Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-612-0
Σελίδες: 1160
Συγγραφέας: Π. Λαζαράτος

 Στην νέα, πλήρως αναθεωρημένη και επαυξημένη τρίτη έκδοση του επιβλητικού έργου του, «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο», ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα οριστικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διαδικασιών και των κανόνων συμμορφώσεως και αποδείξεως αναλύονται  θεωρητικώς και νομολογιακώς σε κάθε λεπτομέρειά τους.

Στην νέα έκδοση έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων, υπόψη όλες οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, συμπεριλαμβανομένης και της υπό ψήφιση νέας Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των αποφάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Ν 4412/2016.

Το έργο προορίζεται να συμβάλει ταυτοχρόνως και πρωτοτύπως σε τετραπλή στόχευση: α) Στην συνολική ενδελεχή θεωρητική ανάλυση της ύλης του διοικητικού δικονομικού δικαίου, εις τρόπον ώστε να προάγεται ο σχετικός επιστημονικός κλάδος. β) Στην αναγκαία για την πράξη κατ’ άρθρον ερμηνεία των επιμέρους δικονομικών νομοθεσιών. γ) Στην προετοιμασία των υποψηφίων διοικητικών δικαστών. δ) Στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της χώρας.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Έννοια, συνταγματικά θεμέλια και ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δικαιοδοσίας1
 • Ι. Η διοικητική δικαιοσύνη ως μορφή ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως1
 • ΙΙ. Οι τέσσερις μορφές ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως1
 • ΙΙΙ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος2
 • IV. Ο διοικητικός αυτοέλεγχος2
 • V. Ο έλεγχος του Συνηγόρου του Πολίτη2
 • VI. Ο δικαστικός έλεγχος από τη διοικητική δικαιοσύνη - Οι όροι «διοικητική δικαιοσύνη» και «διοικητική δικαιοδοσία»4
 • 1. Ο δικαστικός έλεγχος ως νομικός έλεγχος4
 • 2. Περί του όρου «διοικητική δικαιοσύνη»4
 • 3. Περί του όρου «διοικητική δικαιοδοσία»5
 • VII. Δικαιοδοτική λειτουργία ελεγκτική της διοικήσεως εκτός της ελληνικής εννόμου τάξεως7
 • VIIΙ. Συνταγματικά θεμέλια της διοικητικής δικαιοδοσίας7
 • 1. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 § 1 Συντ.8
 • (α) Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας ως θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα8
 • (β) Το δικαίωμα σε πλήρη και αποτελεσματική προστασία8
 • (γ) Τα όργανα της δικαστικής προστασίας9
 • (δ) Φορείς και περιορισμοί του δικαιώματος10
 • 2. Το σύστημα των άρθρων 93-95 Συντ.10
 • (α) Το άρθρο 93 § 1 Συντ.10
 • (β) Το άρθρο 94 § 1 Συντ.10
 • (γ) Η διασταύρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 § 3 Συντ.12
 • (δ) Το άρθρο 95 § 1 Συντ.13
 • (ε) Το άρθρο 95 § 3 Συντ.14
 • ΙΧ. Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δικαιοσύνης15
 • 1. Η περίοδος 1833-183815
 • 2. Η περίοδος 1838-184416
 • 3. Η περίοδος 1844-186416
 • 4. Η περίοδος 1864-191117
 • 5. Η περίοδος 1911-192717
 • 6. Η περίοδος 1927-195217
 • 7. Η περίοδος 1952-197518
 • 8. Η περίοδος από το 1975 ως σήμερα18
 • (α) Η μεταφορά των διαφορών ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια18
 • (β) Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999)19
 • (γ) Η συνταγματική αναθεώρηση του 200120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ21
 • Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο21
 • Ι. Ορισμός21
 • ΙΙ. Δικονομικό και ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο21
 • ΙΙΙ. Νομοθετικά και νομοτεχνικά προβλήματα22
 • 1. Οι δύο δικονομίες για τις ακυρωτικές διαφορές και τις διαφορές ουσίας22
 • 2. Η δυσκολία διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως23
 • 3. Τα προβλήματα των παραπομπών24
 • IV. Πηγές του διοικητικού δικονομικού δικαίου25
 • 1. Το Σύνταγμα25
 • 2. Ο νόμος25
 • 3. Το προεδρικό διάταγμα25
 • 4. Το έθιμο25
 • 5. Γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου26
 • 6. Το Δίκαιο της Ενώσεως26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ30
 • Η διοικητική διαφορά: Έννοια και διακρίσεις30
 • Ι. Εννοιολογικές προσεγγίσεις: Διαφορά και διοικητική διαφορά30
 • ΙΙ. Οριακές περιπτώσεις ιδιωτικών ή διοικητικών διαφορών32
 • ΙΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις επί της διακρίσεως ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών37
 • IV. Εξαιρετικές περιπτώσεις διοικητικής διαφοράς επί διαταράξεως της εννόμου σχέσεως διοικητικού δικαίου εκ μέρους του ιδιώτη σε συμβατικές σχέσεις38
 • 1. Η ΣτΕ 1622/2003 (Στ΄ Τμήμα)38
 • 2. Η ΣτΕ 1528/2004 (Στ΄ Τμήμα)39
 • 3. Η ΣτΕ 2087/2005 (Στ΄ Τμήμα)39
 • 4. Οι ανάλογες αποφάσεις του Αρείου Πάγου39
 • 5. Οι ανωτέρω περιπτώσεις ως εξαιρέσεις του κανόνα39
 • V. Οι ανακοπές του Δημοσίου κατά ιδιώτη40
 • 1. Οι συνήθεις περιπτώσεις40
 • 2. Ανακοπή του Δημοσίου κατά διαταγής πληρωμής σε βάρος του.41
 • VΙ. Η διάκριση μεταξύ διαφορών ουσίας και ακυρώσεως41
 • 1. Η ερμηνεία του άρθρου 94 § 1 Συντ. από το ΑΕΔ41
 • (α) Διαφορές που δεν πηγάζουν από διοικητική πράξη41
 • (β) Διαφορές από διοικητική πράξη42
 • 2. Προς αναζήτηση ενός ουσιαστικού-λειτουργικού κριτηρίου διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως42
 • (α) Τα χαρακτηριστικά των διαφορών ουσίας δεν είναι κριτήρια διαχωρισμού τους από τις διαφορές ακυρώσεως42
 • (β) Προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος43
 • (γ) Πράξεις διακριτικής ευχέρειας και διαφορές ουσίας44
 • (δ) Χρηματικές διαφορές - Πρόστιμα44
 • (ε) Μία πρόταση νέων κριτηρίων από το ΣτΕ45
 • 3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα46
 • VII. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαφορών ουσίας46
 • 1. Φορολογικές διαφορές46
 • 2. Διαφορές του άρθρου 7 ν. 702/197747
 • 3. Διαφορές του άρθρου 1 § 2 ν. 1406/198348
 • 4. Διαφορές του άρθρου 1 § 3 ν. 1406/1983 (ν. 2721/1999)50
 • 5. Διαφορές του άρθρου 1 § 4 ν. 1406/1983 (ν. 3659/2008)51
 • 6. Διαφορές από πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 66 ν. 4055/2012)52
 • 7. Ουσιαστικοποίηση των διαφορών ανεξάρτητα από την προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος52
 • 8. Άλλες διαφορές ουσίας53
 • VIIΙ. Ακυρωτικές διαφορές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια54
 • 1. Υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου54
 • (α) Διαφορές του άρθρου 1 § 1 ν. 702/197754
 • (β) Διαφορές από αποφάσεις της ΡΑΕ (άρθρο 5§ 6 ν.2773/1999, άρθρο 33 ν.4001/2011)54
 • (γ) Διαφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 25 περ. β΄ ν. 3371/2005)55
 • (δ) Διαφορές από αποσπαστές διοικητικές πράξεις στην προδικασία συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 47 § 4 ν. 3900/2010)55
 • (ε) Διαφορές ιθαγένειας και αναγνωρίσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγα του άρθρου 15 § 3 ν. 3068/200255
 • (στ) Διαφορές του άρθρου 114 §§ 3, 5 ν. 1892/1990 - Πρωτόκολλα κατεδαφίσεως και αποζημιώσεως σε δασικές εκτάσεις56
 • 2. Ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου57
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • Οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων και βασικές αρχές της διοικητικής δίκης59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ59
 • Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια59
 • Ι. Σύνταγμα και ειδική νομοθεσία59
 • ΙΙ. Οι βαθμοί δικαιοδοσίας59
 • ΙΙΙ. Οι διοικητικοί δικαστές60
 • IV. Η Γενική Επιτροπεία (επί) της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων61
 • V. Αρμοδιότητες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων61
 • 1. Τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα61
 • 2. Αρμοδιότητες του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου62
 • 3. Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου62
 • 4. Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου62
 • 5. Αρμοδιότητα κατά τόπο63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ64
 • Το Συμβούλιο της Επικρατείας64
 • Ι. Ιστορικά στοιχεία64
 • ΙΙ. Συνταγματική ρύθμιση65
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση65
 • IV. Συγκρότηση - Οργάνωση - Αρμοδιότητα66
 • 1. Η ρύθμιση66
 • 2. Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας: Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι - Σύμβουλοι της Επικρατείας66
 • 3. Πάρεδροι και Εισηγητές66
 • 4. Κατανομή σε Ολομέλεια και Τμήματα67
 • 5. Η Ολομέλεια: Σύνθεση - Αρμοδιότητες67
 • (α) Σύνθεση της Ολομελείας (άρθρο 8 π.δ. 18/1989)67
 • (β) Αρμοδιότητες της Ολομελείας (άρθρα 100 § 5 Συντ. - 14 π.δ. 18/1989)67
 • 6. Τα Τμήματα: Συγκρότηση - Σύνθεση - Αρμοδιότητες68
 • (α) Κατανομή υποθέσεων του ΣτΕ σε Τμήματα68
 • (β) Συγκρότηση Τμημάτων69
 • (γ) Σύνθεση Τμημάτων (άρθρο 10 π.δ. 18/1989)69
 • (δ) Τμήματα Διακοπών (άρθρα 11 π.δ. 18/1989 - 7 ΕσΚανΣτΕ)70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ71
 • Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο71
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση71
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες του ΑΕΔ71
 • ΙΙΙ. Συγκρότηση του ΑΕΔ72
 • IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του ΑΕΔ72
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ73
 • Το Ελεγκτικό Συνέδριο73
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση73
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες73
 • ΙΙΙ. Δικαιοδοσία74
 • IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του ΕΣ74
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ77
 • Γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και βασικοί δικονομικοί κανόνες77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ77
 • Οι γενικοί δικονομικοί κανόνες του π.δ. 18/198977
 • Ι. Περιεχόμενο του δικογράφου - Υπογραφή77
 • ΙΙ. Ο αντίκλητος στη διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ80
 • 1. Προσδιορισμός του προσώπου80
 • 2. Τρόπος διορισμού81
 • 3. Σκοπός του διορισμού αντικλήτου - Κοινοποιήσεις προς αυτόν81
 • 4. Μεταβολές της διευθύνσεως του ασκούντος ένδικο μέσο ή του αντικλήτου του81
 • ΙΙΙ. Τρόπος ασκήσεως του ενδίκου μέσου82
 • 1. Η κατάθεση στο ΣτΕ82
 • 2. Η άσκηση της εφέσεως83
 • 3. Η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως83
 • 4. Η κατάθεση σε δημόσια αρχή84
 • (α) Τρόπος καταθέσεως84
 • (β) Στοιχεία της πράξεως καταθέσεως85
 • (γ) Η πράξη καταθέσεως με ιδιαίτερο έγγραφο κατ’ άρθρο 19 § 7 π.δ. 18/198985
 • (δ) Συνέπειες παρατυπιών κατά τη σύνταξη της πράξεως καταθέσεως στη δημόσια αρχή87
 • 5. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (άρθρο 42 § 1 ν. 4055/2012)89
 • IV. Ο ορισμός εισηγητή και δικασίμου89
 • V. Οι κοινοποιήσεις του δικογράφου και της πράξεως90
 • 1. Κοινοποιούμενα έγγραφα και προθεσμία κοινοποιήσεως90
 • 2. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η κοινοποίηση90
 • (α) Επί αιτήσεως ακυρώσεως90
 • (αα) Η ρύθμιση του θετικού δικαίου90
 • (ββ) Το πρόβλημα της επιδόσεως προς τον αιτούντα93
 • (γγ) Επί υπαλληλικής προσφυγής94
 • (β) Επί αιτήσεως αναιρέσεως94
 • (γ) Η κοινοποίηση σε περίπτωση νέας ή περαιτέρω συζητήσεως της υποθέσεως95
 • (δ) Μη εφαρμογή του άρθρου 19 § 29 ν. 2386/199696
 • 3. Νομολογία σχετικά με το άρθρο 21 π.δ. 18/198996
 • 4. Θεραπεία της ελλείψεως κοινοποιήσεως κατ’ άρθρο 21 § 6 π.δ. 18/198997
 • 5. Τρόπος διενέργειας των κοινοποιήσεων από τη Γραμματεία του ΣτΕ98
 • 6. Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφου (άρθρο 42 § 2 ν. 4055/2012)98
 • VI. Τα καθήκοντα του Εισηγητή του ΣτΕ99
 • 1. Η σύνταξη της Εισηγήσεως99
 • (α) Η κυρίως Εισήγηση99
 • (β) Η προεισήγηση (άρθρο 16 ΕσΚανΣτΕ)101
 • 2. Προθεσμία καταθέσεως της Εισηγήσεως101
 • 3. Συνέπειες της εκπροθέσμου καταθέσεως της Εισηγήσεως102
 • (α) Οι παλαιότερες αντιφατικές ρυθμίσεις102
 • (β) Η κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναβολής της υποθέσεως λόγω μη (εμπροθέσμου) καταθέσεως της Εισηγήσεως103
 • 4. Η δήλωση του Εισηγητή σχετικά με την ωριμότητα της υποθέσεως προς συζήτηση103
 • 5. Η χορήγηση της Εισηγήσεως στους διαδίκους (18 ΕσΚανΣτΕ)104
 • 6. Η χορήγηση αντιγράφων στους διαδίκους (18 ΕσΚανΣτΕ)104
 • 7. Δυνατότητες του Εισηγητή κατά τις §§ 2 και 3 του άρθρου 22 π.δ. 18/1989105
 • VII. Τα υπομνήματα των διαδίκων105
 • 1. Ορολογία105
 • 2. Το υπόμνημα του ιδιώτη διαδίκου πριν τη συζήτηση της υποθέσεως (Πρώτο υπόμνημα)106
 • 3. Τα υπομνήματα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως (Δεύτερο υπόμνημα)108
 • VIII. Η έκθεση απόψεων της Διοικήσεως109
 • 1. Η βασική υποχρέωση109
 • 2. Συνέπειες μη αποστολής των απόψεων και του φακέλου στο ΣτΕ110
 • 3. Καθυστερημένη έκθεση απόψεων - Δικονομικά ζητήματα112
 • ΙΧ. Οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως113
 • 1. Τρόπος ασκήσεως113
 • 2. Η εφαρμογή του άρθρου 21 § 6 π.δ. 18/1989 επί προσθέτων λόγων113
