Ελληνικό – Ενωσιακό

Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 & άλλων σχετικών νομοθετημάτων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €100.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-624-3
Σελίδες: 1072
Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδρίδου, Χ. Απαλαγάκη, Δ. Αυγητίδης, Aν. Βαλτούδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Γ. Δέλλιος, Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Α. Δεσποτίδου, Ν. Ελευθεριάδης, Α. Καραγκουνίδης, Χ. Λιβαδά, Α. Μπεχλιβάνης, Γ. Νούσκαλης, Γ. Παπαϊωάννου, Ε. Περάκης, Έ. Τζίβα, Κ. Φουντεδάκη, Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου
Επιμέλεια: Ε. Αλεξανδρίδου

Το έργο «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό», υπό την επιμέλεια της Ομότ. Καθηγήτριας κας. Ελ. Αλεξανδρίδου, συνιστά ένα συλλογικό επιστημονικό πόνημα, με αντικείμενο την ανάλυση ενός ευρύτατου πεδίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Η παρούσα 3η –εμπλουτισμένη και πλήρως επικαιροποιημένη– έκδοση του συλλογικού αυτού έργου περιλαμβάνει την κατ’ άρθρον ερμηνεία των διατάξεων του Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν 4512/2018 και την κωδικοποίηση του βασικού νομοθετήματος με την ΥΑ 5338/2018, καθώς επίσης και την ερμηνευτική ανάλυση σχετικών νομοθετικών κειμένων.

Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη· την εκτενή εισαγωγική ενότητα σχετικά με το Ενωσιακό Δίκαιο της Προστασίας των Καταναλωτών (πρώτο μέρος), διαδέχεται το δεύτερο –και κυριότερο– μέρος της κατ’ άρθρον ερμηνείας του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Στην ενότητα αυτή, το ισχύον νομοθετικό κείμενο ακολουθείται από εκτενή και σε βάθος επιστημονική ανάλυση ποικίλων ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή κάθε διάταξης. Τα παραπάνω πλαισιώνονται –σε κάθε άρθρο– από αναλυτικό διάγραμμα ύλης, επικαιροποιημένη ειδική βιβλιογραφία & αρθρογραφία, καθώς και αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων. Στο δεύτερο μέρος συγκαταλέγονται, επίσης, και τα ιδιαίτερα κεφάλαια που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΠΔ 131/2003) και την Εναλλακτική – Ηλεκτρονική Επίλυση των Καταναλωτικών Διαφορών (ΥΑ 70330/2015), τα οποία, παρά την κανονιστική τους αυτοτέλεια, εμφανίζουν έντονη ρυθμιστική συνάφεια προς τις οικείες διατάξεις του βασικού νομοθετήματος. Περαιτέρω, στο τρίτο μέρος απαντά η ενότητα της ποινικής προστασίας του καταναλωτή, ενώ το τέταρτο μέρος καταλαμβάνουν τα κεφάλαια της προστασίας του επενδυτή, του δανειολήπτη και του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών, ως καταναλωτή. Τέλος, οι επιμέρους ενότητες του έργου πλαισιώνονται από ένα εύχρηστο συγκεντρωτικό ευρετήριο λημμάτων, καθώς και από ευρετήριο των, αναφερόμενων στα κεφάλαια του έργου, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό την σκοπιά των παραπάνω, το παρόν συλλογικό έργο, τόσο σε επίπεδο θεματικής διαλογής, όσο και σε επίπεδο διάρθρωσης της ύλης, αποτελεί ένα πλήρες και εύχρηστο εγχειρίδιο μελέτης και ερμηνείας του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών (εθνικού και ενωσιακού), απαραίτητο σε κάθε νομικό επαγγελματία, αλλά και ένα σύγχρονο και πρακτικά προσανατολισμένο εκπαιδευτικό σύγγραμμα για τον νομικό σπουδαστή.

 • 0
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ5
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ5
 • Το Ενωσιακό Δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή5
 • Το Ενωσιακό Δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή5
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις7
 • Β. Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο 8
 • Γ. Δευτερογενές Ενωσιακό Δίκαιο12
 • Ι. Οι Ενωσιακές Οδηγίες12
 • ΙΙ. Οδηγίες ελάχιστης, Οδηγίες πλήρους και Οδηγίες μερικής πλήρους εναρμόνισης15
 • ΙΙΙ. H σημασία του τρόπου ερμηνείας των νομικών όρων των Ενωσιακών Οδηγιών16
 • Δ. Η νομολογία του ΔικΕΕ17
 • Ε. Διασυνοριακή προστασία των καταναλωτών της ΕΕ - Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε καταναλωτικές διαφορές 21
 • ΣΤ. Το «κοινοτικό κεκτημένο» της προστασίας του καταναλωτή 23
 • Ι. Η επιλογή των οργάνων της ΕΕ κατά την ψήφιση Οδηγιών 23
 • ΙΙ. Η επανεξέταση του «κοινοτικού κεκτημένου»25
 • ΙΙΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις26
 • Ζ. Η επίδραση του Ενωσιακού στο Ελληνικό Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή 28
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ35
 • Ν 2251/199435
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΆΡΘΡΟ35
 • Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής35
 • Α. Η μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή, ως κρατικό καθήκον (άρθρο 1 παρ. 1 και 2)36
 • Ι. Το καθήκον μέριμνας του Κράτους36
 • 1. Το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 2251/199436
 • 2. Το άρθρο 1 παρ. 2 Ν 2251/199437
 • ΙΙ. Άλλοι βαρυνόμενοι με καθήκον μέριμνας και προστασίας39
 • 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση39
