Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-613-7
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Κ. Παπαδημητρίου

Στο παρόν έργο αναλύονται με τρόπο περιεκτικό και ταυτοχρόνως πλήρη όλα τα ζητήματα που άπτονται του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, το έργο διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες: συνδικαλιστική ελευθερία και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δίκαιο της απεργίας. Στην πρώτη ενότητα, αρχικά, παρουσιάζεται σφαιρικά η συνδικαλιστική ελευθερία ως θεμελιώδες δικαίωμα και στη συνέχεια, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως ενδεικτικά η δομή, ο σκοπός, η ίδρυση και η διάλυσή τους κ.ο.κ. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται το δίκαιο των ΣΣΕ με αναφορά σε θέματα όπως τα διάφορα είδη, το πεδίο εφαρμογής, η διάρκεια και το χρονικό πεδίο ισχύος τους κ.λπ. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα εξετάζεται το δικαίωμα της απεργίας και πιο συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον σκοπό και τα αιτήματά, τους φορείς, τις μορφές, τους περιορισμούς και τη νομιμότητά της.

Η παρούσα έκδοση, ούσα πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές, αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται, θεωρητικά ή και πρακτικά, με το συλλογικό εργατικό δίκαιο.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Η συνδικαλιστική ελευθερία1
 • § 1. Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ1
 • 1. Η ιστορική εξέλιξη1
 • 2. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας στο διεθνή χώρο2
 • 3. Η έννοια της συνδικαλιστικής ελευθερίας2
 • Α) Η θετική συνδικαλιστική ελευθερία3
 • Β) Η αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία3
 • Γ) Η συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία4
 • 4. Η σχέση της συνδικαλιστικής ελευθερίας με άλλες ατομικές ελευθερίες5
 • Α) Συνδικαλιστική ελευθερία/ απεργία και συλλογική αυτονομία5
 • Β) Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι6
 • 5. Οι φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας6
 • 6. Οι περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας7
 • Α) Η νομοθετική αναγνώριση δικαιωμάτων σε ορισμένες (αντιπροσωπευτικές) οργανώσεις8
 • Β) Η επιβολή κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας9
 • 7. Οι περιορισμοί άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων10
 • § 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ11
 • 1. Η έννοια της συνδικαλιστικής οργάνωσης11
 • 2. Η νομοθετική κατοχύρωση12
 • Α) Τα γενικά χαρακτηριστικά του ν. 1264/198212
 • Β) Το πεδίο εφαρμογής12
 • 3. Η δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων13
 • Α) Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις14
 • α) Τα σωματεία14
 • β) Τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων15
 • γ) Οι ενώσεις προσώπων15
 • Β) Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις17
 • α) Οι Ομοσπονδίες17
 • β) Τα Εργατικά Κέντρα17
 • Γ) Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις18
 • Δ) Οι διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις18
 • § 3. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ19
 • 1. Η ίδρυση της οργάνωσης20
 • Α) Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό20
 • Β) Η διαδικασία δικαστικού ελέγχου20
 • Γ) Η καταχώρηση στα ειδικά βιβλία21
 • 2. Η διάλυση συνδικαλιστικής οργανώσεως22
 • § 4. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ24
 • 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων24
 • 2. Η εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών26
 • 3. Η ανάπτυξη κερδοσκοπικής δραστηριότητας29
 • 4. Η οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων30
 • Α) Οι πηγές χρηματοδότησης30
 • Β) Η χρηματική ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων31
 • Γ) Η είσπραξη εισφορών στην επιχείρηση33
 • Δ) Η παρακράτηση εισφορών35
 • Ε) Το ακατάσχετο της συνδικαλιστικής περιουσίας36
 • § 5. ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ36
 • 1. Το δικαίωμα του εργαζομένου να εγγραφεί ως μέλος37
 • Α) Η συνταγματικότητα του μέτρου39
 • Β) Η διαδικασία υποβολής αίτησης40
