Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-621-2
Σελίδες: 840
Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος

Η παρούσα έκδοση «Ανακριτική» αποτελεί την τρίτη έκδοση του έργου, εκ βάθρων αναθεωρημένη, συστηματικά συμπληρωμένη και νομοθετικά προσαρμοσμένη. Από την προηγούμενη μορφή της, εμφανίζει δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) Προστέθηκε νέα επιστημονική ύλη, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται στο σύνολό του ο κλάδος αυτός, β) Η προκειμένη ύλη πλαισιώθηκε με τα απαραίτητα κεφάλαια και πορίσματα του Ουσιαστικού και Δικονομικού -κυρίως- Ποινικού Δικαίου, της Δικαστικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας, της Ιατροδικαστικής, της Ανακριτικής τέχνης και τεχνικής.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του έργου αναλύονται η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής καθώς και τα όργανα της ανάκρισης (θεσμικά και μη). Ακολούθως στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα ίχνη, πειστήρια και διαγνωστικά σημεία του εγκλήματος (στιγματισμός εγκληματιών, ποινικό μητρώο, περιγραφική μέθοδος, δακτυλοσκοπική μέθοδος, modus operandi, προσωπικές ενδείξεις, ανόργανες ενδείξεις κ.λπ.). Στο επόμενο τρίτο μέρος αναλύεται η απόδειξη στην ποινική δίκη (αποδεικτικά μέσα και ηθική απόδειξη, οι επιμέρους πραγματογνωμοσύνες, η ανάλυση του DNA, η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών, η δικαστική γραφολογία). Τέλος, στο τέταρτο μέρος, εξετάζονται οι ανακριτικές έρευνες (ανακριτικές πράξεις, ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, απαγορευμένες ανακριτικές μέθοδοι, υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου).

Η Ανακριτική Επιστήμη συνιστά έναν σύνθετο επιστημονικό κλάδο, στο corpus της οποίας προβάλλουν και συνωθούνται επιστημονικές γνώσεις και παραδοχές, ευθέως ανάλογα προς το εύρος του αντικειμένου της.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ7
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής - Τα θεσμικά και μη, όργανα της ανάκρισης7
 • Ι. Συνοπτικά ιστορικά στοιχεία για την Ανάκριση, έως τον 19ο αιώνα7
 • ΙΙ. Η διεπιστημονική ιστορική προοπτική: Η σύγχρονη εξέλιξη της Ανακριτικής18
 • Α. Οι προγενέστεροι εγκληματολόγοι και τα φυσικά γνωρίσματα των εγκληματιών19
 • Β. Οι ανακριτικολόγοι - εγκληματολόγοι22
 • Γ. Η αποσπασματική συγκρότηση της ανακριτικής επιστήμης27
 • Δ. Περιεχόμενο και οριοθέτηση της Ανακριτικής28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ31
 • Ι. Τα όργανα που συνδέονται με την άσκηση της ποινικής δίωξης - Οι φορείς της ανάκρισης31
 • Α. Οι Εισαγγελείς31
 • 1. Η νομική φύση του εισαγγελικού θεσμού - Αρμοδιότητες Εισαγγελέα39
 • 2. Βασικές αρχές που διέπουν τον εισαγγελικό θεσμό46
 • α. Η αρχή της ανεξαρτησίας46
 • β. Η αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου50
 • γ. Η αρχή της ιεραρχικής εξάρτησης52
 • 3. Η ποινική δίωξη58
 • 4. Η έννοια της ποινικής δίωξης, ειδικότερα66
 • 5. Οι βασικές αρχές68
 • α. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων68
 • β. Η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων69
 • γ. Η αρχή της αυτοτελούς δίωξης των εγκλημάτων70
 • δ. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων71
 • ε. Η αρχή της «in rem» δίωξης των εγκλημάτων73
 • 6. Τρόποι γνώσης των διαπραττόμενων εγκλημάτων74
 • α. Η προσωπική γνώση74
 • β. Η έγκληση και η μήνυση74
 • γ. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων75
