Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-610-6
Σελίδες: 520
Συγγραφέας: Α. Ράικος

 Ο παρών τόμος περιλαμβάνει την πέμπτη έκδοση του δεύτερου τεύχους του πρώτου τόμου του Συνταγματικού Δικαίου και αφορά στο Οργανωτικό Μέρος ΙΙ. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει ορισμένα τμήματα του έργου και το προσαρμόζει στο ισχύον δίκαιο ενώ λαμβάνει υπόψη πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία.

Αναφορικά με την δομή του το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του πρώτου τεύχους και εντάσσεται στο Μέρος Δεύτερο που ασχολείται με την Οργάνωση και άσκηση της κρατικής εξουσίας (Συνταγματικό Δίκαιο – Οργανωτικό Μέρος) ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα, ήτοι το τμήμα τρίτο (σε συνέχεια των τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του πρώτου τεύχους) που ασχολείται με την εκτελεστική λειτουργία και το τμήμα τέταρτο που ασχολείται με την δικαστική λειτουργία.

Εν προκειμένω, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τρίτου Τμήματος περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα τα συναφή ζητήματα που σχετίζονται με τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της Χώρας. Έτσι, εξετάζονται θέματα όπως η εκλογή και η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η νομική θέση του από την άποψη της φύσεως  του ως οργάνου του Κράτους, οι αρμοδιότητες και η άσκησή τους, η ευθύνη του αλλά και η χορηγία του. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ως η επίσης βασική συνιστώσα της εκτελεστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ζητήματα όπως η συγκρότηση της κυβέρνησης, ο διορισμός και η απαλλαγή από τα καθήκοντα της, η οργάνωση και η λειτουργία της με τα κυριότερα κυβερνητικά όργανα και η νομική θέση της ιδίας αλλά και των μελών της (υπουργών και υφυπουργών). Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στην έννοιά τους, στην καθιέρωση του θεσμού στην αλλοδαπή αλλά και στην Ελλάδα, στη νομική φύση και θέση τους ενώ παρουσιάζονται σύντομα και περιεκτικά οι βασικότερες λειτουργούσες στην Ελλάδα Ανεξάρτητες Αρχές. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι και εξετάζονται όλα τα σχετικά ζητήματα (διορισμός, προσλήψεις, καθήκοντα, μονιμότητα) ενώ στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοικητική αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Στη συνέχεια το Τμήμα Τέταρτο του έργου αφιερώνεται στην δικαστική λειτουργία. Συγκεκριμένα, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τέταρτου Τμήματος γίνεται αναφορά στην άσκηση της δικαστικής λειτουργίας γενικά, εξετάζονται δε τα βασικά όργανα της δικαστικής λειτουργίας που είναι τα δικαστήρια. Ωσαύτως, εκτίθενται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού τα δικαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι βασικές διακρίσεις τους, η δικαστική ανεξαρτησία και οι τρόποι με τους οποίους αυτή πραγματώνεται, οι συνταγματικές εγγυήσεις υπέρ των ατόμων κατά την απονομή της δικαιοσύνης όπως είναι ειδικότερα η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, το αιτιολογημένο και η απαγγελία των δικαστικών αποφάσεων σε δημόσια συνεδρίαση και ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ενώ τέλος εξετάζεται και η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται ξεχωριστή και ιδιαίτερη αναφορά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται θέματα όπως η σύνθεση του ΑΕΔ, η δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και οι συνέπειες των αποφάσεων του.

Εν τέλει, και η έκδοση αυτή πλαισιώνεται από αναλυτικό καθʼ ύλην αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και από βιβλιογραφία ημεδαπή και αλλοδαπή αλλά και από συλλογές κειμένων Συνταγματικού Δικαίου.