 • 2. Οι ενώσεις καταναλωτών39
 • Β. Οι σκοποί του Ν 2251/199440
 • Άρθρο 1α Ορισμοί42
 • A. Έννοια του καταναλωτή (άρθρο 1α παρ. 1)48
 • Ι. Γενικά48
 • ΙΙ. Ιστορικά52
 • 1. Ο Ν 1969/199152
 • 2. Ο Ν 2251/199452
 • 3. Ο Ν 3587/200753
 • 4. Ο Ν 4512/201854
 • ΙΙΙ. Άλλες διατάξεις για την έννοια του καταναλωτή55
 • 1. Ορισμοί του καταναλωτή εκτός Ν 2251/199455
 • 2. Ορισμοί του ενωσιακού δικαίου57
 • IV. Ο ορισμός του άρθρου 1α παρ. 1 (ανάλυση)60
 • 1. Φυσικό πρόσωπο60
 • 2. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα66
 • 3. Αξιολόγηση68
 • 4. Το «πρότυπο» του καταναλωτή69
 • V. Ζητήματα ερμηνείας που είχαν ανακύψει με το προϊσχύσαν πλαίσιο του ορισμού του καταναλωτή του άρθρου 1 παρ. 4α Ν 2251/199470
 • VI. Ειδικά: Ο πελάτης της τράπεζας και ο ασφαλισμένος ως καταναλωτές77
 • VII. Η έννοια του καταναλωτή ως «προδικαστικό» ζήτημα79
 • B. Έννοια του προμηθευτή (άρθρα 1α παρ. 2 και 1 παρ. 4)80
 • Ι. Γενικά80
 • ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για την έννοια του προμηθευτή82
 • Άρθρο 2 Γενικοί όροι συναλλαγών - Καταχρηστικοί γενικοί όροι83
 • Α. Εισαγωγή95
 • Ι. Κίνδυνοι από τη χρήση γενικών όρων συναλλαγών96
 • ΙΙ. Ο έλεγχος των ΓΟΣ μέσω διατάξεων του ΑΚ98
 • ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από το Ν 2251/1994100
 • IV. Η εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας101
 • V. Ατομική και συλλογική προστασία από καταχρηστικούς όρους103
 • Β. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 Ν 2251/1994104
 • Ι. Η έννοια των ΓΟΣ104
 • ΙΙ. Οι μη διαπραγματεύσιμοι όροι εφάπαξ χρήσης (άρθρο 2 παρ. 10) 107
 • ΙΙΙ. Οι όροι που επαναλαμβάνουν το ενδοτικό δίκαιο111
 • IV. Οι όροι που καθορίζουν το τίμημα και την παροχή112
 • Γ. Η αρχή της διαφάνειας των όρων115
 • Δ. Ο έλεγχος ένταξης των όρων στη σύμβαση (άρθρο 2 παρ. 1-2)118
 • Ι. Η συμφωνία ένταξης118
 • ΙΙ. Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις καλόπιστης συμπεριφοράς του προμηθευτή120
 • 1. Η υπόδειξη της ύπαρξης ΓΟΣ 120
 • 2. Η παροχή δυνατότητας πραγματικής γνώσης του περιεχομένου των όρων122
 • 3. Άλλες περιπτώσεις ανυπαίτιας άγνοιας του καταναλωτή - «Απροσδόκητες ή αιφνιδιαστικές» ρήτρες124
 • ΙΙΙ. Συνέπειες της μη συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξης126
 • Ε. Ο έλεγχος των όρων μέσω της ερμηνείας (άρθρο 2 παρ. 3-5)126
 • Ι. Γενική μέθοδος ερμηνείας127
 • ΙΙ. Ειδικοί κανόνες ερμηνείας 128
 • 1. Ερμηνευτική υποχώρηση των ΓΟΣ έναντι των όρων που συμφωνήθηκαν με διαπραγμάτευση (άρθρο 2 παρ. 3)128
 • 2. Ο κανόνας της υπέρ του καταναλωτή ερμηνείας των ασαφών ΓΟΣ (άρθρο 2 παρ. 4 εδ. β΄)129
 • ΙΙΙ. Ιδιαιτερότητες της ερμηνείας των ΓΟΣ στη δίκη της συλλογικής αγωγής (άρθρο 2 παρ. 5)130
 • ΣΤ. Ο έλεγχος κύρους του περιεχομένου των όρων (άρθρο 2 παρ. 6-7)132
 • Ι. Διάκριση από άλλες μορφές ελέγχου132
 • ΙΙ. Η γενική απαγόρευση των καταχρηστικών όρων (άρθρο 2 παρ. 6) 133
 • 1. Η διαδικασία εξειδίκευσης της γενικής ρήτρας της παρ. 6 εδ. α΄133
 • 2. Ο κρίσιμος βαθμός διατάραξης της συμβατικής ισορροπίας (παρ. 6 εδ. α΄)137
 • 3. Το κρίσιμο πρότυπο του καταναλωτή138
 • 4. Τα λοιπά συνεκτιμητέα κριτηρία (παρ. 6 εδ. β΄)139
 • ΙΙΙ. Ο κατάλογος των «εκ του νόμου» καταχρηστικών όρων (άρθρο 2 παρ. 7) 143
 • 1. Ο χαρακτήρας της ρύθμισης 143
 • 2. Η σχέση του καταλόγου της παρ. 7 προς τη γενική ρήτρα της παρ. 6144
 • 3. Οι επιμέρους περιπτώσεις απαγορευομένων ρητρών (παρ. 7 εδ. α΄-λβ΄)145
 • Ζ. Έννομες συνέπειες του καταχρηστικού χαρακτήρα των όρων 162
 • Ι. Ακυρότητα των καταχρηστικών όρων και πλήρωση των κενών 162
 • ΙΙ. Το πρόβλημα της μερικής καταχρηστικότητας ενός όρου163
 • ΙΙΙ. Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός όρου για την όλη σύμβαση (άρθρο 2 παρ. 8) 164
 • IV. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου166
 • Άρθρα 3, 3α - 3ιγ Συμβάσεις εξ αποστάσεως - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 167
 • Α. Εισαγωγικά186
 • Ι. Οι νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και τις συμβάσεις από απόσταση και η Οδηγία 2011/83/ΕΕ186
 • ΙΙ. Οι συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος189
 • ΙΙΙ. Οι συμβάσεις εξ αποστάσεως191
 • Β. Ειδικοί ορισμοί [άρθρo 3]191
 • I. Έννοια της σύμβασης από απόσταση192
 • II. Έννοια της σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος - Περιστάσεις σύναψης της σύμβασης. Υποκειμενικά στοιχεία197
 • III. Έννοια του εμπορικού καταστήματος203
 • IV. Έννοια της «δευτερεύουσας σύμβασης»203
 • V. Έννοια του «δημοσίου πλειστηριασμού»203
 • Β-1. Ορισμοί [άρθρο 1α]204
 • Ι. Έννοια του αγαθού και του αγαθού κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη [1α παρ. 6]204
 • II. Έννοια της πώλησης [1α παρ. 7]205
 • III. Έννοια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών [1α παρ. 8]206
 • IV. Έννοια της «χρηματοοικονομικής υπηρεσίας» [1α παρ. 9]207
 • V. Έννοια του «σταθερού μέσου» [1α παρ. 11]210
 • VI. Έννοια του «ψηφιακού περιεχομένου» [1α παρ. 14]211
