Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-627-4
Σελίδες: 1552
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος

Η 3η έκδοση του βιβλίου Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ - Ερμηνεία κατ΄άρθρο, με νομοθεσία, νομολογία, πίνακες και υποδείγματα, έκτασης 1552 σελίδων, παρέχει εξαντλητική ερμηνεία και κάλυψη του νομικού πλαισίου των δύο εταιρικών τύπων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και κατέστη απολύτως αναγκαία, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο του εταιρικού δικαίου, ιδίως μετά τη νέα νομοθεσία για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Ο νέος Ν 4541/2018 αναμόρφωσε πλήθος άρθρων του δικαίου της ΕΠΕ, μίας εταιρείας απόλυτα αναγκαίας στο εταιρικό ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, όπως και στα συστήματα εταιρικού δικαίου πολλών άλλων χωρών, μετά από «μόλις» 63 χρόνια, από το έτος 1955, οπότε και εισήχθη για πρώτη φορά στο Ελληνικό δίκαιο η ΕΠΕ με τον γνωστό σε όλους Ν 3190/1955, χωρίς ποτέ να κωδικοποιηθεί μέχρι τώρα κατά τα πρότυπα του ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία για τις ΑΕ έχει ήδη ψηφισθεί σε ενιαίο κείμενο ως Ν 4548/2018, ο οποίος θα τεθεί κατά βάση σε ισχύ την 1.1.2019, καταργώντας για πρώτη φορά μετά το έτος 1920 το μεγαλύτερο μέρος του πάλαι ποτέ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην παρούσα τρίτη έκδοση γίνεται αναφορά στα άρθρα του νέου αυτού νόμου περί ΑΕ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, στα σχετικά ζητήματα.

Διατάξεις κρίσιμες και ουσιαστικές για τη λειτουργία της ΕΠΕ και για την επιλογή της από τους επενδυτές ως επιθυμητού νομικού τύπου για τη ρύθμιση των σχέσεών τους, όπως αυτές για την ίδρυση της ΕΠΕ με τυποποιημένο ιδιωτικό έγγραφο (καλούμενο πρότυπο καταστατικό, αρ. 6 παρ. 1 Ν 3190/1955 και Ν 4441/2016), για την ανάκληση διαχειριστή και εκκαθαριστή (νέα αρ. 19 και 47 παρ. 2 Ν 3190/1955), για την ελεύθερη εξωδικαστική έξοδο κάθε εταίρου (νέο αρ. 33 παρ. 1 Ν 3190/1955), για τη διαδικασία της εκκαθάρισης (αρ. 46-50 Ν 3190/1955), για την αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (νέο αρ. 59α Ν 3190/1955), για την υποχρεωτικώς ορισμένη διάρκεια, την παράταση και τη λύση της ΕΠΕ (αρ. 6 παρ. 2 περίπτ. στ’, 14 παρ. 2 περίπτ. ε’ και 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ και 45 Ν 3190/1955) και για την αναβίωση (νέο αρ. 50α Ν 3190/1955) σίγουρα θα αποτελέσουν κριτήριο επιλογής ενός νομικού τύπου που άργησε, αλλά τελικώς κατόρθωσε, να εκσυγχρονιστεί. Η ενδελεχής ανάπτυξη κάθε μίας από τις νέες διατάξεις συνοδεύεται από κριτική εξέταση αυτής και συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα προγενεστέρως ισχύσαντα. Συνοδεύεται δε από τη συγκριτική παράθεση και εξέταση των δύο εταιρικών μορφών, της ΙΚΕ και της ΕΠΕ, σε όλα τα ζητήματα και κεφάλαια που πραγματεύεται η παρούσα έκδοση, με παράλληλη κατ’ άρθρον παρουσίαση των δύο βασικών νομοθετημάτων, του Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ και του Ν 4072/2012 για την ΙΚΕ.

Παράλληλα, στη νέα έκδοση έχει ενταχθεί ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο (Μέρος 1ο Κεφάλαιο 3ο) με τη νέα νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ίδρυσης τόσο της ΙΚΕ όσο και της ΕΠΕ και των λοιπών εταιρικών μορφών με κατ’ άρθρον ανάπτυξη και ερμηνεία του Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 27, 6.12.2016) με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και της εντελώς πρόσφατης και αναλυτικότατης εφαρμοστικής αυτού ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ Β' 2380/21.6.2018) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών».

Στην τρίτη, αυτή, νέα έκδοση αναπτύσσεται επίσης κατ’ άρθρον ένα από τα πλέον σύγχρονα ζητήματα που συνδέονται με το μέλλον, ή μάλλον την ευχή, της εξόντωσης της γραφειοκρατίας στο πεδίο του εταιρικού δικαίου: Η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εταιρειών με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), που καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επίσης με τον ίδιο ανωτέρω νόμο Ν 4441/2016. Τα δε πρότυπα καταστατικά καθιερώθηκαν με την κατ’ άρθρο παρουσιαζόμενη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ Β’ 928/20.3.2017) και περιέχονται όλα σε πλήρη μορφή στην παρούσα έκδοση. Επιπλέον, το βιβλίο είναι επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έως και τον Ν 4484/2017, καθώς και με τις διατάξεις για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έως και τον Ν 4403/2016. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν πίνακες νομολογίας, βιβλιογραφίας και πλούσιο ευρετήριο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ1
 • Ι. Γενικά1
 • ΙΙ. Πλεονεκτήματα του νομικού προσώπου της ΙΚΕ2
 • Α. Μηδενικό κεφάλαιο - Η ΙΚΕ ως «Ειλικρινής εταιρεία»2
 • Β. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ - Εταιρικοποίηση ενοχικών υποχρεώσεων - Προσδοκία στην υπεραξία της εργασίας, των υπηρεσιών ή του έργου3
 • Γ. Εγγυητικές εισφορές στην ΙΚΕ - Κεφαλαιοποίηση της εγγυητικής ευθύνης3
 • Δ. Αντιστάθμισμα ακύρωσης προστατευτικών κανόνων εργατικού δικαίου στην ΙΚΕ4
 • Ε. Η ΙΚΕ ως εταιρεία-πλαίσιο - Ευχέρεια μετάβασης από τον κεφαλαιουχικό στον προσωπικό χαρακτήρα4
 • ΣΤ. Απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία - Εκτεταμένη συμβατική ελευθερία στην ΙΚΕ4
 • Ζ. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία5
 • ΙΙΙ. Συγκριτική εξέταση ΙΚΕ και ΕΠΕ5
 • IV. Γιατί όχι ομόρρυθμη εταιρεία6
 • Α. Απεριόριστη ευθύνη στην ΟΕ6
 • Β. Εκτέλεση κατά των εταίρων ΟΕ7
 • Γ. Εμπορική ιδιότητα των εταίρων ΟΕ8
 • Δ. Το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού στην ΟΕ8
 • Ε. Πτώχευση των εταίρων ΟΕ9
 • ΣΤ. Προβάδισμα στο προσωπικό στοιχείο9
 • V. Γιατί όχι ετερόρρυθμη εταιρεία10
 • Α. Συνύπαρξη περιορισμένα και απεριόριστα ευθυνόμενων εταίρων10
 • Β. Απεριόριστη ευθύνη ομορρύθμων εταίρων ΕΕ11
 • Γ. Αδυναμία συμμετοχής των ετερορρύθμων εταίρων στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση και αδυναμία εμφάνισης στην επωνυμία11
 • VI. Γιατί όχι ανώνυμη εταιρεία12
 • Α. Περιορισμός ευθύνης12
 • Β. Διαχειριστής και όχι διοικητικό συμβούλιο12
 • 1. Μονομελές όργανο διοίκησης - Ένα και όχι τρία πρόσωπα12
 • 2. Αόριστη και όχι ορισμένης διάρκειας θητεία14
 • 3. Απλούστερο σύστημα εταιρικής διοίκησης14
 • Γ. Γενική Συνέλευση ΑΕ14
 • Δ. Γενική απλούστευση λειτουργίας ΑΕ - Μικρή ή κλειστή ΑΕ 14
 • Ε. Πλειοψηφία κεφαλαίου και Κεφαλών και προστασία της μειοψηφίας15
 • ΣΤ. Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές17
 • VII. Γιατί όχι ατομική επιχείρηση17
 • VIII. Γιατί όχι αστική εταιρεία 18
 • IX. Γιατί όχι κοινοπραξία19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ22
 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ22
 • I. Εταιρική δικαιοπραξία - Η ΙΚΕ ως νέα εταιρική μορφή22
 • II. Τύπος ιδρυτικής πράξης ΙΚΕ και ΕΠΕ23
 • Α. Ιδιωτικό έγγραφο σύστασης ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 49 παρ. 2 Ν 4072/2012)23
 • Β. Συμβολαιογραφική πράξη ή πρότυπο καταστατικό σύστασης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 1 Ν 3190/1955, αρ. 9 Ν 4441/2016 και ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)24
 • III. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ25
 • Α. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 Ν 4072/2012)25
 • 1. Στοιχεία εταίρων ΙΚΕ - Ασυμβίβαστα 26
 • 2. Επωνυμία ΙΚΕ27
 • 3. Σκοπός ΙΚΕ28
 • 4. Διάρκεια ΙΚΕ28
 • i. Ορισμός συγκεκριμένης διάρκειας ΙΚΕ29
 • ii. Παράταση διάρκειας και αναβίωση ΙΚΕ (άρθρο 46 εδ. γ’, άρθρο 68 παρ. 2 εδ. ε’, άρθρο 72 παρ. 5 και άρθρο 105 παρ. 7 Ν 4072/2012)29
 • 5. Έδρα ΙΚΕ29
 • 6. Ιδιότητα ΙΚΕ ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας31
 • 7. Εισφορές εταίρων κατά κατηγορία και αξία αυτών, εταιρικό κεφάλαιο, αριθμός εταιρικών μεριδίων στην ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. στ’, ζ’ και η’ σε συνδυασμό προς άρθρα 77-79 Ν 4072/2012) - Το ζήτημα του μηδενικού κεφαλαίου μετά τον Ν 4155/201331
 • i. Εταιρικό κεφάλαιο ΙΚΕ - ΙΚΕ με μηδενικό κεφάλαιο32
 • ii. Εταιρικές εισφορές κατά κατηγορία - Συμμετοχή στην ΙΚΕ - Το ζήτημα των εταιρικών εισφορών στην ΙΚΕ μηδενικού κεφαλαίου32
 • iii. Αξία εισφορών στην ΙΚΕ34
 • iv. Συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ34
 • v. Αρχικός αριθμός μεριδίων κάθε εταίρου ΙΚΕ και είδος εισφοράς που εκπροσωπούν34
 • vi. Ονομαστική αξία εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ35
 • vii. Αρχή αδιαιρέτου του εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και κοινωνία επ’ αυτού36
 • viii. Χρόνος και βεβαίωση καταβολής του τυχόν υφιστάμενου κεφαλαίου ΙΚΕ36
 • ix. Κεφαλαιουχικός ή προσωπικός χαρακτήρας ΙΚΕ37
 • 8. Τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. θ’ σε συνδυασμό προς άρθρο 55 επ. Ν 4072/2012)37
 • Β. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 3190/1955)37
 • 1. Στοιχεία εταίρων ΕΠΕ38
 • 2. Επωνυμία ΕΠΕ40
 • 3. Σκοπός ΕΠΕ48
 • 4. Διάρκεια ΕΠΕ50
 • i. ΕΠΕ ορισμένης διάρκειας50
 • ii. Αυτοδίκαιη λύση ΕΠΕ με παρέλευση καταστατικής διάρκειας, εκτός αν παραταθεί η διάρκειά της πριν τη λήξη της (αρ. 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ Ν 3190/1955)52
 • iii. Αναβίωση ΕΠΕ52
 • 5. Ιδιότητα εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης53
 • 6. Έδρα ΕΠΕ53
 • 7. Εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ, μερίδα συμμετοχής και εταιρικά μερίδια (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ζ’, άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3 και άρθρο 27 παρ. 1, 3 - 4 Ν 3190/1955)54
 • 8. Βεβαίωση των ιδρυτών ΕΠΕ περί καταβολής του κεφαλαίου κατά την υπογραφή του καταστατικού της ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ζ’ Ν 3190/1955)59
 • 9. Στοιχεία σχετικά με τις εις είδος εισφορές στην ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. η’ Ν 3190/1955)60
 • 1. Κεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 7 Ν 4072/2012)61
 • i. Αντικείμενο61
 • ii. Εισφορά εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ σε είδος (άρθρο 77 παρ. 1 και 2 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρα 8 παρ. 5, 9 και 9α ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και προς αρ. 17 και 18 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019)61
 • 2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 78 Ν 4072/2012)62
 • i. Αντικείμενο εξωκεφαλαιακής εισφοράς σε ΙΚΕ63
 • ii. Θέματα ρυθμιζόμενα στο καταστατικό ΙΚΕ63
 • iii. Αδιαίρετος χαρακτήρας παροχών προς ΙΚΕ63
 • iv. Διαχειριστικές υπηρεσίες προς την ΙΚΕ64
 • v. Αμοιβή εταίρου ΙΚΕ με εξωκεφαλαιακή εισφορά64
 • vi. Εφαρμοστέες διατάξεις στην εξωκεφαλαιακή εισφορά ΙΚΕ64
 • vii. Διάκριση εξωκεφαλαιακής εισφοράς ΙΚΕ από συγγενείς περιπτώσεις65
 • viii. Ανάληψη εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ 65
 • ix. Αποτίμηση εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ - Μερική παροχή εισφοράς 65
 • x. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων με εξωκεφαλαιακή εισφορά σε ΙΚΕ66
 • xi. Επιστροφή εισφορών - Απαλλαγή εταίρων ΙΚΕ - Εξαγορά υποχρεώσεων66
 • xii. Ολοσχερής παροχή ή μη παροχή εισφοράς στην ΙΚΕ66
 • xiii. Ακύρωση και μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ 67
 • xiv. Έξοδος εταίρου με δήλωση ΙΚΕ67
 • xv. Μετατροπή ΙΚΕ67
 • xvi. Εκκαθάριση ΙΚΕ67
 • 3. Εγγυητικές εισφορές (άρθρο 79 Ν 4072/2012)68
 • i. Αντικείμενο εγγυητικής εισφοράς σε ΙΚΕ68
 • ii. Αδιαίρετος χαρακτήρας εγγυητικής εισφοράς σε ΙΚΕ70
 • iii. Ενστάσεις - Δεδικασμένο προβαλλόμενο από εταίρο ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά70
 • iv. Διαφορά ευθύνης εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά από εγγύηση και από ευθύνη ομορρύθμου εταίρου71
 • v. Εμπράγματη ασφάλεια υπέρ εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά71
 • vi. Θέματα ρυθμιζόμενα στο καταστατικό ΙΚΕ72
 • vii. Επιστροφή εισφορών - Απαλλαγή εταίρων ΙΚΕ - Εξαγορά υποχρεώσεων72
 • viii. Ενημέρωση ΓΕΜΗ - Ιστοσελίδας ΙΚΕ73
 • ix. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά73
 • x. Ολοσχερής παροχή εγγυητικής εισφοράς ΙΚΕ73
 • xi. Ικανοποίηση δανειστών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ73
 • xii. Δικαίωμα αναγωγής - Οικονομική λογική εγγυητικής εισφοράς στην ΙΚΕ74
 • xiii. Ακύρωση και μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ75
 • xiv. Μετατροπή ΙΚΕ75
 • xv. Εκκαθάριση ΙΚΕ75
 • 4. Εξαγορά εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012)75
 • 1. Δικαίωμα επικαρπίας επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕ77
 • 2. Δικαίωμα ενεχύρου επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕ78
 • 1. Εισφορά μέρους κεφαλαίου ΕΠΕ79
 • 2. Περιουσιακό στοιχείο πλην χρημάτων εισφερόμενο στην ΕΠΕ79
 • 3. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ, περιουσιακό αγαθό δεκτικό χρηματικής αποτίμησης, περιπτώσεις αντικειμένων εισφοράς80
 • 4. Συμπλήρωση αξίας εισφοράς σε είδος στην ΕΠΕ με μετρητά (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3190/1955)82
 • 5. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. η’ Ν 3190/1955)82
 • i. Αντικείμενο κάθε εισφοράς εις είδος στην ΕΠΕ82
 • ii. Αποτίμηση κάθε εισφοράς εις είδος στην ΕΠΕ ξεχωριστά83
 • iii. Στοιχεία εισφέροντος εταίρου ΕΠΕ83
 • iv. Συνολική αξία εισφορών εις είδος στην ΕΠΕ84
 • 6. Τήρηση ειδικής διαδικασίας αποτίμησης στην ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 2 και αρ. 9 και 9α ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και αρ. 17 και 18 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019)84
 • IV. Ειδικά επί των κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρα 78 και 79 Ν 4072/2012)60