 • 0
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ5
 • Πρόλογος της πέμπτης έκδοσης5
 • Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης6
 • Γενική βιβλιογραφία21
 • Συλλογές κειμένων Συνταγματικού Δικαίου33
 • Βραχυγραφίες35
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ37
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ37
 • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ37
 • § 30. - Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ37
 • Ι. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας37
 • 1. Τα προσόντα της εκλογιμότητας37
 • α) Τα θετικά προσόντα της εκλογιμότητας37
 • αα) Η ελληνική ιθαγένεια39
 • ββ) Η ελληνική καταγωγή39
 • γγ) Η συμπλήρωση του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας39
 • δδ) Η νόμιμη ικανότητα να εκλέγει39
 • β) Τα αρνητικά προσόντα ή κωλύματα εκλογιμότητας40
 • αα) Το κώλυμα της επανεκλογής για περισσότερες προεδρικές περιόδους40
 • ββ) Το κώλυμα της επανεκλογής του παραιτούμενου Προέδρου41
 • 2. Η διαδικασία της εκλογής44
 • α) Η ρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας γενικά44
 • β) Η σύγκληση της Βουλής44
 • γ) Η πρόταση υποψηφίων47
 • δ) Η διενέργεια της εκλογής47
 • ε) Ο έλεγχος του κύρους της εκλογής49
 • 3. Η θητεία του Προέδρου50
 • II. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας52
 • 1. Ο αναπληρωτής του Προέδρου52
 • 2. Η νομική θέση του αναπληρωτή του Προέδρου55
 • § 31. - Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ57
 • Ι. Ο Πρόεδρος ως όργανο του Κράτους57
 • 1. Ο Πρόεδρος ως άμεσο όργανο57
 • 2. Ο Πρόεδρος ως μη αυτοτελές όργανο58
 • ΙΙ. Το ασυμβίβαστο του προεδρικού αξιώματος με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έργο60
 • ΙΙΙ. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου60
 • 1. Οι διοικητικές αρμοδιότητες61
 • α) Η έκδοση διοικητικών διαταγμάτων61
 • β) Η έκδοση και η δημοσίευση των νόμων61
 • γ) Ο διορισμός και η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της64
 • δ) Η συμβολική αρχηγία των Ενόπλων Δυνάμεων και η απονομή των βαθμών στους υπηρετούντες σ’ αυτές64
 • ε) Η διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους, η κήρυξη πολέμου και η συνομολόγηση των διεθνών συνθηκών64
 • στ) Η δημοσίευση της απόφασης της Βουλής για την κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση πολιορκίας65
 • ζ) Ο διορισμός και η παύση των δημοσίων υπαλλήλων65
 • η) Ο διορισμός των δικαστών65
 • θ) Η απονομή παρασήμων65
 • 2. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες65
 • α) Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή65
 • β) Η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων68
 • γ) Η έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου72
 • δ) Η προκήρυξη δημοψηφίσματος73
 • ε) Η κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση πολιορκίας73
 • στ) Ο καθορισμός των βουλευτών των επιμέρους εκλογικών περιφερειών73
 • ζ) Η απονομή χάρης73
 • αα) Οι αρμοδιότητες της χάρης και της αμνηστίας γενικά73
 • ββ) Η έννοια και η δικαιολογία της χάρης και της αμνηστίας74
 • γγ) Η νομική φύση της χάρης και της αμνηστίας75
 • δδ) Η διαδικασία απονομής χάρης και αμνηστίας76
 • εε) Η έκταση της χάρης και της αμνηστίας77
 • 3. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες85
 • α) Η σύγκληση της Βουλής85
 • β) Η κήρυξη της έναρξης και της λήξης κάθε βουλευτικής περιόδου85
 • γ) Η αναστολή των εργασιών της βουλευτικής συνόδου85
 • δ) Η διάλυση της Βουλής85
 • IV. Η ευθύνη του Προέδρου90
 • 1. Η ευθύνη του Προέδρου γενικά90
 • α) Η έκταση της ευθύνης90
 • β) Τα είδη της ευθύνης92
 • γ) Η νομοθετική ρύθμιση της ευθύνης93
 • δ) Η ευθύνη του αναπληρωτή του Προέδρου94
 • 2. Το δικονομικό δίκαιο της ποινικής ευθύνης του Προέδρου94
 • α) Η άσκηση της ποινικής δίωξης94
 • β) Η εκδίκαση της κατηγορίας από το Ειδικό Δικαστήριο97
 • 3. Το ουσιαστικό δίκαιο της ποινικής ευθύνης του Προέδρου98
 • α) Τα εγκλήματα98
 • β) Οι ποινές99
 • γ) Η παραγραφή των εγκλημάτων99
