- Διαδικασία παραγωγής  - Δικαστικός έλεγχος - Διακηρύξεις  - Προβολή των λόγων ακυρώσεως κατά στάδια- Παρεμπίπτων έλεγχος  -Συμμόρφωση της Διοίκησης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €20.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-615-1
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Κανονιστική Διοικητική Πράξη» κυκλοφορεί πλήρως ενημερωμένη με πρόσφατη νομολογία και έχοντας ενσωματώσει όλες τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν στην δικαστική προσβολή της κανονιστικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία, αντιθέτως από την ατομική, θεσπίζει έναν γενικό κανόνα δικαίου, στον οποίο θα υπαχθεί ένας αδιευκρίνιστος αριθμός καταστάσεων και προσώπων. Ο συγγραφέας, μετά την οριοθέτηση της εννοίας των κανονιστικών πράξεων, επιμερίζει τη μελέτη του σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη θέσπιση των κανονιστικών πράξεων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα εκδόσεως, στη διαδικασία παραγωγής και στη θέση σε ισχύ αυτών. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τον δικαστικό έλεγχο των κανονιστικών πράξεων και ειδικότερα τις απόπειρες ματαιώσεώς του, τον δικαστικό έλεγχο ως διαδικασία (ευθύ και παρεμπίπτοντα έλεγχο) και τις συνέπειες ακυρώσεως των κανονιστικών πράξεων. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και αλλοδαπή, και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Γενικώς1
 • Β. Η διάκριση κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων3
 • Γ. Σχέδιο εργασίας8
 • ΜΕΡΟΣ 1ο Η θέσπιση της κανονιστικής πράξεως9
 • Α. Αρμοδιότητα εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως10
 • α. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 10
 • 1. Τα αναγκαία διά την εκτέλεση των νόμων διατάγματα10
 • 2. Τα εις εκτέλεσιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενα διατάγματα12
 • 3. Διατάγματα εκδιδόμενα εις εκτέλεση γενικής εξουσιοδοτήσεως νόμου-πλαισίου16
 • β. Λοιπά όργανα18
 • 1. Η θέσπιση κανονιστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντ. 18
 • i) Ειδικότερα18
 • ii) Θέματα λεπτομερειακά21
 • iii) Τεχνικά ζητήματα 22
 • iv) Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος23
 • 2. Η υπεξουσιοδότηση 25
 • Β. Διαδικασία παραγωγής της κανονιστικής πράξεως28
 • α. Η υποχρέωση εκδόσεως κανονιστικής πράξεως28
 • 1. Το πολιτικό πρόβλημα28
 • 2. Ο νομικός προβληματισμός.30
 • 3. Η νομολογία31
 • β. Η συναίνεση των ενδιαφερομένων στην έκδοση κανονιστικής πράξεως 36
 • 1. Περί της συμμετοχής ιδιωτικών φορέων στην διαδικασία παραγωγής36
 • 2. Η αιτιολογία των κανονιστικών πράξεων39
 • γ. Η κανονιστική επεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων.44
 • 1. Το πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής διατάξεως44
 • 2. Η διαδικασία της επεξεργασίας46
 • 3. Το ζήτημα της δεσμευτικότητος των γνωμοδοτήσεων του Ε΄ Τμήματος επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων49
 • Γ. Η θέση εν ισχύι της κανονιστικής πράξεως51
 • α. Η δημοσίευση της κανονιστικής πράξεως51
 • 1. Τρόποι δημοσιεύσεως των κανονιστικών πράξεων51
 • 2. Πλημμέλειες περί την δημοσίευση55
 • i) Ημερομηνία δημοσιεύσεως 55
