Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-611-3
Σελίδες: 592
Συγγραφέας: Α. Ράικος

 Ο παρών τόμος αποτελεί τον τρίτο τόμο του έργου Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο. Η νέα πέμπτη έκδοση προσαρμόζει το έργο στο ισχύον δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως νεότερη βιβλιογραφία και πρόσφατη ελληνική και αλλοδαπή νομολογία.

Το έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό τμήμα εξετάζεται το γενικό μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο οποίο εντάσσονται και όλες οι γενικές διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας που αφορούν τα δικαιώματα αυτά. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια, η διάκριση και η νομική φύση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρουσιάζεται η ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φορείς, οι αποδέκτες και οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η συρροή και η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παραίτηση από αυτά. Επιπλέον, στο γενικό τμήμα αναπτύσσεται ιδιαιτέρως η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας και η γενική αρχή της ισότητας.     

Το ειδικό τμήμα περιέχει τη συστηματική ερμηνεία διατάξεων του Συντάγματος, οι οποίες κατοχυρώνουν τα σπουδαιότερα ειδικά ατομικά δικαιώματα. Ερμηνεύονται συστηματικά τα δικαιώματα στη ζωή, την τιμή και την ελευθερία, το δικαίωμα στην ιθαγένεια και η προσωπική ελευθερία.    

Η πέμπτη έκδοση του έργου λαμβάνει υπόψη όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία, αλλά και στη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, όπως επίσης και των διεθνών. Το έργο λαμβάνει υπόψη και τα ισχύοντα Συντάγματα άλλων Κρατών και είναι ενημερωμένο με τη γερμανική βιβλιογραφία και τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, που ανέπτυξαν κατά τρόπο υποδειγματικό τη θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ενόψει του κυρίου διδακτικού σκοπού του έργου, ιδίως η ιστορία των ερμηνευόμενων διατάξεων του Συντάγματος και η βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στις υποσημειώσεις.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • Πρόλογος της πέμπτης έκδοσης7
 • Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης8
 • Γενική Βιβλιογραφία23
 • Ι. Ελληνική 23
 • ΙΙ. Αλλοδαπή 23
 • Βραχυγραφίες23
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄25
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ25
 • ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ25
 • § 52. – ΕΝΝΟΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 25
 • Ι. Η έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων26
 • 1. Γενικά26
 • 2. Η θεωρία των θεσμικών εγγυήσεων27
 • ΙΙ. Η διάκριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων29
 • 1. Τα ατομικά δικαιώματα29
 • 2. Τα πολιτικά δικαιώματα30
 • 3. Τα κοινωνικά δικαιώματα31
 • III. Η νομική φύση των θεμελιωδών δικαιωμάτων32
 • 1. Η θεωρία του θετικού δικαίου32
 • 2. Η θεωρία του φυσικού δικαίου33
 • α) Η θεωρία του φυσικού δικαίου γενικά33
 • β) Η θεωρία του φυσικού δικαίου στη Γερμανία μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο36
 • γ) Η θεωρία του φυσικού δικαίου στην Ελλάδα41
 • δ) Κριτική της θεωρίας του φυσικού δικαίου45
 • § 53. - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 47
 • Ι. Οι διακηρύξεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων της Ελληνικής Επαναστάσεως 47
 • 1. Η απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως σκοπός της Επαναστάσεως γενικά47
 • 2. Οι Διακηρύξεις Ανεξαρτησίας των Εθνικών Συνελεύσεων της Επαναστάσεως49
 • 3. Η διακήρυξη ατομικών δικαιωμάτων και καθηκόντων της Νομικής Διατάξεως της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος50