 • V. Η χορηγία του Προέδρου 100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ101
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ101
 • § 32. - Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ101
 • Ι. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί101
 • IΙ. Η σύνθεση της Κυβέρνησης103
 • III. Η αναπλήρωση των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών104
 • 1. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού104
 • 2. Η αναπλήρωση των άλλων μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών104
 • § 33. - Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ106
 • Ι. Ο διορισμός της Κυβέρνησης106
 • 1. Ο διορισμός της Κυβέρνησης γενικά106
 • 2. Ο διορισμός του Πρωθυπουργού106
 • 3. Τα προσόντα των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών112
 • 4. Η ορκωμοσία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών113
 • II. Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της113
 • § 34. - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ117
 • Ι. Η οργάνωση117
 • 1. Η Ολομέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου117
 • 2. Τα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα117
 • α) Η Κυβερνητική Επιτροπή117
 • β) Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)117
 • γ) Η Επιτροπή για τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών119
 • δ) Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής119
 • ε) Η Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών120
 • στ) Η Επιτροπή για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της πληροφορικής120
 • 3. Συλλογικά συμβουλευτικά όργανα της Κυβέρνησης121
 • ΙΙ. Η λειτουργία123
 • 1. Η λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου123
 • 2. Η λειτουργία των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων128
 • § 35. - Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ129
 • Ι. Η Κυβέρνηση, τα μέλη της και οι Υφυπουργοί ως όργανα του Κράτους γενικά129
 • ΙΙ. Τα ασυμβίβαστα με το αξίωμα του μέλους της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού έργα130
 • ΙΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών131
 • ΙV. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης, των μελών της και των Υφυπουργών131
 • 1. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης131
 • α) Οι συνταγματικές αρμοδιότητες131
 • β) Οι νομοθετικές αρμοδιότητες131
 • 2. Οι αρμοδιότητες των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών132
 • α) Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού132
 • β) Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης132
 • γ) Οι αρμοδιότητες των Υπουργών133
 • δ) Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών133
 • V. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών134
 • 1. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών γενικά134
 • α) Η έκταση της ευθύνης134
 • αα) Η ευθύνη για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις134
 • ββ) Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργικού Συμβουλίου134
 • γγ) Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας135
 • β) Τα είδη της ευθύνης135
 • γ) Η νομοθετική ρύθμιση της ευθύνης των Υπουργών136
 • αα) Η ρύθμιση της ποινικής ευθύνης136
 • ββ) Η ρύθμιση της αστικής ευθύνης142
 • γγ) Η ρύθμιση της κοινοβουλευτικής ευθύνης142
 • 2. Η κοινοβουλευτική ευθύνη142
 • 3. Η ποινική ευθύνη146
 • Α) Το δικονομικό δίκαιο146
 • α) Το Υπουργοδικείο146
 • αα) Η συγκρότηση147
 • ββ) Η αρμοδιότητα152
 • β) Η διαδικασία ενώπιον της Βουλής155
 • αα) Η άσκηση της ποινικής δίωξης155
 • ββ) Η ανάκληση και η αναστολή της ποινικής δίωξης161
 • γ) Η διαδικασία ενώπιον του Υπουργοδικείου162
 • αα) Η προδικασία162
 • ββ) Η διαδικασία στο ακροατήριο164
 • γγ) Η αναστολή της δίκης165
 • δδ) Η άσκηση ένδικων μέσων166
 • εε) Η επανάληψη της διαδικασίας166
 • Β) Το ουσιαστικό δίκαιο167
 • α) Τα εγκλήματα των Υπουργών167
 • β) Η παραγραφή των εγκλημάτων168
 • Γ) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας στην περίπτωση μη περάτωσης της διαδικασίας ποινικής δίωξης Υπουργού μετά από αίτηση αυτού172