 • 2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής εργαζομένων ως μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης41
 • Α) Η πολλαπλή συμμετοχή σε οργανώσεις42
 • Β) Η ιδιότητα του εργαζομένου43
 • 3. Η διαγραφή μέλους συνδικαλιστικής οργανώσεως44
 • § 6. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ45
 • 1. Τα όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης45
 • Α) Η Γενική Συνέλευση45
 • α) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης45
 • β) Η ψηφοφορία48
 • γ) Η ακυρότητα των αποφάσεων της ΓΣ49
 • Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο55
 • α) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου57
 • β) Η προσβολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου57
 • γ) Ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου58
 • δ) Το εκλογικό σύστημα59
 • ε) Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης60
 • Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή63
 • Δ) Οι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις63
 • 2. Τα βιβλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων65
 • § 7. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ65
 • 1. Η προστασία της συνδικαλιστικής δράσης66
 • 2. Η προστασία από την απόλυση69
 • Α) Η απαγόρευση καταγγελίας για συνδικαλιστικούς λόγους69
 • Β) Η ειδική προστασία70
 • α) Η απαγόρευση καταγγελίας συνδικαλιστικών στελεχών71
 • Ι. Τα προστατευόμενα πρόσωπα71
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της προστασίας72
 • ΙΙΙ. Η διάρκεια της προστασίας73
 • IV. Οι λόγοι της καταγγελίας74
 • V. Η νομολογιακή επέκταση της δυνατότητας καταγγελίας75
 • β) Η προστασία από τη μετάθεση77
 • γ) Η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών77
 • § 8. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ79
 • 1. Η διατήρηση πινάκων ανακοινώσεων80
 • 2. Η παραχώρηση χώρου για Γενική Συνέλευση81
 • 3. Η υποχρέωση για διάλογο83
 • 4. Η παραχώρηση χώρου για γραφείο84
 • 5. Η διανομή ανακοινώσεων85
 • 6. Η παρουσία κατά τις επιθεωρήσεις86
 • 7. Επίλυση διαφορών87
 • 8. Συνδικαλιστικές άδειες87
 • 9. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ93
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας93
 • § 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ93
 • 1. Η έννοια της συλλογικής αυτονομίας93
 • 2. Η διεθνής αναγνώριση της συλλογικής αυτονομίας95
 • 3. Η ιστορική εξέλιξη της συλλογικής αυτονομίας95
 • 4. Η παρέμβαση του νομοθέτη - Η διαιτησία97
 • § 2. Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ100
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας102
 • 2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ν. 1876/1990102
 • § 3. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ104
 • § 4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ105
 • 1. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας106
 • 2. Ζητήματα που αφορούν την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων108
 • 3. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης108
 • 4. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής110
 • 5. Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας112
 • 6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών113
 • 7. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας113
 • 8. Η ρήτρα ειρήνης114
 • 9. Λοιπά ζητήματα115
 • § 5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ115
 • 1. Το δικαίωμα και η υποχρέωση για διαπραγμάτευση σύμ­φωνα με το ν. 1876/1990116
 • Α) Ο σκοπός της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση116
 • Β) Τα υποκείμενο του δικαιώματος και της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση117
 • Γ) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης117
 • Δ) Το περιεχόμενο της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση118
 • Ε) Οι εγγυήσεις για το σεβασμό της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση119
 • ΣΤ) Η απεργία κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας120
 • Ζ) Η παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις120
 • Η) Η συμβατική ρύθμιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης121