 • 4. Οι διακηρύξεις ατομικών δικαιωμάτων των εθνικών Συνταγμάτων55
 • α) Το Σύνταγμα της Επιδαύρου55
 • β) Το Σύνταγμα του Άστρους55
 • γ) Το Σύνταγμα της Τροιζήνας56
 • ΙΙ. Οι διακηρύξεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των μετεπαναστατικών Συνταγμάτων (1832-1974) 58
 • 1. Το «Ηγεμονικό Σύνταγμα της Ελλάδος» του 183258
 • 2. Το Σύνταγμα του 184459
 • 3. Το Σύνταγμα του 186459
 • 4. Το Σύνταγμα του 191161
 • 5. Τα Συντάγματα του 1925 και του 192761
 • 6. Το Σύνταγμα του 195263
 • ΙΙΙ. Η διακήρυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ισχύοντος Συντάγματος 64
 • 1. Οι διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά64
 • 2. Το περιεχόμενο του δεύτερου μέρους του Συντάγματος68
 • α) Θεμελιώδη δικαιώματα68
 • β) Γενικές αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων69
 • γ) Θεμελιώδη καθήκοντα74
 • δ) Θεσμικές εγγυήσεις76
 • § 54. - Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 78
 • Ι. Μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 78
 • II. Διεθνείς Διακηρύξεις των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών 79
 • ΙΙΙ. Ευρωπαϊκές Διακηρύξεις των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 80
 • IV. Αμερικανικές Διακηρύξεις των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 82
 • V. Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι82
 • VI. Οι Διακηρύξεις των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης83
 • § 55. - ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ EΠΙTAΚTIKOY ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 87
 • 1. Η αρχή του επιτακτικού χαρακτήρα των συνταγματικών διατάξεων περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων87
 • 2. Η αρχή της άμεσης ισχύος των συνταγματικών διατάξεων περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων93
 • § 56. – ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ95
 • Ι. Τα φυσικά πρόσωπα 95
 • 1. Τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά95
 • 2. Η ικανότητα των φυσικών προσώπων να είναι υποκείμενα των θεμελιωδών δικαιωμάτων97
 • ΙΙ. Τα νομικά πρόσωπα 99
 • 1. Στην Ελλάδα99
 • 2. Στην αλλοδαπή102
 • § 57.- ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 107
 • Ι. Οι φορείς δημόσιας εξουσίας 107
 • ΙΙ. Η τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων111
 • 1. Το ζήτημα της τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά111
 • 2. Το ζήτημα της τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην αλλοδαπή113
 • α) Το ζήτημα της τριτενέργειας στη Γερμανία113
 • β) Το ζήτημα της τριτενέργειας στην Ελβετία και την Αυστρία118
 • 3. Το ζήτημα της τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα120
 • α) Το ζήτημα της τριτενέργειας μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001120
 • αα) η προβληματική της άμεσης εφαρμογής των ατομικών δικαιωμάτων στις σχέσεις των ιδιωτών122
 • ββ) η προβληματική της έμμεσης εφαρμογής των ατομικών δικαιωμάτων στις σχέσεις των ιδιωτών123
 • β) Η καθιέρωση της τριτενέργειας με την αναθεώρηση του άρθρου 25 § 1 του Συντάγματος125
 • 4. Το ζήτημα της τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου127
 • § 58. – ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 129
 • Ι. Οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά 129
 • ΙΙ. Οι συνταγματικοί περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων 131
 • 1. Οι ειδικοί περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων131
 • α) περιορισμοί αναφερόμενοι στους φορείς των ατομικών δικαιωμάτων131
 • β) περιορισμοί αναφερόμενοι στο περιεχόμενο των ατομικών δικαιωμάτων131
 • γ) περιορισμοί αναφερόμενοι στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων134