 • α) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας από ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής στην περίπτωση της μη περάτωσης της διαδικασίας172
 • β) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας από το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Ειδικό Δικαστήριο στην περίπτωση παραγραφής της αξιόποινης πράξης174
 • 4. Η αστική ευθύνη175
 • VI. Η αποζημίωση των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών176
 • 1. Αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους177
 • 2. Διοικητικές αρχές178
 • 3. Ανεξάρτητες αρχές178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ177
 • ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ177
 • § 36. - Η ΕΝΝΟΙΑ TΩN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ177
 • § 37. - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ179
 • § 38. - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ181
 • Ι. Η νομοθετική καθιέρωση του θεσμού181
 • 1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)181
 • α) Η ίδρυση181
 • β) Η συγκρότηση182
 • γ) Οι αρμοδιότητες183
 • 2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)183
 • α) Η ίδρυση183
 • β) Η συγκρότηση184
 • γ) Οι αρμοδιότητες184
 • 3. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)185
 • α) Η ίδρυση185
 • β) Η συγκρότηση186
 • γ) Οι αρμοδιότητες186
 • 4. Η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα187
 • α) Η ίδρυση187
 • β) Η συγκρότηση187
 • γ) Οι αρμοδιότητες188
 • 5. Ο Συνήγορος του Πολίτη188
 • α) Η καθιέρωση188
 • β) Η συγκρότηση188
 • γ) Οι αρμοδιότητες189
 • ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού191
 • 1. Η συνταγματική κατοχύρωση ορισμένων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών191
 • 2. Οι γενικές συνταγματικές ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές200
 • α) Η κατοχύρωση ορισμένης θητείας και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών των Αρχών201
 • β) Η επιλογή και η υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας κάθε Αρχής202
 • γ) Ο καθορισμός των ανάλογων προσόντων των μελών των Αρχών202
 • δ) Η επιλογή των μελών των Αρχών και η ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας203
 • ε) Η ρύθμιση της σχέσης των Αρχών με τη Βουλή και του τρόπου άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου203
 • IΙΙ. Οι γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές σε εκτέλεση του άρθρου 101Α του Συντάγματος204
 • 1. Οι ρυθμίσεις του Ν 3051/2002204
 • α) Οι ρυθμίσεις γενικά204
 • β) Οι επιμέρους ρυθμίσεις206
 • αα) Η λειτουργική ανεξαρτησία των αρχών206
 • ββ) Η προσωπική ανεξαρτησία και το νομικό καθεστώς των μελών των αρχών207
 • γγ) Το προσωπικό των αρχών210
 • 2. Ο Κανονισμός της Βουλής211
 • α) Η επιλογή και η παύση των μελών των αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων211
 • β) Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών211
 • ΙV. Η νομική θέση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών212
 • 1. Η νομική φύση των Αρχών212
 • 2. Οι Αρχές ως όργανα του Κράτους213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ215
 • ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ215
 • § 39. - ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ215
 • § 40. - ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ217
 • I. Οι προϋποθέσεις του διορισμού217
 • 1. Η ύπαρξη νομοθετημένης θέσης217
 • 2. Τα προσόντα218
 • II. Οι διαδικασίες πρόσληψης222
 • III. Τα καθήκοντα223
 • IV. Οι περιορισμοί224
 • 1. Οι περιορισμοί του δικαιώματος της απεργίας225
 • 2. Η απαγόρευση της εκδήλωσης των κομματικών φρονημάτων226
 • 3. Τα κωλύματα εκλογιμότητας ως βουλευτών226
 • 4. Η απαγόρευση της πολυθεσίας226
 • 5. Ο περιορισμός των αποδοχών227
 • V. Η μονιμότητα227
 • 1. Η έννοια και ο σκοπός227
 • 2. Ο κανόνας της μονιμότητας227
 • α) Η κατάργηση της θέσης230
 • β) Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας233
 • γ) Η παύση με δικαστική απόφαση233
