Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-623-6
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: N. Αντωναρόπουλος, Θ. Λαζαρέτου

Το βιβλίο Βεβαίωση και Είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ παρουσιάζει ευσύνοπτα τα βασικά διοικητικά μέσα για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων με σκοπό αυτά να γίνουν κατανοητά στον αναγνώστη (δικηγόρο, λογιστή, στέλεχος της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης) που ακόμα και χωρίς να έχει ειδικές νομικές γνώσεις, δύναται να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του ή προς όφελος της έγκαιρης εισπρακτικής διαδικασίας.

Η σειρά παρουσίασης των διοικητικών μέσων για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων ακολουθεί την πρακτική βεβαίωσης και είσπραξης φορολογικών εσόδων που εφαρμόζεται από τη φορολογική διοίκηση. Ως προς το περιεχόμενο, η συγγραφή επικεντρώνεται στις εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεις του ΚΕΔΕ που εφαρμόζονται για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, ενώ συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο θεσπίστηκε ένα σύστημα κανόνων που σκοπό έχει τη ρύθμιση των διαφορετικών σταδίων της φορολογικής διαδικασίας, η είσπραξη των φορολογικών εσόδων διενεργείται- κατ΄αρχήν - σύμφωνα με αυτόν. Το νέο νομοθέτημα διατήρησε σε ισχύ τον ΚΕΔΕ εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική είσπραξη Η προστασία του οφειλέτη ενισχύθηκε, παράλληλα, με την υποχρεωτική κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας πριν από την επιβολή των μέτρων είσπραξης και την εκλογίκευση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου στα πέντε έτη.Ειδικότερα, αναλύονται τα εξής θέματα: νόμιμος τίτλος, επίδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου, ληξιπρόθεσμη οφειλή, συμψηφισμοί - διαγραφές - επιστροφές, η ευθύνη λόγω του κληρονομικού δικαίου, ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου, η ευθύνη μετόχων - εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, η προπτωχευτική διαδικασία, τα όργανα - αρχές επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, η διοικητική δικαστική προσφυγή, η ενδικοφανής προσφυγή και λοιπά ένδικα βοηθήματα και η προσωρινή δικαστική προστασία. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου κρίθηκε χρήσιμη η παράθεση διαγραμμάτων απεικόνισης της σχετικής διαδικασίας. Στο τέλος του βιβλίου, επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλες τις βασικές σχετικές εγκυκλίους της διοίκησης.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • 1. Νόμιμος Τίτλος - Εγκυρότητα βεβαίωσης1
 • Διάγραμμα1
 • Ι. Ο νόμιμος τίτλος στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων1
 • ΙΙ. Η κοινοποίηση της πράξης ως διαδικαστική ενέργεια της βεβαιωτικής διαδικασίας2
 • Η συμβολή της νομολογίας3
 • III. Ληξιπρόθεσμη οφειλή4
 • 2. Καταβολή Φόρου - Συμψηφισμός7
 • Διάγραμμα7
 • Ι. Kαταβολή του φόρου7
 • ΙΙ. Συμψηφισμός8
 • 3. Υπόχρεο και Συνυπόχρεο Πρόσωπο για την Πληρωμή του Φόρου - Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων11
 • Διαγράμματα11
 • I. Υπόχρεο και συνυπόχρεο πρόσωπο13
 • Α. Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων13
 • Β. Χαρακτηριστικά της ευθύνης 13
 • ΙΙ. Πίνακας προσδιορισμού συνυπόχρεων προσώπων15
 • III. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης22
 • IV. Άμυνα φορολογούμενου22
 • V. Ειδικά Θέματα24
 • Α. Εκκαθαριστής24
 • Β. Προσωρινή Διοίκηση 25
 • Γ. Οφειλές Αθλητικών Νομικών Προσώπων 25
 • VI. Περιπτωσιολογία25
 • VII. Ειδικά θέματα ευθύνης εταίρων νομικών προσώπων27
 • Α. Ευθύνη μελών κοινοπραξιών – κοινωνιών-αστικών εταιρειών27
 • Β. Ευθύνη μετόχων-εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών27
 • 4. Ποινικό Αδίκημα μη Καταβολής προς το Δημόσιο29
 • Διάγραμμα29
 • Ι. Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους31
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις τέλεσης του αδικήματος31
 • ΙΙI. Το υποκείμενο32
 • IV. Παράδειγμα33
 • V. Διαδικασία34
 • VI. Λοιπά35
 • VII. Η συμβολή της Νομολογίας35
 • 5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας38
 • Διάγραμμα38
 • Ι. Τι είναι το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας39