 • V. Επικαρπία και ενέχυρο επί εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και ΙΚΕ (άρθρο 75 παρ. 4 Ν 4072/2012)77
 • VI. Ειδικά επί της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ σε είδος (άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)79
 • VII. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ84
 • Α. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)84
 • Β. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/1955)85
 • 1. Προαιρετικές καταστατικές συμφωνίες του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 3190/1955 στην ΕΠΕ86
 • 2. Προαιρετικές καταστατικές ρήτρες στην ΕΠΕ μη προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/195587
 • 3. Διακριτικός τίτλος ΕΠΕ87
 • 4. Παραεταιρικές συμφωνίες στην ΕΠΕ88
 • 5. Συνέπειες ακυρότητας καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ88
 • VIII. Καταστατικό ΙΚΕ σε αλλοδαπή γλώσσα89
 • IX. Απαγόρευση έκδοσης μετοχών ΙΚΕ και ΕΠΕ - Έκδοση εγγράφου που αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 27 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 75 παρ. 1 Ν 4072/2012)89
 • X. Λοιπά χαρακτηριστικά ΙΚΕ και ΕΠΕ90
 • Α. Κτήση αντικειμενικώς της εμπορικής ιδιότητας από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ (άρθρο 3 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 43 παρ. 1 Ν 4072/2012)90
 • 1. Εμπορική ιδιότητα εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ91
 • 2. Πτωχευτική ικανότητα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 3588/2007)91
 • 3. Ικανότητα δικαίου, δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανότητα διαδίκου και ικανότητα παράτασης στο δικαστήριο της ΙΚΕ και της ΕΠΕ92
 • XI. ΕΠΕ και ΙΚΕ υπό ίδρυση92
 • Α. Στάδια και νομική αντιμετώπιση στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ92
 • Β. Αδυναμία υπαναχώρησης ιδρυτή εταίρου πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά την ίδρυση ΕΠΕ (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Καταγγελία 94
 • Γ. Θάνατος, πτώχευση ή θέση εταίρου υπό δικαστική συμπαράσταση πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στην ΕΠΕ (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)94
 • XII. Εταιρική διαφάνεια στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ95
 • Α. Υποχρέωση διατήρησης ιστοσελίδας ΙΚΕ (άρθρο 47 παρ. 2-3 Ν 4072/2012)95
 • Β. Υποχρεωτική αναφορά στοιχείων στα εταιρικά έντυπα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3190/1955 και άρθρο 47 παρ. 1 Ν 4072/2012) 97
 • XIII. Προσαρμογή ΙΚΕ στις γενικές διατάξεις (άρθρο 116 Ν 4072/2012)97
 • Α. Γενικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4072/2012) 99
 • Β. Ειδικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012) 100
 • Γ. Υπαγωγή ΙΚΕ στο πεδίο εφαρμογής άλλων νόμων (άρθρο 116 παρ. 2-11 Ν 4072/2012) 100
 • Δ. Κατάργηση τελών υπέρ τρίτων σε σχέση με την ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 12 Ν 4072/2012) 101
 • XIV. Ειδικές διατάξεις επίλυσης διαφορών στην ΙΚΕ101
 • Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012)101
 • Β. Διαιτησία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 2 Ν 4072/2012)102
 • Γ. Διαμεσολάβηση για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 3 Ν 4072/2012)102
 • Δ. Αρμοδιότητα και διαδικασία για επίλυση διαφορών στην ΕΠΕ (άρθρο 59α Ν 3190/1955)103
 • XV. Υποδείγματα καταστατικών ΙΚΕ και ΕΠΕ104
 • Α. Υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕ104
 • Β. Υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕ120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ131
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (e-YMΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ν 4441/2016, ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380/21.6.2018, ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β΄ 928/20.3.2017)131
 • Α. Πεδίο εφαρμογής και υπηρεσίες μιας στάσης (αρ. 1, 2 Ν 4441/2016, αρ. 1 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)131
 • 1. Πεδίο Εφαρμογής Ν 4441/2016 - Ορολογία - Σκοπός - Δυνατότητες (αρ. 1 Ν 4441/2016)131
 • 2. Γενικοί εκ του νόμου ορισμοί (αρ. 2 Ν 4441/2016)132
 • 3. Οι ΥΜΣ και κριτήρια επιλογής (αρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)133
 • α. Πρωτότυπη σύσταση εταιρειών (αρ. 1 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)133
 • β. Οι υφιστάμενες ΥΜΣ (αρ. 1 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)133
 • γ. Κριτήρια επιλογής ΥΜΣ (αρ. 1 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)133
 • 4. Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ134
 • α. Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (αρ. 15 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)134
 • β. Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. για εγγραφή στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 16 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)135
 • γ. Προϋποθέσεις λειτουργίας Συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ (αρ. 17 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)135
 • δ. Πιστοποίηση Χρηστών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ (αρ. 18 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)136
 • 5. Διαδικτυακός Τόπος Γ.Ε.ΜΗ (αρ. 21 ΚΥΑ 63577/2018)136
 • 6. Ασφαλής Πρόσβαση χρηστών στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (αρ. 22 ΚΥΑ 63577/2018)137
 • 7. Παρατεταμένη Αδυναμία Πρόσβασης και Αποθήκευσης Δεδομένων (αρ. 23 ΚΥΑ 63577/2018)138
 • 8. Παραρτήματα (αρ. 25 ΚΥΑ 63577/2018)138
 • B. Χρόνος και κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 3 Ν 4441/2016, αρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)152
 • 1. Απαιτούμενος χρόνος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 1-3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)152
 • α. Βασικός χρόνος σύστασης 152
 • β. Επάρκεια υποβληθέντων στοιχείων 152
 • γ. Χρόνος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ152
 • 2. Κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 4-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) - Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 Ν 4441/2016)152
 • α. Χρεώσεις περιεχόμενες στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 1 Ν 4441/2016)152
 • β. Συγκεκριμένο οριζόμενο κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 4-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380).153
 • γ. Καταβολή και λοιπά ζητήματα (αρ. 3 παρ. 2 Ν 4441/2016)154
 • δ. Χρεώσεις μη περιεχόμενες στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 3 Ν 4441/2016)154
 • ε. Επιστροφή Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 4 Ν 4441/2016)154
 • στ. Κίνητρα για χρήση της e-ΥΜΣ - Μειωμένο κόστος σύστασης εταιρειών μέσω e-ΥΜΣ (αρ. 3 παρ. 5 Ν 4441/2016, αρ. 2 παρ. 6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)154
 • Γ. Αρμοδιότητες ΥΜΣ και νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ (αρ. 4 Ν 4441/2016, ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)155
 • 1. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης σχετικές με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής (αρ. 4 παρ. 1 Ν 4441/2016)155
 • 2. Νομοθετική εξουσιοδότηση (αρ. 4 παρ. 2 Ν 4441/2016) - Νέα ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380 - Έναρξη ισχύος (αρ. 26 ΚΥΑ 63577/2018) και κατάργηση παλαιάς (αρ. 12 παρ. 2 Ν 4441/2016)156
 • Δ. Διαδικασία σύστασης εταιρειών (αρ. 5 Ν 4441/2016, αρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)157
 • 1. Υποχρεώσεις ιδρυτών γενικά (αρ. 5 παρ. 1 Ν 4441/2016)157
 • 2. Συγκεκριμένες ενέργειες ιδρυτών για τη σύσταση εταιρείας (αρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)157
 • α. Ενέργειες ιδρυτών ενώπιον της συμβατικής ΥΜΣ (αρ. 3 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)157
 • β. Παροχή εξουσιοδότησης (αρ. 3 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)158
 • γ. Υπογραφή πράξης σύστασης και καταστατικού (αρ. 3 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)158
 • 3. Ενέργειες ΥΜΣ γενικά (αρ. 5 παρ. 2 Ν 4441/2016)158
 • 4. Διορθώσεις λαθών ή ελλείψεων (αρ. 5 παρ. 3 Ν 4441/2016)159
 • Ε. Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη σύσταση εταιρείας μέσω ΥΜΣ (αρ. 4, 5, 6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)160
 • 1. Κατάθεση εταιρικής σύμβασης (αρ. 4 παρ. 1 και αρ. 19 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380 και αρ. 3 στοιχ. 10 και 12 σε συνδυασμό προς αρ. 25, 26 Κανονισμού 910/2014 ΕΚ και Συμβ 23.7.2014)160
 • 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών - Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ (αρ. 4 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380 και αρ. 11 παρ. 2 Ν 2690/1999)161
 • 3. Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρ. 4 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)165
 • 4. Έντυπα για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. μετά τη σύσταση (αρ. 4 παρ. 4 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380):166
 • 5. Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης (αρ. 5 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)166
 • 6. Διαδικασία πληρωμής κόστους σύστασης (αρ. 6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)167
 • α. Καταβολές 167
 • β. Τρόποι καταβολής 167
 • γ. Υποβολή αποδεικτικού167
 • δ. Επιστροφή Γραμματίου167
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις συμβατικών ΥΜΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών (αρ. 6, 7 Ν 4441/2016 και αρ. 7-12 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)167
 • 1. Έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων (αρ. 7 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)168
 • α. Ελεγχόμενα στοιχεία από την ΥΜΣ (αρ. 7 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)168
 • β. Ενέργειες ΥΜΣ επί διαπίστωσης ελλείψεων (αρ. 7 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)169
 • γ. Ενέργειες ΥΜΣ επί διαπίστωσης πληρότητας φακέλου (αρ. 7 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)169
 • 2. Προέλεγχος επωνυμίας - Έγκριση Χρήσης (αρ. 8 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)169
 • α. Προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την ΥΜΣ - Τροποποίηση σε σύγκρουση με προγενέστερη κατοχυρωμένη (αρ. 8 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)169
 • β. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και παράταση αυτής (αρ. 8 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)169
 • γ. Παύση διαδικασίας ίδρυσης και αποδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (αρ. 8 παρ. 3 εδ. α’ ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)170
 • δ. Νέα αίτηση και επανυποβολή δικαιολογητικών (αρ. 8 παρ. 3 εδ. β’ ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)170
 • 3. Καταχώριση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 9 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)170
 • α. Ενέργειες ΥΜΣ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων (αρ. 9 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)170
 • β. Ενέργειες πληροφοριακού συστήματος ΓΕΜΗ (αρ. 9 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)170
 • 4. Εγγραφή της εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.) - Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS (αρ. 6 Ν 4441/2016 και αρ. 10 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)171
 • α. Διαβίβαση στοιχείων από ΥΜΣ σε «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)171
 • β. Εγγραφή εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο και χορήγηση ΑΦΜ από το «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 6 παρ. 2 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)171
 • γ. Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο επί παροχής της ειδικής εγγύησης κατ’ αρ. 10 παρ. 1 περίπτ. δ’ και ε’ και αρ. 11 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4174/2013 (αρ. 10 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380).171
 • δ. Καταχώριση ανακριβών στοιχείων (αρ. 10 παρ. 4 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380).172
 • ε. Χορήγηση προσωρινού και οριστικού «κλειδαρίθμου TAXISnet» (αρ. 6 παρ. 3 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 5-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)172
 • 5. Εγγραφή στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 7 Ν 4441/2016 και αρ. 11 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)173
 • α. Διαβίβαση στοιχείων από ΥΜΣ σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 7 παρ. 1 Ν 4441/2016)173
 • β. Εγγραφή εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο και χορήγηση ΑΦΜ από το «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 7 παρ. 2 Ν 4441/2016 και αρ. 11 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)173
 • γ. Νόμιμη σύσταση και λειτουργία εταιρείας (αρ. 7 παρ. 3 Ν 4441/2016)173
 • 6. Εγγραφή στο Επιμελητήριο (αρ. 12 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)175
 • 7. Έκδοση ψηφιακών αντιγράφων εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης (αρ. 12 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)175
 • 8. Βεβαιώσεις πληρωμής και απόδοση ποσών από την ΥΜΣ στους δικαιούχους (αρ. 12 παρ. 3-5 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)175
 • 9. Διαβίβαση στοιχείων μεταξύ ΥΜΣ και ΓΕΜΗ (αρ. 20 ΚΥΑ 63577/2018)176
 • Ζ. Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ηλεκτρονικής ΥΜΣ (e-ΥΜΣ) με πρότυπο καταστατικό (αρ. 8 Ν 4441/2016 και αρ. 13-14 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)176