 • δ) Η παύση με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας234
 • 3. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της μονιμότητας236
 • α) Οι μετακλητοί υπάλληλοι236
 • β) Οι υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου238
 • γ) Οι υπάλληλοι με θητεία241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ243
 • Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ243
 • § 41. - ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ243
 • § 42. - Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ244
 • Ι. Η ιστορία244
 • ΙΙ. Η νομική φύση246
 • ΙΙΙ. Η έκταση247
 • 1. Η έννοια της διοικητικής αποκέντρωσης247
 • 2. Τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των περιφερειακών και κατά των κεντρικών οργάνων247
 • 3. Η εφαρμογή της διοικητικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα248
 • § 43. - Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ252
 • Ι. Η ιστορία252
 • ΙΙ. Η νομική φύση255
 • ΙΙΙ. Η έκταση257
 • 1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης258
 • α) Γενικά258
 • β) Οι πρωτοβάθμιοι258
 • γ) Οι δευτεροβάθμιοι259
 • δ) Οι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης260
 • 2. Η εκλογή των οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το λαό261
 • 3. Η αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης269
 • 4. Η εποπτεία του Κράτους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης271
 • α) Η κρατική εποπτεία γενικά271
 • β) Ο έλεγχος του προσώπου των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης273
 • γ) Ο έλεγχος των πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης274
 • 5. Ο κύκλος ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης275
 • α) Η διάκριση του κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ίδιο και δοτό275
 • β) Η συνταγματική κατοχύρωση του ίδιου κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης276
 • γ) Το κριτήριο διάκρισης μεταξύ των γενικών και των τοπικών υποθέσεων279
 • δ) Η συνταγματική ρύθμιση του δοτού κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης282
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ286
 • Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ286
 • Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ286
 • § 44. - ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ286
 • I. Τα δικαστήρια286
 • 1. Τα μικτά ορκωτά δικαστήρια286
 • 2. Τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία287
 • 3. Το δικαστήριο λειών290
 • 4. Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας290
 • 5. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο290
 • II. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από μη δικαστικά όργανα290
 • 1. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από τη Βουλή290
 • 2. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από διοικητικά όργανα290
 • § 45. - ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ291
 • Ι. Πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια291
 • ΙΙ. Τακτικά και ειδικά δικαστήρια291
 • 1. Η διάκριση των δικαστηρίων σε τακτικά και ειδικά γενικά291
 • 2. Τα τακτικά δικαστήρια292
 • 3. Τα ειδικά δικαστήρια295
 • α) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο295
 • β) Το Συμβούλιο της Επικρατείας296
 • γ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο298
 • δ) Το Υπουργοδικείο302
 • ε) Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας302
 • στ) Το Μισθοδικείο304
 • ζ) Τα δικαστήρια ανηλίκων309
 • η) Τα διαρκή στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία309
 • ΙΙΙ. Εξαιρετικά και έκτακτα δικαστήρια310
 • 1. Τα εξαιρετικά δικαστήρια310
 • 2. Τα έκτακτα δικαστήρια311
 • § 46. - Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ314
 • Ι. Η δικαστική ανεξαρτησία γενικά314
 • ΙΙ. Η λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών315
 • ΙΙΙ. Η προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών319
 • 1. Ο διορισμός των δικαστικών λειτουργών319
 • 2. Η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών`322