 • 2. Η απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως των ατομικών δικαιωμάτων135
 • α) Η συνταγματική καθιέρωση της αρχής της απαγορεύσεως της καταχρήσεως των ατομικών δικαιωμάτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας135
 • β) Η διεθνής καθιέρωση της αρχής της απαγορεύσεως της καταχρήσεως των ατομικών δικαιωμάτων137
 • γ) Η συνταγματική καθιέρωση της αρχής της απαγορεύσεως της καταχρήσεως των ατομικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα137
 • 3. Η αναστολή ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων145
 • ΙΙΙ. Οι νομοθετικοί περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων 147
 • 1. Η επιφύλαξη του νόμου147
 • 2. Η αρχή της αναλογικότητας152
 • 3. Η απαγόρευση προσβολής της ουσίας του ατομικού δικαιώματος155
 • α) Η συνταγματική καθιέρωση της απαγορεύσεως στην αλλοδαπή155
 • αα) Στη Γερμανία155
 • ββ) Σε άλλες χώρες157
 • β) Το ζήτημα της συνταγματικής κατοχυρώσεως του ουσιώδους περιεχομένου του ατομικού δικαιώματος στην Ελλάδα158
 • IV. Οι περιορισμοί των ανεπιφύλακτων ατομικών δικαιωμάτων 161
 • 1. Το ζήτημα του επιτρεπτού των νομοθετικών περιορισμών των ανεπιφύλακτων θεμελιωδών δικαιωμάτων μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001161
 • 2. Το ζήτημα του επιτρεπτού των νομοθετικών περιορισμών των ανεπιφύλακτων θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό το αναθεωρημένο Σύνταγμα170
 • § 59. – Η ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 172
 • 1. Η συρροή θεμελιωδών δικαιωμάτων172
 • 2. Η σύγκρουση θεμελιωδών δικαιωμάτων176
 • § 60. – Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔIΚΑΙΩΜΑΤΑ 180
 • Ι. Το ζήτημα του επιτρεπτού της παραίτησης από τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Γερμανία180
 • ΙΙ. Το ζήτημα του επιτρεπτού της παραίτησης από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα 182
 • § 61. – Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 184
 • Ι. Η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γενικά184
 • ΙΙ. Η νομική φύση της συνταγματικής διάταξης για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 190
 • 1. Ο επιτακτικός χαρακτήρας και η άμεση ισχύς της διάταξης190
 • 2. Η ειδικότερη νομική φύση της διατάξεως191
 • ΙΙΙ. Η νομική σημασία της συνταγματικής διάταξης για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 194
 • IV. Η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 199
 • 1. Η έννοια γενικά199
 • 2. Περιπτώσεις προσβολής203
 • α) Προφανείς προσβολές203
 • β) Προσβολές στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο206
 • γ) Προσβολές στο δικονομικό ποινικό δίκαιο209
 • δ) Προσβολές της προσωπικότητας211
 • ε) Άλλες προσβολές215
 • V. Οι φορείς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 218
 • VI. Οι αποδέκτες της συνταγματικής επιταγής του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 223
 • 1. Οι φορείς δημόσιας εξουσίας223
 • 2. Η τριτενέργεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας225
 • VII. Το περιεχόμενο της συνταγματικής επιταγής του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 229
 • 1. Η υποχρέωση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας229
 • 2. Η υποχρέωση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας229
 • VIII. Η συνταγματική θέση του ανθρώπου ως φορέα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 233
 • ΙΧ. Η παραίτηση από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 234
 • § 62. - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 236
 • Ι. Η διάταξη του άρθρου 5 § 1 του Συντάγματος γενικά 236
 • 1. Η ιστορία της διατάξεως236
 • 2. Η νομική φύση της διατάξεως238
 • 3. Το περιεχόμενο της διατάξεως239