 • 1. Διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εταιρειών με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) (αρ. 8 Ν 4441/2016 και αρ. 13 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)177
 • α. Έννοια και προϋποθέσεις χρήσης της e-ΥΜΣ (αρ. 8 παρ. 1 Ν 4441/2016)177
 • β. Ενέργειες ιδρυτών στην e-ΥΜΣ - Ηλεκτρονική υπογραφή προτύπων καταστατικών (αρ. 8 παρ. 2, 4 Ν 4441/2016, αρ. 13 παρ. 3 και αρ. 19 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380 και αρ. 3 στοιχ. 10 και 12 σε συνδυασμό προς αρ. 25, 26 Κανονισμού 910/2014 ΕΚ και Συμβ 23.7.2014)177
 • γ. Ενέργειες τελούμενες μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 8 παρ. 3 Ν 4441/2016 και αρ. 13 παρ. 7-8 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380)179
 • δ. Έννομες συνέπειες υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή στοιχείων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ (αρ. 14 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380)180
 • Η. Καταργούμενες διατάξεις (αρ. 11, 12 παρ. 1 Ν 4441/2016, αρ. 24 παρ. 3, 4 ΚΥΑ 63577/2018) και έναρξη ισχύος181
 • 1. Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις (αρ. 11, 12 Ν 4441/2016, αρ. 24 παρ. 3, 4 ΚΥΑ 63577/2018)181
 • 2. Έναρξη ισχύος (αρ. 35 Ν 4441/2016)182
 • Θ. Πρότυπα καταστατικά (αρ. 9 Ν 4441/2016 και ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β΄ 928/20.3.2017)182
 • 1. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά (αρ. 9 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 4 Ν 4441/2016 και ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β΄ 928/20.3.2017)182
 • 2. Κατάθεση στην ΥΜΣ και καταχώριση στο ΓΕΜΗ (αρ. 9 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4441/2016)183
 • 3. Αποκλειστικό περιεχόμενο πρότυπου καταστατικού (αρ. 9 παρ. 2, 4 Ν 4441/2016 και ΥΑ 31637/2017)183
 • 4. Ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο καταστατικού ανεξαρτήτως του προτύπου (αρ. 9 παρ. 3 Ν 4441/2016)184
 • 5. Ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη (αρ. 9 παρ. 5, 6 Ν 4441/2016 και ΥΑ 31637/2017)185
 • 6. Συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης υποχρεωτική από άλλες διατάξεις (αρ. 9 παρ. 7 Ν 4441/2016)185
 • 7. Πρότυπο καταστατικό ΑΕ (αρ. 1 ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)186
 • 8. Πρότυπο καταστατικό ΕΠΕ (αρ. 2 ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)189
 • 9. Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ (αρ. 3 ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)192
 • 10. Πρότυπο καταστατικό ΟΕ (αρ. 4 ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)197
 • 11. Πρότυπο καταστατικό ΕΕ (αρ. 5 ΥΑ 31637/2017, ΦΕΚ Β’ 928)199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ205
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΜΗ - ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 3419/2005 ΚΑΙ ΥΑ Κ2-4946/2014 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ205
 • I. Γενικό εμπορικό μητρώο και υπόχρεοι (αρ. 1 παρ. 1-3 Ν 3419/2005)205
 • A. Θέσπιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) (αρ. 1 παρ. Ν 3419/2005)205
 • B. Υποχρεωτική καταχώριση στο ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 1 Ν 3419/2005)205
 • 1. Έμποροι με κάποια μορφή εγκατάστασης στην ημεδαπή206
 • 2. Ενώσεις προσώπων και εμπορικές εταιρείες206
 • 3. ΕΟΟΣ206
 • 4. Ευρωπαϊκές εταιρείες206
 • 5. Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες206
 • 6. Υποκαταστήματα στην ημεδαπή206
 • 7. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών ΕΕ στην ημεδαπή207
 • 8. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών εκτός ΕΕ στην ημεδαπή207
 • 9. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία λοιπών προσώπων στην ημεδαπή207
 • Γ. Προαιρετική εγγραφή στο ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 2 Ν 3419/2005)207
 • Δ. Ενδεχόμενη εγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά από Υπουργική Απόφαση (αρ. 1 παρ. 3 Ν 3419/2005)207
 • ΙΙ. Σύστημα διασύνδεσης μητρώων κρατών - μελών ΕΕ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005)207
 • Α. Ελληνικό Μητρώο - Σύστημα διασύνδεσης μητρώων κρατών - μελών ΕΕ - Πύλη ενιαίας ηλεκτρονικής πρόσβασης ΕΕ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005, όπως προστέθηκαν με το αρ. 80 Ν 4314/2014)207
 • B. Υποχρεώσεις Ελληνικού ΓΕΜΗ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 3419/2005, όπως προστέθηκαν με το αρ. 80 Ν 4314/2014)208
 • III. Κατάργηση δημοσιότητας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) - Δημοσιότητα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με ηλεκτρονικά μέσα Έννοια εγγράφου (αρ. 2 παρ. 1 Ν 4250/2014 με τίτλο «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ», όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 207 Ν 4281/2014 και αρ. 30 παρ. Α.2 Ν 3419/2005)208
 • A. Κατάργηση δημοσιότητας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) - Αντικατάσταση από υποχρέωση δημοσιότητας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ - Δημοσιότητα αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από υποχρέους (αρ. 2 παρ. 1 Ν 4250/2014, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 207 Ν 4281/2014)208
 • B. Δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα (αρ. 7 παρ. 3 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 παρ. 1 εδ. δ’ Ν 4250/2014)209
 • Γ. Προθεσμίες - Αφετηρία η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 2 παρ. 2 Ν 4250/2014)210
 • Δ. Κατάργηση βασικών διατάξεων περί δημοσιότητας στο ΦΕΚ (αρ. 2 παρ. 3 Ν 4250/2014)210
 • Ε. Κατάργηση του Τεύχους ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ του ΦΕΚ (αρ. 2 παρ. 4 Ν 4250/2014)210
 • Στ. Έννοια εγγράφου (αρ. 30 παρ. Α.2. Ν 3419/2005 και αρ. 13 περίπτ. γ’ ΠΚ)211
 • Ζ. Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 5285/16.1.2015 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ211
 • IV. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ και τέλη καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΥΑ Κ2-4946, ΦΕΚ Β’ 2919/30.10.2014)212
 • A. Ορισμοί (αρ. 1 ΥΑ Κ2-4946/2014)213
 • B. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων και εταιρικών πράξεων και ηλεκτρονικής καταβολής τέλους καταχώρισης (Μέρος Α’ ΥΑ Κ2-4946/2014, ΠΟΛ. 1163/2013 (ΦΕΚ Β’ 1675)215
 • 1. Ηλεκτρονική αίτηση και λήψη ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης από τους υπόχρεους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) (αρ. 2 ΥΑ Κ2-4946/2014)215
 • i. Ηλεκτρονική αίτηση λήψης κωδικού χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) - Αυθεντικοποίηση215
 • ii. Δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για επικοινωνία με το ΓΕΜΗ216
 • Γ. Διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης και λήψης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων - Τέλη χορήγησης και ηλεκτρονική καταβολή αυτών (Μέρος Β’ ΥΑ Κ2-4946/2014)218
 • 1. Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και απάντηση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ με υποχρεωτική ηλεκτρονική ενημέρωση (αρ. 6 ΥΑ Κ2-4946/2014)218
 • i. Εγγραφή218
 • ii. Αίτηση218
 • iii. Επιβεβαίωση λήψης αίτησης219
 • iv. Πληρωμή κόστους - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου219
 • v. Απάντηση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ - Ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασίας219
 • 2. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών ΓΕΜΗ - Αποστολή αιτηθέντος εγγράφου σε ψηφιακή μορφή με ψηφιακή υπογραφή (αρ. 7 ΥΑ Κ2-4946/2014)219
 • 3. Αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων - Τεχνικά σφάλματα (αρ. 8 ΥΑ Κ2-4946/2014)220
 • 4. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για 5 έτη - Αναζήτηση βάσει αριθμού ΓΕΜΗ επιχειρήσεων, ΑΦΜ ενδιαφερομένων ή αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης (αρ. 9 ΥΑ Κ2-4946/2014)220
 • 5. Ανταποδοτικά τέλη χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων (αρ. 10 ΥΑ Κ2-4946/2014)221
 • V. Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και αρμοδιότητες αυτών (αρ. 2 και 4 Ν 3419/2005)222
 • A. Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) (αρ. 2 παρ. 1 Ν 3419/2005)222
 • B. Υπηρεσία ΓΕΜΗ σε κάθε Επιμελητήριο (αρ. 2 παρ. 2 Ν 3419/2005)222
 • Γ. Κατάργηση Αυτοτελούς Τμήματος ΓΕΜΗ (αρ. 10 παρ. 6 Ν 4155/2013)223
 • Δ. Υπηρεσίες Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και αρμοδιότητα (αρ. 2 παρ. 4 Ν 3419/2005)224
 • Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (αρ. 25 παρ. 2 Ν 4233/2014)224
 • Στ. Εξ αποστάσεως διασύνδεση ΓΕΜΗ με άλλα μητρώα (αρ. 2 παρ. 7 Ν 3419/2005)224
 • Ζ. Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών διατηρούμενη και μετά την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ (αρ. 4 Ν 3419/2005)225
 • VI. Εποπτεία (αρ. 3 Ν 3419/2005)226
 • VII. Διάρθρωση του ΓΕΜΗ - Καταχωρίσεις - Αριθμός ΓΕΜΗ - Διαδικτυακός τόπος ΓΕΜΗ (αρ. 5 και 6 Ν 3419/2005)227
 • A. Στοιχεία ΓΕΜΗ (αρ. 5 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)227
 • B. Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση (αρ. 5 παρ. 3 Ν 3419/2005)227
 • Γ. Μερίδα (αρ. 5 παρ. 4 Ν 3419/2005)228
 • Δ. Φάκελος (αρ. 5 παρ. 5 Ν 3419/2005)228
 • Ε. Ολοκλήρωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ - Μεταγενέστερες καταχωρίσεις (αρ. 5 παρ. 7 Ν 3419/2005)228
 • Στ. Χορήγηση Αριθμού ΓΕΜΗ στον υπόχρεο με την αρχική καταχώριση στο ΓΕΜΗ και σημασία αυτού (αρ. 5 παρ. 7-8 Ν 3419/2005)228
 • Ζ. Συντέλεση καταχώρισης - Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (αρ. 5 παρ. 7 Ν 3419/2005)229
 • Θ. Καταχωρίσεις στη Μερίδα κάθε υποχρέου στο ΓΕΜΗ (αρ. 6 Ν 3419/2005)230
 • VIII. Διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (αρ. 7 Ν 3419/2005) 234
 • A. Υποβολή αίτησης καταχώρισης (αρ. 7 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)235
 • B. Τρόπος υποβολής αίτησης - Ηλεκτρονική υποβολή - Ηλεκτρονική και ψηφιακή υπογραφή (αρ. 7 παρ. 3 Ν 3419/2005)235
 • Γ. Καταχώριση και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ μεταβολών στις πράξεις και στοιχεία του αρ. 6 παρ. 2α Ν 3419/2005 (αρ. 7 παρ. 9 Ν 3419/2005)236
 • ΙΧ. Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της μερίδας και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών (αρ. 8 Ν 3419/2005)237
 • Α. Είσπραξη τέλους, περιπτώσεις και εξαιρέσεις (αρ. 8 παρ. 1 και 1α Ν 3419/2005)237
 • Β. Χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ μόνο σε ηλεκτρονική μορφή - Υποβολή αιτήσεων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρ. 8 παρ. 2-3 Ν 3419/2005)238
 • Γ. Προηγούμενη καταβολή ενιαίου ειδικού τέλους για χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ (αρ. 8 παρ. 4 Ν 3419/2005)238
 • Χ. Διόρθωση - μεταβολή καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ (αρ. 9 Ν 3419/2005)239
 • ΧΙ. Διαγραφή υπόχρεων και καταχωρίσεων από το ΓΕΜΗ (αρ. 10 Ν 3419/2005)240
 • Α. Διαγραφή υποχρέων (αρ. 10 παρ. 1 Ν 3419/2005)240
 • Β. Διαγραφή καταχωρίσεων (αρ. 10 παρ. 2 Ν 3419/2005)241
 • XII. Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές (αρ. 11 Ν 3419/2005)241
 • Α. Πράξεις αυτεπαγγέλτως καταχωριζόμενες (αρ. 11 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)241
 • Β. Αυτεπάγγελτη καταχώριση μετά από πρόσκληση του υποχρέου (αρ. 11 παρ. 3 Ν 3419/2005)242
 • Γ. Αυτεπάγγελτη καταχώριση χωρίς πρόσκληση του υποχρέου (αρ. 11 παρ. 4-5 Ν 3419/2005)242
 • ΧIII. Έννομη προστασία (αρ. 12 Ν 3419/2005)243
 • Α. Αρμοδιότητα (αρ. 12 παρ. 1 Ν 3419/2005)243
 • Β. Διαδικασία - Κλητεύσεις (αρ. 12 παρ. 2 Ν 3419/2005)243
 • Γ. Δικαστική απόφαση και εκτέλεση αυτής (αρ. 12 παρ. 3 Ν 3419/2005)244
 • ΧIV. Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (αρ. 14 Ν 3419/2005)244
 • XV. Αποτελέσματα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (αρ. 15 Ν 3419/2005)244
 • Α. Συστατικός χαρακτήρας καταχώρισης πράξεων και γεγονότων στο ΓΕΜΗ (αρ. 15 παρ. 1 Ν 3419/2005)244
 • Β. Μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας (αρ. 15 παρ. 2 Ν 3419/2005)245
 • Γ. Μαχητό τεκμήριο ορθότητας εγγραφών και καταχωρίσεων (αρ. 15 παρ. 4 Ν 3419/2005)245
 • XVI. Εμπορική δημοσιότητα - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ - Ο διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ ως «εθνικό δελτίο εμπορικής δημοσιότητας» (αρ. 16 παρ. 1-2 Ν 3419/2005)246
 • Α. Εμπορική δημοσιότητα (αρ. 16 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3419/2005)246
 • Β. Διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 περίπτ. β’, γ’ και δ’ Ν 3419/2005)246
 • Γ. Υπεύθυνα πρόσωπα (αρ. 16 παρ. 2 Ν 3419/2005)246
 • XVII. Στοιχεία αντιτασσόμενα στους τρίτους σε σχέση με τη δημοσιότητα (αρ. 16 παρ. 3 Ν 3419/2005)247
 • XVIII. Διοικητικές κυρώσεις (αρ. 17 Ν 3419/2005)247
 • XIX. Έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ και μεταβατικές διατάξεις (αρ. 18 Ν 3419/2005)248
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ251
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ251
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ251
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ251
 • Ι. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ251
 • A. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 55, 58 και 64 Ν 4072/2012)251
 • 1. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης στην ΙΚΕ251
 • 2. Διαχειριστής ΙΚΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 58 Ν 4072/2012)253
 • B. Εξουσία διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 16 Ν 3190/1955)254
 • 1. Διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της ΕΠΕ 255
 • 2. Υπογραφή διαχειριστών ΕΠΕ κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας - Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης εταιρικής σφραγίδας (άρθρο 21 Ν 3190/1955 και άρθρο 3 παρ. 12 Ν 4156/2013)255