 • δ. Η αναγγελία των εγκλημάτων76
 • ε. Η «αστυνομική» προανάκριση76
 • 1) Το αυτόφωρο έγκλημα77
 • 2) Κίνδυνος από την αναβολή79
 • στ) Οποιαδήποτε άλλη είδηση80
 • 7. Η έναρξη της ποινικής δίωξης80
 • α. Η αρχειοθέτηση της μήνυσης ή της αναφοράς και η απόρριψη της έγκλησης80
 • β. Η προκαταρκτική εξέταση83
 • γ. Αναβολή, αναστολή και αποχή από την ποινική δίωξη92
 • 8. Οι μορφές έναρξης της ποινικής δίωξης98
 • α. Παραγγελία κύριας ανάκρισης98
 • β. Παραγγελία προανάκρισης100
 • γ. Εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο103
 • 9. Συνέπειες έναρξης της ποινικής δίωξης105
 • α. Ο θεματικός προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης105
 • β. Το μη ανακλητό της ποινικής δίωξης106
 • γ. Η εκκρεμοδικία107
 • δ. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας108
 • ε. Συμπερασματικά108
 • Β. Οι Ανακριτές110
 • 1. Το θεσμικό καθεστώς110
 • 2. Η τοπική και λειτουργική αρμοδιότητα των ανακριτών113
 • 3. Τα προσόντα του ανακριτή116
 • α. Η ειδίκευση του ανακριτή117
 • β. Κανόνες και μέθοδοι της ανακριτικής διεργασίας128
 • 1) Η επιστημονική μέθοδος και η λογική κατά τη σκιαγράφηση του εγκληματία128
 • 2) Η νομοθετική και η ιδιογραφική ανακριτική μέθοδος133
 • γ. Η ποινική ανακριτική ανάλυση και η σκιαγράφηση του δράστη135
 • 1) Το πρότυπο των πέντε παραγόντων136
 • 2) Το γεωγραφικό προφίλ137
 • 3) Η θεωρία του κύκλου145
 • δ. Η ανάλυση της συμπεριφορικής ένδειξης146
 • Γ. Οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι151
 • 1. Το προϊσχύσαν δίκαιο151
 • 2. Το ισχύον δίκαιο154
 • 3. Οι παλαιότεροι γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την εξερεύνηση του τόπου του εγκλήματος160
 • 4. Η σύγχρονη εργασία του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου163
 • Δ. Η Αστυνομία165
 • 1. Οργάνωση και νομική φύση της Ελληνικής Αστυνομίας165
 • α. Η Ελληνική Αστυνομία165
 • β. Αστυνομία και αρμοδιότητες167
 • 2. Ανακριτική και Αστυνομία169
 • 3. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία176
 • 4. Η Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία185
 • 5. Η Διεθνής Αστυνομία188
 • ΙΙ. Οι πληροφορίες ανακριτικού ενδιαφέροντος: Συλλογή και χρήση τους194
 • Α. Μεταχείριση των πληροφοριοδοτών205
 • 1. Η διατήρηση του ελέγχου των πληροφοριοδοτών207
 • 2. Η προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη208
 • Β. Πρόσθετα προβλήματα με τους πληροφοριοδότες209
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ίχνη, πειστήρια και διαγνωστικά σημεία213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ213
 • Ι. Η διαπίστωση της ταυτότητας213
 • ΙI. Ο στιγματισμός των εγκληματιών219
 • ΙΙΙ. Το ποινικό μητρώο226
 • IV. Η περιγραφική μέθοδος236
 • V. Η ανθρωπομετρική μέθοδος237
 • VI. Η φωτογραφική μέθοδος240
 • Α. Η φωτογράφιση της σκηνής του εγκλήματος241
 • Β. Η βιντεοσκόπηση της σκηνής του εγκλήματος248
 • Γ. Το σχεδιάγραμμα στη σκηνή του εγκλήματος249
 • Δ. Η φωτογραφική σήμανση στο ελληνικό δίκαιο251
 • VII. Η δακτυλοσκοπική μέθοδος και τα αποτυπώματα257
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις257
 • Β. Ιστορία της δακτυλοσκοπικής258
 • 1. Οι φυσιολογικές ιδιότητες των θηλοειδών γραμμών των δακτύλων267
 • 2. Η κατάταξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων269
 • Γ. Η αναζήτηση, η περαιτέρω διάκριση και η εξασφάλιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων275
