 2.1. Γενικές επισημάνσεις 626
 • 2.2. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης 627
 • 3. Το ανεφάρμοστο της απαγόρευσης630
 • 3.1. Γενικές αρχές630
 • 3.2. Οι όροι 632
 • 3.2.1. Οικονομική αποτελεσματικότητα 632
 • 3.2.2. Όφελος καταναλωτών 635
 • 3.2.3. Αναλογικότητα των περιορισμών637
 • 3.2.4. Η μη κατάργηση του ανταγωνισμού 640
 • 3.2.4.1. Σχέσεις των άρθρων 101.3 και 102 ΣΛΕΕ640
 • 3.2.4.2. Έννοια κατάργησης του ανταγωνισμού641
 • 3.3. Οι κάθετες συμπράξεις 642
 • 3.3.1. Ο Κανονισμός 330/2010 643
 • 3.3.2. Ειδικές μορφές 644
 • β) Δεσπόζουσα θέση 646
 • 1. Μονοπώλιο και δεσπόζουσα θέση 647
 • 2. Σχέσεις μεταξύ δεσπόζουσας επιχείρησης και σύμπραξης 648
 • 3. Σχετική αγορά 650
 • 3.1. Η σχετική αγορά προϊόντος 650
 • 3.2. Η σχετική γεωγραφική αγορά 653
 • 3.3. Αξιολόγηση 654
 • 4. Σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς 655
 • 5. Δεσπόζουσα θέση655
 • 5.1. Έννοια 655
 • 5.2. Μερίδιο αγοράς 657
 • 5.3. Φραγμοί επέκτασης και εισόδου658
 • 5.4. Οικονομική εξάρτηση 659
 • 5.5. Συλλογική δεσπόζουσα θέση660
 • 6. Κατάχρηση663
 • 6.1. Έννοια 664
 • 6.2. Άρση της κατάχρησης 666
 • 7. Παραδείγματα 668
 • 7.1. Επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής669
 • 7.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών670
 • 7.3. Επιβολή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές671
 • 7.4. Τιμές κάτω του κόστους (predatory prices)673
 • 7.5. Καταχρήσεις αποκλεισμού 675
 • 7.5.1. Οι συμφωνίες αποκλειστικότητας 675
 • 7.5.2. Δέσμευση και τυποποίηση 677
 • 7.5.3. Τακτική εξόντωσης (predatory prices)680
 • 7.5.4. Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους 682
 • 8. Συμπέρασμα683
 • γ) Συγκέντρωση επιχειρήσεων685
 • 1. Η αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ687
 • 1.1. Έννοια687
 • 1.2. Το ανεφάρμοστο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ688
 • 1.3. Η δυνητική εφαρμογή του άρθρου 102689
 • 2. Ο Κανονισμός 4064/89690
 • 3. Ο Κανονισμός 139/2004691
 • 3.1. Οι νέες ρυθμίσεις692
 • 3.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής693
 • 3.2.1. Η έννοια της συγκέντρωσης 693
 • 3.2.1.1. Απόκτηση ελέγχου 694
 • 3.2.2.2. Μόνιμη μεταβολή του ελέγχου695
 • 3.2.2.3. Κοινές επιχειρήσεις696
 • 3.2.2. Ποσοτικά κριτήρια 697
 • 3.2.3. Η αντιμετώπιση των απαραίτητων περιορισμών698
 • 3.2.3.1. Εξαγορά επιχείρησης 699
 • 3.2.3.2. Κοινές επιχειρήσεις700
 • 4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων 701
 • 4.1. Ορισμός της σχετικής αγοράς701
 • 4.2. Σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού 704
 • 4.2.1. Αρχή του ασυμβιβάστου 704
 • 4.2.2. Κριτήρια αξιολόγησης 705
 • 4.2.2.1. Οριζόντιες συγκεντρώσεις706
 • 4.2.2.2. Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις 711
 • 4.2.2.2.1. Κάθετες συγκεντρώσεις 712
 • 4.2.2.2.2. Συγκεντρώσεις ομίλου (Conglomerate mergers)714
 • 5. Αξιολόγηση του Κανονισμού 139/2004715
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2716
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ716
 • Α. Ο Κανονισμός 17/1962716
 • Β. Ο Κανονισμός 1/2003718
 • α) Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού718
 • β) Οι παράλληλες αρμοδιότητες της Επιτροπής719
 • γ) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού721
 • δ) Αρχή της υπεροχής 721
 • ε) Συνέπειες παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού722
 • στ) Αποτελεσματική εφαρμογή και θεσμική αυτονομία των κρατών μελών723
 • ζ) Η αρχή του βάρους απόδειξης ως παράδειγμα ανάγκης περαιτέρω εναρμόνισης724
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3728
 • ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ728
 • Α. Δημόσιες επιχειρήσεις728
 • α) Η αρχή της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας 729
 • β) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα730
 • γ) Η οριοθέτηση του εθνικού δημόσιου οικονομικού τομέα731
 • 1. Έννοια επιχείρησης731
 • 2. Αποκλεστικά και ειδικά δικαιώματα 732
 • 3. Έννοια μέτρων733
 • δ) Η νόθευση του ανταγωνισμού 734
 • ε) Αξιολόγηση738
 • στ) Προστασία γενικού οικονομικού συμφέροντος739
 • 1. Πράξη ανάθεσης 740
 • 2. Έννοια υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)741
 • 3. Αδυναμία εκπλήρωσης της αποστολής 746
 • 3.1. Αρχή της οικονομικής ισορροπίας747
 • 3.2. Αρχή της αναλογικότητας 750
 • 3.3. Προστασία των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών751
 • 4. Προς ένα νέο καθεστώς; 752
 • Β. Κρατικές ενισχύσεις754
 • α) Η έννοια των κρατικών ενισχύσεων 754
 • 1. Κρατικοί πόροι 754
 • 2. Χορήγηση πλεονεκτήματος 756
 • 3. Νόθευση του ανταγωνισμού 760
 • 4. Επηρεασμός του εμπορίου 761
 • β) Εξαιρέσεις 762
 • γ) Διαδικασία ελέγχου 765
 • ΤΜΗΜΑ III768
 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ768
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1768
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ768
 • Α. Οι πρώτες προσπάθειες συντονισμού 768
 • Β. Τα στάδια δημιουργίας του Ευρώ771
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2773
 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ773
 • Α. Η αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς773
 • Β. Αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών καταστάσεων 774
 • Γ. Το δημοσιονομικό σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 776
 • α) Η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης776
 • β) Η ρήτρα μη διάσωσης 779
 • Δ. Η υποχρέωση αποφυγής των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων 780
 • Ε. Ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών 782
 • ΣΤ. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης 783
 • α) Χρηματοπιστωτικός τομέας 784
 • 1. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας784
 • 2. Τραπεζική Ένωση 785
 • β) Μηχανισμοί σταθερότητας 785
 • 1. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης786
 • 2. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας786
 • γ) Το σύμφωνο για το ευρώ +787
 • δ) Ενίσχυση της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 788
 • 1. Οι ρυθμίσεις του 2011788
 • 1.1. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 788
 • 1.2. Ο μηχανισμός κυρώσεων 789
 • 1.3. Η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών 789
 • 1.4. Διαδικασία αποφυγής υπερβολικών ελλειμμάτων 790
 • 1.5. Συμπέρασμα 791
 • 2. Οι ρυθμίσεις του 2013 791
 • 2.1. Ο Κανονισμός 472/2013791
 • 2.2. Ο Κανονισμός 473/2013 792
 • ε) Το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ793
 • στ) Η βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ793
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3795
 • Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ795
 • Α. ΕΣΚΤ και ΕΚΤ 795
 • α) Συγκρότηση 796
 • β) Διαδικασία λήψης των αποφάσεων 796
 • γ) Καθήκοντα 798
 • δ) Δημοκρατική νομιμοποίηση 799
 • Β. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 800
 • Γ. Εξωτερικές νομισματικές σχέσεις 801
 • α) Η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών801
 • β) Ενιαία εκπροσώπηση 802
 • Δ. Τα κράτη μέλη με παρέκκλιση 803
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4804
 • ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ804
 • Α. Η θεσμική υστέρηση 805