 • 3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών325
 • 4. Η διαπίστωση της ευθύνης των δικαστικών λειτουργών334
 • 5. Τα ασυμβίβαστα με το δικαστικό λειτούργημα έργα336
 • 6. Η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών340
 • § 47. - ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 345
 • Ι. Η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων345
 • ΙΙ. Οι αρχές του αιτιολογημένου και της απαγγελίας των δικαστικών αποφάσεων σε δημόσια συνεδρίαση348
 • ΙΙΙ. Ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων349
 • 1. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων γενικά349
 • 2. Η συνταγματική καθιέρωση του ελέγχου354
 • α) Στην αλλοδαπή354
 • β) Στην Ελλάδα356
 • 3. Τα όργανα άσκησης του ελέγχου358
 • 4. Το αντικείμενο του ελέγχου360
 • 5. Το κριτήριο του ελέγχου362
 • 6. Η έκταση του ελέγχου365
 • α) Η έκταση του ελέγχου γενικά365
 • β) Ο έλεγχος της ουσιαστικής συνταγματικότητας367
 • γ) Ο έλεγχος της τυπικής συνταγματικότητας368
 • 7. Οι συνέπειες του αντισυνταγματικού νόμου371
 • α) Το ανίσχυρο του αντισυνταγματικού νόμου371
 • β) Η μερική αντισυνταγματικότητα του νόμου373
 • γ) Η αντίθεση του νόμου με την αρχή της ισότητας376
 • αα) Η προσβολή της αρχής με την αυθαίρετη επιβολή υποχρέωσης376
 • ββ) Η προσβολή της αρχής με την αυθαίρετη καθιέρωση εξαίρεσης από ευμενή ρύθμιση377
 • § 48. - Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ384
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ389
 • ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ389
 • § 49. - ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ389
 • § 50. - Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ397
 • Ι. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου397
 • 1. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου γενικά397
 • 2. Η κλήρωση των μελών του Δικαστηρίου397
 • 3. Η αναπλήρωση των μελών του Δικαστηρίου398
 • 4. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου399
 • 5. Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου400
 • α) Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου γενικά400
 • β) Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου κατά την καταμέτρηση και τον έλεγχο των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης από δικαστικούς λειτουργούς401
 • 6. Η γραμματεία του Δικαστηρίου402
 • 7. Η υποχρέωση της ταυτόχρονης άσκησης και των κύριων καθηκόντων των μελών του Δικαστηρίου403
 • ΙΙ. Η εξαίρεση των μελών του Δικαστηρίου403
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση του θέματος403
 • 2. Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου404
 • α) Το επιτρεπτό της κρίσης των αιτήσεων με την παρούσα σύνθεση του Δικαστηρίου406
 • β) Η έκταση της αποχής του υπό εξαίρεση μέλους από την άσκηση των καθηκόντων του407
 • γ) Η διαδικασία συζήτησης της αίτησης εξαιρέσεως408
 • δ) Η βασιμότητα του λόγου της εξαίρεσης και η συμφωνία του άρθρου 53 § 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων408
 • §51. - Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤOY ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ411
 • Ι. Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου γενικά411
 • 1. Ο συνταγματικός καθορισμός της δικαιοδοσίας411
 • 2. Ο περιοριστικός χαρακτήρας του συνταγματικού καθορισμού της δικαιοδοσίας412
 • ΙΙ. Οι επιμέρους διαφορές416
 • 1. Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών416
 • α) Η εκδίκαση ενστάσεων που αναφέρονται σ’ εκλογικές παραβάσεις416
 • β) Η εκδίκαση ενστάσεων που αναφέρονται σ’ έλλειψη προσόντων419
 • 2 Ο έλεγχος του κύρους του δημοψηφίσματος420
 • 3. Η κρίση για την έκπτωση βουλευτών422
 • 4. Η άρση των συγκρούσεων422
 • 5. Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου423
 • α) Η ύπαρξη αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια διάταξης τυπικού νόμου424
 • β) Η ταυτότητα της κρινόμενης διάταξης τυπικού νόμου429
 • γ) Η έκδοση αντίθετων αποφάσεων δύο Ανώτατων Δικαστηρίων429
 • 6. Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων433