 • ii) Διόρθωση ημαρτημένων57
 • iii) Βεβαίωση υπάρξεως σχετικής πιστώσεως59
 • 3. Οι συνέπειες της μη δημοσιεύσεως60
 • i) Οι μη δημοσιευτέες κανονιστικές πράξεις των Ενόπλων Δυνάμεων60
 • ii) Η ακύρωση των ανυποστάτων κανονιστικών πράξεων61
 • β. Η διάρκεια ζωής των κανονιστικών πράξεων63
 • 1. Η έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων63
 • i) Από τον χρόνο δημοσιεύσεως64
 • ii) Αναδρομική ισχύς κανονιστικών πράξεων65
 • iii) Αναστολή εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων66
 • 2. Λήξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων67
 • i) Λήξη ισχύος διά της καταργήσεως67
 • ii) Η ανάκληση των κανονιστικών πράξεων69
 • iii) Η αχρησία κανονιστικής πράξεως71
 • ΜΕΡΟΣ 2ο Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων73
 • Α. Οι απόπειρες ματαιώσεως του δικαστικού ελέγχου 73
 • α. Ιστορικά - συγκριτικά στοιχεία74
 • 1. Η προληπτική δράση του νομοθέτη74
 • i) Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων74
 • ii) Αποκλεισμός ορισμένων λόγων75
 • 2. Η επέμβαση του νομοθέτη μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως76
 • i) Απλή ισχυροποίηση κανονιστικών πράξεων76
 • ii) Οι εν στενή εννοία νομοθετικές κυρώσεις77
 • β. Η μακροχρόνια ανοχή της νομολογίας (1945-1991)79
 • 1. Η υποπερίοδος 1945-197579
 • i) Ο κανόνας της περιόδου αυτής80
 • ii) Η οριοθέτηση της επιμάχου πρακτικής81
 • 2. Η υποπερίοδος 1975-199182
 • i) Οι επικρίσεις της θεωρίας82
 • ii) Η πεπατημένη οδός της νομολογίας83
 • γ. Η νομολογιακή στροφή85
 • 1. Ο νέος νομολογιακός κανόνας85
 • i) Η επιχειρηματολογία της αποφάσεως85
 • ii) Η στάση της θεωρίας86
 • 2. Άλλες μέθοδοι ματαιώσεως του δικαστικού ελέγχου87
 • i) Θέματα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος87
 • ii) Θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως89
 • Β. Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων90
 • α. Ο ευθύς έλεγχος των κανονιστικών πράξεων90
 • 1. Ζητήματα παραδεκτού 90
 • i) Ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας91
 • ii) Έννομο συμφέρον 92
 • iii) Λοιπά θέματα παραδεκτού 96
 • 2. Έλεγχος του βασίμου98
 • i) Τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου επί των κανονιστικών πράξεων98
 • ii) Συμφωνία των κανονιστικών πράξεων με τις αρχές του Δικαίου100
 • β. Ο παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων 104
 • 1. Επί αγωγής αποζημιώσεως104
 • i) Επί παρανόμου κανονιστικής πράξεως104
 • ii) Επί νομίμου κανονιστικής πράξεως107
 • 2. Επί προσβολής ατομικής διοικητικής πράξεως110
 • i) Παρανομία χωρίς ακύρωση110
 • ii) Δικονομικοί περιορισμοί στον παρεμπίπτοντα έλεγχο113
 • Γ. Οι συνέπειες ακυρώσεως των κανονιστικών πράξεων116
 • α. Οι υποχρεώσεις της Διοικήσεως116
 • 1. Ως προς το αντικείμενο 116
 • i) Έκταση της ακυρώσεως και δεδικασμένο 116
 • ii) Δυνατότητα επανόδου της Διοικήσεως120
 • 2. Ως προς τις πράξεις που στηρίζονταν επί της ακυρωθείσης κανονιστικής121
 • β. Ο μηχανισμός συμμορφώσεως της Διοικήσεως124
 • 1. Η επιτροπή του άρθρου 5 του Ν 1470/1984125
 • 2. Ο νόμος 3068/2002128
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ133
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ141
 • 0
 • 0