 • 3. Η προϊσχύσασα ρύθμιση σχετικά με το απαράδεκτο των προσθέτων λόγων επί αναβολής της υποθέσεως114
 • 4. Κοινό δικόγραφο προσθέτων λόγων επί περισσοτέρων υποθέσεων115
 • 5. Σχέση του δικογράφου των προσθέτων λόγων με το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο115
 • 6. Ratio της περί προσθέτων λόγων διατάξεως116
 • 7. Δικονομικά περαιτέρω ζητήματα116
 • Χ. Ο τρόπος παραστάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο του ΣτΕ117
 • 1. Επί υπαλληλικής προσφυγής117
 • 2. Η παράσταση της Διοικήσεως118
 • 3. Επί των λοιπών ενδίκων μέσων118
 • 4. Παράσταση των ανεξάρτητων αρχών119
 • 5. Επί μη παραστάσεως της διοικήσεως στο ακροατήριο119
 • ΧΙ. Ο αποκλεισμός της ερημοδικίας του άρθρου 28 π.δ. 18/1989119
 • ΧΙΙ. Η πληρεξουσιότητα στην ακυρωτική δίκη121
 • 1. Τρόπος παροχής της πληρεξουσιότητας121
 • (α) Επί φυσικού προσώπου αιτούντος121
 • (β) Επί νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου122
 • (γ) Εκπροσώπηση της Διοικήσεως - Άρθρο 19 § 25 ν. 2386/1996123
 • 2. Αναδρομικότητα του πληρεξουσίου κατ’ άρθρο 27 § 2 π.δ. 18/1989124
 • 3. Παροχή πληρεξουσιότητας με συνυπογραφή του δικογράφου και αποκλεισμός ερημοδικίας κατ’ άρθρο 28 π.δ. 18/1989125
 • 4. Διάρκεια ισχύος του γενικού πληρεξουσίου - Κρίσιμος χρόνος νομιμοποιήσεως - Άρθρο 27 § 6 π.δ. 18/1989126
 • 5. Πληρεξουσιότητα επί παραπομπής από αναρμόδιο δικαστήριο σε αρμόδιο κατ’ άρθρο 34 ν. 1968/1991127
 • 6. Η χορηγούμενη προθεσμία νομιμοποιήσεως128
 • 7. Οι αμφιβολίες περί τη νομιμοποίηση129
 • (α) Η ιστορία της ρυθμίσεως129
 • (β) Η νέα ρύθμιση: Συνδυασμός άρθρων 27 § 3 και 33 § 3 π.δ. 18/1989131
 • 8. Θάνατος του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου131
 • 9. Νομιμοποίηση σε αναρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ - Ανασυζήτηση της υποθέσεως131
 • ΧΙΙΙ. Η αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως (άρθρο 27 § 5 π.δ. 18/1989)132
 • 1. Η ρύθμιση και η ratio της132
 • 2. Η αίτηση επανασυζητήσεως ως ένδικο βοήθημα133
 • (α) Εφαρμογή των άρθρων 35-36 π.δ. 18/1989133
 • (β) Προθεσμία134
 • 3. Ανωτέρα βία στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του διαδίκου - Έννοια «πληρεξουσίου» στο άρθρο 27 § 5 π.δ. 18/1989134
 • 4. Παρέμβαση στην αίτηση επανασυζητήσεως135
 • 5. Περιεχόμενο της αιτήσεως και του υπομνήματος στην αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως - Έννοια ανωτέρας βίας136
 • 6. Συνταγματικότητα της ρυθμίσεως137
 • 7. Συζήτηση και απόφαση επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως138
 • (α) Αποχή του πρώτου σχηματισμού138
 • (β) Απόφαση του δεύτερου σχηματισμού επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως και της υποθέσεως138
 • XIV. Η αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως ως λόγος αίρων το παραδεκτό του ενδίκου μέσου139
 • XV. Η παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου139
 • 1. Τρόπος παραιτήσεως - Χρονικό όριο παραιτήσεως139
 • 2. Παραίτηση υπό όρους - Ανάκληση παραιτήσεως141
 • 3. Συνέπειες παραιτήσεως141
 • 4. Παραίτηση του Δημοσίου από προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιμες αιτήσεις αναιρέσεως σε φορολογικές ή δασμολογικές υποθέσεις142
 • XVI. Ο θάνατος των διαδίκων στην ακυρωτική δίκη142
 • 1. Θάνατος του αιτούντος ή διάλυση του νομικού προσώπου142
 • 2. Θάνατος του καθ’ ου η προσφυγή ή η αίτηση αναιρέσεως144
 • XVII. Κατάργηση της δίκης μετά από ανάκληση, ακύρωση και λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως145
 • 1. Το περιεχόμενο του άρθρου 32 § 1 π.δ. 18/1989145
 • 2. Περιεχόμενο και ερμηνεία του άρθρου 32 § 2 π.δ. 18/1989146
 • 3. Έννοια του ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντος147
 • 4. Τρόπος επικλήσεως του ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος150
 • 5. Η ρύθμιση του άρθρου 32 § 3 π.δ. 18/1989150
 • XVIIΙ. Η συζήτηση στο ακροατήριο152
 • 1. Οι βασικές αρχές152
 • 2. Κατά προτεραιότητα συζήτηση - Παράσταση με δήλωση153
 • 3. Πρόσκληση για διόρθωση τυπικών παραλείψεων - Αναβολή153
 • 4. Η αίτηση επιταχύνσεως του άρθρου 33Α π.δ. 18/1989153
 • 5. Η αίτηση προτιμήσεως του Υπουργού του άρθρου 62 ν. 4055/2012154
 • ΧΙΧ. Η απόφαση του ΣτΕ154
 • 1. Διάσκεψη, Ψηφοφορία154
 • 2. Περιεχόμενο, Κοινοποίηση της αποφάσεως, Πρακτικό διασκέψεως, Δημοσίευση αποφάσεως155
 • 3. Αίτηση ανακλήσεως προδικαστικής αποφάσεως155
 • ΧΧ. Τα τέλη της συζητήσεως στο ΣτΕ156
 • 1. Ο κανόνας του άρθρου 35 §§ 1, 3 π.δ. 18/1989156
 • 2. Καταβολή τελών επί παραπομπής υποθέσεως στο ΣτΕ156
 • 3. Απαλλαγή από τα τέλη157
 • 4. Συνέπειες μη καταβολής τελών κατ’ άρθρο 35 π.δ. 18/1989157
 • ΧΧΙ. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου158
 • 1. Η βασική υποχρέωση και η κύρωση επί μη καταβολής158
 • 2. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 35 § 3 εδ. β΄ και § 4 π.δ. 18/1989160
 • 3. Απαλλαγή από το παράβολο160
 • 4. Τύχη του παραβόλου μετά το τέλος της δίκης161
 • 5. Καταβολή παραβόλου όταν η δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί162
 • 6. Απαλλαγή από τα τέλη και το παράβολο λόγω ένδειας κατ’ άρθρο 37 π.δ. 18/1989 - Ευεργέτημα πενίας162
 • (α) Απαλλαγή από παράβολο και τέλη162
 • (β) Ευεργέτημα πενίας163
 • ΧΧΙΙ. Έξοδα της διαδικασίας164
 • ΧΧΙΙΙ. Δικαστική δαπάνη164
 • 1. Υπόχρεος προς καταβολή της164
 • 2. Περιεχόμενο και ύψος της δικαστικής δαπάνης164
 • 3. Οι τέσσερις βασικές αρχές της ΟλΣτΕ 11/1999 (Συμβ)165
 • XXIV. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ κατ’ άρθρο 40 π.δ. 18/1989166
 • XXV. Παραπομπή υποθέσεως από το ΣτΕ σε άλλο δικαστήριο167
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 34Α π.δ. 18/1989167
 • (α) Η εν συμβουλίω απόφαση για μέσα και βοηθήματα167
 • (β) Η απόφαση για αναρμοδίως ασκηθείσες αιτήσεις αναστολής168
 • (γ) Η συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο168
 • 2. Το πρόβλημα της παραπομπής από το ΣτΕ σε τακτικό διοικητικό δικαστήριο προ του άρθρου 34 ν. 1968/1991169
 • 3. Το περιεχόμενο του άρθρου 34 § 1 ν. 1968/1991170
 • 4. Η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 40 §§ 2, 3 ν. 1968/1991171
 • (α) Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων171
 • (β) Ερμηνεία των διατάξεων από το ΣτΕ171
 • (αα) Διορθωτική ερμηνεία ως προς το χρονικό σημείο ενάρξεως του τετραμήνου171
 • (ββ) Προσδιορισμός της έννοιας της εκκρεμούς υποθέσεως172
 • (γγ) Η κήρυξη του άρθρου 40 § 2 ν. 1968/1991 ως αντισυνταγματικού172
 • 5. Περιπτώσεις μη καταλαμβανόμενες από το άρθρο 34 § 1 ν. 1968/91173
 • 6. Σχέση των άρθρων 34 § 1 ν. 1968/1991 και 12 ΚΔΔικ174
 • 7. Παραπομπή και νομιμοποίηση - Υποχρεωτικότητα παραπομπής175
 • XXVI. Ομοδικία και συνάφεια στο ΣτΕ176
 • 1. Η παλαιότερη νομολογιακή λύση176
 • 2. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 45 § 6 π.δ. 18/1989 (άρθρο 22 § 9 ν. 3226/2004)177
 • 3. Η ερμηνεία του άρθρου 45 § 6 π.δ. 18/1989 με την ΣτΕ 4/2004 (Διοικητική Ολομέλεια)177
 • XXVII. Η πρότυπη δίκη του άρθρου 1 ν. 3900/2010179
 • XXVΙII. Κατ’ άλμα έφεση ή αναίρεση κατ’ άρθρο 2 ν. 3900/2010180
 • ΧΧΙΧ. Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο (άρθρο 34Β π.δ. 18/1989)180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ181
 • Η γενική διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας181
 • Ι. Ως προς την έννοια «γενική διαδικασία»181
 • ΙΙ. Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔικ (άρθρο 1 ΚΔΔικ)182
 • ΙΙΙ. Δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων182
 • 1. Αντικειμενικά όρια της εξουσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 2 ΚΔΔικ)182
 • 2. Έκταση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων182
 • 3. Βαθμοί δικαιοδοσίας184
 • 4. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων185
 • (α) Δέσμευση από αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων185
 • (β) Δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων186
 • (γ) Δέσμευση από αποφάσεις αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων187
 • (δ) Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου188
 • IV. Αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων188
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα188
 • (α) Ο κανόνας κατά τον ΚΔΔικ188
 • (β) Η εξαίρεση κατά τον ΚΔΔικ188
 • (γ) Ειδικά ζητήματα σχετικά με τις χρηματικές διαφορές189
 • (δ) Κρίσιμος χρόνος για την περί αρμοδιότητας κρίση189
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα189
 • (α) Ο κανόνας του άρθρου 7 § 1 ΚΔΔικ189
 • (β) Εξαιρέσεις από τον κανόνα κατά τον ΚΔΔικ190
 • (γ) Εξαιρέσεις με νομοθετικές διατάξεις190
 • (δ) Αρμοδιότητα επί αρχής εδρευούσης στην αλλοδαπή191
 • (ε) Αρμοδιότητα επί πράξεων περισσότερων αρχών191
 • (στ) Αρμοδιότητα στον δεύτερο βαθμό191
 • V. Διατήρηση - Παρέκταση - Κανονισμός αρμοδιότητας191
 • 1. Διατήρηση αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 8 ΚΔΔικ191
 • 2. Απαγόρευση παρεκτάσεως αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 9 ΚΔΔικ192
 • 3. Κανονισμός αρμοδιότητας192
 • (α) ratio της ρυθμίσεως192
 • (β) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 ΚΔΔικ193
 • (γ) Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας κανονισμού αρμοδιότητας193
 • (δ) Αρμόδιο δικαστήριο για τον κανονισμό αρμοδιότητας - Ένδικα μέσα - Κλήση διαδίκων193
 • (ε) Απαγόρευση εκδικάσεως της υποθέσεως μέχρι τον κανονισμό της αρμοδιότητας194
 • VI. Παραπομπή υποθέσεως από τακτικό διοικητικό δικαστήριο σε άλλο194
 • 1. Παραπομπή κατ’ άρθρο 11 ΚΔΔικ194
 • (α) Διάκριση άρθρων 11 και 12 ΚΔΔικ194
 • (β) Περιπτώσεις παραπομπής στο άρθρο 11 ΚΔΔικ194
 • (γ) Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας παραπομπής - Αρμόδιο δικαστήριο195
 • (δ) Δεσμευτικότητα και έλεγχος της παραπεμπτικής αποφάσεως195
 • (ε) Συζήτηση των παραπεμπομένων υποθέσεων196
 • 2. Παραπομπή λόγω αναρμοδιότητας κατ’ άρθρο 12 ΚΔΔικ196
 • (α) Αυτεπάγγελτος έλεγχος κατ’ άρθρο 12 § 1 ΚΔΔικ196
 • (β) Περιεχόμενο του άρθρου 12 § 2 ΚΔΔικ ως προς την έλλειψη αρμοδιότητας196
 • (γ) Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 29 § 4 ν. 2195/2001197
 • (δ) Υποχρεωτικότητα της παραπεμπτικής αποφάσεως197
 • (ε) Ένδικα μέσα κατά της παραπεμπτικής αποφάσεως197
 • (στ) Έλεγχος προϋποθέσεων του παραδεκτού από το παραπέμπον δικαστήριο198
 • VII. Το πρόβλημα της ελλείψεως δικαιοδοσίας και τα άρθρα 9 § 4 ν. 1649/1986 και 41 ν. 3659/2008198
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 12 § 2 εδ. α΄ ΚΔΔικ (= 41 ν. 3659/2008)198
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 9 § 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008)199
 • (α) Το περιεχόμενο της διατάξεως199
 • (β) Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το άρθρο 9 § 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008)199
 • (γ) Σχέση άρθρων 9 § 4 ν. 1649/1986 και 29 § 3 ν. 2915/2001200
 • VIIΙ. Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας201
 • ΙΧ. Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση δικαστών201
 • 1. Αποκλεισμός δικαστού201
 • (α) Γενική ένταξη στο σύστημα του ΚΔΔικ - Εννοιολογικές διακρίσεις201
 • (β) Οι τέσσερις λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 ΚΔΔικ202
 • (γ) Αποκλεισμός λόγω συμφέροντος202
 • (δ) Αποκλεισμός λόγω αναμίξεως202
 • (ε) Αποκλεισμός λόγω συμπράξεως στην έκδοση πράξεως ή αποφάσεως203
 • (στ) Αποκλεισμός λόγω συγγενείας203
 • 2. Αποχή δικαστού203
 • (α) Η δήλωση αποχής ως δέσμια δήλωση203
 • (β) Λόγοι δηλώσεως αποχής203
 • (γ) Τρόπος υποβολής της δηλώσεως αποχής204
 • (δ) Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία εκδικάσεως της δηλώσεως αποχής204
 • (ε) Συρροή δηλώσεως αποχής και αιτήσεως εξαιρέσεως204
 • 3. Εξαίρεση δικαστών205
 • (α) Λόγοι εξαιρέσεως205
 • (β) Τρόπος υποβολής της αιτήσεως εξαιρέσεως205
 • (γ) Αρμοδιότητα - Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως εξαιρέσεως - Απαράδεκτες αιτήσεις206
 • (δ) Απόφαση επί της αιτήσεως εξαιρέσεως207
 • (ε) Κοινές διατάξεις για αποχή και εξαίρεση δικαστών207
 • Χ. Οι διάδικοι κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας208
 • 1. Ικανότητα διαδίκου208
 • 2. Δικανική ικανότητα209
 • (α) Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων209
 • (β) Δικανική ικανότητα πτωχών210
 • 3. Εκπροσώπηση νομικών προσώπων - ενώσεων προσώπων - ομάδων περιουσίας211
 • (α) Εκπροσώπηση Δημοσίου211
 • (β) Εκπροσώπηση ΝΠΔΔ212
 • (γ) Εκπροσώπηση Ανεξάρτητων Αρχών212
 • (δ) Εκπροσώπηση ΝΠΙΔ - Ενώσεων προσώπων - Ομάδων περιουσίας212
 • 4. Δικολογική ικανότητα213
 • ΧΙ. Η πληρεξουσιότητα στη δίκη του ΚΔΔικ213
 • 1. Τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας213
 • 2. Έννοια και είδη δικαστικής πληρεξουσιότητας215
 • (α) Δικαστική πληρεξουσιότητα του ΚΔΔικ και του ΑΚ215