 • § 52. - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ435
 • Ι. Η νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά435
 • ΙΙ. Οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις435
 • 1. Η γένεση της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου435
 • 2. Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου436
 • α) Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά436
 • β) Η προδικασία ενώπιον του εισηγητή της υπόθεσης437
 • γ) Η έκθεση του εισηγητή437
 • 3. Η διαδικασία στο ακροατήριο437
 • α) Η συζήτηση στο ακροατήριο γενικά437
 • β) Η παρέμβαση439
 • γ) Η απόδειξη440
 • 4. Η περάτωση της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου441
 • α) Η αρχή της αυτεπάγγελτης συνέχισης και περάτωσης της δίκης ανεξάρτητα από τη θέληση των διαδίκων441
 • β) Ο θάνατος των διαδίκων ως λόγος κατάργησης ή διακοπής της δίκης442
 • γ) Η παραίτηση και η έκπτωση του καθ’ ου η αίτηση βουλευτή ως λόγοι κατάργησης της δίκης443
 • δ) Η κατάργηση της δίκης εξαιτίας της έκλειψης του αντικειμένου της444
 • 5. Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου445
 • α) Η έκδοση της απόφασης445
 • β) Η διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης445
 • γ) Το αμετάκλητο της απόφασης446
 • δ) Το δεδικασμένο της απόφασης446
 • ε) Η αρχή της μη αναδρομικότητας της απόφασης447
 • ΙΙΙ. Οι ειδικές διαδικαστικές διατάξεις448
 • Α) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών448
 • ΑΑ. Η άσκηση και οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της ένστασης κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής448
 • 1. Η άσκηση της ένστασης448
 • 2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης (ένστασης)449
 • α) Η εγκυρότητα του δικογράφου της αίτησης 449
 • β) Η νομιμοποίηση του αιτούντος449
 • γ) Η νομότυπη υποβολή της αίτησης450
 • δ) Η εμπρόθεσμη άσκηση της αίτησης451
 • ΒΒ. Η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου452
 • 1. Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου452
 • 2. Η διαδικασία στο ακροατήριο454
 • α) Οι διάδικοι454
 • β) Η έκταση της εξουσίας του Δικαστηρίου455
 • 3. Το περιεχόμενο της απόφασης του Δικαστηρίου στην περίπτωση παραδοχής της αίτησης456
 • α) Το περιεχόμενο της απόφασης γενικά456
 • β) Η ακύρωση της εκλογής456
 • γ) Η μεταρρύθμιση του εκλογικού αποτελέσματος457
 • 1. Η άσκηση της ένστασης459
 • 2. Οι λόγοι της ένστασης459
 • 3. Οι διάδικοι460
 • 4. Η προθεσμία συζήτησης της ένστασης και έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου460
 • 5. Το περιεχόμενο και το δεδικασμένο της απόφασης του Δικαστηρίου460
 • Β) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του δημοψηφίσματος459
 • Γ) Η κρίση για την έκπτωση βουλευτών και ο δημιουργικός χαρακτήρας της απόφασης του Δικαστηρίου461
 • 1. Η διαδικασία της κρίσης για την έκπτωση βουλευτών461
 • 2. Ο δημιουργικός χαρακτήρας της απόφασης για τη διαπίστωση της έκπτωσης461
 • Δ) Η άρση των συγκρούσεων464
 • 1. Η άρση των συγκρούσεων γενικά464
 • 2. Η άρση των καταφατικών συγκρούσεων465
 • 3. Η άρση των αποφατικών συγκρούσεων466
 • Ε) Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου468
 • 1. Η κίνηση της διαδικασίας468
 • 2. Οι διάδικοι470
 • 3. Η προδικασία475
 • 4. Ο χρόνος έναρξης της ισχύος της απόφασης του Δικαστηρίου475
 • 5. Οι συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου479
 • α) Το δεδικασμένο της απόφασης480
 • β) Η συνέπεια της παράβασης της απόφασης του Δικαστηρίου από μεταγενέστερες δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις 480
 • γ) Η συνέπεια της αντίθεσης προγενέστερων δικαστικών αποφάσεων με την απόφαση του Δικαστηρίου480
 • δ) Οι συνέπειες της αναδρομικής κήρυξης της αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου481
 • ΣΤ) Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων482
 • 1. Η κίνηση της διαδικασίας482
 • 2. Οι διάδικοι484
 • 3. Οι συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου485
 • Αλφαβητικό ευρετήριο καθ’ ύλην487
 • 0
 • 0