 • Δ. Η χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και η εξακρίβωση της ταυτότητας292
 • VIII. Το modus operandi του εγκληματία301
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις301
 • Β. Το modus operandi ειδικότερα302
 • Γ. Τα στοιχεία του modus operandi306
 • Δ. Παράγοντες διαμόρφωσης του modus operandi311
 • 1. Η εκπαιδευτική και τεχνική κατάρτιση312
 • 2. Η επιτήδευση και η επαγγελματική εμπειρία313
 • 3. Η επαφή με το ποινικό και το σωφρονιστικό σύστημα313
 • 4. Η επιρροή των ΜΜΕ313
 • 5. Η διάθεση του δράστη314
 • 6. Οι απροσδιόριστοι παράγοντες315
 • 7. Η υπογραφή του εγκλήματος από τον δράστη315
 • 8. Η έκθεση του δράστη318
 • α. Η έκθεση του modus operandi 319
 • β. Η καταστασιακή έκθεση του δράστη320
 • Ε. Το modus operandi κατά το ελληνικό δίκαιο320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ329
 • Ι. Οι προσωπικές ενδείξεις και τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος329
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις329
 • Β. Οι επιμέρους οργανικές ενδείξεις330
 • 1. Τα αποτυπώματα των οδόντων330
 • 2. Οι τρίχες και τα νύχια332
 • 3. Η φωνή333
 • 4. Το αίμα334
 • α. Η φύση του αίματος336
 • β. Η ανακριτική ανάλυση του αίματος339
 • 1) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από το θύμα340
 • 2) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από τον δράστη340
 • 3) Τα δείγματα διάχυσης του αίματος341
 • 4) Η διατήρηση και η ανακριτική εξέταση της ένδειξης του αίματος344
 • γ. Ο καθορισμός της περιοχής και σύγκλισης των κηλίδων αίματος346
 • δ. Οι διαγνωστικές μέθοδοι των κηλίδων αίματος348
 • Γ. Άλλες βιολογικές κηλίδες και ίχνη350
 • 1. Το σπέρμα352
 • 2. Τα στοιχεία σάλιου354
 • 3. Οι κηλίδες ούρων354
 • 4. Κηλίδες μηκωνίου354
 • ΙΙ. Οι επιμέρους ανόργανες ενδείξεις355
 • Α. Η ανακριτική εξέταση των υάλινων αντικειμένων και του εδάφους355
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις355
 • 2. Οι φυσικές ιδιότητες357
 • 3. Η σύγκριση των υαλικών θραυσμάτων358
 • 4. Τα ανακριτικά χαρακτηριστικά του εδάφους362
 • Β. Η ανακριτική εξέταση του χρώματος363
 • 1. Τα φυσικά στοιχεία του χρώματος366
 • 2. Η χημική σύσταση του χρώματος367
 • 3. Η συλλογή, η διατήρηση και η εξέταση της χρωματικής ένδειξης367
 • Γ. Η ανακριτική εξέταση των υφάνσιμων ινών και των υφασμάτων368
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις368
 • 2. Η ταυτοποίηση και η σύγκριση των υφάνσιμων ινών369
 • Δ. Ο εργαστηριακός έλεγχος των ιχνών371
 • Ε. Το μικροσκόπιο373
 • 1. Το σύνθετο μικροσκόπιο373
 • 2. Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο375
 • 3. Το πολωτικό μικροσκόπιο375
 • 4. Το μικροφασματοφωτόμετρο376
 • 5. Το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής ανίχνευσης377
 • ΙΙΙ. Τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος378
 • Α. Όργανα ή εργαλεία του εγκλήματος379
 • Β. Πειστήρια ως προϊόντα εγκλήματος380
 • Γ. Όπλα του εγκλήματος381
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η απόδειξη στην ποινική δίκη393
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ329
 • Ι. Τα αποδεικτικά μέσα και η ηθική απόδειξη393
 • Α. Η αυτοψία404
 • Β. Τα έγγραφα408
 • 1. Τα έγγραφα στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Ποινικό Δίκαιο409
 • α. Αποδεικτέο δικαίωμα και διάκριση των εγγράφων411
 • β. Η επίδειξη των εγγράφων412
 • 1) Δημόσια ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα413
 • 2) Ιδιωτικά έγγραφα414