 • (β) Χρονικό σημείο για την περί εγκυρότητας κρίση της δικαστικής πληρεξουσιότητας215
 • (γ) Γενικό και ειδικό πληρεξούσιο215
 • (δ) Μεταπληρεξουσιότητα216
 • (ε) Χρονική διάρκεια και έκταση της πληρεξουσιότητας217
 • 3. Χρονικό όριο νομιμοποιήσεως217
 • (α) Το πλάσμα του άρθρου 28 § 1 ΚΔΔικ217
 • (β) Χρονικό όριο υποβολής των στοιχείων της νομιμοποιήσεως218
 • (γ) Η κλήση προς συμπλήρωση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως του άρθρου 28 § 3 ΚΔΔικ219
 • (δ) Χρονολογία των στοιχείων της νομιμοποιήσεως220
 • 4. Συνέπεια μη νομιμοποιήσεως220
 • 5. Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου220
 • (α) Επί μη φορολογικών υποθέσεων220
 • (β) Επί φορολογικών υποθέσεων221
 • (αα) Ο κανόνας του άρθρου 29 § 2 ΚΔΔικ221
 • (ββ) Ερμηνευτικές παρατηρήσεις222
 • 6. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων223
 • (α) Ο κανόνας223
 • (β) Η εξαίρεση του άρθρου 27 § 2 ΚΔΔικ223
 • (γ) Η περίπτωση των περισσότερων δικαστικών πληρεξουσίων (αναλογική εφαρμογή άρθρου 95 ΚΠολΔ)224
 • 7. Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας224
 • (α) Ο κανόνας του άρθρου 31 ΚΔΔικ224
 • (β) Ερμηνευτικές παρατηρήσεις225
 • 8. Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας226
 • (α) Οι τέσσερις τρόποι παύσεως της πληρεξουσιότητας στο άρθρο 32 § 1 ΚΔΔικ226
 • (β) Τρόπος ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας και παραιτήσεως από αυτήν227
 • (γ) Έγκυρες πράξεις μετά την παραίτηση του πληρεξουσίου προς αποτροπή κινδύνου227
 • ΧΙΙ. Οι εκθέσεις στη Δίκη του ΚΔΔικ227
 • 1. Ορισμός της εκθέσεως227
 • 2. Συντάσσοντα την έκθεση όργανα228
 • 3. Ο κανόνας του άρθρου 44 § 1 ΚΔΔικ228
 • 4. Χρόνος συντάξεως της εκθέσεως228
 • 5. Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως228
 • 6. Αποδεικτική δύναμη εκθέσεως - Ποινικές ευθύνες230
 • 7. Νομολογία σχετικά με τις εκθέσεις230
 • ΧΙΙΙ. Τα δικόγραφα κατά τον ΚΔΔικ231
 • 1. Αναγκαία στοιχεία του δικογράφου231
 • (α) Ορισμός του δικογράφου231
 • (β) Σύγκριση των άρθρων 45 επ. ΚΔΔικ με τα άρθρα 53 επ. ΚΦορΔικ231
 • (γ) Κοινά αναγκαία στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα231
 • (αα) Είδος δικογράφου231
 • (ββ) Αντικείμενο του δικογράφου232
 • (γγ) Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το δικόγραφο232
 • (δδ) Τόπος και χρόνος συντάξεως του δικογράφου232
 • (δ) Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για φυσικά πρόσωπα232
 • (αα) Όνομα - Επώνυμο - Πατρώνυμο232
 • (ββ) Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας233
 • (ε) Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ομάδες περιουσίας233
 • (αα) Επωνυμία - Έδρα - Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο αντιπροσώπου233
 • (ββ) Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας234
 • στ) Ειδικά στοιχεία για δικόγραφα του Δημοσίου234
 • 2. Γνωστοποίηση διευθύνσεων και μεταβολών διευθύνσεων234
 • (α) Η αρχική γνωστοποίηση του άρθρου 45 § 2 ΚΔΔικ234
 • (β) Η γνωστοποίηση των μεταβολών κατ’ άρθρο 45 § 3 ΚΔΔικ235
 • (γ) Μη δήλωση αρχικής διευθύνσεως235
 • 3. Υπογραφή του δικογράφου236
 • (α) Τυπικές απαιτήσεις236
 • (β) Θεραπεία της ελλείψεως υπογραφής237
 • 4. Συνέπειες ελλείψεων των δικογράφων κατ’ άρθρο 46 ΚΔΔικ237
 • XIV. Οι επιδόσεις κατά τον ΚΔΔικ239
 • 1. Γενικές διατάξεις239
 • (α) Συστηματική θέση των διατάξεων239
 • (β) Ορολογία239
 • (γ) Τόπος και χρόνος της κοινοποιήσεως239
 • (δ) Επίδοση σε αργία240
 • (ε) Άρνηση παραλαβής επιδοτέου εγγράφου241
 • (στ) Επίδοση σε περισσότερους241
 • (ζ) Πεδίο εφαρμογής των περί επιδόσεων διατάξεων του ΚΔΔικ242
 • 2. Όργανα επιδόσεως242
 • 3. Η παραγγελία προς επίδοση - Η ηλεκτρονική επίδοση243
 • (α) Πρόσωπο που δίδει την παραγγελία243
 • (β) Τρόπος και περιεχόμενο της παραγγελίας244
 • 4. Η επίδοση προς το Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ (άρθρο 49 ΚΔΔικ)245
 • (α) Ο κανόνας της επιδόσεως στον Υπουργό Οικονομικών245
 • (β) Η επίδοση στις περιπτώσεις που το Δημόσιο δεν εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών245
 • (γ) Το πρόβλημα της ισχύος του άρθρου 19 § 28 ν. 2386/1996246
 • (δ) Επιδόσεις προς τα ΝΠΔΔ247
 • 5. Επίδοση προς ιδιώτες στις συνήθεις περιπτώσεις248
 • (α) Τόπος επιδόσεως248
 • (β) Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση249
 • (γ) Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από την κατοικία (άρθρο 51 ΚΔΔικ)250
 • (δ) Νομολογιακές κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 51 ΚΔΔικ252
 • (αα) Γενική παρατήρηση252
 • (ββ) Ανάγκη μνείας επιδόσεως στην κατοικία του προς ον αυτή252
 • (γγ) Δεσμευτική η σειρά επιδόσεως252
 • (δδ) Αντίθεση μεταξύ ΑΠ και ΣτΕ ως προς τη μνεία στο επιδοτήριο της ακριβούς ιδιότητας του συνοίκου253
 • (ε) Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από το χώρο εργασίας (άρθρο 52 ΚΔΔικ)253
 • (αα) Συστηματική της διατάξεως253
 • (ββ) Χρόνος και τόπος επιδόσεως253
 • (γγ) Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση254
 • 6. Επίδοση προς ιδιώτες σε ειδικές περιπτώσεις255
 • (α) Συστηματική της διατάξεως255
 • (β) Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή256
 • (αα) Επίδοση σε νοσοκομείο256
 • (ββ) Επίδοση σε φυλακή256
 • (γγ) Επίδοση σε αξιωματικούς256
 • (δδ) Επίδοση σε φαροφύλακες και ναυτικούς257
 • (εε) Πλασματικό και πραγματικό τμήμα της επιδόσεως257
 • 7. Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διευθύνσεως στην αλλοδαπή (άρθρο 54 ΚΔΔικ)257
 • (α) Η ρύθμιση257
 • (β) Προβλήματα συμφωνίας της πλασματικής επιδόσεως προς το Σύνταγμα259
 • 8. Η θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου (άρθρο 55 ΚΔΔικ)260
 • (α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης θυροκολλήσεως260
 • (β) Θυροκόλληση τη νύχτα261
 • (γ) Τρόπος επιδόσεως με θυροκόλληση261
 • (δ) Η πρόσληψη του μάρτυρα262
 • (ε) Η έκθεση θυροκολλήσεως262
 • 9. Η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής263
 • (α) Εφαρμογή του άρθρου 64 § 2 ΚΦΔικ προ του νέου άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ263
 • (β) Η ρύθμιση του άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ264
 • (γ) Ερμηνευτικά ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 54 § 2 ΚΔΔικ264
 • 10. Η έκθεση επιδόσεως265
 • (α) Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως265
 • (β) Η σημείωση στο επιδιδόμενο έγγραφο269
 • 11. Συντέλεση της επιδόσεως269
 • (α) Ο γενικός κανόνας του άρθρου 57 § 1 ΚΔΔικ269
 • (β) Οι ειδικές περιπτώσεις πλασματικής επιδόσεως του άρθρου 57 § 2 ΚΔΔικ270
 • 12. Η σχετική ακυρότητα ως έννομη συνέπεια των παραβάσεων των περί επιδόσεων διατάξεων271
 • XV. Ο αντίκλητος κατά τον ΚΔΔικ271
 • 1. Έννοια αντικλήτου271
 • 2. Ο διορισμός του αντικλήτου271
 • (α) Νομική φύση271
 • (β) Τρόποι διορισμού αντικλήτου271
 • (γ) Περιεχόμενο της πράξεως διορισμού272
 • 3. Η «υποχρέωση» διορισμού αντικλήτου κατ’ άρθρο 58 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ272
 • 4. Η εξουσία του αντικλήτου273
 • (α) Έκταση εξουσίας273
 • (β) Διάρκεια εξουσίας273
 • 5. Κύρος της επιδόσεως στον αντίκλητο - Θυροκόλληση274
 • XVI. Οι προθεσμίες κατά τον ΚΔΔικ274
 • 1. Ορισμός και ratio των προθεσμιών στον ΚΔΔικ274
 • 2. Διακρίσεις των προθεσμιών274
 • (α) Βάσει της διάρκειάς τους274
 • (β) Βάσει της λειτουργίας τους275
 • (γ) Βάσει του αποδέκτη τους275
 • (δ) Βάσει των εννόμων αποτελεσμάτων τους275
 • (ε) Βάσει της θέσεώς τους ως εκ του νόμου ή με δικαστική απόφαση276
 • 3. Αφετηρία της προθεσμίας276
 • 4. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας276
 • (α) Ο πολιτικός υπολογισμός του άρθρου 60 § 1 ΚΔΔικ276
 • (β) Προθεσμία σε ώρες277
 • (γ) Προθεσμία σε έτη278
 • (δ) Προθεσμία σε μήνες278
 • (ε) Προθεσμία σε εβδομάδες278
 • (στ) Προθεσμία μισού έτους και μισού μήνα279
 • (ζ) Προθεσμία αποτελούμενη από μήνες και ημέρες279
 • (η) Υπολογισμός σε ημέρες279
 • 5. Λήξη της προθεσμίας279
 • (α) Ο βασικός κανόνας του άρθρου 60 § 1 ΚΔΔικ279
 • (β) Αργίες γενικές280
 • (γ) Αργία των δικαστηρίων (3η Οκτωβρίου)280
 • (δ) Αργίες των Ενόπλων Δυνάμεων - Περιφερειακές Αργίες - Ημιαργίες280
 • (ε) Η λήξη των καταχρηστικών προθεσμιών281
 • (στ) Η εξαίρεση της ενηλικιώσεως προσώπου281
 • 6. Ανατρεπτικός χαρακτήρας των προθεσμιών281
 • (α) Προθεσμίες που αρχίζουν με επίδοση εγγράφου281
 • (β) Προθεσμίες που αφορούν τις σχέσεις των διαδίκων282
 • 7. Παράταση και διακοπή προθεσμίας282
 • (α) Η παράταση προθεσμίας του άρθρου 61 § 2 ΚΔΔικ282
 • (β) Διακοπή προθεσμιών λόγω διακοπής της δίκης282
 • (αα) Εννοιολογική διάκριση μεταξύ διακοπής και αναστολής προθεσμίας282
 • (ββ) Η διακοπή προθεσμίας του άρθρου 61 § 3 ΚΔΔικ283
 • (γ) Αναστολή της προθεσμίας283
 • (αα) Αναστολή κατά τον μήνα Αύγουστο283
 • (ββ) Αναστολή προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών284
 • (γγ) Η εξαίρεση των φορολογικών διαφορών (άρθρο 25 ν. 3610/2007)285
 • (δδ) Αναστολή προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας285
 • XVII. Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔικ288
 • 1. Ορισμός288
 • 2. Απόλυτη ακυρότητα288
 • (α) Οι τρεις περιπτώσεις του άρθρου 62 § 2 (α) ΚΔΔικ288
 • (β) Η πρόβλεψη από τον νόμο288
 • (γ) Διαδικαστική πράξη από αναρμόδιο όργανο289
 • (δ) Διαδικαστική πράξη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας289
 • 3. Σχετική ακυρότητα290
 • 4. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως απαγγελίας σχετικής ακυρότητας291
 • XVIII. Η παρέμβαση στον ΚΔΔικ292
 • 1. Κύρια παρέμβαση292
 • (α) Ορισμός - Νομική φύση - ratio292
 • (β) Προϋποθέσεις του παραδεκτού της κύριας παρεμβάσεως293
 • (γ) Έννομα αποτελέσματα παρεμβάσεως294
 • (δ) Δέσμευση του κυρίως παρεμβαίνοντος από το δεδικασμένο294
 • (ε) Τρόπος ασκήσεως κύριας παρεμβάσεως294
 • 2. Πρόσθετη παρέμβαση295
 • (α) Ορισμός - Καινοτομία έναντι του προϊσχύσαντος δικαίου - Νομική φύση295
 • (β) Προϋποθέσεις προσθέτου παρεμβάσεως - Τρόπος ασκήσεως296
 • (γ) Δικαιώματα του προσθέτως παρεμβαίνοντος κατ’ άρθρο 113 § 2 ΚΔΔικ296
 • (δ) Το άρθρο 114 § 2 ΚΔΔικ ως προς τον τρόπο ασκήσεως των παρεμβάσεων297
 • (ε) Κοινές διατάξεις για τους παρεμβαίνοντες κατ’ άρθρο 114 §§ 3, 4 ΚΔΔικ298
 • 3. Η ανακοίνωση της δίκης (άρθρο 114 § 1 ΚΔΔικ)298
 • ΧΙΧ. Ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ299
 • 1. Δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 ΚΔΔικ299
 • (α) Γενικός ορισμός και ratio299
 • (β) Ενεργητική δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 § 1 ΚΔΔικ300
 • (γ) Παθητική δυνητική ομοδικία κατ’ άρθρο 115 § 2 ΚΔΔικ301
 • (δ) Η ομοδικία του άρθρου 115 § 3 ΚΔΔικ301
 • (ε) Η κοινότητα εννόμου συμφέροντος των ομοδικούντων303
 • (στ) Σχέσεις ομοδικούντων στη δυνητική ομοδικία303
 • (ζ) Χωρισμός δικογράφου από τους διαδίκους κατ’ άρθρο 115 § 5 ΚΔΔικ304
 • 2. Αναγκαστική ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ305
 • (α) Έννοια και προϋποθέσεις αναγκαστικής ομοδικίας305
 • (αα) Διαφορά που επιδέχεται μόνο ενιαία ρύθμιση306
 • (ββ) Ισχύς αποφάσεως εκτεινόμενη κατά νόμο σε όλους του ομοδίκους306
 • (γγ) Κατά νόμο άσκηση ενδίκου βοηθήματος μόνο από κοινού306
 • (δδ) Αδυναμία υπάρξεως αντίθετων αποφάσεων307
 • (β) Η αντικειμενική ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων των αναγκαστικώς ομοδίκων307
 • (γ) Αντιφατικοί ισχυρισμοί των αναγκαστικώς ομοδίκων309
 • 3. Η προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκου309
 • (α) Έννοια και τρόπος ασκήσεως309
 • (β) Τρόπος συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων310
 • (γ) Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων310
 • (δ) Άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας311
 • 4. Κοινές διατάξεις για την απλή και την αναγκαστική ομοδικία στον ΚΔΔικ312
 • (α) Καθ’ ύλην αρμοδιότητα312
 • (β) Ο αυτεπάγγελτος χωρισμός δικογράφου του άρθρου 121 §§ 2, 3 ΚΔΔικ312
 • (αα) Η παλαιότερη ρύθμιση312
 • (ββ) Η ρύθμιση του άρθρου 22 § 4 ν. 3226/2004313
 • ΧΧ. Η συνάφεια κατά τον ΚΔΔικ314
 • 1. Προϋποθέσεις συμπροσβολής συναφών πράξεων314
 • 2. Έννοια συνάφειας πράξεων και παραλείψεων314
 • 3. Συνάφεια επί φορολογικής εννόμου σχέσεως315
 • 4. Συνάφεια υλικών ενεργειών316
 • 5. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί συνάφειας316
 • 6. Έλλειψη προϋποθέσεων συνάφειας317
 • 7. Χωρισμός δικογράφου317
 • 8. Συρροή προϋποθέσεων ομοδικίας και συνάφειας318
 • ΧΧΙ. Αντικειμενική σώρευση και συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων318
 • 1. Αντικειμενική σώρευση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων318
 • 2. Συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων320
 • ΧΧΙΙ. Προδικασία της δίκης ουσίας του ΚΔΔικ320
 • 1. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων320
 • (α) Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων320
 • (β) Τρόπος ασκήσεως ενδίκων μέσων320