 • VII. Έννοια της «εμπορικής εγγύησης» [1α παρ. 16]211
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3α)212
 • Ι. Γενικά212
 • ΙΙ. Σχέση με άλλες διατάξεις212
 • ΙΙΙ. Επαχθείς συμβάσεις γενικότερα212
 • ΙV. Ο καταναλωτής ως πωλητής212
 • V. Η εγγύηση212
 • VI. Πιστωτικές συμβάσεις214
 • VII. Πληρεξουσιότητα215
 • Δ. Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3β)222
 • Ι. Γενικά – Η προστατευτική υποχρέωση του προμηθευτή για πληροφόρηση του καταναλωτή222
 • ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης στο προσυμβατικό στάδιο224
 • ΙΙΙ. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης229
 • Ε. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3γ)230
 • ΣΤ. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως (άρθρο 3δ)230
 • Ι. Εισαγωγικά230
 • ΙΙ. Ο χρόνος και τα μέσα εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης του προμηθευτή στις συμβάσεις εξ αποστάσεως231
 • 1. Γενική ρύθμιση231
 • 2. Ειδική ρύθμιση ως προς το χρόνο και τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται με ηλεκτρονικό μέσο και επιβάλλουν στον καταναλωτή την υποχρέωση να πληρώσει καθώς και στις εμπορικές ιστοσελίδες (παρ. 2 και 3)232
 • 3. Ειδική ρύθμιση ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται με μέσο επικοινωνίας που παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο (παρ. 4)235
 • 4. Ειδική ρύθμιση ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης στις συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, την οποία πραγματοποιεί ο προμηθευτής ή παρένθετό του πρόσωπο (παρ. 5)235
 • ΙΙΙ. Διατυπώσεις κατάρτισης συμβάσεων εξ αποστάσεως που συνάπτονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 6)236
 • ΙV. Υποχρέωση πληροφόρησης στο συμβατικό στάδιο (παρ. 7, 9)236
 • V. Συμβάσεις εξ αποστάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 8)237
 • VΙ. Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του προμηθευτή από το άρθρο 3δ (παρ. 10)237
 • Ζ. Δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3ε)237
 • Ι. Νομική φύση του δικαιώματος υπαναχώρησης237
 • ΙΙ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, όταν έχει προηγηθεί ενημέρωση του καταναλωτή239
 • ΙΙΙ. Δυνατότητα εκπλήρωσης241
 • ΙV. Νομοθετικά τυποποιημένες απαγορεύσεις καταστρατήγησης241
 • 1. Απαγόρευση προείσπραξης του τιμήματος241
 • 2. Αρραβώνας. Εγγυοδοσία. Συμφωνίες περί αναπόδεικτης αποζημίωσης ή ποινικής ρήτρας241
 • H. Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3στ)242
 • Θ. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 3ζ)246
 • Ι. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης246
 • 1. Με συμβατικό τρόπο246
 • 2. Με ηλεκτρονικό τρόπο246
 • Ι. Αποτελέσματα της υπαναχώρησης (άρθρο 3η)247
 • ΙΑ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης (άρθρο 3θ)248
 • ΙΒ. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης (άρθρο 3ι)249
 • ΙΓ. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε συνδεδεμένες συμβάσεις (άρθρο 3ια)250
 • ΙΔ. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3ιβ)253
 • ΙΕ. Εγγραφή των προμηθευτών εξ αποστάσεως σε Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 3ιγ)258
 • ΠΔ 131/2003 – Ηλεκτρονικό εμπόριο (Συμβάσεις από απόσταση μέσω του διαδικτύου)259
 • A. Εισαγωγικά272
 • I. Γενικές παρατηρήσεις272
 • II. Σκοπός της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο274
 • της προστασίας του καταναλωτή275
 • Β. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003277
 • Γ. Εφαρμοζόμενοι κανόνες με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς278
 • Δ. Η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση279
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις279
 • ΙΙ. Υποχρέωση του φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφόρηση280
 • ΙΙΙ. Η κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης (παραγγελία)281
 • 1. Διαδικασία281
 • 2. Υποχρέωση του φορέα για παροχή ειδικών πληροφοριών282
 • 3. Υποχρέωση του φορέα για παροχή της δυνατότητας διόρθωσης λαθών283
 • 4. Εφαρμογή των ρυθμίσεων για την προστασία του καταναλωτή284
 • Ε. Εμπορικές επικοινωνίες286
 • Ι. Υποχρεώσεις του φορέα σε σχέση με την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών286
 • ΙΙ. Αποστολή μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας (spam)287
 • Ε-2. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες288
 • Ι. Εισαγωγικά288
 • ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο289
 • ΣΤ. Κίνδυνοι κατά την πληρωμή μέσω του διαδικτύου291
 • Ι. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα291
 • ΙΙ. Μη εγκεκριμένη χρήση του μέσου πληρωμής292
 • ΙΙΙ. Άλλοι κίνδυνοι κατά την πληρωμή μέσω του διαδικτύου293
 • Ζ. Λοιπά ζητήματα σε σχέση με τις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις294
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο294
 • ΙΙ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών σε ενδοενωσιακό επίπεδο – Διοικητική συνεργασία294