 • 3) Τα επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών417
 • γ. Η προσβολή των εγγράφων ως πλαστών421
 • 2. Τα έγγραφα κατά τον ΚΠΔ422
 • II. Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι κατά τον ΚΠΔ και οι διαφορές τους προς εκείνους του ΚΠολΔ428
 • A. Η πραγματογνωμοσύνη428
 • 1. Διορισμός, απαλλαγή, αντικατάσταση και εξαίρεση των πραγματογνωμόνων430
 • 2. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης438
 • 3. Οι τεχνικοί σύμβουλοι441
 • Β. Η ποινική πραγματογνωμοσύνη443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Οι επιμέρους πραγματογνωμοσύνες453
 • Ι. Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη453
 • ΙΙ. Η πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα455
 • ΙΙΙ. Η διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη456
 • Α. Η συγγνωστή νομική πλάνη464
 • Β. Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής466
 • Γ. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής471
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα473
 • IV. Η Ιατροδικαστική475
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ479
 • Ι. Η ανάλυση του DNA479
 • Α. Γενική θεώρηση479
 • Β. Το ενδιαφέρον της Ανακριτικής και της Ποινικής Δικονομίας για την ανάλυση του DNA488
 • Γ. Η δομή του DNA491
 • Δ. Η αντιγραφή του DNA492
 • 1. Η μέθοδος του ανασυνδυασμένου (Recombinant) DNA493
 • 2. Η τεχνολογία RFLP494
 • 3. Η τεχνολογία PCR495
 • 4. Η αντιγραφή μέσω των μιτοχονδρίων του DNA496
 • 5. Το σύστημα συνδυασμένου δείκτη DNA497
 • 6. Η SWGDAM499
 • 7. Τα πλεονεκτήματα της ένδειξης DNA499
 • Ε. Οι βάσεις δεδομένων DNA500
 • ΣΤ. Η νομοθεσία505
 • 1. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία507
 • 2. Η Ελληνική Νομοθεσία512
 • 3. Επισημάνσεις σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη επί εξετάσεως του DNA518
 • ΙΙ. Επισκόπηση των διεθνών νομοθετικών κειμένων521
 • Α. Τα νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης523
 • Β. Τα νομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης531
 • Γ. Το νομικό πλαίσιο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης532
 • Δ. Η ανάλυση DNA στην ημεδαπή νομοθεσία537
 • 1. Οι προϋποθέσεις εξέτασης του DNA539
 • 2. Η ανάλυση και η καταστροφή του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων546
 • ΙΙΙ. Το ισχύον άρθρο 200Α ΚΠΔ548
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ557
 • Ι. Η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών557
 • Α. Η νομική προσέγγιση του ζητήματος557
 • Β. Η σύγχρονη θεσμική θεώρηση571
 • 1. Ειδική μεταχείριση των εξαρτημένων ατόμων573
 • α. Προδικασία573
 • β. Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης576
 • 1) Αναβολή και αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης581
 • 2) Αναστολή ισχύος του εντάλματος σύλληψης584
 • 3) Αναστολή εκτέλεσης ποινής584
 • 4) Τα κατ’ ιδίαν ευεργετικά μέτρα586
 • 5) Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός των καταστημάτων κράτησης: Γενικά589
 • 2. Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης589
 • 3. Απόλυση υπό όρο592
 • ΙΙ. Ανακριτική επισήμανση και ταυτότητα του τοξικομανούς593
 • Α. Οι ψυχοπαθολογικές ενδείξεις596
 • 1. Οι ψυχοτρόπες ουσίες599
 • 2. Οι συμπαθητικομιμητικές αμίνες600
 • 3. Τα ψευδαισθησιογόνα φάρμακα600
 • 4. Τα αναλγητικά φάρμακα601
 • 5. Τα αλκαοειδή του οπίου601
 • 6. Συνθετικές ουσίες602
 • 7. Τα τοπικά αναισθητικά: Η κοκαΐνη603