 • (γ) Η πράξη καταθέσεως - Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου320
 • (δ) Περαιτέρω υποχρεώσεις της Γραμματείας321
 • (ε) Απόρριψη, αποδοχή και παραπομπή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος σε συμβούλιο (Άρθρο 126Α ΚΔΔικ)321
 • 2. Ορισμός δικασίμου και εγγραφή στο πινάκιο323
 • (α) Ο ορισμός της δικασίμου323
 • (β) Η εγγραφή στο πινάκιο323
 • 3. Επίδοση δικογράφου και κλήσεως προς συζήτηση324
 • (α) Η επίδοση του δικογράφου324
 • (β) Η επίδοση της εγγράφου κλήσεως324
 • (γ) Η προφορική κλήση του άρθρου 128 § 3 ΚΔΔικ325
 • (δ) Σύντμηση προθεσμιών326
 • 4. Υποχρεώσεις της διοικήσεως326
 • (α) Η υποχρέωση του άρθρου 129 § 1 ΚΔΔικ326
 • (β) Προθεσμία αποστολής φακέλου και απόψεων327
 • (γ) Συνέπειες παραβάσεως της υποχρεώσεως της Διοικήσεως328
 • (αα) Πειθαρχικές συνέπειες328
 • (ββ) Ποινικές συνέπειες328
 • (γγ) Δικονομικές συνέπειες328
 • (δδ) Δικαστικά επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση σε βάρος της αρχής και του υπεύθυνου υπαλλήλου329
 • 5. Το δικαίωμα προσβάσεως στα στοιχεία της δικογραφίας329
 • 6. Πρόσθετοι λόγοι στον ΚΔΔικ331
 • 7. Η αίτηση επιταχύνσεως του άρθρου 127Α ΚΔΔικ333
 • 8. Ο ενδοδικαστικός συμβιβασμός στην αγωγή από διοικητική σύμβαση333
 • 9. Ο θεσμός του εισηγητή δικαστή σε διαφορές ουσίας334
 • ΧΧΙΙΙ. Η συζήτηση στο ακροατήριο334
 • 1. Έκθεμα της συζητήσεως334
 • 2. Η συνεδρίαση335
 • (α) Έναρξη της συζητήσεως και προεκφώνηση της υποθέσεως335
 • (β) Εκφώνηση της υποθέσεως336
 • (γ) Η «παράσταση» στο ακροατήριο με δήλωση337
 • (δ) Μέτρα τάξεως σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου337
 • 3. Η διεξαγωγή της συζητήσεως κατ’ άρθρο 134 ΚΔΔικ338
 • (α) Δυνατότητες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση338
 • (β) Δυνατότητες των μελών των δικαστηρίων, των πληρεξουσίων των διαδίκων και των διαδίκων339
 • (γ) Εγγυήσεις τηρήσεως της διατάξεως339
 • 4. Συζήτηση απόντος του διαδίκου339
 • 5. Η αναβολή της συζητήσεως340
 • (α) Υποχρεωτική αναβολή340
 • (β) Δυνητική αναβολή340
 • (γ) Η αναβλητική απόφαση341
 • 6. Η διακοπή της παραστάσεως του διαδίκου341
 • 7. Συνεννόηση με αλλόγλωσσους, κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους342
 • (α) Συνεννόηση με αλλόγλωσσους342
 • (β) Συνεννόηση με κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους343
 • 8. Τα υπομνήματα στη δίκη ουσίας344
 • 9. Αξιόποινες πράξεις κατά τη συνεδρίαση ή τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων346
 • 10. Θεραπεία τυπικών παραλείψεων κατ’ άρθρο 139Α346
 • XXIV. Διακοπή και επανάληψη της δίκης348
 • 1. Διακοπή της δίκης348
 • (α) Ratio της διακοπής της διοικητικής δίκης348
 • (β) Λόγοι διακοπής349
 • (γ) Τρόποι διακοπής350
 • (δ) Η δικαστική διαπίστωση της διακοπής της δίκης351
 • (ε) Ακυρότητα διαδικαστικών πράξεων μετά τη διακοπή της δίκης352
 • 2. Η επανάληψη της διοικητικής δίκης352
 • (α) Η επανάληψη κατόπιν δηλώσεως του ενδιαφερομένου352
 • (β) Δικαιούμενα σε επανάληψη πρόσωπα353
 • (γ) Αυτεπάγγελτη επανάληψη από το δικαστήριο353
 • (δ) Η επανάληψη της δίκης κατά τη δικάσιμο της υποβολής προφορικής δηλώσεως354
 • (ε) Ο προσδιορισμός νέας δικασίμου354
 • (στ) Μη παράσταση των ενδιαφερομένων στη νέα δικάσιμο354
 • XXV. Κατάργηση της δίκης355
 • 1. Οι περιπτώσεις καταργήσεως355
 • 2. Τρόπος διαπιστώσεως της καταργήσεως356
 • 3. Η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο356
 • (α) Τρόπος παραιτήσεως356
 • (β) Χρόνος παραιτήσεως357
 • (γ) Έννομα αποτελέσματα παραιτήσεως357
 • ΧΧVΙ. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου358
 • 1. Η βασική υποχρέωση και η κύρωση επί μη καταβολής358
 • 2. Το οφειλόμενο παράβολο στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές359
 • 3. Το οφειλόμενο παράβολο επί ομοδικίας361
 • 4. Τύχη του παραβόλου μετά το τέλος της δίκης361
 • XXVII. Η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αγωγής362
 • 1. Η καθιέρωση της υποχρεώσεως καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου - Η ιστορία της ρυθμίσεως362
 • 2. Η ισχύουσα ρύθμιση του τέλους δικαστικού ενσήμου363
 • 3. Δικαστικό ένσημο και αναγνωριστική αγωγή364
 • 4. Δικαστικό ένσημο και καταψηφιστική προσφυγή.364
 • XXVIII. Η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής ως προϋπόθεση του παραδεκτού ενδίκων βοηθημάτων και μέσων365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ366
 • Γενικές δικονομικές αρχές της διοικητικής δίκης366
 • Ι. Έννοια και σημασία των γενικών δικονομικών αρχών366
 • ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης366
 • ΙΙΙ. Η αρχή της δικαστικής αποφάνσεως μέσα στα όρια της αιτήσεως (ne eat iudex ultra petita partiam)367
 • IV. Η αρχή της περατώσεως της δίκης με πρωτοβουλία του διαδίκου που ασκεί το ένδικο βοήθημα367
 • V. Η αρχή της μέριμνας του δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης368
 • VI. Ανακριτική αρχή369
 • VIΙ. Αρχή της συγκεντρώσεως370
 • VΙΙΙ. Η αρχή της δημοσιότητας371
 • IΧ. Η αρχή της εγγράφου προδικασίας372
 • Χ. Η αρχή της προφορικής διαδικασίας στο ακροατήριο372
 • ΧΙ. Η αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων373
 • ΧΙΙ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων374
 • ΧΙΙΙ. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων375
 • ΧIV. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης376
 • 1. Υποχρεώσεις των διαδίκων και κυρώσεις για τον ιδιώτη376
 • 2. Πειθαρχικές ευθύνες του διοικητικού οργάνου378
 • 3. Αποστολή αποφάσεως στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης378
 • ΧV. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων378
 • 1. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων378
 • 2. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων379
 • 3. Η άσκηση δεύτερης αιτήσεως ακυρώσεως379
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ381
 • Τα ένδικα βοηθήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου381
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ381
 • Η προσφυγή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας381
 • Ι. Έννοια και βασική τυπολόγηση381
 • ΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις382
 • 1. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 63 § 1 ΚΔΔικ382
 • 2. Η έννοια της παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας στο άρθρο 63 § 2 ΚΔΔικ384
 • 3. Η ρητή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας387
 • ΙΙΙ. Η ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής390
 • 1. Η έννοια - Διάκριση από τις υπόλοιπες διοικητικές προσφυγές390
 • 2. Το ειδικό ζήτημα της ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά παραλείψεως393
 • 3. Σκοποί και συνταγματικότητα της ενδικοφανούς προσφυγής396
 • 4. Οι διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές398
 • 5. Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως ως προς την ενδικοφανή προσφυγή398
 • (α) Η πρόβλεψη του θετικού δικαίου398
 • (β) Συνταγματική θεμελίωση - Ιστορία της ρυθμίσεως399
 • (γ) Περιεχόμενο της υποχρεώσεως ενημερώσεως401
 • (δ) Οι έννομες συνέπειες της παραβιάσεως της υποχρεώσεως ενημερώσεως405
 • (ε) Περί των τάσεων περιορισμού της διοικητικής υποχρεώσεως ενημερώσεως - ΟλΣτΕ 876/2013405
 • (αα) Ειδική νομοθετική πρόβλεψη ενδίκου βοηθήματος και ενδικοφανούς προσφυγής στην ίδια διάταξη405
 • (ββ) Ομολογημένη γνώση της ενδικοφανούς προσφυγής406
 • 6. Προσφυγή κατά παραλείψεως απαντήσεως στην ενδικοφανή προσφυγή407
 • (α) Ο κανόνας του άρθρου 63 § 4 ΚΔΔικ407
 • (β) Προσφυγή πριν από τη συντέλεση της παραλείψεως (άρθρο 63 § 5 ΚΔΔικ) («Πρόωρη» προσφυγή)407
 • (γ) Η αντιμετώπιση της ρητής πράξεως που ακολουθεί σιωπηρή παράλειψη ή άρνηση408
 • IV. Συμπροσβαλλόμενες με την προσφυγή πράξεις ή παραλείψεις411
 • V. Ενεργητική νομιμοποίηση412
 • VI. Παθητική νομιμοποίηση413
 • VII. Προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής414
 • 1. Ο βασικός κανόνας414
 • 2. Η δημοσίευση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας416
 • 3. Η κοινοποίηση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας418
 • (α) Ο κανόνας418
 • (β) Ο τρόπος κοινοποιήσεως418
 • (γ) Το ζήτημα της τεκμαιρόμενης κοινοποιήσεως419
 • 4. Η πλήρης γνώση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας420
 • (α) Ο κανόνας420
 • (β) Νομολογιακώς διαμορφωθέντα τεκμήρια πλήρους γνώσεως420
 • (γ) Εν αμφιβολία υπέρ της μη υπάρξεως τεκμηρίου πλήρους γνώσεως421
 • (δ) Αυξημένες απαιτήσεις γνώσεως στο δίκαιο του περιβάλλοντος421
 • 5. Η συντέλεση της παραλείψεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας422
 • 6. Παρέκταση της προθεσμίας422
 • 7. Η προσφυγή πριν την επίδοση της πράξεως423
 • 8. Τύχη της προθεσμίας επί θανάτου του νομιμοποιούμενου φυσικού προσώπου ή διαλύσεως του νομικού προσώπου423
 • 9. Διακοπή της προθεσμίας423
 • 10. Αναστολή της προθεσμίας425
 • 11. Έναρξη και λήξη της προθεσμίας426
 • 12. Ειδικές προθεσμίες προσφυγής427
 • VIII. Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής427
 • 1. Μνημονευόμενα αναγκαία στοιχεία427
 • 2. Αίτημα της προσφυγής429
 • 3. Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής όταν η πράξη αφορά τρίτους430
 • 4. Η μνεία της συμπροσβολής των συναφών πράξεων431
 • ΙΧ. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής431
 • 1. Ο βασικός κανόνας431
 • 2. Η εξαίρεση των φορολογικών προσφυγών431
 • (α) Επί του άρθρου 69 § 2 ΚΔΔικ431
 • (β) Η ισχύουσα ρύθμιση ουσιαστικού δικαίου 432
 • 3. Η παραπομπή του άρθρου 69 § 3 ΚΔΔικ στα άρθρα 200-205 ΚΔΔικ433
 • Χ. Το απαράδεκτο της ασκήσεως δεύτερης προσφυγής434
 • 1. Η βασική ρύθμιση του άρθρου 70 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ434
 • 2. Η απαράδεκτη πρώτη προσφυγή436
 • ΧΙ. Η εξουσία του αποφασίζοντος επί της προσφυγής δικαστηρίου437
 • 1. Ο βασικός κανόνας437
 • 2. Ο κατ’ εξαίρεση αυτεπάγγελτος κατά νόμο έλεγχος της πράξεως437
 • 3. Η κατ’ εξαίρεση ακύρωση και αναπομπή της υποθέσεως στη Διοίκηση438
 • 4. Η ειδική αντιμετώπιση των φορολογικών διαφορών440
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ442
 • Η αγωγή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας442
 • Ι. Ενεργητική νομιμοποίηση442
 • 1. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 71 § 1 ΚΔΔικ442
 • 2. Το ειδικό πρόβλημα της εργολαβικής προσφυγής444
 • 3. Η νομιμοποίηση των καθολικών και ειδικών διαδόχων446
 • 4. Η πλαγιαστική αγωγή447
 • 5. Η απαγόρευση της «φορολογικής αγωγής»448
 • 6. Το καταργηθέν απαράδεκτο του άρθρου 71 § 5 ΚΔΔικ448
 • ΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση449
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής450
 • 1. Καθορισμός της έννομης σχέσεως δημοσίου δικαίου από την οποία απορρέει η χρηματική αξίωση450
 • 2. Σαφής έκθεση των πραγματικών περιστατικών450
 • 3. Λόγοι της αγωγής453
 • 4. Αίτημα της αγωγής454
 • (α) Γενικές παρατηρήσεις454
 • (β) Το καταψηφιστικό αίτημα455
 • (γ) Το αναγνωριστικό αίτημα456
 • IV. Τρόπος ασκήσεως της αγωγής457
 • V. Δικονομικές συνέπειες ασκήσεως της αγωγής459
 • 1. Η εκκρεμοδικία459
 • (α) Έννοια459
 • (β) Προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας459
 • (αα) Άσκηση της αγωγής459
 • (ββ) Ταυτότητα αιτήματος460
 • (γγ) Ταυτότητα διαφοράς460
 • (δδ) Ταυτότητα διαδίκων463
 • (γ) Τρόπος και χρόνος προβολής της ενστάσεως εκκρεμοδικίας463
 • (δ) Συνέπειες της εκκρεμοδικίας463
 • 2. Το απαράδεκτο της μεταβολής του αιτήματος της αγωγής463
 • 3. Το ζήτημα του παραδεκτού της μεταβολής της βάσεως της αγωγής466
 • (α) Το απαράδεκτο της μεταβολής της ιστορικής βάσεως της αγωγής466
 • (β) Το παραδεκτό της μεταβολής της νομικής βάσεως της αγωγής469
 • 4. Το απαράδεκτο της ασκήσεως δευτέρας αγωγής - Ερμηνεία του άρθρου 76 ΚΔΔικ470
 • (α) Το περιεχόμενο του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ και οι παλαιότερες ρυθμίσεις470
 • (β) Η έννοια της «πρώτης» αγωγής472
 • (γ) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ472
 • (δ) Η ρύθμιση του άρθρου 76 § 2 ΚΔΔικ473
 • (ε) Συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 76 § 1 ΚΔΔικ476
 • (στ) Περιπτώσεις που δεν συνιστούν δεύτερη αγωγή κατ’ άρθρο 76 § 2 ΚΔΔικ477
 • (ζ) Η παραίτηση από την αγωγή κατ’ άρθρο 76 § 3 ΚΔΔικ478
 • VI. Ουσιαστικές συνέπειες ασκήσεως της αγωγής478
 • 1. Γενική θεώρηση478
 • 2. Διακοπή της παραγραφής479
 • (α) Η ρύθμιση του άρθρου 75 § 2 ΚΔΔικ479
 • (β) Η παραγραφή εν επιδικία481
 • 3. Τοκοφορία482
 • (α) Ταυτισμός τόκου υπερημερίας και τόκου επιδικίας στο δημόσιο δίκαιο482
 • (β) Το ύψος του οφειλόμενου από το Δημόσιο επιτοκίου - Ανατοκισμός484
 • (αα) Το ύψος του επιτοκίου484
 • (ββ) Ανατοκισμός485
 • (γ) Προϋποθέσεις της οφειλής τόκων εκ μέρους του Δημοσίου486
 • (δ) Το ζήτημα της τοκοφορίας επί αναγνωριστικής αγωγής487