 • 3. Εκπροσώπηση σε δίκες της ΕΠΕ257
 • 4. Επιδόσεις προς την ΕΠΕ257
 • 5. Εξουσία του διαχειριστή ΕΠΕ για ορισμό υποκατάστατου για ορισμένες πράξεις257
 • 6. Εξουσία του διαχειριστή ΕΠΕ για εκ των υστέρων έγκριση πράξεων τρίτων που δεν εκπροσωπούν νόμιμα την ΕΠΕ258
 • 7. Διαχειριστής ΕΠΕ εν τοις πράγμασιν259
 • 8. Πράξεις διαχειριστών ΕΠΕ καλυπτόμενες ή μη από τον εταιρικό σκοπό (άρθρο 18 παρ. 1 Ν 3190/1955)259
 • i. Εξουσία διαχειριστών ΕΠΕ για διενέργεια πράξεων εντός σκοπού - Γενική δέσμευση εταιρείας 259
 • ii. Δέσμευση της ΕΠΕ έναντι τρίτων από πράξεις διαχειριστών εκτός σκοπού (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)260
 • iii. Μη δέσμευση της ΕΠΕ έναντι κακόπιστων τρίτων από πράξεις διαχειριστών εκτός σκοπού (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955)261
 • 9. Διάκριση υπέρβασης σκοπού από έλλειψη διαχειριστικής εξουσίας στην ΕΠΕ262
 • 10. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από το καταστατικό ή τη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. δ’ Ν 3190/1955)262
 • 11. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από τον νόμο ή τη νομολογία264
 • i. Αντιδικία της ΕΠΕ με διαχειριστή και διορισμός προσωρινού ειδικού εκπροσώπου (άρθρο 69 ΑΚ)264
 • ii. Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ265
 • iii. Απαγόρευση χρήσης εταιρικών χρημάτων και λήψης αμοιβών από διαχειριστή ΕΠΕ266
 • 12. Διαχειριστής ΕΠΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο266
 • ΙΙ. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ266
 • Α. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΙΚΕ 266
 • Β. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)267
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕ268
 • Α. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ268
 • 1. Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση IKE (άρθρο 56 Ν 4072/2012)268
 • 2. Καταστατική διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ (άρθρο 57 Ν 4072/2012)269
 • 3. Διαχειριστής ΙΚΕ διοριζόμενος από εταίρο (άρθρο 60 Ν 4072/2012)270
 • Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΕΠΕ271
 • 1. Γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης ΕΠΕ από το σύνολο των εταίρων - Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση (άρθρο 16 Ν 3190/1955)271
 • 2. Εξαίρεση από τη γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης από όλους τους εταίρους με καταστατική ρήτρα ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρα 16 και 17 παρ. 1 Ν 3190/1955)272
 • i. Εξαίρεση από τη νόμιμη συλλογική διαχείριση ΕΠΕ272
 • ii. Διάκριση ιδιότητας εταίρου και διαχειριστού στην ΕΠΕ273
 • iii. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ σε εταίρο ή μη εταίρο274
 • iv. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ για ορισμένο ή αόριστο χρόνο - Ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε περίπτωση ανάθεσης για αόριστο χρόνο274
 • v. Ανάθεση διαχείρισης ΕΠΕ σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα με ή χωρίς καθορισμό των επιμέρους αρμοδιοτήτων καθενός εξ αυτών (άρθρο 17 παρ. 2 Ν 3190/1955)275
 • IV. Δημοσιότητα σχετικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ και ΕΠΕ278
 • Α. Δημοσιότητα ΙΚΕ278
 • Β. Δημοσιότητα ΕΠΕ280
 • 1. Διατυπώσεις δημοσιότητας ΕΠΕ (άρθρο 17 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρα 6 παρ. 2α περίπτ. γ’ και παρ. 2γ, 15 και 16 Ν 3419/2005, άρθρο 2 Ν 4250/2014)280
 • 2. Συνέπειες μη τήρησης δημοσιότητας στην ΕΠΕ (αρ. 16 Ν 3419/2005 περί ΓΕΜΗ)281
 • i. Δηλωτικός ή συστατικός χαρακτήρας δημοσιότητας στην ΕΠΕ281
 • ii. Έγκυρες πράξεις χωρίς τήρηση δηλωτικής δημοσιότητας στην ΕΠΕ282
 • iii. Επίκληση πράξεων χωρίς τήρηση δηλωτικής δημοσιότητας στην ΕΠΕ - Οι αρχές ως τρίτοι282
 • V. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ284
 • Α. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ284
 • Β. Αμοιβή διαχειριστή ΕΠΕ285
 • VΙ. Ασυμβίβαστα σε ΙΚΕ και ΕΠΕ286
 • VΙΙ. Μη κτήση εμπορικής ιδιότητας από διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ287
 • VΙΙΙ. Κτήση παγίων των διαχειριστών ή συγγενών τους από την ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955)288
 • ΙX. Υποχρεώσεις διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ288
 • Α. Γενική υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕ288
 • Β. Υποχρέωση πίστης διαχείρισης ΙΚΕ (duty of loyalty) (άρθρο 65 Ν 4072/2012)290
 • Γ. Υποχρέωση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ για ορθή διαχείριση (duty of care)292
 • Δ. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρα 66 και 72 παρ. 7 Ν 4072/2012 και άρθρο 25 Ν 3190/1955)292
 • 1. Υποχρεωτικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕ293
 • 2. Προαιρετικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕ296
 • Ε. Υποχρέωση λογοδοσίας από διαχειριστές ΙΚΕ και ΕΠΕ296
 • X. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ297
 • Α. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 59-62 Ν 4072/2012)297
 • 1. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με απόφαση εταίρων (άρθρο 59 Ν 4072/2012)297
 • 2. Έλλειψη διαχειριστή ΙΚΕ μετά την ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 62 Ν 4072/2012)298
 • 3. Αξίωση αποζημίωσης του ανακαλούμενου διαχειριστή ΙΚΕ299
 • 4. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με δικαστική απόφαση και διαχείριση μετά την ανάκληση (άρθρο 60 Ν 4072/2012)299
 • 5. Ανάκληση διαχειριστή ΙΚΕ που διορίσθηκε από εταίρο ή εταίρους (άρθρα 60 και 61 Ν 4072/2012)300
 • Β. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 19 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)301
 • 1. Σκοπός διατάξεων ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ302
 • 2. Δυσχέρειες ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕ303
 • 3. Οφέλη εταίρων από δυσχέρεια ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕ303
 • 4. Κριτήρια διάκρισης περιπτώσεων ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ303
 • 5. Πίνακας: Περιπτώσεις ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ (αρ. 19 Ν 3190/1955)304
 • 6. Ανάκληση διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση ή έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (αρ. 19 παρ. 1 Ν 3190/1955)305
 • 7. Ανάκληση διαχειριστή - εταίρου που ασκεί νόμιμη διαχείριση (αρ. 19 παρ. 2 Ν 3190/1955)307
 • 8. Ψήφος του υπό ανάκληση διαχειριστή εταίρου στη Συνέλευση των Εταίρων και συνυπολογισμός της ψήφου του 307
 • 9. Ανάκληση διαχειριστή σε διμελή ΕΠΕ (αρ. 19 παρ. 3 Ν 3190/1955)307
 • 10. Ανάκληση διαχειριστή με άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας του 10% των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων (αρ. 19 παρ. 4 Ν 3190/1955)308
 • 11. Ανάκληση χωρίς ορισμό νέου διαχειριστή308
 • 12. Συμφωνία περί αποκλεισμού δικαστικής ανάκλησης για σπουδαίο λόγο (αρ. 19 παρ. 5 εδ. α’ Ν 3190/1955)309
 • 13. Προσωρινός διαχειριστής με ασφαλιστικά μέτρα (αρ. 19 παρ. 5 εδ. β’ Ν 3190/1955)309
 • 14. Παραίτηση διαχειριστή (αρ. 19 παρ. 6 Ν 3190/1955)310
 • 15. Έννοια σπουδαίου λόγου (αρ. 19 παρ. 7 Ν 3190/1955)311
 • 16. Έλλειψη προσώπου διαχειριστή (αρ. 19 παρ. 8 Ν 3190/1955)312
 • 17. Λοιπή διαδικασία ανάκλησης και παραίτησης (38 παρ. 5 Ν 3190/1955)312
 • 18. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου διαχειριστή313
 • 19. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου διαχειριστή314
 • 20. Εκλογή νέου διαχειριστού ΕΠΕ ως σιωπηρή ανάκληση του παλαιού316
 • 21. Ελαττώματα αποφάσεων ανάκλησης διαχειριστή ΕΠΕ316
 • 22. Έξοδος, αποκλεισμός, λύση, αποζημίωση ως επιπλέον δυνατότητες της ΕΠΕ έναντι του διαχειριστή της316
 • XI. Λοιπές πλην της ανάκλησης περιπτώσεις λήξης θητείας διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕ317
 • 1. Παραίτηση διαχειριστή στην ΙΚΕ317
 • 2. Θάνατος διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ318
 • 3. Παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας θητείας διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ319
 • 4. Πτώχευση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ319
 • 5. Έλλειψη προσώπου διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕ ή σύγκρουση συμφερόντων (αρ. 69 ΑΚ σε συνδυασμό προς αρ. 740 και 786 ΚΠολΔ)320
 • XII. Υποδείγματα ρητρών καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ για θέματα διαχειριστού323
 • 1. Υπόδειγμα ρήτρας με έναν διαχειριστή323
 • 2. Υποδείγματα ρητρών με πολλούς διαχειριστές324
 • 3. Υπόδειγμα ρήτρας με εξουσίες διαχειριστού περιοριζόμενες από τη Συνέλευση των Εταίρων325
 • 4. Υπόδειγμα ρήτρας με εκτεταμένες εξουσίες διαχειριστού 325
 • 5. Υπόδειγμα ρήτρας με από κοινού δράση των περισσοτέρων διαχειριστών326
 • 6. Υπόδειγμα ρήτρας με δράση κάθε διαχειριστού και μεμονωμένα327
 • 7. Υπόδειγμα ρήτρας με σημαντική εξάρτηση του διαχειριστού από Συνέλευση των Εταίρων327
 • 8. Υπόδειγμα ρήτρας με αόριστη διάρκεια θητείας διαχειριστού328
 • 9. Υπόδειγμα ρήτρας με ορισμένη διάρκεια θητείας διαχειριστού328
 • XIII. Υποδείγματα πρακτικών λήψης αποφάσεων του ή των διαχειριστών ή αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ σχετικών με τους διαχειριστές (αναλογικώς προσαρμοζόμενα και ως πρακτικά σώματος εταίρων ΙΚΕ)329
 • 1. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα329
 • 2. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης δανείου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα331
 • 3. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης προσημείωσης εταιρικού ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα334
 • 4. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα336
 • 5. Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών για λήψη απόφασης σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ 338
 • 6. Υπόδειγμα πρακτικού λήψης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστού ορισθέντος για ορισμένο χρόνο340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ345
 • ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ345
 • Ι. Σώμα εταίρων ΙΚΕ345
 • Α. Λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ εντός και εκτός συνέλευσης (άρθρα 69 παρ. 1 και 73 Ν 4072/2012)346
 • Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΙΚΕ και λήψη αποφάσεων εταίρων ΙΚΕ χωρίς Συνέλευση346
 • 1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΙΚΕ346
 • 2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΙΚΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία - Τόπος (άρθρο 70 παρ. 1 και 3 και άρθρο 71 N 4072/2012)346
 • 3. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 69 N 4072/2012)347
 • 4. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 10% των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 2 N 4072/2012) 348
 • 5. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Καθολική και αυτόκλητη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 4 N 4072/2012) 348
 • 6. Αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ χωρίς Συνέλευση - Σώμα εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 73 N 4072/2012) 349
 • Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 72 N 4072/2007)349
 • 1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΙΚΕ - Άσκηση με αντιπρόσωπο350
 • 2. Σχηματισμός κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας στην ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 72 παρ. 2 και 6 Ν 4072/2012)351
 • 3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΙΚΕ351
 • 4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου ΙΚΕ σε θέματα ορισμού ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης κατά του ιδίου, απαλλαγής από ευθύνη ή αποκλεισμού (άρθρο 72 παρ. 3 N 4072/2012)352
 • 5. Απαιτούμενη πλειοψηφία ή ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ - Πίνακας 352
 • Δ. Αρμοδιότητα των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 Ν 4072/2012)356
 • 1. Το σώμα εταίρων ΙΚΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 68 παρ. 1 Ν 4072/2012)356
 • 2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012)357
 • 3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕ358
 • Ε. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ358
 • ΣΤ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 90 Ν 4072/2012)359
 • 1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ360
 • 2. Αρμόδιο όργανο ΙΚΕ360
 • 3. Τρόπος αύξησης κεφαλαίου ΙΚΕ360
 • 4. Δικαίωμα προτίμησης εταίρων ΙΚΕ361
 • 5. Βεβαίωση καταβολής της αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕ363
 • 6. Μη ολοσχερής καταβολή ποσού αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕ363
 • 7. Αύξηση βάσει εγκεκριμένου κεφαλαίου ΙΚΕ (authorized capital) (άρθρο 90 παρ. 3 Ν 4072/2012)364
 • 8. Αύξηση σε περίπτωση εξαγοράς εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012)365
 • Ζ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για μείωση ή μηδενισμό του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 91 Ν 4072/2012)365
 • 1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ365
 • 2. Προϋποθέσεις μείωσης ή μηδενισμού κεφαλαίου ΙΚΕ366
 • 3. Υποχρεωτικές περιπτώσεις μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕ από τον διαχειριστή367
 • 4. Τρόπος μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕ368
 • Η. Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 Ν 4072/2012) 368
 • 1. Ακυρώσιμες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 1 Ν 4072)369
 • 2. Άκυρες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 2-3 Ν 4072/2012)371
 • ΙΙ. Συνέλευση εταίρων ΕΠE373
 • Α. Ο κανόνας της λήψης των αποφάσεων των εταίρων ΕΠΕ εν συνελεύσει (άρθρο 10 παρ. 1 N 3190/1955)374
 • Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ374
 • 1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ374
 • 2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΕΠΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία (άρθρο 10 παρ. 3 N 3190/1955)375
 • 3. Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρόσκλησης για σύγκληση συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ - Ημερήσια διάταξη (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. δ’ Ν 3190/1955) 377
 • 4. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ σε πρόσκλησή του στη Συνέλευση378
 • 5. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. α’ N 3190/1955)378
 • 6. Υπόδειγμα πρόσκλησης από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές ΕΠΕ 378
 • 7. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% των εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 11 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 1 N 3190/1955) 379
 • 8. Σύγκληση τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β’ σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 2 N 3190/1955) 380
 • 9. Υπόδειγμα πρόσκλησης από εταίρο ΕΠΕ381
 • 10. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Αυτόκλητη και καθολική Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 4 N 3190/1955) 381
 • α. Αυτόκλητη Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 4 εδ. α’ N 3190/1955) 381
 • β. Καθολική Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 4 εδ. β’ N 3190/1955) 382
 • 11. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής αυτόκλητης Συνέλευσης ΕΠΕ 383
 • 12. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής μη αυτόκλητης συνέλευσης ΕΠΕ, στην οποία συζητήθηκαν και εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα384
 • Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 12 N 3190/1955)386
 • 1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΕΠΕ - Άσκηση με αντιπρόσωπο386
 • 2. Υπολογισμός αριθμού ψήφων εταίρων ΕΠΕ ανά μερίδα συμμετοχής και ανά εταιρικό μερίδιο (πλειοψηφία αριθμητική και κεφαλαιουχική) (άρθρο 12 παρ. 1 Ν 3190/1955)387
 • 3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΕΠΕ387
 • 4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου σε θέματα απαλλαγής του ιδίου από ευθύνη ή έγερσης αγωγής κατά του ιδίου στην ΕΠΕ (άρθρο 12 παρ. 2 N 3190/1955) - Υπόδειγμα πρακτικού388
 • i. Περιπτώσεις αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ κατ' άρθρο 12 παρ. 2 Ν 3190/1955388
 • ii. Συνυπολογισμός μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ388
 • iii. Αναλογική εφαρμογή άρθρου 12 παρ. 2 Ν 3190/1955 και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ390
 • iv. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ σε περίπτωση στέρησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 Ν 3190/1955391
 • 5. Δέσμευση δικαιώματος ψήφου του εταίρου - Παραεταιρικές συμφωνίες εταίρων393
 • 6. Απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ 394
 • i. Πίνακας περιπτώσεων απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ394
 • ii. Γενική αρχή της απλής ή συνήθους πλειοψηφίας του 50%+1 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν άνω του 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 13 N 3190/1955)396
 • iii. Εξαιρετική ή αυξημένη πλειοψηφία 396
 • iv. Ομοφωνία όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ από τον νόμο397
 • v. Εξαιρετική (αυξημένη) πλειοψηφία ή ομοφωνία από το καταστατικό ΕΠΕ400
 • 7. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ402
 • Δ. Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 Ν 3190/1955)404
 • 1. Η συνέλευση εταίρων ΕΠΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 14 παρ. 1 Ν 3190/1955)405
 • 2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012)405
 • 3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ406
 • Ε. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 38 Ν 3190/1955)406
 • 1. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ - Καταστατική Συνέλευση (άρθρο 38 παρ. 1 και άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)407
 • 2. Προϋποθέσεις λήψης έγκυρης και δεσμευτικής απόφασης της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση του καταστατικού407
 • i. Κατ’ αρχήν πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) και κατ’ εξαίρεση ομοφωνία407
 • ii. Επιφύλαξη τήρησης ειδικών διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού για ειδικές περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού ΕΠΕ409
 • iii. Ενοχικές συμφωνίες - Μη κανονιστικό τμήμα του καταστατικού ΕΠΕ409
 • iv. Επιφύλαξη τήρησης αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕ - Ομοφωνία410
 • v. Ένταξη της κωδικοποίησης ως θέματος στην απόφαση της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για την τροποποίηση (άρθρο 38 παρ. 4 εδ. α’ Ν 3190/1955 και αρ. 6 παρ. 2α περίπτ. β’ Ν 3419/2005)410
 • vi. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 2 Ν 3190/1955) 411
 • vii. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ, δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων, δημοσιότητα, κωδικοποίηση (άρθρο 38 παρ. 4 εδ. α’ και β’, άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρα 15 παρ. 1 εδ. γ’ και 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)411
 • viii. Κατάρτιση κειμένου νέας σύμβασης από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφική πράξη (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 19, 28, 29 και 33 Ν 3190/1955)412
 • ix. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση διάταξης του καταστατικού και κωδικοποίηση μετά την τροποποίηση413
 • ΣΤ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών (άρθρα 36, 37 και 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)415
 • 1. Εξαίρεση από την αρχή της περιορισμένης ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΠΕ416
 • 2. Αναγκαστικό δίκαιο για προστασία μειοψηφίας της ΕΠΕ417
 • 3. Διάκριση απόφασης τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ για πρόβλεψη δυνατότητας επιβολής συμπληρωματικών εισφορών από απόφαση για πραγματική καταβολή συμπληρωματικών εισφορών 417
 • 4. Προϋποθέσεις δημιουργίας υποχρέωσης παροχής συμπληρωματικών εισφορών στην ΕΠΕ417
 • i. Πρόβλεψη καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ και άρθρο 36 παρ. 1 Ν 3190/1955)418
 • ii. Αποκλειστικός σκοπός η κάλυψη ζημιών που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό της ΕΠΕ (άρθρο 36 παρ. 1 Ν 3190/1955)418
 • iii. Προσδιορισμός μεγέθους εισφορών στο καταστατικό ΕΠΕ μέχρι του ύψους του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου με ποινή ακυρότητας (άρθρο 36 παρ. 2 Ν 3190/1955)419
 • iv. Εισφορές χρηματικές ή αποτιμητές σε χρήμα - παροχή εργασίας ως συμπληρωματική εισφορά στην ΕΠΕ419
 • v. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 36 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)420
 • vi. Πρόσκληση προς εταίρους ΕΠΕ για καταβολή εισφοράς420
 • 5. Διάκριση συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ από εισφορά σε είδος του άρθρου 5 Ν 3190/1955420
 • 6. Εκτέλεση υποχρέωσης εταίρων ΕΠΕ προς παροχή της συμπληρωματικής εισφοράς (άρθρο 36 παρ. 4 Ν 3190/1955)421
 • 7. Έννομες συνέπειες ως προς την ΕΠΕ: Αύξηση εταιρικής περιουσίας με κάλυψη ζημιών - Μη μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίου421
 • 8. Έννομες συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ (άρθρο 37 Ν 3190/1955)421
 • i. Αποκλεισμός και ευθύνη εταίρου ΕΠΕ που δεν κατέβαλε τη συμπληρωματική εισφορά421
 • ii. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής από αυτόν συμπληρωματικών εισφορών κατ’ αρ. 37 Ν 3190/1955422
 • 9. Υπόδειγμα σχετικής ρήτρας καταστατικού ΕΠΕ424
 • Ζ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για επιβολή παρεπόμενων παροχών που δεν αποτελούν εισφορές σε χρήμα ούτε σε είδος (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)425
 • Η. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για ένταξη στο καταστατικό διατάξεων για τον έλεγχο της διαχείρισης (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)427
 • Θ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης (άρθρο 39 Ν 3190/1955)429
 • 1. Έννοια αντικειμένου και αντιδιαστολή προς την έννοια του σκοπού της ΕΠΕ429
 • 2. Συμβατική ελευθερία διαμόρφωσης εντός νομίμων ορίων429
 • 3. Λήψη απόφασης από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) - Αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Τροποποίηση καταστατικού 430
 • i. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση καταστατικού430
 • ii. Πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)431
 • iii. Απόφαση διαχειριστών ΕΠΕ για παύση επιδίωξης καταστατικών σκοπών στην πράξη χωρίς τροποποίηση καταστατικού431
 • iv. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 38 παρ. 2 και 4 και άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ’ και άρθρο 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)431
 • v. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ432
 • 4. Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)435
 • i. Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα εξόδου εταίρων ΕΠΕ435
 • ii. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος εξόδου εταίρων ΕΠΕ435
 • iii. Ελαττώματα της απόφασης μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της ΕΠΕ436
 • iv. Τρόπος άσκησης δικαιώματος εξόδου εταίρων ΕΠΕ437
 • v. Υπόδειγμα δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕ βάσει του αρ. 39 Ν 3190/1955437
 • vi. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής αποχωρούντος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)438
 • vii. Ακυρότητα αντιθέτων ρητρών καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 39 παρ. 2 Ν 3190/1955)438
 • Ι. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 Ν 3190/1955)439
 • 1. Διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ - Πίνακας440
 • 2. Περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ441
 • i. Πραγματική και λογιστική αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ - Αφανές αποθεματικό 441
 • ii. Πραγματική αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ με καταβολή μετρητών ή εισφορών ή κεφαλαιοποίηση 442
 • iii. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ χωρίς νέα εταιρικά μερίδια με αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων μεριδίων442
 • iv. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ εκ του νόμου443
 • v. Αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ με έκδοση και διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο443
 • 3. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 1 Ν 3190/1955)443
 • i. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ και άρθρο 40 παρ. 1 Ν 3190/1955)443
 • ii. Πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 1 και άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) - Ομοφωνία443
 • iii. Περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ444
 • iv. Μη συμβολαιογραφικός τύπος απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για αύξηση κεφαλαίου444
 • v. Εριζόμενη δημοσιότητα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ445
 • vi. Έννομες συνέπειες απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ446
 • vii. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ446
 • 4. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων της αύξησης (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955)450
 • i. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕ450
 • ii. Εκχώρηση δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕ451
 • iii. Κατάργηση ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕ451
 • iv. Μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης εταίρου ΕΠΕ453
 • 5. Δήλωση ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 2 Ν 3190/1955)453
 • i. Δεσμευτική πρόταση για σύναψη σύμβασης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ453
 • ii. Πρόσωπα που μπορούν να προβούν σε δήλωση ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ - Προτεραιότητα 454
 • iii. Ανάληψη από τρίτον - μη εταίρο ΕΠΕ454
 • iv. Ανάληψη από τρίτον - μη εταίρο σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ454
 • v. Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής δήλωσης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ455
 • vi. Προθεσμία υποβολής δήλωσης ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ455
 • vii. Υπόδειγμα δήλωσης ανάληψης κεφαλαίου ΕΠΕ455
 • viii. Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ456
 • ix. Μη υποβολή δηλώσεων ανάληψης νέων μεριδίων ΕΠΕ457
 • 6. Εξόφληση αξίας αναληφθέντων μεριδίων ΕΠΕ457
 • i. Χρόνος και τρόπος εξόφλησης - Κανόνας της ολοσχερούς καταβολής αξίας μεριδίων ΕΠΕ457
 • ii. Απαγόρευση εξόφλησης αξίας μεριδίων ΕΠΕ δια συμψηφισμού (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. β’ Ν 3190/1955)458
 • 7. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. α’ Ν 3190/1955)458
 • i. Σύμβαση ανάληψης νέου εταιρικού κεφαλαίου458
 • ii. Προθεσμία και σημασία αυτής (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. α’ Ν 3190/1955) 458
 • iii. Συμβαλλόμενοι459
 • iv. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για ιδρυτικό εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ και εισφορές σε είδος (αρ. 4 και αρ. 5 σε συνδυασμό προς άρθρο 40 παρ. 4 εδ. α’ Ν 3190/1955)459
 • v. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα συμβολαιογραφικής πράξης αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρα 15 παρ. 1 εδ. γ’ και 16 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)459
 • 8. Εγγραφή νέων μεριδίων και νέων εταίρων ΕΠΕ στο Βιβλίο Εταίρων του άρθρου 25 περίπτ. 1 Ν 3190/1955460