 • ΙΙ. Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 40
 • Η συμβολή της Νομολογίας44
 • 6. Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή στην Είσπραξη - Ανταλλαγή Πληροφορίας47
 • Διάγραμμα47
 • Ι. Η αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.48
 • ΙΙ. Διαδικασία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής48
 • III. Διαδικασία συνδρομής από την Ελλάδα στην είσπραξη50
 • 7. Διασφαλιστικά Μέτρα - Υποθήκη52
 • Διάγραμμα52
 • Ι. Διασφάλιση της οφειλής54
 • Α. Διασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 46 ΚΦΔ54
 • Β. Διασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 49 ΚΦΔ 57
 • Γ. Ειδικά η υποθήκη58
 • ΙI. Η συμβολή της Νομολογίας60
 • 8. Κατάσχεση Ακινήτων62
 • Διάγραμμα62
 • Ι. Η κατάσχεση ακινήτων63
 • ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης64
 • III. Η συμβολή της Νομολογίας69
 • 9. Πλειστηριασμός Ακινήτων71
 • Διάγραμμα71
 • Ι. Ο πλειστηριασμός ακινήτων72
 • ΙΙ. Πρόγραμμα πλειστηριασμού72
 • III. Διαδικασία πλειστηριασμού73
 • IV. Η συμβολή της Νομολογίας76
 • 10. Αναγγελία σε Πρόγραμμα Πλειστηριασμού Τρίτου - Πίνακας Κατάταξης78
 • Διάγραμμα78
 • Ι. Η αναγγελία ως δήλωση78
 • ΙΙ. Διανομή πλειστηριάσματος80
 • III. Κατάταξη του Δημοσίου80
 • ΙV. Η συμβολή της Νομολογίας82
 • 11. Κατάσχεση Κινητών - Πλειστηριασμός Κινητών84
 • Διάγραμμα84
 • Ι. Η κατάσχεση κινητών85
 • ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης85
 • III. Πλειστηριασμός κινητών89
 • IV. Η συμβολή της Νομολογίας89
 • 12. Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου90
 • Διάγραμμα90
 • Ι. Η κατάσχεση91
 • ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης94
 • III. Η συμβολή της Νομολογίας99
 • IV. Μελέτη περίπτωσης102
 • 13. Πτωχευτική Διαδικασία και Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Προπτωχευτική διαδικασία104
 • Ι. Πλαίσιο νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων 104
 • ΙΙ. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων κατά την πτωχευτική διαδικασία104
 • ΙΙΙ. Προπτωχευτική διαδικασία105
 • IV. Η συμβολή της Νομολογίας115
 • 14. Εκκαθάριση Χαρτοφυλακίου Οφειλών - Διαγραφές116
 • Διάγραμμα116
 • Ι. Εκκαθάριση χαρτοφυλακίου117
 • II. Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης117
 • III. Διαγραφή οφειλών120
 • 15. Παραγραφή Είσπραξης Οφειλών122
 • Διάγραμμα122
 • Ι. Παραγραφή είσπραξης οφειλών123
 • ΙΙ. Αναστολή παραγραφής είσπραξης οφειλών124
 • III. Διακοπή παραγραφής είσπραξης οφειλών126
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ131
 • 1. Νόμιμος Τίτλος - Εγκυρότητα βεβαίωσης131
 • Α. ΠΟΛ 1249/2014 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης: α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας των άρθρων 47 του Ν 4174/2013 και 7 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)»131
 • Β. ΠΟΛ 1029/2015 «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του Ν 4174/2013 και 7 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)., γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)» 137
 • 2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας139
 • Α. ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398/31.12.2013) «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει»139
 • Β. ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398/31.12.2013) «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει»150
 • 3. Εκκαθάριση Χαρτοφυλακίου Οφειλών - Διαγραφές155
 • ΠΟΛ 1151/2016 «Αναφορικά με την κοινοποίηση και την παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ΝΔ 356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1089/2016 (ΦΕΚ Β' 2114)»155
 • 4. Κατασχέσεις – Πλειστηριασμός - Αναγγελία161
 • ΠΟΛ 1041/2017 «Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.07.2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΠΔ 503/1985)»161
 • 5. Κατάσχεση Εις Χείρας Τρίτων185
 • Α. ΠΟΛ 1092/2014 «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων»185
 • Β. ΠΟΛ 1146/2017 «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων»188
 • 6. Διασφαλιστικά Μέτρα189
 • ΠΟΛ 1282/2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων»189
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ201
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ205
 • 0
 • 0