Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-622-9
Σελίδες: 704
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

Η παρούσα έκτη (6η) έκδοση της Εργατικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4564/2018.

Το έργο «Εργατική Νομοθεσία» συγκεκριμένα περιλαμβάνει ογδόντα δύο (82) νομοθετήματα που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και όλα τα μείζονα νομοθετήματα των τελευταίων ετών και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

 • 0
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας [Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]1
 • Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων10
 • [2] Ν 4443/201610
 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων [Άρθρα 1-18, 21-24]10
 • [3] Ν 3896/201030
 • Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38]30
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών47
 • [4] ΠΔ 219/200047
 • Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών47
 • [5] ΠΔ 101/201658
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρο 1-18]58
 • Σύμβαση εργασίας82
 • [6] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389]82
 • Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης91
 • [7] Ν 2639/199891
 • Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1]91
 • Ενημέρωση για τους όρους εργασίας93
 • [8] ΠΔ 156/199493
 • Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας93
 • Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία97
 • [9] Ν 1892/199097
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39]97
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου104
 • [10] ΠΔ 81/2003104
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου104
 • [11] ΠΔ 164/2004110
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12]110
 • Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης117
 • [12] Ν 4052/2012117
 • Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133]117
 • Κατ’ οίκον απασχόληση134
 • [13] Ν 3863/2010134
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20]134
 • Τηλεργασία138
 • [14] Ν 3846/2010138
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]138
 • Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές140
 • [15] Ν 4694/1930140
 • Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων140
 • [16] ΑΝ 690/1945145
 • Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»145
 • [17] Ν 3248/1955147
 • Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»147
 • [18] ΝΔ 3755/1957152
 • Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2]152
 • [19] ΠΔ 1/1990154
 • Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη154
 • [20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946162
 • Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας162
 • [21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946164
 • Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων164
 • [22] ΑΥΟικΕργ 19040/1981166
 • Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου166
 • [23] Ν 3227/2004181
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]181
 • [24] Ν 4172/2013182
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 103]182
 • [25] ΕΓΣΣΕ 2013188
 • Χρόνος εργασίας - Ωράριο189
 • Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας189
 • [26] Ν 1892/1990189
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41]189
 • [27] ΠΔ 88/1999194
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ194
 • Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία209
 • [28] Ν 2269/1920209
 • Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]209
 • [29] ΠΔ της 27.6.1932216
 • Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων216
 • [30] Ν 3846/2010230
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]230
 • [31] ΝΔ 515/1970231
 • Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10]231
 • [32] ΑΥΕργ 16182/1983236
 • Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας236
 • [33] Ν 2874/2000239
 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]239
 • Ωράριο εργασίας λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων241
 • [34] ΝΔ 1037/1971241
 • Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών241
 • [35] Ν 1892/1990251
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 42]251
 • [36] Ν 4177/2013255
 • Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 16]255
 • [37] Ν 2224/1994258
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]258
 • Καταχώρηση ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ260
 • [38] Ν 4144/2013260
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 80]260
 • Πενθήμερη εργασία262
 • [39] Ν 3846/2010262
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8]262
 • Πρόσθετες ομάδες εργασίας263
 • [40] Ν 1892/1990263
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 40]263
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση265
 • [41] ΒΔ 748/1966265
 • Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας265
 • [42] ΑΝ 380/1968282
 • Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας282
 • Άδειες283
 • Κανονική ετήσια άδεια283
 • [43] ΑΝ 539/1945283
 • Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών283
 • [44] Ν 4504/1966294
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16]294
 • [45] Ν 549/1977295
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8]295
 • [46] ΕΓΣΣΕ 2008-2009 [Άρθρο 3]299
 • Γονικές άδειες300
 • [47] Ν 4075/2012300
 • Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 48-54]300
 • Συνδικαλιστικές άδειες308
 • [48] Ν 1264/1982308
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17]308
 • [49] Ν 2085/1992311
 • Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14]311
 • [50] Ν 2224/1994313
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4]313
 • Μεταβολή λύση εργασιακής σχέσης314
 • [51] Ν 2112/1920314
 • Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως314
 • [52] ΒΔ της 16.7.1920322
 • Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών322
 • [53] Ν 3863/2010327
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7]327
 • [54] Ν 3198/1955330
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων330
 • [55] ΑΝ 173/1967339
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2]339
 • [56] ΝΔ 618/1970341
 • Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1]341
 • [57] N 1387/1983342
 • Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]342
 • [58] Ν 3588/2007349
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34]349
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων350
 • Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις350
 • [59] N 1483/1984350
 • Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27]350
 • [60] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7]359
 • [61] Ν 3144/2003361
 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7]361
 • [62] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6]363
 • [63] Ν 3655/2008364
 • Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142]364
 • Εργαζόμενοι μέσω εργολάβου σε τρίτο εργοδότη367
 • [64] Ν 4554/2018367
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9]367
 • Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι371
 • [65] Ν 3850/2010371
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68]371
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας381
 • [66] Ν 2643/1998381
 • Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19]381
 • Στρατευόμενοι μισθωτοί414
 • [67] ΠΔ της 8.12.1928414
 • Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως414
 • Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια417
 • [68] ΒΔ της 24.7.1920417
 • Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων417
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας429
 • [69] Ν 3850/2010429
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο]429
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση505
 • [70] Ν 1264/1982505
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων505
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος560
 • [71] Ν 4093/2012560
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4]560
 • [72] ΠΥΣ 6/2012563
 • Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012563
 • [73] N 1876/1990568
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35]568
 • [74] ΠΔ 240/2006599
 • Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)599
 • [75] ΕΓΣΣΕ 2016 [Άρθρα 1-6]607
 • [76] ΕΓΣΣΕ 2017 [Άρθρα 1-6]609
 • [77] ΕΓΣΣΕ 2018 [Άρθρα 1-8]611
 • Δίκαιο επιχείρησης614
 • Κανονισμοί εργασίας614
 • [78] ΝΔ 3789/1957614
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2]614
 • Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης619
 • [79] ΠΔ 178/2002619
 • Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου619
 • Συμμετοχή εργαζομένων629
 • [80] N 1767/1988629
 • Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18]629
 • Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις647
 • [81] N 3996/2011647
 • Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33]647
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας679
 • [82] Ν 4554/2018679
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 5-8]679
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο685
 • 0
 • 0