 • 9. Έννομες συνέπειες μη τήρησης διαδικασίας - Ακυρότητα - Μη εγγραφή στον ισολογισμό της ΕΠΕ460
 • 10. Η αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ στην πράξη461
 • ΙΑ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρα 41, 42 και 43 Ν 3190/1955)461
 • 1. Πίνακας: Διαδικασία μείωσης εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ462
 • 2. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)464
 • 3. Πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) ή ομοφωνία (άρθρο 38 παρ. 3 περίπτ. β’ Ν 3190/1955)464
 • 4. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση 464
 • i. Υποχρεωτική αναφορά του σκοπού της μείωσης του κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)464
 • ii. Υποχρεωτική αναφορά του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)465
 • iii. Υποχρεωτική αναφορά του τρόπου της μείωσης του κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)466
 • 5. Τήρηση αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕ466
 • 6. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ467
 • 7. Λήψη δεύτερης απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου ΕΠΕ470
 • i. Αλλαγή του σκοπού, ποσού ή τρόπου μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ470
 • ii. Συμπληρωματικά στοιχεία - Κριτήριο η προστασία των δανειστών της ΕΠΕ470
 • iii. Απαιτούμενη πλειοψηφία στην ΕΠΕ471
 • 8. Διαδικασία προστασίας εταιρικών δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 42 Ν 3190/1955)471
 • i. Δημοσιότητα απόφασης περί μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 42 παρ. 1 Ν 3190/1955, άρθρο 8 Ν 3190/1955 και άρθρο 16 Ν 3419/2005)471
 • ii. Μη διατύπωση αντιρρήσεων από δανειστές της ΕΠΕ472
 • iii. Απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου για μείωση παρά τη διατύπωση αντιρρήσεων δανειστών μετά από αίτηση της ΕΠΕ (άρθρο 42 παρ. 2 Ν 3190/1955)475
 • iv. Υπόδειγμα αίτησης της ΕΠΕ ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για παροχή άδειας μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ παρά την προβολή αντιρρήσεων από δανειστές αυτής476
 • iv. Ακυρότητα μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ λόγω μη τήρησης διαδικασίας άρθρου 42 Ν 3190/1955478
 • v. Κριτική του συστήματος προστασίας των εταιρικών δανειστών κατά τη διαδικασία μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ478
 • 10. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης της ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)479
 • i. Χρονικό σημείο τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ479
 • ii. Αδυναμία σύναψης συμβολαιογραφικής πράξης υπό αίρεση480
 • iii. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος (άρθρο 38 παρ. 2 Ν 3190/1955)480
 • iv. Συμπράττοντες στη συμβολαιογραφική πράξη μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ480
 • v. Αντικείμενο τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ481
 • vi. Αναφορά σε τήρηση διαδικασίας άρθρου 42 Ν 3190/1955 για μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ481
 • vii. Συνέπειες μη αναφοράς στη διαδικασία του άρθρου 42 Ν 3190/1955 ή μη τήρησης διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ482
 • 11. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 4 και άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρο 15 παρ. 1 περίπτ. γ’ και άρθρο 16 Ν 3419/2005, άρθρο 2 Ν 4250/2014) 482
 • 12. Ειδικές αιτίες μείωσης: Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 43 και προς άρθρα 33 και 39 Ν 3190/1955)483
 • ΙΒ. Ελαττωματικές αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 Ν 3190/1955)483
 • 1. Λόγοι προσβολής αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)483
 • 2. Σκοπός484
 • 3. Ακυρότητα, ακυρωσία ή ανυπόστατο αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ484
 • i. Κανόνας η ακυρωσία, εξαίρεση η ακυρότητα αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ484
 • ii. Κριτήρια διάκρισης ακυρωσίας και ακυρότητας αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ485
 • 4. Αυτοδικαίως άκυρες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ486
 • i. Παράβαση διατάξεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος-107
 • ή του συμφέροντος τρίτων486
 • ii. Παράβαση ουσιωδών διατάξεων προστασίας εταίρων ΕΠΕ487
 • 5. Ακυρώσιμες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ - Προστασία ιδιωτικών συμφερόντων εταίρων488
 • 6. Ίαση ακυρώσιμης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ492
 • 7. Ανυπόστατες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ492
 • 8. Ελαττώματα της ψήφου του εταίρου ΕΠΕ493
 • 9. Επίκληση αυτοδίκαιης ακυρότητας αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ494
 • 10. Διαδικασία προσβολής ακυρώσιμων αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ495
 • i. Δικαιούχοι προσβολής εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)495
 • ii. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία (άρθρο 15 παρ. 1 και αρ. 59α Ν 3190/1955)497
 • iii. Άσκηση αγωγής κατά της ΕΠΕ ως εναγομένης (άρθρο 15 παρ. 2 Ν 3190/1955)497
 • iv. Άσκηση κατ’ ένσταση497
 • v. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής ακύρωσης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 15 παρ. 2 Ν 3190/1955)498
 • vi. Παρέμβαση μη διαδίκων εταίρων ή διαχειριστών ΕΠΕ498
 • vii. Διορισμός προσωρινού ειδικού εκπροσώπου αν την αγωγή ασκούν οι διαχειριστές της ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 3 Ν 3190/1955) 498
 • viii. Διαπλαστικός χαρακτήρας - Τελεσιδικία - Έκταση ισχύος500
 • ix. Κύρος πράξεων διαχειριστών ΕΠΕ που διορίσθηκαν με ακυρωθείσα απόφαση (άρθρο 18 παρ. 1 Ν 3190/1955)501
 • x. Ισχύς απορριπτικής απόφασης μεταξύ των διαδίκων502
 • xi. Ασφαλιστικά μέτρα στον ενδιάμεσο χρόνο 502
 • xii. Επικύρωση ακυρώσιμης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ502
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ505
 • ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ505
 • Ι. Ευθύνη εταιρείας 505
 • A. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΙΚΕ505
 • B. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΕΠΕ505
 • 1. Αποκλειστική και απεριόριστη ευθύνη ΕΠΕ με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 9 παρ. 2 Ν 3190/1955)506
 • 2. Χρονικά όρια εταιρικής ευθύνης - ΕΠΕ υπό ίδρυση 507
 • i. Έναρξη με την κτήση νομικής προσωπικότητας - Ευθύνη ιδρυτών ΕΠΕ507
 • ii. Κατ’ εξαίρεση ευθύνη για ενέργειες πριν από την κτήση της νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ507
 • iii. Παύση ευθύνης με την παύση ύπαρξης της νομικής προσωπικότητας507
 • 3. Ευθύνη απεριόριστη μόνον για τις εταιρικές υποχρεώσεις - Αρχή αυτοτέλειας νομικού προσώπου της ΕΠΕ508
 • 4. Ευθύνη μόνον με την εταιρική περιουσία - Περιουσιακή αυτοτέλεια της ΕΠΕ508
 • ΙΙ. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕ και εταίρων ΕΠΕ508
 • Α. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕ508
 • 1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΙΚΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Το ανεύθυνο των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις508
 • 2. Κατ’ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΙΚΕ έναντι τρίτων509
 • i. Ευθύνη εταίρου ΙΚΕ έναντι εταιρικών δανειστών από εγγυητική εισφορά (άρθρο 79 Ν 4072/2012)509
 • ii. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΙΚΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΙΚΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)509
 • iii. Μη κτήση εμπορικής ιδιότητας από τους εταίρους ΙΚΕ509
 • iv. Ευθύνη έναντι των τραπεζών με παροχή προσωπικής εγγύησης από εταίρο ΙΚΕ509
 • v. Ευθύνη ιδρυτών ΙΚΕ για πράξεις τελεσθείσες επ’ ονόματι της εταιρείας στο υπό ίδρυση στάδιο (άρθρο 54 Ν 4072/2012)510
 • vi. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρο 458 ΠΚ)510
 • Β. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ511
 • 1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους511
 • i. Η αρχή του περιορισμένου χαρακτήρα της ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι-107
 • του ποσού της εταιρικής εισφοράς - Το ανεύθυνο των εταίρων-107
 • για τις εταιρικές υποχρεώσεις511
 • ii. Αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου έναντι των εταίρων (άρθρο 70 ΑΚ)512
 • iii. Αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ έναντι των εταίρων και στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)513
 • 2. Κατ’ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων 513
 • i. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών-107
 • από τη δραστηριότητα της ΕΠΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)513
 • ii. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από τους εταίρους ΕΠΕ518
 • iii. Ευθύνη έναντι των τραπεζών με παροχή προσωπικής εγγύησης από εταίρο ΕΠΕ519
 • iv. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ υπαιτίων για την ακυρότητα της εταιρείας έναντι αναίτιων εταίρων και τρίτων (άρθρο 7 παρ. 5 εδ. β’ Ν 3190/1955)520
 • v. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για πράξεις τελεσθείσες επ’ ονόματι της εταιρείας στο υπό ίδρυση στάδιο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955 και άρθρο 15 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3419/2005)522
 • vi. Ευθύνη εταίρων για πράξεις ΕΠΕ, σχετικώς με την οποία δεν τηρήθηκαν διατάξεις ίδρυσης (εταιρεία εν τοις πράγμασιν) 523
 • vii. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών (άρθρα 6 παρ. 3, 36, 37 Ν 3190/1955)524
 • viii. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για μη εισφορά παρεπόμενων παροχών (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)525
 • ix. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ για το ποσό των προς την εταιρεία δανείων (άρθρο 32 Ν 3190/1955)525
 • x. Ποινική ευθύνη στην ΕΠΕ (άρθρο 60 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό-107
 • προς άρθρο 458 ΠΚ)526
 • III. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ535
 • A. Ευθύνη διαχειριστών IKΕ (άρθρο 67 Ν 4072/2012)535
 • 1. Ευθύνη διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ και όχι έναντι των εταίρων αυτής (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α’ και γ’ και παρ. 3 Ν 4072/2012)535
 • 2. Εξαιρέσεις από την ευθύνη του διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012)536
 • 3. Απαλλαγή διαχειριστή από την ευθύνη έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 2 Ν 4072/2012)537
 • 4. Άσκηση εταιρικής αγωγής κατά του διαχειριστή ΙΚΕ - Ειδικός εκπρόσωπος537
 • 5. Παραίτηση από αξίωση ή συμβιβασμός με διαχειριστή ΙΚΕ538
 • 6. Ατομικές αξιώσεις εταίρων κατά διαχειριστή ΙΚΕ 538
 • 7. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ για χρέη προς το δημόσιο, ΙΚΑ και ανάλογους φορείς538
 • 8. Ποινική ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012 σε συνδυασμό προς άρθρο 458 ΠΚ)539
 • Β. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 Ν 3190/1955)539
 • 1. Διάκριση ευθύνης έναντι εταιρείας από ευθύνη έναντι εταίρων ή/και τρίτων ατομικώς539
 • i. Ευθύνη έναντι εταιρείας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ (άρθρο 26 Ν 3190/1955)539
 • ii. Ευθύνη έναντι εταίρων ΕΠΕ ή τρίτων ατομικώς 540
 • 2. Επιδίωξη εταιρικών και ατομικών αξιώσεων στην ΕΠΕ540
 • 3. Διάκριση μεταξύ αφενός πλαγιαστικής άσκησης εταιρικής αγωγής από εταίρο ή τρίτο ως μη δικαιούχο διάδικο στο όνομα της ΕΠΕ και αφετέρου άσκησης ατομικής αγωγής για άμεση ζημία εταίρου ΕΠΕ ή τρίτου 541
 • 4. Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955)542
 • 5. Προϋποθέσεις ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955)542
 • i. Παράβαση νόμου ή καταστατικού ή πταίσμα περί τη διαχείριση στην ΕΠΕ543
 • ii. Υπαιτιότητα διαχειριστών ΕΠΕ543
 • iii. Ζημία ΕΠΕ543
 • iv. Αιτιώδης συνάφεια υπαίτιας συμπεριφοράς και ζημίας ΕΠΕ544
 • v. Ιδιότητα διαχειριστή ΕΠΕ - Διαχειριστής εν τοις πράγμασιν544
 • vi. Ενέργειες εντός του πλαισίου των διαχειριστικών καθηκόντων544
 • 6. Δικαιούχος εταιρικής αξίωσης το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ 544
 • 7. Επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από την ίδια την ΕΠΕ544
 • i. Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 περίπτ. δ’ Ν 3190/1955) 544
 • ii. Απόφαση κατά το στάδιο εκκαθάρισης και αγωγή μετά τη λήξη της εκκαθάρισης ΕΠΕ544
 • iii. Αποκλεισμός του υπαίτιου διαχειριστή εταίρου ΕΠΕ και μη συνυπολογισμός του (άρθρο 12 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 14 παρ. 2 περίπτ. β’ και δ’ Ν 3190/1955)545
 • 8. Πλαγιαστική επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από εταίρους ΕΠΕ και τρίτους ως μη δικαιούχους διαδίκους (άρθρο 26 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)546
 • i. Σκοπός 546
 • ii. Πλαγιαστική άσκηση εταιρικής αγωγής από εταίρο ΕΠΕ ή τρίτο ως μη δικαιούχους διαδίκους - Η αληθής έννοια του άρθρου 26 παρ. 1 Ν 3190/1955 - Έμμεση ζημία 546
 • iii. Ειδική περίπτωση πλαγιαστικής αγωγής - Σημασία για εταίρους ΕΠΕ - Ειδική δικονομική διάταξη547
 • iv. Δικαιούχος της αξίωσης παραμένει η ΕΠΕ - Αίτημα η απόδοση του ποσού στην ΕΠΕ547
 • v. Έννοια τρίτου548
 • vi. Πλαγιαστική άσκηση ασφαλιστικών μέτρων στην ΕΠΕ548
 • vii. Περιπτώσεις πλαγιαστικής άσκησης εταιρικής αγωγής στην ΕΠΕ548
 • viii. Επικουρικός χαρακτήρας ευθύνης προς εταίρους ή τρίτους στην ΕΠΕ554
 • 9. Προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955) 554
 • 10. Φύση εταιρικών αξιώσεων κατά των διαχειριστών 555
 • i. Αξίωση αποζημίωσης της ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 1 και αρ. 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)555