 • 4. Η θέση της διατάξεως στο σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων242
 • α) Ο επικουρικός χαρακτήρας της διάταξης242
 • β) Η σχέση της διάταξης με τις διατάξεις των άρθρων 4 § 1 και 5 § 2 του Συντάγματος245
 • γ) Η εφαρμογή της διάταξης246
 • ΙΙ. Οι φορείς του γενικού θεμελιώδους δικαιώματος 247
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο του γενικού θεμελιώδους δικαιώματος 251
 • 1. Το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας251
 • α) Το περιεχόμενο του δικαιώματος γενικά251
 • β) Ειδικά δικαιώματα συναγόμενα από το δικαίωμα254
 • αα) Το γενικό δικαίωμα προσωπικότητας254
 • ββ) Η ιδιωτική αυτονομία και ιδίως η ελευθερία των συμβάσεων255
 • γγ) Τα δικαιώματα συνάψεως γάμου και ίδρυσης οικογένειας255
 • δδ) Το δικαίωμα σύναψης συμφώνου συμβίωσης257
 • εε) Το δικαίωμα απόκτησης φυσικών απογόνων263
 • στστ) Η σεξουαλική ελευθερία264
 • ζζ) Το δικαίωμα αλλαγής φύλου265
 • ηη) Η ελευθερία της πνευματικής αναπτύξεως265
 • θθ) Η ελευθερία του αθλητή να επιλέγει το αθλητικό σωματείο της προτίμησής του268
 • ιι) Η ελευθερία της μη συμμετοχής σε σωματείο269
 • ιαια) Το δικαίωμα της κυριακάτικης αργίας των εργαζομένων270
 • 2. Το δικαίωμα της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας274
 • α) Το περιεχόμενο του δικαιώματος γενικά274
 • β) Το περιεχόμενο της επαγγελματικής ελευθερίας280
 • 3. Το δικαίωμα της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της Χώρας293
 • 4. Το δικαίωμα της συμμετοχής στην πολιτική ζωή της Χώρας294
 • IV. Οι περιορισμοί του γενικού θεμελιώδους δικαιώματος296
 • 1. Το Σύνταγμα296
 • α) Η επιφύλαξη του Συντάγματος γενικά296
 • β) Οι ειδικοί περιορισμοί της οικονομικής ελευθερίας297
 • αα) Η ιστορία των διατάξεων του άρθρου 106 του Συντάγματος297
 • ββ) Η κατοχύρωση του κρατικού παρεμβατισμού299
 • γγ) Η απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας301
 • δδ) Η έκταση των νομοθετικών περιορισμών της οικονομικής ελευθερίας302
 • εε) Η προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού304
 • στστ) Το συνταγματικά κατοχυρούμενο οικονομικό σύστημα311
 • 2. Τα δικαιώματα των άλλων313
 • 3. Τα χρηστά ήθη319
 • § 63.- Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 324
 • Ι. Η ιστορία της αρχής324
 • 1. H συνταγματική κατοχύρωση της αρχής στην αλλοδαπή324
 • 2. Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής στην Ελλάδα327
 • 3. Η διεθνής διακήρυξη της αρχής330
 • ΙΙ. Η νομική φύση της αρχής 331
 • 1. Ο επιτακτικός χαρακτήρας και η άμεση ισχύς της αρχής331
 • α) Στην αλλοδαπή331
 • β) Στην Ελλάδα333
 • 2. Η ειδικότερη νομική φύση της αρχής338
 • 3. Η υπερθετική φύση της αρχής341
 • ΙΙΙ. Η θέση της αρχής στο σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων 342
 • 1. Η νομική σημασία της αρχής γενικά342
 • 2. Η σχέση της αρχής με τις άλλες συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας343
 • IV. Οι φορείς του γενικού δικαιώματος της ισότητας 346
 • V. Το περιεχόμενο της αρχής 347
 • 1. Η δέσμευση της νομοθετικής εξουσίας347
 • α) Η έννοια της αρχής γενικά347
 • β) Η εφαρμογή της αρχής από την ελληνική νομολογία353
 • αα) Η νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου354
 • ββ) Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας359
 • γγ) Η νομολογία του Αρείου Πάγου365
 • 2. Η δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας371
 • 3. Η δέσμευση της δικαστικής εξουσίας373
 • VI. Ο ανεπιφύλακτος χαρακτήρας της αρχής 374
 • VII. Η αποκατάσταση της αρχής στην περίπτωση προσβολής της 375
 • § 64. - Τα δικαιώματα στη ζωή, την τιμή και την ελευθερία376
 • Ι. Η προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας γενικά 376
 • 1. Η συνταγματική προστασία376