 • ΙΙΙ. Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών295
 • ΙV. Σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας296
 • V. Κυρώσεις – Σημεία επαφής (contact points)296
 • Άρθρο 4θ Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών297
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις310
 • Β. Οριοθέτηση του πεδίου παροχής προστασίας314
 • Ι. Το είδος της συναλλαγής314
 • ΙΙ. Υποκειμενικό πεδίο προστασίας315
 • ΙΙΙ. Αντικειμενικό πεδίο προστασίας324
 • IV. Ιδιαίτερες συνθήκες σύναψης της σύμβασης327
 • Γ. Σκοπός της διάταξης332
 • Δ. «Πράξεις» εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4θ334
 • Ε. Μέσα προστασίας του καταναλωτή336
 • Ι. Η πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης336
 • 1. Εισαγωγικές επισημάνσεις336
 • 2. Υποχρέωση προσυμβατικής πληροφόρησης με βάση την παρ. 2 του άρθρου 4θ339
 • 3. Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης359
 • 4. Γνωστοποίηση των συμβατικών όρων361
 • ΙΙ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή368
 • 1. Γενικά368
 • 2. Προθεσμία υπαναχώρησης369
 • 3. Οι εξαιρούμενες συμβάσεις373
 • 4. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης379
 • 5. Νομική φύση του δικαιώματος υπαναχώρησης383
 • 6. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης387
 • ΙΙΙ. Προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση πληρωμών με κάρτα393
 • 1. Γενικά393
 • 2. Η κατάργηση της παρ. 8 του –παλαιού– άρθρου 4α και η σύγχρονη νομοθετική ρύθμιση βάσει του Ν 4537/2018394
 • ΙV. Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές396
 • 1. Εισαγωγικά396
 • 2. Μη αιτηθείσες (χρηματοοικονομικές) υπηρεσίες397
 • 3. Μη αιτηθείσα (αυτόκλητη) επικοινωνία398
 • V. Λοιπές προστατευτικές διατάξεις403
 • Άρθρα 4, 4α-4η, 5-5β Επιμέρους πτυχές του δικαίου της πώλησης καταναλωτικών προϊόντων406
 • Α. Άρθρα 5-5β και λοιπό δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών415
 • Ι. Τα άρθρα 5-5β ως επιμέρους πτυχή του δικαίου της πώλησης καταναλωτικών αγαθών415
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 έως 4η416
 • 1. Πεδίο εφαρμογής και λοιπές γενικές παρατηρήσεις416
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 4β αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του αγαθού, ειδικότερα419
 • 3. Η ρύθμιση του άρθρου 4δ αναφορικά με τη μετάθεση του κινδύνου, ειδικότερα421
 • Β. Οι υποχρεώσεις του πωλητή και του παραγωγού καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με τα άρθρα 5-5β – Γενικές παρατηρήσεις425
 • Γ. Η υποχρέωση παροχής στον καταναλωτή οδηγιών για τη χρήση, τη διατήρηση, τη συντήρηση και την πλήρη αξιοποίηση του αγαθού κατά τη χρήση και τη διατήρησή του (άρθρο 5β παρ. 1)427
 • Δ. Η υποχρέωση του πωλητή και του παραγωγού αναφορικά με την (τυχόν παρεχόμενη) «εμπορική εγγύηση» (άρθρο 5α)428
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις428
 • 1. Η έννοια «εμπορική εγγύηση» κατά το άρθρο 5α428
 • κατά το άρθρο 5α και «νόμιμη εγγύηση» κατά το άρθρο 5431
 • 3. Η σύμβαση παροχής εμπορικής εγγύησης433
 • ΙΙ. Ο εκούσιος χαρακτήρας της εμπορικής εγγύησης (παρ. 1) – Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή για τη μη παροχή εμπορικής εγγύησης σε περίπτωση πώλησης καταναλωτικού αγαθού με πιθανή διάρκεια ζωής πάνω από δύο έτη (παρ. 3 εδ. β΄)437
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση διαμόρφωσης της (τυχόν παρεχόμενης) εγγύησης με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές του νόμου (παρ. 2) – Διατήρηση του κύρους ελλιπούς εγγύησης (παρ. 3 εδ. α΄)441
 • 1. Η υποχρέωση παροχής της εγγύησης εγγράφως ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης (παρ. 2 εδ. α΄)441
 • 2. Η υποχρέωση διαμόρφωσης της εγγύησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο (παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄)443
 • 3. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της εγγύησης με τους κανόνες καλής πίστης και η απαγόρευση αναίρεσής της από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων (παρ. 2 εδ. δ΄)448
 • 4. Η διατήρηση του κύρους ελλιπούς εγγύησης (παρ. 3 εδ. α΄)449
 • IV. Τα δικαιώματα του καταναλωτή από την εμπορική εγγύηση (παρ. 1 και 4)450
 • 1. Περιεχόμενο των δικαιωμάτων του καταναλωτή από την εμπορική εγγύηση450
 • 2. Συντρέχουσα ισχύς των δικαιωμάτων του καταναλωτή από την εμπορική εγγύηση με τα δικαιώματα από τη νόμιμη εγγύηση452
 • 3. Παραγραφή των δικαιωμάτων του καταναλωτή από την εμπορική εγγύηση454
 • Ε. Η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after-saleς service) (άρθρο 5β παρ. 2)455
 • Άρθρο 6 Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα458
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις463
 • Β. Λόγοι καθιέρωσης του άρθρου 6 – Γενικοί κανόνες ευθύνης465
 • Γ. Κοινοτική προέλευση του άρθρου 6, έναρξη ισχύος και η σύμφωνη με την Οδηγία ερμηνεία του468
 • Δ. Νομική φύση της ευθύνης471
 • Ε. Προϋποθέσεις ευθύνης473
 • Ι. Προϊόν (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄-γ΄)473