 • (αα) Η ιστορία του ζητήματος - Διαφωνία ΣτΕ και ΑΠ487
 • (ββ) Η ΑΕΔ 7/2011488
 • VII. Η παρεμπίπτουσα αγωγή488
 • 1. Το περιεχόμενο της παρεμπίπτουσας αγωγής488
 • 2. Ο τρόπος ασκήσεως της παρεμπίπτουσας αγωγής490
 • VIII. Η σχέση της αγωγής προς άλλα ένδικα βοηθήματα490
 • ΙΧ. Η αναγνωριστική αγωγή491
 • Χ. Η αγωγή του Δημοσίου κατά ιδιώτη492
 • ΧΙ. Το περιεχόμενο της αποφάσεως επί αγωγής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας493
 • ΧΙΙ. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου494
 • 1. Ο βασικός κανόνας: Πενταετία, τριετία και διετία494
 • 2. Έναρξη - Αναστολή παραγραφής495
 • 3. Διακοπή - Συνέπειες παραγραφής495
 • 4. Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων για περιοδικές παροχές κατά του Δημοσίου496
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ497
 • Η ανακοπή εκτελέσεως του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας497
 • Ι. Η διάκριση μεταξύ ανακοπής του ΚΔΔικ και ανακοπής του ΚΕΔΕ497
 • ΙΙ. Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή του ΚΔΔικ διοικητικές πράξεις498
 • 1. Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος καθεστώτος498
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 217 ΚΔΔικ499
 • (α) Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της § 1499
 • (β) Η ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 217 § 1 ΚΔΔικ - Η έννοια της βεβαιώσεως500
 • (γ) Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή πράξεις του άρθρου 217 § 2 ΚΔΔικ502
 • (δ) Η ανακοπή για διόρθωση του προγράμματος πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 954 ΚΠολΔ502
 • ΙΙΙ. Το αρμόδιο δικαστήριο503
 • IV. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση ανακοπής503
 • V. Παθητική νομιμοποίηση στην ανακοπή του ΚΔΔικ504
 • VI. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής505
 • VII. Περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής506
 • VIII. Προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής του ΚΔΔικ506
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 220 §§ 1, 2 ΚΔΔικ506
 • 2. Η εξάμηνη καταχρηστική προθεσμία του άρθρου 220 § 3 ΚΔΔικ507
 • ΙΧ. Προδικασία και κύρια διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής του ΚΔΔικ508
 • Χ. Η παρέμβαση στη δίκη της ανακοπής του ΚΔΔικ509
 • ΧΙ. Η εξουσία του δικαστηρίου που δικάζει ανακοπή του ΚΔΔικ509
 • 1. Ο βασικός κανόνας και η εξαίρεση509
 • 2. Ο κανόνας της απαγορεύσεως του παρεμπίπτοντος ελέγχου509
 • 3. Έκταση της εξουσίας ελέγχου της καταλογιστικής πράξεως στη δίκη της ανακοπής του ΚΔΔικ (άρθρο 224 § 4 ΚΔΔικ)510
 • 4. Προβολή ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως512
 • ΧΙΙ. Η επί της ανακοπής απόφαση513
 • ΧΙΙΙ. Τα ένδικα μέσα κατά της επί της ανακοπής αποφάσεως513
 • XIV. Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ515
 • Η αίτηση ακυρώσεως515
 • Ι. Ορισμός και αίτημα515
 • ΙΙ. Αρμόδια δικαστήρια515
 • 1. Το περιεχόμενο του άρθρου 95 § 1 (α) και § 3 Συντ.515
 • 2. Ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου κατά το ν. 702/1977517
 • (α) Υπαλληλικές υποθέσεις517
 • (β) Εκπαιδευτικές υποθέσεις518
 • (γ) Πολεοδομικές υποθέσεις519
 • (δ) Υποθέσεις σχετικά με υπαίθριες διαφημίσεις519
 • (ε) Λοιπές υποθέσεις του ν. 702/1977519
 • 3. Λοιπές ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εκτός του ν. 702/1977520
 • ΙΙΙ. Εφαρμοζόμενη διαδικασία επί της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ520
 • IV. Γενική κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως520
 • V. Γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως521
 • 1. Ικανότητα διαδίκου521
 • (α) Γενικά521
 • (β) Ενεργητική διαδικαστική ικανότητα521
 • (γ) Παθητική διαδικαστική ικανότητα522
 • 2. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως523
 • 3. Λοιπές γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις524
 • VI. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξεως ως ειδική προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως524
 • 1. Γενική θεώρηση524
 • 2. Ειδικές περιπτώσεις524
 • 3. Κοινές μη εκτελεστές πράξεις επί προσφυγής και αιτήσεως ακυρώσεως530
 • VII. Το έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως532
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 47 π.δ. 18/1989532
 • 2. Έννοια του εννόμου συμφέροντος532
 • 3. Προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος534
 • 4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες534
 • 5. Υλικό και ηθικό έννομο συμφέρον - Περιπτωσιολογία534
 • 6. Κρίσιμα χρονικά σημεία υπάρξεως εννόμου συμφέροντος537
 • 7. Χαρακτηριστικά του εννόμου συμφέροντος537
 • (α) Άμεσο έννομο συμφέρον537
 • (β) Προσωπικό έννομο συμφέρον539
 • (γ) Ενεστώς έννομο συμφέρον541
 • (αα) Έννοια541
 • (ββ) Περιπτωσιολογία541
 • 8. Τρόποι αποδείξεως του εννόμου συμφέροντος543
 • 9. Λόγοι εκλείψεως του εννόμου συμφέροντος543
 • VIII. Η ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως544
 • 1. Σύγκριση των άρθρων 45 π.δ. 18/1989 και 63 ΚΔΔικ544
 • 2. Η έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής545
 • 3. Το ειδικό ζήτημα της ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά παραλείψεως545
 • 4. Σκοποί και συνταγματικότητα της ενδικοφανούς προσφυγής546
 • 5. Οι διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές546
 • 6. Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως του ιδιώτη ως προς την ενδικοφανή προσφυγή546
 • 7. Η «πρόωρη» αίτηση ακυρώσεως547
 • 8. Η reformatio in peius στην ενδικοφανή προσφυγή548
 • 9. Η αρμοδιότητα προς ανάκληση της πράξεως μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής548
 • 10. Συμπροσβαλλόμενες με την αίτηση ακυρώσεως πράξεις ή παραλείψεις549
 • ΙΧ. Η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως550
 • 1. Σύγκριση των άρθρων 66 ΚΔΔικ και 46 π.δ. 18/1989550
 • 2. Ο βασικός κανόνας550
 • 3. Η δημοσίευση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας551
 • 4. Η κοινοποίηση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας551
 • 5. Η γνώση της πράξεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας552
 • 6. Η προθεσμία επί ομοδικίας και σύνθετης διοικητικής ενέργειας552
 • 7. Η συντέλεση της παραλείψεως ως σημείο αφετηρίας της προθεσμίας552
 • 8. Υπολογισμός της προθεσμίας553
 • 9. Αναστολή της προθεσμίας553
 • 10. Διακοπή της προθεσμίας553
 • Χ. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγής554
 • ΧΙ. Κανόνες παραπομπής στις ακυρωτικές διαφορές555
 • ΧΙΙ. Λόγοι ακυρώσεως - Γενική έποψη557
 • 1. Η παραδοσιακή κατηγοριοποίηση557
 • 2. Η σειρά εξετάσεως των λόγων558
 • 3. Η λυσιτέλεια των λόγων558
 • ΧΙΙΙ. Αναρμοδιότητα559
 • 1. Εννοιολογικά559
 • 2. Διάκριση μεταξύ ανυπόστατων και ακυρώσιμων πράξεων559
 • 3. Είδη αναρμοδιότητας560
 • XIV. Παράβαση ουσιώδους τύπου561
 • 1. Εννοιολογικά561
 • 2. Η διάκριση ανάμεσα σε ουσιώδεις και επουσιώδεις τύπους562
 • 3. Περιπτωσιολογία ουσιωδών τύπων563
 • XV. Παράβαση ουσιαστικής διατάξεως νόμου564
 • XVI. Κατάχρηση εξουσίας566
 • XVII. Η παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη567
 • 1. Τρόπος ασκήσεως567
 • 2. Το ειδικό ζήτημα της κοινοποιήσεως της παρεμβάσεως569
 • 3. Σχέση αιτήσεως ακυρώσεως και παρεμβάσεως - Προληπτική παρέμβαση570
 • XVIII. Η ιδιότυπη παρέμβαση του άρθρου 1 ν. 2479/1997571
 • 1. Συνταγματική κατοχύρωση - Αρμοδιότητα572
 • (α) Η ρύθμιση της υπαλληλικής προσφυγής572
 • (β) Συνεκδίκαση574
 • 2. Διαφορές υποκείμενες σε προσφυγή575
 • 3. Προθεσμία578
 • 4. Εκ του νόμου αναστολή580
 • 5. Εξουσίες του Δικαστηρίου582
 • (α) Έρευνα κατά νόμο και ουσία582
 • (β) Αρχή της αμεροληψίας583
 • (γ) Παράβαση ουσιώδους τύπου περί τη διαδικασία583
 • (δ) Εκτίμηση αποδείξεων585
 • 6. Παρέμβαση586
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ-80
 • Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας-80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ587
 • Ένδικα βοηθήματα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου587
 • I. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου587
 • ΙΙ. Κατανομή αρμοδιοτήτων σε Ολομέλεια και Τμήματα592
 • 1. Αρμοδιότητες της Ολομέλειας592
 • 2. Αρμοδιότητες Τμημάτων593
 • 3. Συγκρότηση-Σύνθεση Τμημάτων.593
 • ΙΙΙ. Εξαίρεση δικαστών594
 • 1. Λόγοι εξαιρέσεως594
 • 2. Η διαδικασία εξαιρέσεως594
 • IV. Διάδικοι στην ενώπιον του ΕΣ δίκη594
 • 1.Το διάδικο Ελληνικό Δημόσιο594
 • 2. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα-Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα595
 • V. Η ικανότητα διαδίκου595
 • VI. Δικανική - Δικολογική ικανότητα.596
 • VII. Εκπροσώπηση του Δημοσίου597
 • VIII. Εκπροσώπηση των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ597
 • ΙΧ. Ομοδικία597
 • X. Παρέμβαση - Πρόσθετοι Λόγοι598
 • 1. Παρέμβαση598
 • 2. Πρόσθετοι λόγοι598
 • ΧΙ. Παράσταση στο ακροατήριο - Πληρεξουσιότητα598
 • 1. Παράσταση του Δημοσίου598
 • 2. Παράσταση λοιπών διαδίκων599
 • 3. Διορισμός και δικαιώματα πληρεξουσίου δικηγόρου599
 • 4. Ειδική πληρεξουσιότητα600
 • 5. Παύση της πληρεξουσιότητας600
 • 6. Παραίτηση και ανάκληση600
 • 7. Νομιμοποίηση600
 • XII. Εκθέσεις και δικόγραφα601
 • 1. Εκθέσεις601
 • 2. Δικόγραφα601
 • XIII. Επιδόσεις601
 • 1. Όργανα επιδόσεως601
 • 2. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση601
 • 3. Τόπος επιδόσεως601
 • 4. Χρόνος επιδόσεως602
 • 5. Τρόπος επιδόσεως σε περισσοτέρους602
 • 6. Επίδοση στην κατοικία602
 • 7. Επίδοση στο χώρο εργασίας602
 • 8. Επίδοση σε ειδικές περιπτώσεις603
 • 9. Επίδοση στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής603
 • 10. Άρνηση παραλαβής603
 • XIV. Υπομνήματα των διαδίκων603
 • XV. Δικονομικές προθεσμίες603
 • 1. Εκκίνηση και υπολογισμός603
 • 2. Διακοπή και αναστολή604
 • XVI. Δικονομικές ακυρότητες604
 • 1. Απόλυτες ακυρότητες604
 • 2. Σχετικές ακυρότητες604
 • 3. Συνέπειες ακυροτήτων604
 • XVII. Η έφεση605
 • 1. Προσβαλλόμενες πράξεις605
 • 2. Έννοια παραλείψεως605
 • 3. Ενδικοφανής προσφυγή - Υποχρέωση Ενημερώσεως - Πρόωρη έφεση606
 • 4. Νομιμοποίηση606
 • (α) Έννομο συμφέρον - Ενεργητική νομιμοποίηση606
 • (β) Παθητική νομιμοποίηση.606
 • 5. Προθεσμία ασκήσεως εφέσεως607
 • 6. Στοιχεία δικογράφου608
 • 7. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως608
 • 8. Εξουσίες του δικαστηρίου608
 • 9. Απαράδεκτο δεύτερης εφέσεως609
 • 10. Λόγοι εφέσεως609
 • (α) Αναρμοδιότητα609
 • (β) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας610
 • (γ) Παράβαση νόμου611
 • (δ) Ουσιαστικά σφάλματα614
 • (ε) Υπαιτιότητα614
 • XXIII. Ανακοπή615
 • 1. Η ρύθμιση615
 • 2. Οι προσβαλλόμενες με ανακοπή πράξεις615
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση616
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση616
 • 4. Προθεσμία617
 • 5. Περιεχόμενο του δικογράφου617
 • 6. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής618
 • 7. Ομοδικία, συνάφεια, σώρευση, συνεκδίκαση618
 • 8. Παρέμβαση - Συζήτηση618
 • 9. Εξουσίες του δικαστηρίου618
 • 10. Λόγοι ανακοπής619
 • 11. Λήψη μέτρων από το δικαστήριο της ανακοπής619
 • 12. Ένδικα μέσα - Απόφαση619
 • 13. Παραίτηση - Κατάργηση δίκης620
 • XIX. Αγωγή620
 • 1. Ιστορία του βοηθήματος στο ΕΣ620
 • (α) Πριν την ΑΕΔ 4/2011620
 • (β) Μετά την ΑΕΔ 4/2011620
 • (γ) Η ακολουθήσασα ευθεία αγωγή621
 • (δ) Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού621
 • 2. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις622
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση622
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση622
 • 5. Στοιχεία του δικογράφου622
 • 6. Απαγόρευση αιρέσεων - Επικουρικές βάσεις622
 • 7. Συνέπειες της αγωγής623
 • (α) Εκκρεμοδικία623
 • (β) Διακοπή παραγραφής623
 • (γ) Τοκοφορία623
 • 8. Απαγόρευση μεταβολής αιτημάτων624
 • 9. Πρόσθετοι λόγοι αγωγής624
 • 10. Παρεμπίπτουσα αγωγή624
 • 11. Απαράδεκτο ασκήσεως δεύτερης αγωγής624
 • 12. Εξουσία του δικαστηρίου624
 • 13. Αυτοτέλεια της αγωγής624
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ626
 • Ένδικα βοηθήματα ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου626
 • I. Περιεχόμενο του δικογράφου626
 • II. Ο αντίκλητος στη διαδικασία ενώπιον του ΑΕΔ628
 • III. Τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως628
 • IV. Κοινοποιήσεις της αιτήσεως και της πράξεως ορισμού δικασίμου και εισηγητή629
 • V. Νομιμοποίηση631
 • VI. Ο ρόλος του εισηγητή - δικαστή634
 • VII. Οι προτάσεις των διαδίκων - Η έκθεση απόψεων της διοικήσεως634
 • VIII. Πρόσθετοι λόγοι635
 • IX. Πρόσθετη παρέμβαση636
 • X. Ο τρόπος παραστάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο του ΑΕΔ637
 • ΧΙ. Πληρεξουσιότητα638
 • ΧΙΙ. Συζήτηση στο ακροατήριο - αναβολή, διακοπή της δίκης - παραίτηση638
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ640
 • Η εκλογική ένσταση640