 • α) Στην Ελλάδα376
 • β) Στην αλλοδαπή379
 • 2. Η διεθνής προστασία380
 • ΙΙ. Οι φορείς των δικαιωμάτων 381
 • 1. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας των δικαιωμάτων381
 • 2. Το ζήτημα της συνταγματικής προστασίας του κυοφορουμένου383
 • ΙΙΙ. Η νομική σημασία της διάταξης του άρθρου 5 § 2 υποπαρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος 386
 • IV. Το περιεχόμενο των δικαιωμάτων 388
 • 1. Έννοια της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας388
 • 2. Ο αρνητικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων389
 • 3. Το δικαίωμα της διαθέσεως της ίδιας ζωής391
 • V. Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων 392
 • 1. Οι συνταγματικοί περιορισμοί392
 • α) Οι συνταγματικοί περιορισμοί των δικαιωμάτων γενικά392
 • β) Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 υποπαρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος393
 • γ) Η επιβολή της θανατικής ποινής395
 • 2. Οι διεθνείς περιορισμοί395
 • α) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων395
 • β) Το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα398
 • 3. Το ζήτημα του κύρους των νέων ποινικών διατάξεων περί αμβλώσεως398
 • α) Το ζήτημα γενικά398
 • β) Το ζήτημα στη Γαλλία401
 • γ) Το ζήτημα στη Γερμανία402
 • δ) Το ζήτημα στην Ελλάδα406
 • αα) Το ζήτημα της συνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 304 § 4 περίπτ. α΄ του Ποινικού Κώδικα406
 • ββ) Το ζήτημα της συμφωνίας της διάταξης του άρθρου 304 § 4 περιπτ. α΄ του Ποινικού Κώδικα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων408
 • § 65. - ΤΟ ΔIΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 411
 • Ι. Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην ιθαγένεια γενικά411
 • 1. Η συνταγματική προστασία της ιθαγένειας411
 • α) Στην Ελλάδα411
 • β) Στην αλλοδαπή414
 • 2. Η νομική φύση της συνταγματικής προστασίας της ιθαγένειας415
 • II. Η έκταση της συνταγματικής κατοχυρώσεως του δικαιώματος στην ιθαγένεια 416
 • 1. Το περιεχόμενο του δικαιώματος416
 • 2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος418
 • ΙΙΙ. Έννοια, νομική φύση και περιεχόμενο της ιθαγένειας 420
 • 1. Η έννοια420
 • 2. Η νομική φύση421
 • 3. Το περιεχόμενο422
 • IV. Η απόκτηση και η απώλεια της ιθαγένειας 423
 • 1. Η απόκτηση και η απώλεια της ιθαγένειας γενικά423
 • 2. Η απόκτηση της ιθαγένειας424
 • α) Αρχική ιθαγένεια424
 • β) Επίκτητη ιθαγένεια438
 • αα) Η κτήση της ιθαγένειας με αναγνώριση439
 • ββ) Η κτήση της ιθαγένειας με υιοθεσία439
 • γγ) Η κτήση της ιθαγένειας από πρόσωπα που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις439
 • δδ) Η κτήση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση439
 • εε) Η κτήση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό445
 • 3. Η απώλεια της ιθαγένειας446
 • α) Η απώλεια της ιθαγένειας εξαιτίας της απόκτησης αλλοδαπής ιθαγένειας446
 • β) Η απώλεια της ιθαγένειας εξαιτίας της εκπτώσεως453
 • γ) Η απώλεια της ιθαγένειας εξαιτίας της δήλωσης αποποίησης454
 • δ) Η απώλεια της ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφημένων Ελλήνων454
 • ε) Η απώλεια της ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό454
 • στ) Η απώλεια της ιθαγένειας λόγω γάμου με Έλληνα454
 • § 66. - H ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ457
 • Ι. Η προστασία της προσωπικής ελευθερίας γενικά457
 • 1. Η συνταγματική προστασία της προσωπικής ελευθερίας459
 • α) Στην Ελλάδα459
 • β) Στην αλλοδαπή468
 • αα) Στην Αγγλία468
 • ββ) Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής469
 • γγ) Στη Γαλλία471
 • δδ) Στις άλλες χώρες472
 • 2. Η διεθνής προτασία της προσωπικής ελευθερίας473