 • ΙΙ. Ελάττωμα (άρθρο 6 παρ. 5)476
 • 1. Γενικά476
 • 2. Κατηγορίες ελαττωμάτων478
 • 3. Κριτήριο εξειδίκευσης του ελαττώματος ενός προϊόντος480
 • ΙΙΙ. Ζημία485
 • 1. Γενικά485
 • 2. Περιουσιακή ζημία (άρθρο 6 παρ. 6)485
 • 3. Μη περιουσιακή ζημία – ηθική βλάβη (άρθρο 6 παρ. 7)488
 • IV. Αιτιώδης συνάφεια491
 • ΣΤ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης ή απαλλαγής από την ευθύνη493
 • Ι. Γενικά493
 • ΙΙ. Η περιπτωσιολογία του άρθρου 6 παρ. 8493
 • 1. Μη θέση του προϊόντος σε κυκλοφορία (άρθρο 6 παρ. 8 περ. α΄)493
 • 2. Ανυπαρξία του ελαττώματος κατά τον χρόνο κυκλοφορίας του προϊόντος (άρθρο 6 παρ. 8 περ. β΄)494
 • 3. Μη κατασκευή του προϊόντος με σκοπό τη διανομή και μη διανομή στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 6 παρ. 8 περ. γ΄)495
 • 4. Κατασκευή προϊόντος με βάση κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 6 παρ. 8 περ. δ΄)496
 • 5. Αδυναμία διάγνωσης του ελαττώματος με βάση το ισχύον, κατά την κυκλοφορία του προϊόντος, επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων (άρθρο 6 παρ. 8 περ. ε΄)496
 • ΙΙΙ. Προσαρμογή των ενστάσεων στους υπόλοιπους υποχρέους498
 • ΙV. Η απαλλαγή του παραγωγού συστατικού ή πρώτης ύλης ειδικότερα498
 • V. Συντρέχον πταίσμα499
 • VI. Ανώτερη βία500
 • VII. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία502
 • 1. Γενικά502
 • 2. Παραγραφή502
 • 3. Αποσβεστική προθεσμία502
 • VIII. Ακυρότητα απαλλακτικών ρητρών503
 • Ζ. Υπόχρεοι προς αποζημίωση503
 • I. Γενικές παρατηρήσεις503
 • II. Πραγματικός παραγωγός504
 • 1. Γενικά504
 • 2. Παραγωγός τελικού προϊόντος504
 • 3. Παραγωγός συστατικού ή πρώτης ύλης505
 • III. Οιονεί παραγωγός506
 • 1. Γενικά 506
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης 506
 • 3. Έκταση ευθύνης 507
 • IV. Εισαγωγέας507
 • 1. Γενικά507
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης508
 • 3. Έκταση ευθύνης509
 • V. Προμηθευτής509
 • 1. Γενικά509
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης510
 • 3. Έκταση ευθύνης511
 • VI. Ευθύνη περισσοτέρων511
 • 1. Εξωτερική σχέση511
 • 2. Εσωτερική σχέση512
 • Η. Δικαιούχοι σε αποζημίωση513
 • Θ. Ζητήματα συρροής514
 • Ι. Γενικές διατάξεις συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης514
 • ΙΙ. Ειδικές διατάξεις515
 • 1. Ευθύνη από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών515
 • 2. Ευθύνη από τον Ν 1758/1988 για την πυρηνική ενέργεια515
 • Ι. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου516
 • Ι. Διεθνής δικαιοδοσία 516
 • ΙΙ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο517
 • ΙΑ. Συνολική αποτίμηση του άρθρου 6520
 • Άρθρο 7 Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών522
 • Α. Γενικά526
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής527
 • Ι. Προμηθευτής527
 • ΙΙ. Προϊόν527
 • ΙΙΙ. Επικίνδυνο προϊόν527
 • Γ. Η παρέμβαση της δημόσιας αρχής528
 • Δ. Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών530
 • Άρθρο 7α Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών531
 • A. Γενικά533
 • Β. Προϋποθέσεις534
 • Γ. Συνέπειες534
 • Άρθρο 8 Eυθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες536
 • Α. Εισαγωγικά540
 • I. Η επαγγελματική ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών540
 • II. Η Πρόταση Οδηγίας του 1990541
 • III. H τροποποίηση του άρθρου 8 με το άρθρο 10 Ν 3587/2007542
 • ΙV. Παρουσίαση της ρύθμισης – Σύγκριση με την αρχική μορφή του άρθρου 8 και με την Πρόταση Οδηγίας542
 • Β. Ερμηνεία της ρύθμισης544
 • I. Υπηρεσίες στις οποίες γίνεται δεκτή η εφαρμογή του άρθρου 8544
 • ΙΙ. Υπηρεσία που παρέχεται κατά τρόπο ανεξάρτητο548
 • ΙΙΙ. Άρνηση ή παράλειψη της υπηρεσίας548
 • ΙV. Παρανομία και υπαιτιότητα549
 • 1. Η προϋπόθεση του παρανόμου549
 • 2. Απλή παράβαση συμβατικής υποχρέωσης;549
 • 3. Η έννοια της ευλόγως προσδοκώμενης ασφάλειας550
 • V. Αιτιώδης συνάφεια553
 • VΙ. Αυτοτελής νόμιμος λόγος ευθύνης; 553
 • VΙΙ. Το τεκμήριο παρανομίας και υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες555
 • 1. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης της υπαιτιότητας και της παρανομίας555
 • 2. Συνοπτικά η ρύθμιση του βάρους απόδειξης στο άρθρο 8556
 • 3. Σχέση με την κατανομή του βάρους απόδειξης στην ενδοσυμβατική ευθύνη557
 • 4. Αποτίμηση της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. 1558
 • VIII. Εφαρμογή της διάταξης στην παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα 559
 • IX. Συνυπευθυνότητα, λόγοι μείωσης ή άρσης της ευθύνης, παραγραφή. Άλλα θέματα αστικής ευθύνης560
 • Χ. Η εφαρμογή των οργανωτικών διατάξεων του Ν 2251/1994 στην ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες562
 • Άρθρα 9, 9α-9θ Διαφήμιση – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές563
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ579
 • Α. Η έννοια του όρου «διαφήμιση» κατά το άρθρο 9 Ν 2251/1994584
 • Β. Η συγκριτική διαφήμιση586
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις 586
 • ΙΙ. Είδη συγκριτικής διαφήμισης588