 • Ι. Φύση και ενέργεια640
 • 1. Διαφορές αναφυόμενες κατά την εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ640
 • 2. Αρμοδιότητα643
 • 3. Ανασταλτικό αποτέλεσμα643
 • ΙΙ. Παραδεκτό της ενστάσεως643
 • 1. Άσκηση - Περιεχόμενο του δικογράφου643
 • 2. Προθεσμία644
 • (α) Εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ644
 • (β) Εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ644
 • 3. Νομιμοποίηση644
 • (α) Εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ644
 • (β) Εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ645
 • 4. Προδικασία646
 • (α) Πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή - κοινοποιήσεις - έκθεμα646
 • (β) Ο ρόλος του εισηγητή-δικαστή647
 • (γ) Κατάθεση και επίδοση προσθέτων λόγων647
 • 5. Κύρια διαδικασία647
 • (α) Διαδικασία στο ακροατήριο - Ερημοδικία των διαδίκων647
 • (β) Αντένσταση648
 • (γ) Παρέμβαση649
 • (δ) Απόδειξη649
 • ΙΙΙ. Βάσιμο της ενστάσεως650
 • 1. Λόγοι ενστάσεως650
 • 2. Λόγοι αντενστάσεως651
 • 3. Απόφαση - Εξουσία του δικαστηρίου651
 • 3. Παρεμπίπτων έλεγχος652
 • 4. Κατάργηση της δίκης653
 • 5. Ένδικα Μέσα653
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ656
 • Οιονεί ένδικα βοηθήματα: Η αίτηση πρότυπης δίκης, η αίτηση επιταχύνσεως και η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση656
 • Ι. Έννοια και σκοπός της αιτήσεως πρότυπης δίκης656
 • 1. Η ρύθμιση656
 • 2. Σκοπός657
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρυθμίσεως του εδ. α΄657
 • 1. Καταλαμβανόμενα από τη ρύθμιση ένδικα βοηθήματα ή μέσα657
 • 2. Ο αιτών την πρότυπη δίκη διάδικος659
 • 3. Η εκτίμηση του αιτήματος από την τριμελή Επιτροπή660
 • ΙΙΙ. Φύση και συνέπειες της πράξεως της τριμελούς Επιτροπής661
 • 1. Η φύση του αιτήματος πρότυπης δίκης και της πράξεως της Επιτροπής661
 • 2. Οι συνέπειες της πράξεως της τριμελούς Επιτροπής σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος πρότυπης δίκης662
 • (α) Η εισαγωγή του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο ΣτΕ662
 • (β) Η δημοσίευση της πράξεως περί αποδοχής του αιτήματος πρότυπης δίκης662
 • (γ) Η αναστολή εκδικάσεως εκκρεμών υποθέσεων με το ίδιο ζήτημα662
 • IV. Η δίκη στο ΣτΕ664
 • 1. Οι διάδικοι664
 • 2. Η διαδικασία666
 • V. Ο έλεγχος του Δικαστηρίου και η απόφαση666
 • 1. Ο έλεγχος συνδρομής ή μη του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος666
 • 2. Ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υποθέσεως666
 • VΙ. Οι συνέπειες της αποφάσεως668
 • 1. Ένδικα μέσα668
 • 2. Δεσμευτικότητα της αποφάσεως668
 • VΙΙ. Η ρύθμιση και ο σκοπός της αιτήσεως επιταχύνσεως670
 • VIII. Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση672
 • 1. Έννοια και σκοπός672
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση673
 • 3. Οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως της αιτήσεως673
 • (α) Αρμόδιο δικαστήριο673
 • (β) Προθεσμία και χρονικοί περιορισμοί ασκήσεως της αιτήσεως674
 • (γ) Περιεχόμενο και τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως675
 • (δ) Η απαίτηση για έκδοση οριστικής αποφάσεως και για συνάρτησή της με αστικής ή ποινικής φύσεως υποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 ΕΣΔΑ676
 • (ε) Διαδικασία677
 • 4. Η απόφαση και τα κριτήρια για την διαπίστωση και την επιδίκαση δίκαιης ικανοποιήσεως678
 • 5. Εκτέλεση της αποφάσεως680
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ681
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο681
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ681
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας681
 • Ι. Τα συστήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας681
 • ΙΙ. Η δομή της προσωρινής δικαστικής προστασίας στον ΚΔΔικ681
 • ΙΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως διοικητικών πράξεων (άρθρα 200-205Α ΚΔΔικ)682
 • 1. Προϋποθέσεις αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξεως (άρθρο 200 ΚΔΔικ)682
 • 2. Αρμοδιότητα προς αναστολή (άρθρο 201 ΚΔΔικ)685
 • 3. Λόγοι αναστολής (άρθρο 202 ΚΔΔικ)685
 • (α) Η ανεπανόρθωτη βλάβη685
 • (β) Το προδήλως βάσιμο της προσφυγής687
 • (γ) Φορολογικές - Τελωνειακές - Χρηματικές διαφορές687
 • (δ) Οι εξαιρέσεις688
 • (ε) Η ειδική περίπτωση της αναστολής εκτελέσεως πράξεως ανακτήσεως κρατικής ενισχύσεως (202 § 4 ΚΔΔικ - ν. 4152/2013)690
 • 4. Προδικασία (άρθρο 203 ΚΔΔικ)690
 • 5. Κύρια διαδικασία (άρθρο 204 ΚΔΔικ)693
 • 6. Η προσωρινή διαταγή (άρθρο 204 § 3 ΚΔΔικ)694
 • 7. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής (άρθρο 205 ΚΔΔικ)696
 • 8. Η επίδοση της αποφάσεως αναστολής698
 • 9. Η ανάκληση της αποφάσεως αναστολής (άρθρο 205 § 5 ΚΔΔικ)698
 • 10. Παραίτηση από αίτηση αναστολής699
 • 11. Διαταγή εκτελέσεως της πράξεως στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 205Α ΚΔΔικ)699
 • IV. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (άρθρα 206-209 ΚΔΔικ)700
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις - Προϋποθέσεις700
 • 2. Αρμοδιότητα προς αναστολή (άρθρο 207 ΚΔΔικ)702
 • 3. Λόγοι αναστολής - Αποκλεισμός αναστολής (άρθρο 208 ΚΔΔικ)702
 • 4. Προδικασία – Κύρια διαδικασία703
 • 5. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 209Α ΚΔΔικ)703
 • V. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως703
 • 1. Περιεχόμενο και ατέλειες της ρυθμίσεως703
 • 2. Έννοια της ρυθμίσεως καταστάσεως - Ενεργητική νομιμοποίηση704
 • 3. Ανάγκη ασκήσεως του κύριου ένδικου βοηθήματος704
 • 4. Αρμόδιο δικαστήριο - Σώρευση αιτημάτων προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως και προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως705
 • 5. Λόγος προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως705
 • 6. Αποκλεισμός της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως707
 • 7. Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Εφαρμογή της διατάξεως και επί ενδίκων μέσων707
 • VI. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως707
 • 1. Προϋποθέσεις707
 • 2. Αρμοδιότητα708
 • 3. Λόγοι προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως - Αποκλεισμός709
 • 4. Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόδειξη710
 • 5. Ανακοπή ερημοδικίας - Παρέμβαση712
 • 6. Η απόφαση προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως (άρθρο 215 ΚΔΔικ)712
 • (α) Έκταση προσωρινής επιδικάσεως712
 • (β) Τρόπος επιδικάσεως περιοδικών παροχών712
 • (γ) Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως υπό όρους713
 • (δ) Τύχη της αποφάσεως περί προσωρινής επιδικάσεως μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως713
 • (ε) Απαγόρευση κατασχέσεως, εκχωρήσεως, συμψηφισμού του επιδικασθέντος ποσού714
 • (στ) Ανάκληση αποφάσεως προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως714
 • (ζ) Εκκαθάριση και απόδοση ποσών μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως715
 • 7. Επίδοση - Εκτέλεση της αποφάσεως715
 • 8. Γενική απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων - Αναίρεση υπέρ του νόμου716
 • VII. Η προσωρινή δικαστική προστασία επί του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής εκτελέσεως717
 • 1. Αντιπαραβολή των άρθρων 228 ΚΔΔικ και 73 § 3 ΚΕΔΕ717
 • 2. Προϋποθέσεις ανακοπής του ΚΔΔικ718
 • 3. Η βεβαίωση ως εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως719
 • 4. Λόγοι αναστολής720
 • 5. Τυπολόγηση περιπτώσεων βλάβης και δημοσίου συμφέροντος720
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ722
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία στην ακυρωτική δίκη722
 • Ι. Επί της μεθόδου αναλύσεως722
 • ΙΙ. Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά το άρθρο 52 π.δ. 18/1989722
 • 1. Διοικητική αναστολή εκτελέσεως (άρθρο 52 § 1 π.δ. 18/1989)722
 • 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Αναστολών (άρθρο 52 § 2 π.δ. 18/1989)723
 • 3. Προδικασία (άρθρο 52 § 3 π.δ. 18/1989)724
 • 4. Παρέμβαση τρίτου (άρθρο 52 § 4 π.δ. 18/1989)725
 • 5. Προσωρινή διαταγή (άρθρο 52 § 5 π.δ. 18/1989)725
 • 6. Λόγοι αναστολής (άρθρο 52 §§ 6, 7 π.δ. 18/1989)727
 • 7. Λόγοι αποκλεισμού της αναστολής731
 • 8. Άλλα κατάλληλα μέτρα (άρθρο 52 § 8 π.δ. 18/1989)731
 • 9. Ανάκληση αποφάσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 52 § 9 π.δ. 18/1989)732
 • 10. Υποβολή νέας αιτήσεως αναστολής (άρθρο 52 § 10 π.δ. 18/1989)733
 • 11. Παραίτηση - Δικαστική δαπάνη734
 • ΙΙΙ. Η προσωρινή δικαστική προστασία στην έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας («ακυρωτική» έφεση) (άρθρο 65 π.δ. 18/1989)734
 • IV. Προσωρινή δικαστική προστασία επί κανονιστικών πράξεων735
 • V. Παραπομπή αναρμοδίως ασκηθείσας αιτήσεως αναστολής735
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ737
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο737
 • Ι. Το σύστημα της ΔικΕΣ737
 • ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία επί εφέσεως737
 • 1. Λόγοι αναστολής737
 • 2. Προδικασία - Κύρια διαδικασία738
 • 3. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως739
 • 4. Απόφαση739
 • ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία επί ανακοπής739
 • 1. Αναστολή εκτελέσεως στις διαφορές από διοικητική εκτέλεση739
 • 2. Αναστολή αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του Δημοσίου740
 • IV. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως740
 • 1. Γενικές διατάξεις740
 • 2. Ειδικώς επί αιτήσεως αναιρέσεως740
 • V. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως741
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία741
 • 2. Λόγοι προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως741
 • VI. Μέτρα διασφαλίσεως της δημόσιας αξιώσεως741
 • VII. Ανυπαρξία προσωρινής δικαστικής προστασίας επί αγωγής742
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ743
 • Η προσωρινή δικαστική προστασία του ν. 4412/2016743
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 345-374 ν. 4412/2016743
 • ΙΙ. Αρμόδια δικαστήρια - Ένδικα βοηθήματα744
 • ΙΙΙ. Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)745
 • 1. Αρμοδιότητα - Προϋποθέσεις παραδεκτού745
 • (α) Αρμόδιο όργανο745
 • (β) Έννομο Συμφέρον - Επίκληση βλάβης746
 • (γ) Υποχρεωτικότητα ασκήσεως747
 • (δ) Απαράδεκτο δεύτερης προδικαστικής προσφυγής748
 • (ε) Ανεπίτρεπτο ασκήσεως άλλης διοικητικής προσφυγής749
 • (στ) Προσφυγή κατά εκτελεστής πράξεως ή παραλείψεως749
 • 2. Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής750
 • 3. Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής751
 • 4. Διαδικασία εξετάσεως της προσφυγής752
 • 5. Η παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ753
 • 6. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής ως προς τη σύναψη της συμβάσεως754
 • 7. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου754
 • 8. Η προσωρινή προστασία της ΑΕΠΠ755
 • 9. Η απόφαση της ΑΕΠΠ755
 • 10. Η έκταση ελέγχου της ΑΕΠΠ756
 • 11. Η κήρυξη ακυρότητας συμβάσεως με απόφαση της ΑΕΠΠ756
 • IV. Η αίτηση αναστολής του ν. 4412/2016757
 • 1. Αρμόδια Δικαστήρια - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αυτοτελές βοήθημα757
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού758
 • (α) Νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον758
 • (β) Προθεσμία - Υπογραφή Δικογράφου - Πληρεξουσιότητα758
 • (γ) Προσβαλλόμενες πράξεις758
 • (δ) Παράβολο758
 • 3. Προδικασία759
 • 4. Προϋποθέσεις του βασίμου759
 • (α) Ο βασικός κανόνας759
 • (β) Σοβαρή πιθανολόγηση παραβάσεως κανόνα δικαίου759
 • (γ) Βλάβη του αιτούντος759
 • (δ) Υπερέχον δημόσιο συμφέρον - Συμφέρον τρίτων760
 • 5. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της αιτήσεως αναστολής761
 • 6. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής761
 • 7. Η συμμόρφωση προς την απόφαση αναστολής761
 • 8. Σχέση της προσωρινής με την οριστική δικαστική προστασία761
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ763
 • Η απόδειξη στη διοικητική δίκη763
 • Ι. Τα δύο συστήματα αποδείξεως της διοικητικής δίκης763
 • ΙΙ. Γενικές περί αποδείξεως αρχές763
 • 1. Το αντικείμενο της αποδείξεως763
 • (α) Πραγματικά γεγονότα ως αντικείμενο αποδείξεως763
 • (αα) Έννοια και μορφές αποδείξεως763
 • (ββ) Πραγματικά γεγονότα, πραγματικοί ισχυρισμοί, επιχειρήματα764
 • 2. Πασίδηλα γεγονότα και γεγονότα γνωστά στο δικαστήριο από προηγούμενη ενέργειά του765
 • (α) Πασίδηλα γεγονότα765
 • (β) Γεγονότα γνωστά από άλλη δικαστική ενέργεια766
 • 3. Διδάγματα της κοινής πείρας767
 • 4. Αλλοδαπό δίκαιο, έθιμο και συναλλακτικά ήθη768
 • ΙΙΙ. Το βάρος αποδείξεως στη διοικητική δίκη769
 • 1. Βασικός ορισμός769
 • 2. Απόδειξη από τα στοιχεία του φακέλου770
 • 3. Νόμιμα μαχητά τεκμήρια770
 • IV. Αποδεικτικά στοιχεία771
 • V. Αποδεικτικά μέσα771
 • VI. Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων772
 • VII. Ο διοικητικός φάκελος773