 • 2. Η υποχρέωση για πληροφόρηση121
 • Α) Το περιεχόμενο της πληροφόρησης121
 • Β) Το επιχειρηματικό απόρρητο και η υποχρέωση εχεμύθειας των εκπροσώπων των εργαζομένων122
 • § 6. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ123
 • 1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας123
 • 2. Αδυναμία συνάψεως συλλογικής σύμβασης εργασίας126
 • 3. Τα είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους126
 • Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις127
 • Β) Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις129
 • Γ) Οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις131
 • Δ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις132
 • Ε) Συλλογική σύμβαση ομίλου135
 • 4. Η αντιπροσωπευτικότητα136
 • 5. Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας140
 • § 7. H ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ141
 • 1. Το επαγγελματικό και τοπικό πεδίο ισχύος142
 • 2. Το προσωπικό πεδίο ισχύος142
 • Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις143
 • Β) Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις144
 • Γ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις146
 • Δ) Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής146
 • α) Συνυπογραφή της συλλογικής σύμβασης146
 • β) Προσχώρηση146
 • Ε) Η επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας148
 • α) Οι προϋποθέσεις της επέκτασης148
 • β) Οι συνέπειες της επέκτασης150
 • ΣΤ) Η παραπομπή συλλογικής σύμβασης εργασίας σε άλλη συλλογική σύμβαση152
 • Ζ) Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης σε περίπτωση μεταβίβασης152
 • § 8. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ153
 • 1. Η χρονική διάρκεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας153
 • 2. Το χρονικό πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης154
 • Α) Η έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης154
 • Β) Η λύση της συλλογικής σύμβασης εργασίας - Η καταγγελία156
 • Γ) Η παράταση της αναγκαστικής ισχύος των συλλογικών συμβάσεων157
 • Δ) Η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας159
 • § 9. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ162
 • 1. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και ατομικών συμβάσεων162
 • 2. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και νόμου166
 • 3. Η συρροή συλλογικών συμβάσεων εργασίας167
 • Α) Ο κανόνας: η αρχή της εύνοιας168
 • Β) Η εξαίρεση171
 • 4. Η διαδοχή συλλογικών συμβάσεων εργασίας173
 • § 10. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ174
 • § 11. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ175
 • § 12. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ176
 • 1. Η συμφιλίωση177
 • Α) Η θέση της συμφιλίωσης στο σύστημα επίλυσης των συλλογι­κών διαφορών εργασίας178
 • Β) Η διαδικασία της συμφιλίωσης178
 • 2. Η μεσολάβηση179
 • Α) Η συμβατική ρύθμιση των όρων και της διαδικασίας επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας179
 • Β) Η σπουδαιότητα της μεσολάβησης ως θεσμού επίλυσης συλλο­γικών διαφορών εργασίας181
 • Γ) Η προσφυγή στη μεσολάβηση182
 • α) Οι δικαιούμενοι να κινήσουν τη διαδικασία της μεσολάβησης182
 • β) Η υποβολή της αίτησης για μεσολάβηση και τα αναγκαία στοιχεία της182
 • Δ) Η επιλογή του μεσολαβητή183
 • Ε) Η διαδικασία της μεσολάβησης184
 • α) Ο σχετικά ελαστικός χαρακτήρας της μεσολάβησης184
 • β) Η συλλογή των αναγκαίων για τη μεσολάβηση στοιχείων και η διεξαγωγή συζητήσεων185
 • ΣΤ) Η υποβολή πρότασης από το μεσολαβητή187
 • α) Ο χρόνος της υποβολής της πρότασης του μεσολαβητή187
 • β) Ο τύπος της πρότασης του μεσολαβητή και τα κριτήριά της188
 • γ) Η αιτιολόγηση της πρότασης του μεσολαβητή188
 • Ζ) Η αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή189
 • 3. Η διαιτησία190
 • Α) Η προσφυγή στη διαιτησία190
 • α) Η συμβατική προσφυγή στη διαιτησία191
 • β) Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία191
 • Ι. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και το Σύνταγμα192
 • ΙΙ. Η αρχική τάση της νομολογίας192
 • ΙΙΙ. Η με αριθμό 2307/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας193