 • ΙΙΙ. Η έννοια της συγκριτικής διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2251/1994589
 • IV. Οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού της συγκριτικής διαφήμισης590
 • V. Συγκριτική διαφήμιση που αναφέρεται σε ειδικές προσφορές594
 • VI. Οι συγκριτικές δοκιμές594
 • Γ. Η άμεση διαφήμιση 595
 • I. Γενικές παρατηρήσεις595
 • II. Οι ρυθμίσεις του Ν 2251/1994 για τη «μη ζητηθείσα (ηλεκτρονική) επικοινωνία»599
 • Δ. Οι χρονικοί περιορισμοί των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών604
 • Α. Η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Κάποιες σκέψεις605
 • Β. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην ελληνική νομοθεσία608
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές610
 • 1. Ο ορισμός της έννοιας «εμπορική πρακτική»613
 • 2. Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναλλαγή616
 • 3. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου616
 • 4. Η σχέση των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία618
 • 5. Η εξαίρεση των κανόνων δικαίου που σχετίζονται με την «καλαισθησία και ευπρέπεια»619
 • ΙΙ. «Η μεγάλη γενική ρήτρα»620
 • 1. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 620
 • 2. Η απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στο πλαίσιο του Ν 2251/1994622
 • ΙΙΙ. Η έννοια του «μέσου καταναλωτή»630
 • 1. Η ειδική προστασία ευάλωτων ομάδων καταναλωτών633
 • IV. Οι «μικρές γενικές ρήτρες»635
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις635
 • 2. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές636
 • V. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές651
 • 1. Οι περιπτώσεις των ‘per se’ απαγορευμένων επιθετικών εμπορικών πρακτικών654
 • VI. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 9γ έως 9η655
 • 1. Αξίωση για παύση και παράλειψη/Αξίωση για αποζημίωση655
 • 2. Η επανορθωτική δήλωση656
 • 3. Το βάρος απόδειξης657
 • 4. Έλεγχος από ιδιοκτήτες κωδίκων συμπεριφοράς658
 • Άρθρο 10 Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογικά μέσα προστασίας659
 • Α. Εισαγωγικά670
 • Β. Οι ενώσεις καταναλωτών670
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης των ενώσεων καταναλωτών670
 • ΙΙ. Σκοπός των ενώσεων καταναλωτών671
 • ΙΙΙ. Λειτουργία των ενώσεων καταναλωτών672
 • ΙV. Πιστοποίηση της λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών673
 • V. Πόροι των ενώσεων καταναλωτών674
 • VΙ. Υποχρέωση των ενώσεων καταναλωτών για παροχή πληροφοριών675
 • VΙΙ. Απαγορεύσεις – περιορισμοί κατά τη λειτουργία των ενώσεων καταναλωτών675
 • VIII. Παράνομη συμπεριφορά των ενώσεων καταναλωτών – Προβλεπόμενες κυρώσεις 675
 • Γ. Η υποβολή αιτήσεως παροχής δικαστικής προστασίας από τις ενώσεις καταναλωτών676
 • Ι. Διακρίσεις των επιχειρούμενων από τις ενώσεις καταναλωτών διαδικαστικών πράξεων676
 • ΙΙ. Οι απαιτούμενες γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, σε συνάρτηση με την κατά κανόνα ή κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση της Ενώσεως 682
 • Δ. Η συλλογική αγωγή683
 • Ι. Ειδικότερα η συλλογική αγωγή – Έννοια683
 • ΙΙ. Το αίτημα της συλλογικής αγωγής και η θεμελίωσή του692
 • ΙΙΙ. Διαδικασία εκδικάσεως της συλλογικής αγωγής694
 • IV. Το περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεως επί της συλλογικής αγωγής697
 • V. Η ισχύς της αποφάσεως επί της συλλογικής αγωγής698
 • VI. Νομοθετική επέμβαση με βάση την απόφαση επί της συλλογικής αγωγής704
 • VII. Η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως705
 • VIII. Συνέπειες απορρίψεως της συλλογικής αγωγής706
 • Ε. Ειδικά η έκδοση διαταγής πληρωμής μετά την αναγνωριστική αποζημιωτική αγωγή707
 • Ι. Οι προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής κατά τον ΚΠολΔ707
 • ΙΙ. Οι διαφοροποιήσεις της νέας ρυθμίσεως709
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο και η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής709
 • ΣΤ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό ενδοενωσιακό επίπεδο 710
 • Ι. Εισαγωγικά710
 • ΙΙ. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις αγωγές παράλειψης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο711
 • ΙΙΙ. Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση της διασυνοριακής συλλογικής αγωγής φορείς713
 • IV. Η απόφαση επί της διασυνοριακής συλλογικής αγωγής714
 • Άρθρο 11 Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών715
 • Α. Εισαγωγή 719
 • Β. Η θεσμική κατοχύρωση της κρατικής διαμεσολάβησης721
 • Ι. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού722
 • ΙΙ. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή723
 • 1. Η ίδρυση και η αποστολή724
 • 2. Η εκλογή και η θητεία726
 • 3. Οι αρμοδιότητες728
 • 4. Η διαδικασία της έρευνας741
 • 5. Οι ειδικοί επιστήμονες και η γραμματεία743
 • 6. Ο τίτλος της Αρχής744
 • 7. Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας744
 • 8. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας747
 • ΙΙΙ. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή747