 • VIII. Η υποχρεωτική προαπόδειξη774
 • 1. Ο βασικός κανόνας του άρθρου 150 § 1 εδ. α΄ ΚΔΔικ774
 • 2. Η προσαγωγή των εγγράφων σε μεταγενέστερη συζήτηση776
 • ΙΧ. Η συμπληρωματική απόδειξη778
 • 1. Απόφαση διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου778
 • 2. Χρόνος λήψεως της αποφάσεως779
 • 3. Περιεχόμενο της αποφάσεως779
 • 4. Η συμπληρωματική απόδειξη εκτός του ακροατηρίου780
 • 5. Η μεταβολή του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της αποδείξεως780
 • 6. Η παρουσία των διαδίκων κατά τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής αποδείξεως781
 • 7. Η συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της αποδείξεως781
 • Χ. Η συντηρητική απόδειξη782
 • 1. Έννοια και νομική φύση782
 • 2. Προϋποθέσεις συντηρητικής αποδείξεως783
 • (α) Τυπικές προϋποθέσεις783
 • (β) Ουσιαστικές προϋποθέσεις783
 • 3. Αρμοδιότητα προς απόφαση επί της αιτήσεως συντηρητικής αποδείξεως784
 • 4. Περιεχόμενο της αποφάσεως για συντηρητική απόδειξη784
 • 5. Διεξαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως στο ακροατήριο784
 • 6. Διεξαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως εκτός ακροατηρίου785
 • 7. Συζήτηση μετά τη συντηρητική απόδειξη785
 • 8. Αποδεικτική δύναμη συντηρητικής αποδείξεως785
 • ΧΙ. Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου από το διοικητικό δικαστήριο786
 • 1. Η αναζήτηση στοιχείων από το δικαστήριο786
 • 2. Η εντολή επανελέγχου από το δικαστήριο787
 • ΧΙΙ. Αυτοψία787
 • 1. Έννοια και σκοπός της αυτοψίας787
 • 2. Η περί αυτοψίας απόφαση788
 • 3. Η υποχρεωτική σύμπραξη διαδίκων ή τρίτων κατά τη διενέργεια της αυτοψίας789
 • (α) Η βασική υποχρέωση789
 • (β) Συνέπειες μη συμμορφώσεως προς την υποχρέωση συμπράξεως790
 • (γ) Η απαλλαγή από την υποχρέωση συμπράξεως791
 • 4. Τρόπος διεξαγωγής της αυτοψίας791
 • 5. Αυτοψία κατά τον ΚΠολΔ στην ακυρωτική δίκη792
 • ΧΙΙΙ. Πραγματογνωμοσύνη792
 • 1. Έννοια πραγματογνωμοσύνης κατά τον ΚΔΔικ792
 • 2. Τρόπος διορισμού πραγματογνωμόνων793
 • 3. Περιεχόμενο της αποφάσεως διορισμού πραγματογνωμόνων794
 • 4. Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων795
 • (α) Οι λόγοι αποκλεισμού και εξαιρέσεως πραγματογνωμόνων795
 • (β) Λόγοι αντικαταστάσεως των πραγματογνωμόνων795
 • (γ) Οι λόγοι απαλλαγής του πραγματογνώμονα795
 • (δ) Διαδικασία προβολής και κρίση των λόγων796
 • 5. Καθήκοντα πραγματογνώμονα - Κυρώσεις796
 • 6. Ορκοδοσία πραγματογνώμονα797
 • 7. Δικαιώματα πραγματογνωμόνων798
 • 8. Διαδικασία διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης798
 • (α) Τρόπος εργασίας περισσότερων πραγματογνωμόνων798
 • (β) Οδηγίες προς τους πραγματογνώμονες - Υπομνήματα των διαδίκων799
 • 9. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης799
 • 10. Οι απλές γνωμοδοτήσεις του άρθρου 168 ΚΔΔικ801
 • 11. Δαπάνες και αμοιβή πραγματογνωμόνων801
 • (α) Ύψος αμοιβής801
 • (β) Καταλογισμός των δαπανών και της αμοιβής του πραγματογνώμονα802
 • (γ) Προσωρινή εκκαθάριση και προκαταβολή δαπανών802
 • 12. Τεχνικοί σύμβουλοι802
 • (α) Έννοια και σκοπός του θεσμού802
 • (β) Προϋποθέσεις διορισμού τεχνικού συμβούλου803
 • (γ) Δικαιώματα τεχνικών συμβούλων803
 • 13. Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ στην ακυρωτική δίκη804
 • XIV. Έγγραφα804
 • 1. Έννοια και είδη εγγράφων804
 • 2. Τα βιβλία ως ιδιωτικά έγγραφα806
 • 3. Οι μηχανικές απεικονίσεις και οι φωνοληψίες ως ιδιωτικά έγγραφα806
 • (α) Απεικονίσεις806
 • (β) Φωνοληψίες807
 • 4. Περαιτέρω προϋποθέσεις της αποδεικτικής δυνάμεως των εγγράφων807
 • 5. Νόμιμος τύπος των εγγράφων807
 • 6. Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων808
 • 7. Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων810
 • 8. Ξενόγλωσσα έγγραφα811
 • 9. Αποδεικτική δύναμη αντιγράφων812
 • 10. Επίδειξη εγγράφου812
 • (α) Ο βασικός κανόνας - Διάκριση από συγγενείς διατάξεις812
 • (β) Χρόνος υποβολής της αιτήσεως επιδείξεως εγγράφου814
 • (γ) Τόπος επιδείξεως του εγγράφου814
 • (δ) Η υποχρέωση του δικαστηρίου να διατάξει την επίδειξη του αιτουμένου εγγράφου814
 • (ε) Οι εξαιρέσεις του άρθρου 174 § 3 ΚΔΔικ815
 • (αα) Εξαιρέσεις για τα δημόσια έγγραφα815
 • (ββ) Οι εξαιρέσεις για ιδιωτικά έγγραφα815
 • (γγ) Ανάγκη αιτιολόγησης της δικαστικής αποφάσεως816
 • (στ) Αδικαιολόγητη άρνηση ή παρακώλυση επιδείξεως εγγράφου816
 • 11. Απώλεια και γνησιότητα εγγράφου816
 • 12. Η προσβολή εγγράφου για πλαστότητα817
 • 13. Τα έγγραφα στην ακυρωτική δίκη818
 • XV. Ομολογία818
 • 1. Είδη - Αποδεικτική δύναμη818
 • 2. Ανάκληση ομολογίας820
 • 3. Η ομολογία στην ακυρωτική δίκη821
 • XVI. Εξηγήσεις των διαδίκων821
 • 1. Ο θεσμός στη δίκη ουσίας821
 • 2. Ο θεσμός στην ακυρωτική δίκη822
 • XVII. Οι μάρτυρες823
 • 1. Απόφαση και τόπος εξετάσεως μαρτύρων823
 • (α) Η απόφαση εξετάσεως μαρτύρων823
 • (β) Η πρόταση του διαδίκου: βασικά χαρακτηριστικά824
 • 2. Η πρόταση για εξέταση μάρτυρος στο άρθρο 180 ΚΔΔικ824
 • (α) Η έγγραφη πρόταση στην προδικασία824
 • (β) Η προφορική πρόταση στο ακροατήριο825
 • (γ) Η απόφαση του δικαστηρίου επί της αιτήσεως του διαδίκου ως αιτιολογημένη απόφαση διακριτικής ευχέρειας825
 • 3. Η κλήτευση των μαρτύρων825
 • 4. Η μαρτυρία ως υποχρέωση826
 • 5. Αποκλεισμός και απαλλαγή των μαρτύρων827
 • (α) Αποκλειόμενοι μάρτυρες827
 • (αα) Ανικανότητα μάρτυρα827
 • (ββ) Μάρτυρες με υποχρέωση εχεμύθειας ως προς θέματα που τους εμπιστεύθηκαν λόγω ιδιότητας827
 • (γγ) Μάρτυρες συγγενείς του ιδιώτη διαδίκου828
 • (δδ) Μάρτυρες με συμφέρον829
 • (β) Απαλλασσόμενοι μάρτυρες829
 • (γ) Διαδικασία ελέγχου του λόγου αποκλεισμού ή απαλλαγής830
 • 6. Η διεξαγωγή της εξετάσεως μάρτυρα830
 • 7. Οι μαρτυρικές καταθέσεις κατά την προδικασία831
 • 8. Οι μάρτυρες στην πολιτική δίκη - Διαφοροποιήσεις832
 • XVIII. Τα δικαστικά τεκμήρια833
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ835
 • Έννοια και συνέπειες της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου835
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ835
 • Έννοια και περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεως835
 • Ι. Η έννοια της δικαστικής αποφάσεως835
 • ΙΙ. Διακρίσεις των δικαστικών αποφάσεων835
 • ΙΙΙ. Ειδικώς περί της διακρίσεως οριστικών και μη οριστικών αποφάσεων836
 • 1. Έννοια και σημασία836
 • 2. Νομολογία836
 • IV. Διαδικασία λήψεως της αποφάσεως837
 • V. Κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση της αποφάσεως839
 • 1. Κατάρτιση αποφάσεως839
 • 2. Έκδοση αποφάσεως839
 • 3. Δημοσίευση αποφάσεως839
 • VΙ. Το πρωτότυπο της δικαστικής αποφάσεως840
 • VΙΙ. Η ανυπόστατη δικαστική απόφαση840
 • 1. Η έννοια840
 • 2. Οι λόγοι ανυπόστατου840
 • 3. Η αναγνώριση του ανυπόστατου842
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ843
 • Έννομες συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως: Ισχύς και Δεδικασμένο843
 • Ι. Οι ρυθμίσεις843
 • ΙΙ. Η ισχύς έναντι όλων843
 • 1. Η ρύθμιση του ΚΔΔικ843
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 50 § 1 π.δ. 18/1989844
 • ΙΙΙ. Το δεδικασμένο844
 • 1. Έννοια844
 • 2. Προϋποθέσεις του δεδικασμένου845
 • (α) Τελεσιδικία845
 • (β) Ταυτότητα προσώπων845
 • (γ) Ταυτότητα διαφοράς846
 • IV. Υποκειμενικά όρια846
 • V. Αντικειμενικά όρια847
 • 1. Οι διατυπώσεις του ΚΔΔικ και του π.δ. 18/1989847
 • 2. Διοικητικής φύσεως ζήτημα848
 • 3. Ουσιαστικό ζήτημα848
 • 4. Δικονομικό ζήτημα848
 • 5. Κριθέν ζήτημα849
 • 6. Παρεμπίπτοντα ζητήματα850
 • 7. Ενστάσεις850
 • VI. Χρονικά όρια851
 • VII. Διάσπαση του δεδικασμένου852
 • VIIΙ. Ο περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως852
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ855
 • Η υποχρέωση συμμορφώσεως της διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων855
 • Ι. Οι ρυθμίσεις855
 • ΙΙ. Θετική και αποθετική συμμόρφωση855
 • ΙΙΙ. Μορφές αποθετικής συμμορφώσεως856
 • 1. Απαγόρευση εκδόσεως της ίδιας πράξεως856
 • 2. Απαγόρευση εφαρμογής και εκτελέσεως της πράξεως856
 • 3. Αποχή από ενέργεια παρόμοια προς την ακυρωθείσα857
 • IV. Όρια της αποθετικής συμμορφώσεως857
 • 1. Νέα πραγματικά ή/και νομικά δεδομένα857
 • 2. Απάλειψη της τυπικής πλημμέλειας858
 • 3. Έκδοση νέας αιτιολογημένης πράξεως859
 • V. Μορφές θετικής συμμορφώσεως859
 • VI. Η υποχρέωση ανακλήσεως πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα860
 • 1. Ο βασικός κανόνας860
 • 2. Η υποχρέωση της διοικήσεως προς ανάκληση όμοιου περιεχομένου ατομικών πράξεων προς την ακυρωθείσα860
 • VII. Η υποχρέωση αντικαταστάσεως ακυρωθείσας πράξεως861
 • VIII. Υποχρέωση εκδόσεως της πράξεως επί παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Σύνθετη διοικητική ενέργεια862
 • ΙΧ. Το κρίσιμο χρονικό καθεστώς της συμμορφώσεως862
 • Χ. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου επί μη συμμορφώσεως863
 • 1. Οι ρυθμίσεις863
 • 2. Η κατάσχεση του άρθρου 4 ν. 3068/2002865
 • ΧΙ. Δικαστική προστασία επί μη συμμορφώσεως865
 • ΧΙΙ. Οι ρυθμίσεις του ν. 3068/2002 ως προς τη συμμόρφωση της Διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις866
 • ΧΙΙΙ. Ευθύνη για τη μη συμμόρφωση867
 • 1. Αστική ευθύνη867
 • 2. Ποινική ευθύνη867
 • 3. Πειθαρχική ευθύνη867
 • ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ869
 • Τα ένδικα μέσα του διοικητικού δικονομικού δικαίου869
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ869
 • Βασικές έννοιες και αρχές869
 • Ι. Ορισμός και θεμελιώδεις διακρίσεις869
 • ΙΙ. Βασικές αρχές μιας γενικής θεωρίας των ενδίκων μέσων870
 • 1. Numerus clausus των ενδίκων μέσων870
 • 2. Συνταγματική κατοχύρωση και in concreto πρόβλεψη του ενδίκου μέσου870
 • 3. Η αρχή της διαδοχικής ασκήσεως των ενδίκων μέσων - Η εξαίρεση του άρθρου 2 ν. 3900/2010871
 • 4. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων872
 • ΙΙΙ. Οι γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας873
 • 1. Σημασία της ρυθμίσεως873
 • 2. Τα ένδικα μέσα κατ’ άρθρο 81 ΚΔΔικ873
 • 3. Αρμοδιότητα εκδικάσεως ενδίκων μέσων κατά τον ΚΔΔικ873
 • 4. Προσβαλλόμενες με ένδικο μέσο αποφάσεις κατ’ άρθρο 83 ΚΔΔικ874
 • (α) Προσβολή των οριστικών αποφάσεων874
 • (β) Μεταβατική ρύθμιση σχετικά με το παραδεκτό των ενδίκων μέσων875
 • 5. Νομιμοποίηση των διαδίκων προς άσκηση ενδίκου μέσου κατ’ άρθρο 84 ΚΔΔικ876
 • 6. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως του ενδίκου μέσου στο άρθρο 85 ΚΔΔικ877
 • 7. Γενικές περί προθεσμιών διατάξεις στο άρθρο 86 ΚΔΔικ878
 • (α) Γενικός περί παρεκτάσεως κανόνας878
 • (β) Ο θάνατος του νομιμοποιούμενου σε άσκηση ενδίκου μέσου878
 • 8. Απαραίτητα στοιχεία των δικογράφων των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 87 ΚΔΔικ879
 • 9. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 88 ΚΔΔικ881
 • 10. Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 126 ΚΔΔικ881
 • IV. Εφαρμογή των διατάξεων της γενικής διαδικασίας του ΚΔΔικ και του π.δ. 18/1989882
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ883
 • Η ανακοπή ερημοδικίας883
 • Ι. Έννοια, σκοπός και νομοθετική ρύθμιση883
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση883
 • 2. Ορισμός - Ratio883
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας884
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο και νομιμοποιούμενα σε ανακοπή πρόσωπα884
 • 2. Αποφάσεις υποκείμενες σε ανακοπή885
 • 3. Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας885
 • 4. Έννομο συμφέρον886
 • 5. Παραδεκτοί λόγοι ανακοπής ερημοδικίας887
 • 6. Η μη παράσταση του διαδίκου στη συζήτηση της υποθέσεως887
 • 7. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ μη παραστάσεως και προβαλλόμενου λόγου ανακοπής888
 • 8. Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου της ανακοπής889
 • 9. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής ερημοδικίας889
 • ΙΙΙ. Οι λόγοι της ανακοπής ερημοδικίας890
 • 1. Παρουσίαση των τριών λόγων890
 • 2. Μη κλήτευση του διαδίκου890
 • 3. Μη νομότυπη ή μη εμπρόθεσμη κλήτευση891
 • 4. Ανωτέρα βία892
 • (α) Γενική εννοιολογική προσέγγιση892
 • (β) Περιπτωσιολογία892
 • (αα) Η απρόβλεπτη, αιφνίδια και βαριά σωματική ή πνευματική ασθένεια του διαδίκου, του νομίμου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του893
 • (ββ) Η άγνοια της νομότυπης και εμπρόθεσμης επιδόσεως894
 • (γγ) Η ανωμαλία στα κυκλοφοριακά μέσα895
 • (δδ) Θάνατος δικηγόρου ή συγγενούς του896
 • (εε) Αποχή των δικηγόρων896
 • (στ-στ) Δόλιες ενέργειες του αντιδίκου897
 • (ζζ) Γεγονότα συνδεόμενα με τη λειτουργία των δικαστηρίων897
 • IV. Η δυνατότητα διαδοχικής ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας898
 • V. Σχέση της ανακοπής ερημοδικίας προς άλλα ένδικα μέσα899
 • 1. Ανακοπή ερημοδικίας στην έφεση899
 • 2. Ανακοπή ερημοδικίας και αναίρεση900
 • VI. Η απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας900