 • ii. Ειδική αξίωση υποκατάστασης της ΕΠΕ στις ωφέλειες του διαχειριστή από πράξεις ανταγωνισμού (άρθρο 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)555
 • 11. Παραγραφή αξίωσης ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. β’ και 20 παρ. 4 Ν 3190/1955)555
 • 12. Προϋποθέσεις ατομικής ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι εταίρων ή τρίτων555
 • i. Ο κανόνας της έλλειψης ατομικής ευθύνης των διαχειριστών ΕΠΕ για εταιρικές υποχρεώσεις555
 • ii. Μη κτήση της εμπορικής ιδιότητας από διαχειριστή ΕΠΕ556
 • iii. Κατ’ εξαίρεση προσωπική ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ έναντι εταίρων και τρίτων - Ατομικές αξιώσεις κατά διαχειριστών ΕΠΕ556
 • iv. Ευθύνη ΕΠΕ και ατομική ευθύνη διαχειριστών από αδικοπραξία (άρθρο 914 επ. ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρο 71 ΑΚ) - Εις ολόκληρον ευθύνη με την ΕΠΕ557
 • v. Ατομική παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη κατά διαχειριστή ΕΠΕ559
 • vi. Προσωποκράτηση διαχειριστή ΕΠΕ λόγω αδικοπραξίας (άρθρο 914 επ. ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρο 1047 ΚΠολΔ)560
 • vii. Ευθύνη εκπροσώπων για πράξεις εταιρείας εν τοις πράγμασιν, σχετικώς με την οποία δεν τηρήθηκαν διατάξεις ίδρυσης ΕΠΕ560
 • viii. Ποινική ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ (άρθρο 60 Ν 3190/1955 και άρθρο 458 ΠΚ)561
 • x. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ για χρέη της ΕΠΕ προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τους ΟΤΑ 561
 • xi. Ποινική ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ για χρεωκοπία (άρθρο 176 σε συνδυασμό προς άρθρα 171 επ. Ν 3588/2007 - ΠτΚ)561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ564
 • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ564
 • I. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ564
 • A. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρα 83, 84, 86 Ν 4072/2012)564
 • 1. Γενική αρχή ελευθερίας μεταβίβασης και επιβάρυνσης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 83 παρ. 1 Ν 4072/2012)564
 • 2. Εξαιρέσεις από την αρχή ελεύθερης μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή (άρθρα 83 παρ. 2 και 84 παρ. 2 Ν 4072/2012)565
 • 3. Διαδικασία μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίου ΙΚΕ εν ζωή (άρθρο 84 παρ. 1 Ν 4072/2012)566
 • 4. Συνέπειες παραβίασης νόμου ή καταστατικού σχετικά με τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή567
 • 5. Υπόσχεση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (προσύμφωνο)568
 • 6. Δικαίωμα προαίρεσης σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 86 Ν 4072/2012)568
 • Β. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 και 31 Ν 3190/1955)569
 • 1. Πίνακας: Περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ570
 • 2. Γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ με πράξη εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955)571
 • 3. Συμμεταβίβαση εταιρικής σχέσης, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 572
 • 4. Αμετάβλητο της νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ573
 • 5. Διάκριση μεταβίβασης εν ζωή από την περίπτωση της εξόδου εταίρου ΕΠΕ573
 • 6. Καταστατικές απαγορεύσεις και περιορισμοί μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955)574
 • i. Εξαίρεση προβλεπόμενη στο καταστατικό της ΕΠΕ574
 • ii. Ιδρυτικό καταστατικό ΕΠΕ ή μεταγενέστερη ομόφωνη απόφαση 574
 • iii. Περιπτώσεις καταστατικών ρητρών στην ΕΠΕ574
 • 7. Παραεταιρικές συμβατικές συμφωνίες ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή μεριδίων ΕΠΕ 578
 • 8. Σύμβαση ελευθέρωσης κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο 579
 • 9. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ579
 • 10. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών περιορισμού ή απαγόρευσης μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ 580
 • i. Δικαίωμα προτίμησης των νυν εταίρων ΕΠΕ580
 • ii. Υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας περιορισμού μεταβίβασης μέρους των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου ΕΠΕ μόνο εφόσον ο αποκτών θα διαθέτει ορισμένο ποσοστό582
 • iii. Υπόδειγμα καταστατικής ρήτρας περιορισμού μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου ΕΠΕ με είσοδο νέου εταίρου και οριστική αποχώρηση του μεταβιβάζοντος από την εταιρεία μόνον με προηγούμενη άδεια της Συνέλευσης583
 • iv. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών απαγόρευσης μεταβίβασης584
 • 11. Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ κατά παράβαση της καταστατικής ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955, άρθρα 177, 466 και 470 ΑΚ)585
 • i. Ακυρότητα μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ585
 • ii. Ακυρότητα σχετική υπέρ της ΕΠΕ585
 • iii. Ακυρότητα σχετική υπέρ των λοιπών εταίρων της ΕΠΕ585
 • iv. Ακυρότητα αντιτασσόμενη έναντι του νέου εταίρου - τρίτου αποκτώντος τα μερίδια της ΕΠΕ586
 • 12. Η σύμβαση μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως αναιτιώδης εκποιητική δικαιοπραξία - Άτυπη υποσχετική δικαιοπραξία 587
 • 13. Ελευθερία διαμόρφωσης όρων σύμβασης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ588
 • 14. Διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 Ν 3190/1955)588
 • i. Πίνακας: Διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ588
 • ii. Τήρηση νομίμων και καταστατικών προϋποθέσεων μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ589
 • iii. Συμβολαιογραφικό έγγραφο πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)590
 • iv. Εγγραφή πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ στο Βιβλίο Εταίρων του αρ. 25 Ν 3190/1955 (αρ. 28 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)590
 • v. Δημοσιότητα πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)592
 • vi. Κατάρτιση του νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)592
 • vii. Δημοσιότητα του καταρτισθέντος από τον διαχειριστή νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)593
 • viii. Συμβολαιογραφικός τύπος προσυμφώνου μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 166 ΑΚ)593
 • ΙΙ. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ594
 • Α. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 85 Ν 4072/2012)594
 • 1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ αιτία θανάτου και περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου (άρθρο 85 Ν 4072/2012)594
 • 2. Περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου εταίρου ΙΚΕ594
 • Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 29 Ν 3190/1955)596
 • 1. Πίνακας: Διαδικασία μεταβίβασης αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ 597
 • 2. Τήρηση διατάξεων κληρονομικού δικαίου και δικαίου των ΕΠΕ (άρθρα 1710 επ. ΑΚ και 29 Ν 3190/1955)598
 • 3. Ακυρότητα ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ αιτία θανάτου (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Διάκριση από νόμιμους καταστατικούς περιορισμούς (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’ και παρ. 2 Ν 3190/1955)598
 • 4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους ή λύση λόγω θανάτου βάσει καταστατικής ρήτρας (άρθρο 44 παρ. 2 Ν 3190/1955)599
 • 5. Περιέλευση μεριδίων ΕΠΕ στους κληρονόμους με τον θάνατο του κληρονομουμένου (άρθρο 1710 ΑΚ)599
 • 6. Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας του θανόντος εταίρου ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)600
 • 7. Εγγραφή κληρονόμου και πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ λόγω κληρονομικής διαδοχής στο Βιβλίο Εταίρων του αρ. 25 Ν 3190/1955 (αρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)600
 • 8. Υποβολή στην ΕΠΕ των νομιμοποιητικών εγγράφων των κληρονόμων (άρθρο 29 παρ. 3 Ν 3190/1955)601
 • 9. Δημοσιότητα πράξης κτήσης μεριδίων ΕΠΕ λόγω κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)602
 • 10. Κατάρτιση του νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)602
 • 11. Δημοσιότητα του καταρτισθέντος από τον διαχειριστή νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)603
 • 12. Περισσότεροι κληρονόμοι θανόντος εταίρου ΕΠΕ603
 • i. Κοινωνία δικαιώματος (άρθρο 785 επ. ΑΚ)603
 • ii. Ορισμός κοινού εκπροσώπου (άρθρο 27 παρ. 3 Ν 3190/1955)604
 • iii. Ευθύνη εις ολόκληρον (άρθρο 27 παρ. 4 Ν 3190/1955)604
 • iv. Διανομή (άρθρο 798 επ. ΑΚ και άρθρο 478 επ. ΚΠολΔ)604
 • 13. Αναγκαστική εξαγορά μεριδίων των κληρονόμων στην ΕΠΕ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’, παρ. 2 και παρ. 4 Ν 3190/1955)605
 • i. Πίνακας: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγκαστικής εξαγοράς μεριδίων-107
 • κληρονόμων στην ΕΠΕ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’ και παρ. 2 Ν 3190/1955)605
 • ii. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εξαγοράς 606
 • iii. Στάθμιση συμφερόντων κληρονόμου και λοιπών εταίρων ΕΠΕ607
 • iv. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων κληρονόμου (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955)608
 • III. Απαγόρευση κτήσης από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ ιδίων μεριδίων609
 • A. Απαγόρευση κτήσης από την IKE ιδίων μεριδίων (άρθρο 87 Ν 4072/2012)609
 • Β. Απαγόρευση κτήσης από την ΕΠE ιδίων μεριδίων (άρθρο 28 παρ. 4 Ν 3190/1955)610
 • IV. Είσοδος νέου εταίρου στην ΙΚΕ χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή μεταβίβαση μεριδίων και ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους (άρθρο 89 Ν 4072/2012) 610
 • V. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ611
 • Α. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 Ν 4072/2012)611
 • 1. Περιπτώσεις εξόδου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)612
 • 2. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων εξερχόμενου και έξοδος του εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012)614
 • 3. Αξίωση ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. γ’ Ν 4072/2012)614
 • 4. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν 4072/2012)614
 • 5. Μερική έξοδος εταίρου ΙΚΕ615
 • Β. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 1 και 2, άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’, άρθρο 29 παρ. 1 και 4, άρθρο 41 παρ. 2, άρθρο 43 Ν 3190/1955)616
 • 1. Πίνακας: Περιπτώσεις εξόδου εταίρου από την ΕΠΕ618
 • 2. Έννοια εξόδου εταίρου ΕΠΕ618
 • i. Γενική έννοια εξόδου εταίρου ΕΠΕ618
 • ii. Μερική έξοδος εταίρου ΕΠΕ619
 • 3. Καθιέρωση της αρχής της ελεύθερης εξωδικαστικής νόμιμης αποχώρησης του εταίρου από την ΕΠΕ με τον Ν 4541/2018 (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955)620
 • 4. Περιπτώσεις εκδήλωσης της αρχής της μη ελεύθερης αποχώρησης εταίρου από ΕΠΕ621
 • i. Περιορισμοί μεταβίβασης και αποκλεισμός εταίρου 621
 • ii. Κατίσχυση προσωπικών στοιχείων έναντι των κεφαλαιουχικών στην ΕΠΕ621
 • iii. Δικαίωμα λοιπών εταίρων να αξιώσουν την παραμονή του εξερχόμενου στην ΕΠΕ621
 • iv. Θεμελιώδης διαφορά της ΕΠΕ από την ΑΕ - Αρχή ελεύθερης μεταβίβασης μετοχής622
 • 5. Θεμελιώδης αρχή του δικαίου των ΕΠΕ: Έξοδος ακόμη και χωρίς μεταβίβαση - Εσωτερική υπόθεση της εταιρείας - Δυνατότητα εξαγοράς από τρίτον βάσει ειδικής καταστατικής πρόβλεψης622
 • i. Έξοδος με μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ και απόδοση αξίας μερίδας - Δυνατότητα-107
 • εξαγοράς από τρίτον βάσει ειδικής καταστατικής πρόβλεψης κατ’ αρ. 33-107
 • παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955622
 • ii. Κατίσχυση προσωπικών στοιχείων έναντι των κεφαλαιουχικών στην ΕΠΕ623
 • 6. Δυνατότητα απεγκλωβισμού εταίρου ΕΠΕ έναντι αξιόχρεου ανταλλάγματος623
 • 7. Εταιρικό συμφέρον: Έξοδος εταίρου ΕΠΕ αντί για λύση της ΕΠΕ624
 • i. Προστασία της ΕΠΕ από τη λύση624
 • ii. Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της μειοψηφίας στην ΕΠΕ (έξοδος, ελεύθερη μεταβίβαση, αναγκαστική λύση)624
 • 8. Δικαίωμα ελεύθερης εξώδικης εξόδου εταίρου ΕΠΕ εκ του νόμου και υποχρεωτική εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955)625
 • α. Δικαίωμα ελεύθερης εξώδικης εξόδου εταίρου ΕΠΕ εκ του νόμου (άρθρο 33 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) 625
 • β. Υποχρεωτική εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία (άρθρο 33 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)635
 • γ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο πράξης μεταβίβασης τυχόν εξαγοραζόμενων μεριδίων ΕΠΕ (αρ. 33 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 28 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)636
 • δ. Εγγραφή πράξης μεταβίβασης τυχόν εξαγοραζόμενων μεριδίων ΕΠΕ στο Βιβλίο Εταίρων του αρ. 25 Ν 3190/1955 (αρ. 33 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 28 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)636
 • ε. Δημοσιότητα πράξης εξαγοράς (μεταβίβασης) μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 33 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)638
 • στ. Κατάρτιση του νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)638
 • ζ. Δημοσιότητα του καταρτισθέντος από τον διαχειριστή νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955)639
 • η. Χρόνος απώλειας εταιρικής ιδιότητας εταίρου ΕΠΕ639
 • θ. Τρόπος αποπληρωμής αξίας μερίδας εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕ639
 • ι. Ακυρότητα καταχρηστικής δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕ640
 • ια. Διαδικασία μείωσης ή ταυτόχρονης αύξησης κεφαλαίου ή λύσης της ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 2 και 43 Ν 3190/1955)640
 • ιβ. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών εξωδικαστικής εξόδου εταίρου ΕΠΕ641
 • 9. Δικαίωμα ελεύθερης εξώδικης εξόδου εταίρου ΕΠΕ δυνάμει καταστατικής ρήτρας (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)643