 • α) Η σύσταση ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 805
 • β) Η Ευρωομάδα 806
 • γ) Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 807
 • δ) Η ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ) στο δίκαιο της ΕΕ 808
 • Β. Η δημοκρατική υστέρηση 809
 • α) Λογοδοσία του Ευρωπαίου Υπουργού των Οικονομικών 810
 • β) Λογοδοσία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου810
 • γ) Λογοδοσία στο πλαίσιο της ΣΣΣΔ810
 • ΤΜΗΜΑ IV814
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ814
 • KEΦΑΛΑΙΟ 1814
 • ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ814
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2816
 • Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ816
 • A. Έννοια 816
 • α) Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 817
 • β) Το πρόβλημα της συντρέχουσας αρμοδιότητας 819
 • B. Διαδικασία 820
 • Γ. Εφαρμογή 822
 • α) Οι εμπορικές συμφωνίες822
 • 1. Οι πολυμερείς συμφωνίες 822
 • 1.1. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 822
 • 1.2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 823
 • 1.2.1. Η συμφωνία για τα εμπορεύματα 823
 • 1.2.2. Η συμφωνία για τις υπηρεσίες 824
 • 1.2.3. Η συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία 824
 • 1.2.4. Η συμφωνία για τις επενδύσεις 824
 • 1.2.5. Η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 825
 • 1.2.6. Η συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα 825
 • 1.2.7. Το σύστημα επίλυσης των διαφορών 825
 • 2. Σχέσεις με αναπτυσσόμενα κράτη 826
 • 3. Οι σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ACP)827
 • 4. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά 828
 • β) Αυτόνομα μέτρα830
 • 1. Το κοινό καθεστώς εισαγωγών830
 • 2. Το κοινό καθεστώς εξαγωγών831
 • 3. Εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης831
 • 4. Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων831
 • 5. Εμπορική άμυνα831
 • 5.1. Ντάμπινγκ 832
 • 5.2. Επιδοτήσεις 832
 • 5.3. Δίκαια μέτρα εμπορικής άμυνας833
 • 6. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 833
 • γ) Προς μια πολιτική διεθνών επενδύσεων 834
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3835
 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ835
 • Α. Η Πολιτική καλής γειτονίας 835
 • Β. Η συνεργασία με τρίτες χώρες και ανθρωπιστική βοήθεια 836
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4838
 • Η ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ838
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5839
 • ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ839
 • Α. Το σύνταγμα της ΚΕΠΠΑ840
 • α) Αρμοδιότητες, όργανα και μορφές δράσης 840
 • β) Η αρχή της πολιτικής αλληλεγγύης 841
 • γ) Διαδικασία λήψης αποφάσεων 841
 • δ) Επιχειρησιακή δράση842
 • ε) Διορισμός ειδικών εντεταλμένων 843
 • στ) Εκπροσώπηση της ΕΕ 843
 • ζ) Η νομική φύση της ΚΕΠΠΑ844
 • η) Κατανομή αρμοδιοτήτων 844
 • Β. Εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ846
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6847
 • ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ847
 • Α. Το σύνταγμα της ΚΠΑΑ848
 • α) Έννοια 848
 • β) Επιχειρησιακή ικανότητα849
 • γ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας850
 • δ) Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 851
 • 1. Γενικές διατάξεις 851
 • 2. Η Απόφαση 2017/2315/ΚΕΠΠΑ852
 • Β. Εφαρμογή της ΚΠΑΑ 852
 • ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ855
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ859
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ869
 • 0
 • 0