 • IV. Η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών749
 • Γ. Η διαμεσολάβηση πέραν των θεσμοθετημένων μορφών της749
 • Ι. Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών750
 • ΙΙ. Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας752
 • ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο)753
 • ΙV. Οι ενώσεις καταναλωτών754
 • V. SOLVIT754
 • VI. On-line Dispute Resolution754
 • Δ. Συμπέρασμα755
 • ΥΑ 70330/2015 Εναλλακτική - Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών757
 • Α. Εισαγωγή773
 • Β. Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη775
 • Γ. Η Οδηγία 2013/11/ΕΕ7α776
 • Δ. Ο Κανονισμός 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ)12α781
 • Ε. Οι ρυθμίσεις της ΥΑ 70330/2015786
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής – Προβλεπόμενες εξαιρέσεις786
 • ΙΙ. Νομική φύση – Σύνθεση ΕΕΔ 795
 • ΙΙΙ. Αρχές - εγγυήσεις λειτουργίας φορέων ΕΕΔ797
 • IV. Υποχρεώσεις φορέων ΕΕΔ801
 • ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις802
 • Άρθρο 12 Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς804
 • Άρθρο 13 Εκπροσώπηση των καταναλωτών806
 • Α. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (άρθρο 12)807
 • Ι. Συγκρότηση του ΕΣΚΑ807
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες – λειτουργία του ΕΣΚΑ809
 • ΙΙΙ. Τελικές παρατηρήσεις809
 • Β. Εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά και διεθνή συλλογικά όργανα (άρθρο 13)811
 • Άρθρο 13α Κυρώσεις812
 • Α. Εισαγωγή816
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις816
 • ΙΙ. To πρόβλημα της διοικητικής «επιβολής» του δικαίου προστασίας του καταναλωτή818
 • ΙΙΙ. Η θέση της ρύθμισης στο σύστημα του Ν 2251/1994 και στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή εν ευρεία εννοία821
 • Β. Η υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν σε καταγγελίες καταναλωτών (παρ. 1)825
 • Γ. Διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις κατά προμηθευτών για την παραβίαση επιμέρους διατάξεων του Ν 2251/1994 (παρ. 2)828
 • Ι. Γενικά828
 • ΙΙ. Σύσταση για συμμόρφωση, παύση της προσβολής παράλειψη στο μέλλον828
 • ΙΙΙ. Τα χρηματικά πρόστιμα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή και η δημοσιοποίηση των κυρώσεων830
 • ΙV. Διοικητικές κυρώσεις προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις834
 • Δ. Αρμόδια όργανα για την λήψη διοικητικών μέτρων και την επιβολή κυρώσεων – Έννομη Προστασία837
 • Ι. Αρμόδια όργανα για την λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3837
 • ΙΙ. Έννομη προστασία838
 • Άρθρο 13β Διαχείριση καταγγελιών - παραπόνων - ερωτημάτων καταναλωτών839
 • Άρθρο 14 Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις841
 • Α. Εισαγωγικά845
 • Β. Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 1)845
 • Γ. Aναφορά στο Ν 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό (παρ. 2)846
 • Δ. Κωδικοποίηση του Ν 2251/1994 και των συναφών νομοθετικών κειμένων περί προστασίας του καταναλωτή (παρ. 3)846
 • Ε. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 4)846
 • ΣΤ. Ρήτρα επικουρικότητας (παρ. 5)847
 • Ζ. Εφαρμογή άτυπων κανόνων συμπεριφοράς – Άτυπα όργανα επίλυσης διαφορών (παρ. 6)847
 • Η. Εξειδίκευση απαιτήσεων ασφάλειας και επισήμανσης προϊόντων κ.λπ. (παρ. 7)847
 • Θ. Συγκρότηση επιτροπών εμπειρογνωμόνων (παρ. 8)848
 • Ι. Καταναλωτικές συμβάσεις με επιχειρήσεις αδυνατίσματος και γυμναστηρίων (παρ. 9)849
 • ΙΑ. Προστασία των καταναλωτών σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο (παρ. 10)850
 • ΙΒ. Το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας του καταναλωτή (παρ. 11)853
 • ΙΓ. Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου Ν 2251/1994 και μεταβατική διάταξη του άρθρου 111 του Ν 4512/2018860
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ863
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ863
 • Α. Εισαγωγή – Οι νομοθετικές παλινωδίες για την προστασία του καταναλωτή από την παραγωγή και διάθεση τροφίμων και άλλων προϊόντων864
 • Β. Οι διατάξεις του ΠΚ864
 • Γ. Οι ειδικοί ποινικοί νόμοι868
 • Δ. Eιδικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού και δικονομικού δικαίου871
 • I. Αυτουργία – Συμμετοχή871
 • II. Συρροές872
 • III. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα873
 • IV. Πολιτική αγωγή873
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ879
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ879
 • Α. Εισαγωγή879
 • Β. Ο επενδυτής ως καταναλωτής881
 • I. Διάκριση των εννοιών881
 • II. Η αποδοχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι νέοι ορισμοί για τον καταναλωτή882
 • ΙΙΙ. Ο επενδυτής ως καταναλωτής στην ενωσιακή νομολογία885
 • IV. O επενδυτής ως καταναλωτής στην ελληνική νομολογία887
 • V. Η ανομοιομορφία των επενδυτικών υπηρεσιών και των επενδυτών893
 • Γ. Η σημασία της διάκρισης σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές894
 • I. Οι θεσμικοί ή επαγγελματίες επενδυτές894