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ902
 • Η τριτανακοπή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας902
 • Ι. Έννοια και σκοπός της τριτανακοπής902
 • ΙΙ. Παραδεκτό της τριτανακοπής903
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο903
 • 2. Εξουσία ασκήσεως του δικαιώματος τριτανακοπής903
 • 3. Η έννοια του τρίτου903
 • 4. Η έννοια της βλάβης του τρίτου904
 • 5. Μη άσκηση παρεμβάσεως904
 • 6. Έννομο συμφέρον905
 • 7. Δικαιούμενοι σε άσκηση τριτανακοπής κατ’ αρθρ. 84 § 2 ΚΔΔικ - Διαδοχικές τριτανακοπές - Παρέμβαση στη δίκη της τριτανακοπής906
 • 8. Παθητικώς νομιμοποιούμενοι στη δίκη της τριτανακοπής907
 • 9. Προθεσμία τριτανακοπής907
 • 10. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της τριτανακοπής του ΚΔΔικ908
 • 11. Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου της τριτανακοπής908
 • 12. Τρόπος ασκήσεως τριτανακοπής909
 • ΙΙΙ. Το βάσιμο της τριτανακοπής909
 • IV. Η απόφαση επί της τριτανακοπής909
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ911
 • Η τριτανακοπή κατά το π.δ. 18/1989911
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής του π.δ. 18/1989 επί τριτανακοπών911
 • ΙΙ. Διαφορές μεταξύ της τριτανακοπής του άρθρου 51 π.δ. 18/1989 και της τριτανακοπής του ΚΔΔικ912
 • ΙΙΙ. Βασική νομολογία του ΣτΕ σχετικά με την ακυρωτική τριτανακοπή913
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ918
 • Η έφεση κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας918
 • Ι. Προσβαλλόμενες αποφάσεις με έφεση918
 • 1. Ορολογία και τελολογία918
 • 2. Το χρηματικό όριο του εκκλητού918
 • (α) Ο κανόνας του άρθρου 92 § 1 ΚΔΔικ918
 • (β) Το όριο του εκκλητού στο άρθρο 92 § 2 ΚΔΔικ919
 • (αα) Ο κανόνας του εδαφίου α΄919
 • (ββ) Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς920
 • (γ) Το ζήτημα του εκκλητού στις φορολογικές διαφορές921
 • (δ) Αποφάσεις πάντοτε εκκλητές923
 • ΙΙ. Δικαιούμενοι σε άσκηση εφέσεως924
 • 1. Ο γενικός κανόνας924
 • 2. Ο ειδικός κανόνας των φορολογικών διαφορών925
 • ΙΙΙ. Σχέση εφέσεως και ανακοπής ερημοδικίας926
 • IV. Λόγοι εφέσεως - Στοιχεία του δικογράφου της εφέσεως926
 • V. Το απαράδεκτο της μεταβολής του αντικειμένου της διαφοράς στο δεύτερο βαθμό928
 • 1. Ο βασικός κανόνας του άρθρου 96 § 1 ΚΔΔικ928
 • 2. Το απαράδεκτο της προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών928
 • 3. Το απαράδεκτο της επικλήσεως νέων αποδεικτικών στοιχείων930
 • 4. Το παραδεκτό της επικλήσεως νέων αποδεικτικών στοιχείων και για πραγματικούς ισχυρισμούς που προβλήθηκαν πρωτοδίκως932
 • VI. Η προθεσμία της εφέσεως934
 • VII. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως935
 • VIII. Η απόφαση επί της εφέσεως938
 • 1. Απόφαση που δέχεται την έφεση938
 • 2. Εφαρμοστέος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο νόμος939
 • 3. Η αντικατάσταση αιτιολογίας με διατήρηση του διατακτικού940
 • 4. H reformatio in pejus στην εφετειακή δίκη941
 • ΙΧ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως941
 • Χ. Η αντέφεση942
 • 1. Η διάκριση μεταξύ αυτοτελούς και μη αυτοτελούς αντεφέσεως στο άρθρο 100 ΚΔΔικ942
 • 2. Τρόπος ασκήσεως αντεφέσεως942
 • 3. Προβαλλόμενοι δια της αντεφέσεως λόγοι943
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ944
 • Η έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας944
 • Ι. Εφαρμοζόμενες διατάξεις στην ακυρωτική έφεση944
 • ΙΙ. Παραδεκτό της εφέσεως944
 • 1. Υποκείμενες σε ακυρωτική έφεση αποφάσεις944
 • 2. Δικαιούμενοι σε άσκηση εφέσεως945
 • 3. Προθεσμία εφέσεως946
 • 4. Η έφεση υπέρ του νόμου947
 • 5. Το παραδεκτό της εφέσεως του νικήσαντος διαδίκου948
 • ΙΙΙ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης εφέσεως και αντεφέσεως948
 • IV. Στοιχεία του δικογράφου της ακυρωτικής εφέσεως949
 • 1. Γενικά στοιχεία949
 • 2. Η απαίτηση του άρθρου 58 § 1 π.δ. 18/1989949
 • V. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ακυρωτικής εφέσεως950
 • VI. Παρέμβαση και πρόσθετοι λόγοι στην ακυρωτική έφεση950
 • VII. Περαιτέρω δικονομικά θέματα951
 • VIII. Λόγοι εφέσεως - Συνέπειες της δεχόμενης την έφεση αποφάσεως952
 • ΙΧ. Παραπομπή υποθέσεων κατ’ άρθρο 67 π.δ. 18/1989952
 • Χ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις του άρθρου 5Α ν. 702/1977953
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ955
 • Η αναθεώρηση ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων955
 • Ι. Ορισμός και τελολογία955
 • ΙΙ. Προσβαλλόμενες με αναθεώρηση αποφάσεις956
 • ΙΙΙ. Νομιμοποιούμενοι σε άσκηση αναθεωρήσεως957
 • IV. Η διάσπαση του κανόνα της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων στο άρθρο 102 ΚΔΔικ957
 • V. Λόγοι αναθεωρήσεως958
 • 1. Περιοριστική απαρίθμηση958
 • 2. Εσφαλμένη απόδειξη (103 § 1α ΚΔΔικ)958
 • 3. Νέα κρίσιμα έγγραφα960
 • 4. Αμετάκλητη ανατροπή αποφάσεως962
 • VI. Προθεσμία αναθεωρήσεως963
 • VII. Παραδεκτό και βάσιμο της αιτήσεως αναθεωρήσεως963
 • 1. Τρόπος ασκήσεως - Στοιχεία δικογράφου963
 • 2. Βάσιμο της αναθεωρήσεως964
 • VIII. Απόφαση επί της αιτήσεως αναθεωρήσεως964
 • ΙΧ. Ένδικα μέσα965
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 105 § 2 ΚΔΔικ965
 • 2. Σχέση αναθεωρήσεως και αναιρέσεως965
 • Χ. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατ’ άρθρο 105Α ΚΔΔικ και 69Α π.δ. 18/1989967
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ968
 • Η αίτηση διορθώσεως ή ερμηνείας αποφάσεως968
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση - Νομικός χαρακτηρισμός968
 • ΙΙ. Η ρύθμιση της αιτήσεως διορθώσεως και ερμηνείας στο π.δ. 18/1989969
 • 1. Οι λόγοι διορθώσεως ή ερμηνείας στο άρθρο 68 π.δ. 18/1989969
 • (α) Λόγοι διορθώσεως969
 • (β) Λόγοι ερμηνείας972
 • (γ) Διαφορές διορθώσεως και ερμηνείας στο π.δ. 18/1989972
 • 2. Στοιχεία του δικογράφου και διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας972
 • (α) Στοιχεία του δικογράφου972
 • (β) Διαδικαστικοί κανόνες του άρθρου 69 §§ 2-4 π.δ. 18/1989973
 • ΙΙΙ. Η ρύθμιση της αιτήσεως διορθώσεως και ερμηνείας στον ΚΔΔικ974
 • 1. Δικαίωμα ασκήσεως του ενδίκου μέσου974
 • 2. Στοιχεία του δικογράφου και διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας974
 • (α) Στοιχεία του δικογράφου974
 • (β) Διαδικασία διορθώσεως ή ερμηνείας974
 • (γ) Συζήτηση και απόφαση επί της αιτήσεως975
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ976
 • Η αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας976
 • Ι. Ορισμός και τελολογία976
 • ΙΙ. Το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως976
 • 1. Αρμοδιότητα976
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση976
 • 3. Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις978
 • (α) Η συνταγματική ρύθμιση978
 • (β) Η νομοθετική ρύθμιση980
 • (γ) Αναίρεση κατ’ αποφάσεων υποκείμενων σε ανακοπή ερημοδικίας980
 • (δ) Αναίρεση κατά αποφάσεων υποκείμενων σε αίτηση αναθεωρήσεως980
 • (ε) Ο περιορισμός στην άσκηση αναιρέσεως κατ’ άρθρο 53 § 4 π.δ. 18/1989981
 • (αα) Ο βασικός κανόνας981
 • (ββ) Η εξαίρεση των περιοδικών παροχών και της φορολογίας κληρονομιών982
 • (γγ) Οι καταργηθείσες με το ν. 3900/2010 εξαιρέσεις: Ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις - Σπουδαίο νομικό ζήτημα982
 • (δδ) Ο υπολογισμός του αντικειμένου της διαφοράς από το Δημόσιο983
 • 4. Προθεσμία της αιτήσεως αναιρέσεως983
 • (α) Ο βασικός κανόνας983
 • (β) Αναστολή προθεσμίας984
 • (γ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας και ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως984
 • 5. Η προϋπόθεση παραδεκτού του άρθρου 53 § 3 π.δ. 18/1989985
 • 6. Τρόπος ασκήσεως αναιρέσεως988
 • 7. Ο καταργηθείς ειδικός τύπος για την αναίρεση του Δημοσίου (άρθρα 3 ν. 3900/2010 και 326 § 1 ν. 4072/2012)990
 • 8. Απαγόρευση ασκήσεως παρεμβάσεως και τριτανακοπής στην αναιρετική δίκη991
 • 9. Η κατ’ άλμα αναίρεση του άρθρου 2 ν. 3900/2010992
 • 10. Εφαρμογή των άρθρων 17-40 π.δ. 18/1989993
 • ΙΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως αναιρέσεως - Λόγοι αναιρέσεως993
 • 1. Γενική θεώρηση993
 • 2. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (56 § 1 στ. α΄)993
 • 3. Μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεση του δικαστηρίου (56 § 1 στ. β΄)994
 • 4. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (56 § 1 στ. γ)994
 • (α) Γενικές δικονομικές αρχές995
 • (β) Απλοί κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης995
 • (γ) Η μη λήψη υπόψη ουσιώδους ισχυρισμού996
 • (δ) Κανόνες που αφορούν τη δικαστική απόφαση996
 • 5. Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την επίδικη έννομη σχέση (56 § 1 στ. δ΄)997
 • (α) Η έννοια του «νόμου»997
 • (β) Εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελής εφαρμογή998
 • 6. Ύπαρξη αντιφατικών τελεσίδικων αποφάσεων (56 § 1 στ. ε΄)999
 • IV. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως999
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 57 § 1 π.δ. 18/1989999
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 57 § 2 π.δ. 18/19891000
 • V. Η αναίρεση υπέρ του νόμου1001
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ1002
 • Ένδικα μέσα ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου1002
 • Ι. Η επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον του ΑΕΔ ως ένδικο μέσο1002
 • ΙΙ. Παραδεκτό της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας1003
 • 1. Αρμόδιο Δικαστήριο1003
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση1003
 • 3. Υποκείμενες σε αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας αποφάσεις1003
 • 4. Προθεσμία1004
 • 5. Τρόπος ασκήσεως του ενδίκου μέσου1005
 • ΙΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας1005
 • IV. Η απόφαση1006
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ1007
 • Ένδικα μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου1007
 • Ι. Οι νομοθετικές διατάξεις1007
 • ΙΙ. Η ανακοπή ερημοδικίας1007
 • 1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις1007
 • 2. Προθεσμία1008
 • 3. Περιεχόμενο του δικογράφου1008
 • 4. Λοιπά δικονομικά θέματα1008
 • ΙΙΙ. Η τριτανακοπή1008
 • 1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση1008
 • 2. Προθεσμία τριτανακοπής1009
 • 3. Περιεχόμενο του δικογράφου1009
 • 4. Λοιπά δικονομικά θέματα1009
 • IV. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας1009
 • 1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις1009
 • 2. Νομιμοποίηση1009
 • 3. Προθεσμία1009
 • 4. Περιεχόμενο δικογράφου1010
 • 5. Συζήτηση - Απόφαση1010
 • V. Η διόρθωση αποφάσεως1010
 • 1. Η ρύθμιση1010
 • 2. Λόγοι διορθώσεως1010
 • 3. Τρόπος ασκήσεως της αιτήσεως διορθώσεως1011
 • VI. Η αίτηση ερμηνείας αποφάσεως1011
 • 1. Η ρύθμιση1011
 • 2. Έννοια της ερμηνείας1011
 • 3. Περιεχόμενο της αιτήσεως ερμηνείας1011
 • 4. Προδικασία - Συζήτηση - Εφαρμοστέες διατάξεις1012
 • VII. Η αίτηση αναθεωρήσεως1012
 • 1. Η ρύθμιση1012
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο - Προσβαλλόμενες αποφάσεις1012
 • 3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση1012
 • 4. Λόγοι αναθεωρήσεως1013
 • (α) Πλάνη περί τα πράγματα1013
 • (β) Η προσαγωγή νέων κρίσιμων εγγράφων1014
 • (αα) Η έννοια του «νέου» εγγράφου1014
 • (ββ) Το ανέφικτο της προσαγωγής του εγγράφου1014
 • (γγ) Η «προσαγωγή» του εγγράφου1014
 • (δδ) Η έννοια του «κρίσιμου» εγγράφου1015
 • (εε) Η έννοια του «εγγράφου»1015
 • 5. Προθεσμία αναθεωρήσεως1015
 • 6. Συνέπειες αναθεωρήσεως1016
 • VIII. Αναίρεση1016
 • 1. Η ρύθμιση1016
 • 2. Αποφάσεις υποκείμενες σε αναίρεση1016
 • 3. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση1017
 • 4. Προθεσμία1017
 • 5. Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως της αναιρέσεως1018
 • 6. Περιεχόμενο του δικογράφου1018
 • 7. Λόγοι αναιρέσεως1018
 • (α) Περιοριστική απαρίθμηση επτά λόγων αναιρέσεως1018
 • (β) Υπέρβαση δικαιοδοσίας1019
 • (γ) Μη νόμιμη συγκρότηση-Κακή σύνθεση1019
 • (δ) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας1020
 • (ε) Παράβαση νόμου1021
 • (στ) Παράβαση δεδικασμένου1022
 • (ζ) Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου1023
 • (η) Αναιτιολόγητο της αποφάσεως1023
 • 8. Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι1024
 • 9. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως1024
 • 10. Απαράδεκτο λόγων αναιρέσεως1025
 • 11. Απαράδεκτο δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως1025
 • 12. Όρια αναιρετικού ελέγχου1025
 • (α) Η ρύθμιση του άρθρου 174 ΔικΕΣ1025
 • (β) Ανέλεγκτες αναιρετικώς κρίσεις1025
 • 13. Αντικατάσταση αιτιολογιών1026
 • 14. Αναίρεση υπέρ του νόμου1026
 • 15. Η ειδική παρέμβαση του άρθρου 178 ΔικΕΣ1026
 • 16. Η διαδικασία μετά την αναίρεση1027
 • ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1029
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1073
 • 0
 • 0