 • ΙΙ. Το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 5 § 3 του Συντ.) 476
 • 1. Η έννοια της προσωπικής ελευθερίας476
 • 2. Οι φορείς της προσωπικής ελευθερίας478
 • 3. Οι αποδέκτες της προσωπικής ελευθερίας478
 • 4. Η έκταση της κατοχυρώσεως του απαραβιάστου της προσωπικής ελευθερίας479
 • α) Η έκταση του απαραβιάστου της προσωπικής ελευθερίας γενικά479
 • β) Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας483
 • γ) Ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας492
 • III. Η απαγόρευση της επιβολής ατομικών διοικητικών μέτρων περιοριστικών της προσωπικής ελευθερίας των Ελλήνων (άρθρο 5 § 4 του Συντ.) 494
 • 1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 § 4 του Συντάγματος γενικά494
 • 2. Η αρχή της απαγορεύσεως της επιβολής ατομικών διοικητικών μέτρων περιοριστικών της ελευθερίας κινήσεως, εγκαταστάσεως, εξόδου από τη Χώρα και εισόδου σ’ αυτή495
 • 3. Οι εξαιρέσεις από την αρχή της απαγορεύσεως της επιβολής ατομικών διοικητικών μέτρων περιοριστικών της ελευθερίας κινήσεως, εγκαταστάσεως, εξόδου από τη Χώρα και επανόδου σ’ αυτή499
 • α) Η καθιέρωση εξαιρέσεων από την § 4 του άρθρου499
 • αα) Η αρχική § 4 του άρθρου499
 • ββ) Η αναθεωρημένη § 4 του άρθρου504
 • β) Η καθιέρωση εξαιρέσεων από την ερμηνευτική δήλωση της § 4 του άρθρου509
 • αα) Η απαγόρευση της εξόδου εξαιτίας ποινικής δίωξης509
 • ββ) Η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών511
 • IV. Η απαγόρευση της έκδοσης αλλοδαπού για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας (άρθρο 5 § 2 υποπαρ. 2 του Συντ.) 512
 • 1. Η νομική φύση και το περιεχόμενο της απαγόρευσης της έκδοσης512
 • 2. Πρόσωπα που προστατεύονται από την απαγόρευση της έκδοσης516
 • α) Ο αλλοδαπός516
 • β) Η δράση του αλλοδαπού υπέρ της ελευθερίας519
 • 3. Η νομοθετική ρύθμιση της εκδόσεως522
 • V. Πρόσθετες εγγυήσεις κατά τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας εξαιτίας ποινικής δίωξης (άρθρο 6 του Συντ.) 528
 • 1. Η νομική φύση και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Συντάγματος528
 • 2. Οι εγγυήσεις υπέρ εκείνου που συλλαμβάνεται ή προφυλακίζεται530
 • α) Η αρχή της στέρησης της προσωπικής ελευθερίας με δικαστικό ένταλμα530
 • αα) Η ύπαρξη δικαστικού εντάλματος530
 • ββ) Η αιτιολογία του δικαστικού εντάλματος532
 • γγ) Η επίδοση του δικαστικού εντάλματος533
 • β) Η εξαίρεση της στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας χωρίς δικαστικό ένταλμα στην περίπτωση των αυτόφωρων εγκλημάτων535
 • αα) Η έννοια του όρου «εγκλήματα»535
 • ββ) Η έννοια του όρου «αυτόφωρα» εγκλήματα539
 • 3. Οι εγγυήσεις υπέρ εκείνου που συνελήφθη540
 • α) Η άμεση εκκαθάριση της θέσης εκείνου που συνελήφθη540
 • αα) Η προσαγωγή εκείνου που συνελήφθη στον ανακριτή540
 • ββ) Η απόφαση του ανακριτή για την τύχη εκείνου που συνελήφθη544
 • β) Η υποχρέωση της άμεσης απόλυσης εκείνου που συνελήφθη στην περίπτωση της άπρακτης παρόδου των προθεσμιών545
 • γ) Οι κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης για την άμεση απόλυση εκείνου που συνελήφθη στην περίπτωση της άπρακτης παρόδου των προθεσμιών547
 • αα) Η ποινική ευθύνη547
 • ββ) Η αστική ευθύνη549
 • γγ) Η πειθαρχική ευθύνη550
 • 4. Οι εγγυήσεις υπέρ εκείνου που προφυλακίστηκε550
 • VI. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω άδικης ή παράνομης στέρησης της προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 7 § 4 του Συντ.) 552
 • 1. Η έκταση της συνταγματικής κατοχυρώσεως του δικαιώματος552
 • 2. Οι φορείς του δικαιώματος554
 • 3. Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος554
 • 4. Το περιεχόμενο του δικαιώματος555
 • 5. Η δικαστική αναγνώριση του δικαιώματος και η επιδίκαση της αποζημίωσης556
 • Αλφαβητικό ευρετήριο καθ’ ύλην557
 • 0
 • 0