 • ΙΙ. Η διάκριση των επενδυτών στους κανόνες συμπεριφοράς895
 • 1. Κατάταξη των επενδυτών895
 • 2. Συνέπειες της κατάταξης897
 • 3. Μεταβολή κατάταξης899
 • ΙΙΙ. Η διάκριση των επενδυτών στους κανόνες αποζημίωσης900
 • IV. Η διάκριση των επενδυτών κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών900
 • Δ. Η προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών με βάση διακρίσεις του δικαίου κεφαλαιαγοράς903
 • Ι. Υποκείμενα προστασίας903
 • ΙΙ. Μέσα προστασίας905
 • ΙΙΙ. Συρροή με ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη907
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ919
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του δικαίου της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης919
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις919
 • ΙΙ. Οι πηγές του δικαίου της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης – Συνολική θεώρηση921
 • ΙΙΙ. Προσωπικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής925
 • 1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής925
 • 2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής927
 • Β. Οι διατάξεις για την πληροφόρηση932
 • Ι. Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης και ιδίως η προσυμβατική πληροφόρηση932
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της προσυμβατικής πληροφόρησης934
 • ΙΙΙ. Η παροχή πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης938
 • IV. Τα όρια της παρεχόμενης πληροφόρησης939
 • Γ. Διατάξεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης940
 • I. Η καθιέρωση δικαιώματος υπαναχώρησης και περιόδου μελέτης940
 • II. Η καθιέρωση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης942
 • Δ. Ειδικά θέματα945
 • I. Οι συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης στο πλαίσιο της καταναλωτικής πίστης945
 • 1. Η έννοια της συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσης945
 • 2. Το περιεχόμενο της καθιερούμενης ρύθμισης946
 • II. Τα δάνεια σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο της στεγαστικής πίστης948
 • 1. Τα χαρακτηριστικά των δανείων σε ξένο νόμισμα948
 • 2. Η ρύθμιση των δανείων σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο της στεγαστικής πίστης950
 • Ε. Η πρόληψη της υπερχρέωσης951
 • I. Η υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή951
 • II. Οι συνέπειες της αξιολόγησης954
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ960
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις960
 • Ι. Το θεσμικό πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση960
 • ΙΙ. Οι συνέπειες της απελευθέρωσης των αεροπορικών μεταφορών και η προστασία του επιβάτη963
 • Β. Η έννοια του «επιβάτη» αεροπορικών μεταφορών964
 • Ι. Κατάρτιση της σύμβασης. Συμβαλλόμενα μέρη964
 • ΙΙ. Ο επιβάτης ως αποδέκτης αεροπορικών υπηρεσιών967
 • ΙΙΙ. Η συμβολή των «Γενικών Όρων Μεταφοράς» (ΓΟΜ)968
 • Γ. Ρυθμιζόμενες καταστάσεις και πρακτικές των αερομεταφορέων για την προστασία του επιβάτη (Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004)970
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις 970
 • ΙΙ. Η πρακτική των υπεράριθμων κρατήσεων. Άρνηση επιβίβασης παρά τη θέληση των επιβατών973
 • 1. Γενικά973
 • 2. Δικαιώματα επιβατών975
 • ΙΙΙ. Ματαίωση πτήσης976
 • 1. Γενικά976
 • 2. Δικαιώματα επιβατών976
 • 3. Ευθύνη του αερομεταφορέα – Λόγοι απαλλαγής978
 • IV. Καθυστέρηση πτήσης979
 • 1. Γενικά979
 • 2. Δικαιώματα επιβατών979
 • V. Αλλαγή θέσης σε επιβάτη980
 • VI. Ενημέρωση του επιβάτη980
 • VII. Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004981
 • Δ. Υποχρεώσεις του αερομεταφορέα έναντι του επιβάτη982
 • Ι. Κύρια υποχρέωση. Εκτέλεση μεταφορικού έργου982
 • ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης983
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση προκαταβολής984
 • Ε. Σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται στην Κοινότητα – Ενημέρωση για την ταυτότητα του πραγματικού μεταφορέα [Κανονισμός (ΕΚ) 2111/2005]985
 • Ι. Σκοπός – Αντικείμενο ρύθμισης985
 • ΙΙ. Σύσταση «Κοινοτικού Καταλόγου»985
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη για την ταυτότητα πραγματικού μεταφορέα986
 • ΣΤ. Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006987
 • Ζ. Η ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα επιβατών κατά το σύστημα ευθύνης της Σύμβασης Μόντρεαλ987
 • Ι. Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για θάνατο ή τραυματισμό επιβατών987
 • ΙΙ. Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για ζημίες σε αποσκευές (καταστροφή, απώλεια, βλάβη)989
 • ΙΙΙ. Ευθύνη για καθυστέρηση επιβατών και αποσκευών990
 • Η. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 2027/1997 «για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος», όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 889/2002991
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ993
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ1017
 • 0
 • 0