 • Β. Οι νομικοκοινωνικές ενδείξεις604
 • ΙΙΙ. Ειδική Ανακριτική και ανακριτικές - αστυνομικές μέθοδοι για τα ναρκωτικά609
 • Α. Εισαγωγικά δεδομένα στις ναρκωτικές υποθέσεις609
 • Β. Μυστικές επιχειρήσεις614
 • Γ. Μυστικές και ανακριτικές τεχνικές615
 • Δ. Η παγίδευση617
 • 1. Η εισβολή στον χώρο των ναρκωτικών617
 • 2. Φαρμακευτική παροχέτευση620
 • Ε. Εργαστηριακή ταυτοποίηση των ναρκωτικών621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ625
 • I. Η Δικαστική Γραφολογία και πραγματογνωμοσύνη625
 • Α. Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών631
 • Β. Η έρευνα της χειρόγραφης γραφής632
 • 1. Η μέθοδος της τυπικής παραβολής632
 • 2. Η γραφομετρική μέθοδος635
 • 3. Η συγκριτική ή αναλυτική γραφική μέθοδος639
 • ΙΙ. Εφαρμοσμένη Δικαστική Γραφολογία641
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι ανακριτικές έρευνες647
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ647
 • I. Οι ανακριτικές πράξεις γενικά647
 • ΙΙ. Τα δικαιώματα του ανακρίνοντος650
 • ΙΙΙ. Οι έρευνες653
 • Α. Η αστυνομική έρευνα659
 • Β. Η κατ’ οίκον έρευνα665
 • 1. Η έννοια της κατοικίας667
 • 2. Η έρευνα κατοικίας κατά τη διάρκεια της ημέρας669
 • 3. Η νυκτερινή έρευνα σε κατοικία672
 • 4. Οι σωματικές έρευνες673
 • IV. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις677
 • Α. Ανακριτική διείσδυση680
 • Β. Ελεγχόμενες μεταφορές682
 • Γ. Άρση του απορρήτου των ανταποκρίσεων και της επικοινωνίας683
 • Δ. Καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα688
 • Ε. Συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα690
 • ΣΤ. Τελικές παρατηρήσεις693
 • V. Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ697
 • VI. H Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας: Ουσιαστικές πτυχές714
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ731
 • Ι. Βασικές αρχές της ανάκρισης731
 • ΙΙ. Οι απαγορευόμενες ανακριτικές μέθοδοι737
 • ΙΙΙ. Ψυχολογικές μέθοδοι εξακρίβωσης της αλήθειας747
 • Α. Η ναρκοανάλυση751
 • Β. Η χρήση «πολυγράφων»754
 • Γ. Η δόση όρκου756
 • 1. Συνοπτική ιστορική περιγραφή757
 • 2. Ο όρκος των μαρτύρων764
 • α. Ο όρκος των μαρτύρων στην προδικασία767
 • β. Εξέταση χωρίς όρκο767
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ769
 • Ι. Ο κατηγορούμενος769
 • Α. Οι δικονομικές αρχές και οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις του κατηγορουμένου769
 • 1. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη769
 • α. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο773
 • β. Η νόμιμη λειτουργία ενός ανεξαρτήτου και αμερόληπτου δικαστηρίου773
 • γ. Η αρχή της δημοσιότητας της ποινικής δίκης774
 • δ. Ο δίκαιος χαρακτήρας της δίκης, γενικά775
 • ε. Η εύλογη διάρκεια της δίκης778
 • 2. Το τεκμήριο αθωότητας780
 • α. Οι αποδέκτες του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου784
 • β. Τα χρονικά όρια ισχύος του τεκμηρίου αθωότητας786
 • γ. Οι συνέπειες από την προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας788
 • Β. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου790
 • Γ. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου (άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ)800
 • 1. Το δικαίωμα σε πληροφόρηση802
 • 2. Το δικαίωμα σε χρόνο και αναγκαίες ευκολίες 803
 • 3. Το δικαίωμα υπεράσπισης805
 • 4. Το δικαίωμα εξέταση μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης809
 • ΙΙ. Τα κίνητρα του εγκληματία, συνήθως κατηγορουμένου813
 • 0
 • 0