 • B) Η διαδικασία της διαιτησίας196
 • α) Το όργανο της διαιτησίας196
 • β) Η άσκηση της απεργίας κατά την διάρκεια της διαιτησίας196
 • Γ) Η επιλογή του διαιτητή197
 • Δ) Η διαιτητική απόφαση197
 • α) Η εξομοίωση της διαιτητικής απόφασης με συλλογική σύμβαση εργασίας198
 • β) Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διαιτητικής απόφασης - Η αναδρομική εφαρμογή της198
 • γ) Η αιτιολογία και το περιεχόμενο της διαιτητικής αποφάσεως199
 • Ε) Η έφεση κατά της απόφασης διαιτησίας200
 • ΣΤ) Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων201
 • 4. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας203
 • Α) Ο σκοπός και η σύνθεση του Οργανισμού203
 • Β) Τα ειδικά σώματα μεσολαβητών και διαιτητών204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ207
 • Aπεργία207
 • § 1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ207
 • § 2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ208
 • § 3. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ208
 • 1. Η συνταγματική αναγνώριση208
 • 2. Η διεθνής αναγνώριση209
 • 3. Η νομοθετική αναγνώριση209
 • § 4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ210
 • § 5. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ211
 • § 6. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ211
 • § 7. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ212
 • 1. Η εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων212
 • 2. Η εκδήλωση αλληλεγγύης213
 • 3. Οι νομικές διαφορές214
 • 4. Η επιχειρηματική πολιτική216
 • 5. Αιτήματα ρυθμίσιμα με συλλογική σύμβαση217
 • 6. Η σύμμειξη νόμιμων και παράνομων αιτημάτων218
 • § 8. ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ218
 • 1. Καθολική ή μερική απεργία218
 • 2. Η πολιτική απεργία219
 • 3. Συνδικαλιστική και αδέσποτη απεργία220
 • 4. Στάσεις εργασίας - διαλείπουσα απεργία221
 • 5. Διεκδικητική απεργία - προειδοποιητική απεργία - απεργία διαμαρτυρίας221
 • 6. Λευκή απεργία - απεργία ζήλου - μποϋκοτάζ - σαμποτάζ222
 • 7. Απεργία αλληλεγγύης224
 • § 9. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ225
 • 1. Οι περιορισμοί σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων225
 • 2. Η αναστολή του δικαιώματος απεργίας226
 • 3. Η επιστράτευση απεργών226
 • § 10. Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ227
 • 1. Η κήρυξη της απεργίας228
 • Α) Η λήψη απόφασης για την απεργία228
 • Β) Η αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας229
 • Γ) Το όργανο κήρυξης της απεργίας231
 • 2. Η προειδοποίηση του εργοδότη και η γνωστοποίηση των αιτημάτων235
 • Α) Η προειδοποίηση του εργοδότη235
 • Β) Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας237
 • α) Η υποχρέωση γνωστοποίησης των αιτημάτων237
 • β) Η υποχρέωση για διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου238
 • 3. Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό εξυπηρέτησης στοιχειωδών αναγκών240
 • Α) Το προσωπικό ασφαλείας241
 • Β) Το προσωπικό για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου242
 • Γ) Ο καθορισμός του προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου243
 • Δ) Η διάθεση του προσωπικού245
 • 4. Η παραβίαση της υποχρέωσης ειρήνης246
 • § 11. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ247
 • 1. Η απαγόρευση πρόσληψης απεργοσπαστών248
 • 2. Η απαγόρευση κηρύξεως ανταπεργίας250
 • § 12. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΊΑ251
 • 1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος252
 • Α) Τα αιτήματα της απεργίας254
 • Β) Η ζημία της εργοδότριας εταιρείας255
 • Γ) Ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος απεργίας256
 • Δ) Η παραβίαση της αρχής της απεργίας ως εσχάτου μέσου257
 • § 13. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ259
 • 1. Οι συνέπειες συμμετοχής σε νόμιμη απεργία259
 • 2. Οι συνέπειες συμμετοχής σε παράνομη απεργία261
 • 3. Το «τεκμήριο νομιμότητας» της απεργίας263
 • 4. Η ευθύνη προς αποζημίωση264
 • 5. Οι συνέπειες της απεργίας στους μη απεργούς μισθωτούς265
 • § 14. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ266
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο269
 • 0
 • 0