 • 10. Γενικό δικαίωμα εξόδου εταίρου ΕΠΕ από τον νόμο για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση (άρθρο 33 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ και άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)643
 • i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)643
 • ii. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου ΕΠΕ657
 • iii. Αρχή του έσχατου μέσου657
 • iv. Σπουδαίος λόγος εξόδου εταίρου ΕΠΕ και λύσης εταιρείας (άρθρο 33 παρ. 2 και άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955)658
 • v. Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ κατ’ άρθρο 15-107
 • Ν 3190/1955659
 • vi. Προγενέστερη συναίνεση εξερχόμενου εταίρου ΕΠΕ660
 • vii. Όχι αναγκαία η καταγγελία της ΕΠΕ661
 • viii. Δικαιούχος - Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ661
 • ix. Υποβολή αίτησης διαπλαστικού χαρακτήρα στο δικαστήριο κατά της ΕΠΕ και όχι κατά των λοιπών εταίρων661
 • x. Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου έδρας της ΕΠΕ661
 • xi. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 683 επ. ΚΠολΔ) χωρίς λήψη ασφαλιστικού μέτρου662
 • xii. Διαπλαστική δικαστική απόφαση - Τελεσιδικία - Αναβλητική αίρεση καταβολής πραγματικής αξίας μερίδας εταίρου ΕΠΕ (αρ. 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)664
 • xiii. Επιτρεπτά ένδικα μέσα - Αναιρετικός έλεγχος665
 • xiv. Υπόδειγμα αίτησης εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955 667
 • 11. Ειδικό νόμιμο δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν στη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της ΕΠΕ (άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)668
 • VI. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ669
 • Α. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 Ν 4072/2012)669
 • 1. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012)669
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα στην ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. γ’ Ν 4072/2012)670
 • 3. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων αποκλειόμενου εταίρου ΙΚE και συνέχιση εταιρείας με τους λοιπούς εταίρους (άρθρο 93 εδ. δ’ και άρθρο 92 παρ. 3 Ν 4072/2012)670
 • 4. Αξίωση της ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 93 εδ. ε’ Ν 4072/2012)670
 • 5. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. στ’ και αναλογική εφαρμογή αρ. 92 παρ. 4 Ν 4072/2012)671
 • Β. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)671
 • 1. Πίνακας: Συγκεντρωτική απεικόνιση διαδικασίας αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ από τη Συνέλευση των Εταίρων μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής στον αποκλειόμενο672
 • 2. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ674
 • i. Συνδρομή σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)674
 • ii. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής σπουδαίου λόγου αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ681
 • iii. Αρχή του έσχατου μέσου - Παράβαση υποχρέωσης πίστης λοιπών εταίρων ΕΠΕ681
 • iv. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ στο στάδιο της εκκαθάρισης682
 • v. Νόμιμες καταστατικές αποκλίσεις από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 Ν 3190/1955 περί αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ682
 • vi. Δικαιούχοι - ενάγοντες εταίροι ή διαχειριστές ΕΠΕ683
 • vii. Άσκηση διαπλαστικής αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου683
 • viii. Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου έδρας ΕΠΕ - Τακτική διαδικασία (αρ. 59α Ν 3190/1955) 683
 • ix. Αδυναμία λήψης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ684
 • x. Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή αναστολή εταιρικών δικαιωμάτων του υπό αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ684
 • xi. Εκδίκαση αιτήματος για προσδιορισμό αξίας μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ685
 • xii. Όρια εξουσίας δικαστηρίου685
 • xiii. Διαπλαστική δικαστική απόφαση - Τελεσιδικία - Αναβλητική αίρεση καταβολής-107
 • πραγματικής αξίας μερίδας αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)686
 • xiv. Ένδικα μέσα - Αναιρετικός έλεγχος686
 • xv. Διαιτησία686
 • xvi. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο-107
 • κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955 687
 • xvii. Ειδική νόμιμη περίπτωση αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής-107
 • συμπληρωματικής εισφοράς (άρθρο 37 σε συνδυασμό προς άρθρο 36-107
 • Ν 3190/1955)688
 • xviii. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ688
 • VII. Κοινές διατάξεις για έξοδο και αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ699
 • A. Συγκεντρωτικοί Πίνακες για την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ699
 • 1. Αρμοδιότητα και εφαρμοστέα διαδικασία κατά την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ699
 • 2. Πίνακας: Πράξεις ή/και αποφάσεις εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ και χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων αυτών701
 • B. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. β’, άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ και άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955)701
 • 1. Εφαρμοστέες διατάξεις701
 • 2. Αρχή της συμφωνίας, άλλως του δικαστικού προσδιορισμού 702
 • 3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Οριστική δικαστική κρίση - Πιθανολόγηση703
 • 4. Αιτών και καθ’ ου η αίτηση704
 • 5. Σώρευση αιτήματος προσδιορισμού αξίας με αίτημα εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ704
 • 6. Αναφορά συγκεκριμένης αξίας μερίδας εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 106 ΚΠολΔ)704
 • 7. Προσκομιδή στοιχείων που αποδεικνύουν την αξία της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ704
 • 8. Ένδικα μέσα705
 • Γ. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ705
 • 1. Καταβολή πραγματικής και όχι λογιστικής αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ705
 • 2. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει ετησίων οικονομικών καταστάσεων706
 • 3. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει αξίας εκκαθάρισης δυνάμει ειδικού ισολογισμού εκκαθάρισης707
 • 4. Υπολογισμός βάσει αγοραίας αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρων ΕΠΕ με συνυπολογισμό άυλων στοιχείων με ή χωρίς ειδικό ισολογισμό708
 • 5. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού αξίας μεριδίων ΕΠΕ709
 • Δ. Χρόνος άσκησης δικαιώματος εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ710
 • Ε. Αναβλητική αίρεση επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων δήλωσης εξόδου ή δικαστικής απόφασης εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής711
 • ΣΤ. Έννοια ενδιάμεσου χρόνου από την άσκηση του δικαιώματος μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ711
 • Ζ. Η αρχή του αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα της σχέσης εταίρου και ΕΠΕ ως θεμέλιο της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 712
 • Η. Μετάθεση εννόμων αποτελεσμάτων εξόδου και αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ στον χρόνο καταβολής της αξίας της μερίδας κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνο712
 • 1. Ανάγκη ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 βάσει των επιδιωκόμενων σκοπών - Επιδιωκόμενοι σκοποί στο πλαίσιο της ΕΠΕ712
 • i. Προστασία εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ - Εξασφάλιση-107
 • καταβολής αξίας μερίδας713
 • ii. Εξασφάλιση συνέχισης ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους713
 • iii. Προστασία ΕΠΕ και εταίρων - Διατήρηση αξίας εταιρείας και συμμετοχών-107
 • άλλων εταίρων714
 • iv. Προστασία τρίτων δανειστών της ΕΠΕ714
 • 2. Τελολογική ερμηνεία714
 • i. Πρώτη άποψη: Κατά περίπτωση διατήρηση ή κατάργηση δικαιωμάτων-107
 • και υποχρεώσεων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ-107
 • στον ενδιάμεσο χρόνο714
 • ii. Αντίκρουση πρώτης άποψης σχετικά με την κατά περίπτωση διατήρησης ή κατάργηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξερχόμενος ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνο717
 • iii. Δεύτερη άποψη: Διατήρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνο και αντιμετώπιση ζητημάτων από υφιστάμενες διατάξεις 718
 • Θ. Ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ720
 • Ι. Τρόποι αποχώρησης εταίρου από την ΕΠΕ και είσπραξης της αξίας της μερίδας συμμετοχής του σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού721
 • 1. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρα 41 παρ. 2, 42 και 43 παρ. 1 Ν 3190/1955)722
 • 2. Αναγκαστική δικαστική λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ ή ελεύθερη μεταβίβαση ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)724
 • i. Σκοπός724
 • ii. Έννοια «εξερχόμενου» εταίρου ΕΠΕ724
 • iii. Δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις εταίρου ΕΠΕ724
 • iv. Προϋποθέσεις725
 • v. Μη νόμιμη αγωγή λύσης ΕΠΕ επί ταυτόχρονης ισόποσης αύξησης κεφαλαίου725
 • vi. Αδιάφορο το δικαίωμα του εταίρου ΕΠΕ να ζητήσει σύγκληση της Συνέλευσης726
 • vii. Παύση ενεργητικής νομιμοποίησης λόγω καταβολής αξίας ή λήψης απόφασης μείωσης μετά την άσκηση της αγωγής λύσης ΕΠΕ726
 • viii. Αδυναμία ταυτόχρονης επιδίωξης λύσης ΕΠΕ και καταβολής727
 • ix. Προνομιακή ενδιάμεση σειρά εξερχόμενου ή αποκλειόμενου μεταξύ δανειστών και λοιπών εταίρων κατά την εκκαθάριση της ΕΠΕ727
 • 3. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ και τουλάχιστον ισόποση αύξηση (άρθρο 43 παρ. 3 Ν 3190/1955)728
 • i. Σκοπός728
 • ii. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ χωρίς διαδικασία - Αποκλειόμενες διατάξεις728
 • iii. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 3 Ν 3190/1955728
 • iv. Πεδίο εφαρμογής729
 • 4. Διάθεση μέρους μη δεσμευμένης εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕ730
 • 5. Εξαγορά μεριδίων από άλλον εταίρο ή τρίτο και καταβολή χωρίς μείωση κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955)731
 • IA. Συνέπειες αποχώρησης εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ732
 • 1. Καταβολή αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ732
 • i. Αξίωση κατά της ΕΠΕ732
 • ii. Προϋποθέσεις δικαστικής επιδίωξης αξίωσης 732
 • iii. Αγωγή και διαταγή πληρωμής733
 • 2. Απώλεια εταιρικής ιδιότητας εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ και κατάργηση μερίδας συμμετοχής με την καταβολή της αξίας της 734
 • 3. Κατάργηση ή διατήρηση εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ734
 • i. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ735
 • ii. Αναγκαστική δικαστική λύση της ΕΠΕ (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)735
 • iii. Ελεύθερη μεταβίβαση και άρα εξαγορά μεριδίων ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)735
 • iv. Καταβολή από μη δεσμευμένη περιουσία της ΕΠΕ735
 • 4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους-107
 • (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)736
 • 5. Ανακατανομή μεριδίων μεταξύ των λοιπών εταίρων της ΕΠΕ736
 • VIII. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου-107
 • και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ737
 • Α. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 Ν 4072/2012)737
 • 1. Αδυναμία περιορισμού δυνατότητας κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4072/2012)737
 • 2. Ειδική διαδικασία κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. β’ έως και ε’ Ν 4072/2012)737
 • 3. Κατάσχεση εταιρικών κερδών ΙΚΕ738
 • 4. Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 2 και άρθρο 79 παρ. 4 Ν 4072/2012)738
 • Β. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου και κερδών ΕΠΕ και πτώχευση εταίρου (άρθρο 30 Ν 3190/1955)739
 • 1. Δυνατότητα κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 1 Ν 3190/1955)740
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ) - Παροχή άδειας κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ ως στοιχείο του υποστατού της κατάσχεσης740
 • 3. Απαίτηση βεβαία και εκκαθαρισμένη και εκτελεστός τίτλος741
 • 4. Αρχή αναλογικότητας - Επιλογή του ηπιότερου μέσου 741
 • 5. Κατάσχεση μέρους των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 951 παρ. 2 ΚΠολΔ)741
 • 6. Αναγκαστική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ μετά την άδεια (άρθρο 1022 επ. ΚΠολΔ)742
 • i. Διαδικασία κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων --107
 • Ιδιόρρυθμο περιουσιακό δικαίωμα742
 • ii. Επίδοση στον καθ’ ου η εκτέλεση ως όρος του υποστατού της κατάσχεσης (άρθρο 1025 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ) 742
 • iii. Επίδοση στην ΕΠΕ (άρθρο 1025 παρ. 1 εδ. β’ και άρθρο 995 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ) - Εγγραφή στο Βιβλίο - Ακυρότητα - Απόδοση προσόδων (άρθρο 996 παρ. 3 ΚΠολΔ) 742
 • iv. Τρόποι διάθεσης του μεριδίου - Διαφύλαξη προσωπικών στοιχείων της ΕΠΕ743
 • v. Εγγραφή αποκτώντος στο βιβλίο εταίρων της ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)744
 • vi. Διατυπώσεις δημοσιότητας (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955)745
 • 7. Αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών εις χείρας της ΕΠΕ (άρθρο 982 επ. ΚΠολΔ)745
 • i. Αυτοτελής κατάσχεση διακρινόμενη από την κατάσχεση μεριδίου ΕΠΕ745
 • ii. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 745
 • iii. Κατάσχεση δικαιώματος κερδών ΕΠΕ, κερδών προς διανομή-107
 • και μελλοντικών κερδών746
 • iv. Σύνταξη και επίδοση κατασχετηρίου (άρθρο 983 ΚΠολΔ)747
 • v. Έννομες συνέπειες κατάσχεσης (άρθρο 984 ΚΠολΔ)747
 • vi. Δήλωση της ΕΠΕ ως τρίτης για τα μελλοντικά κέρδη (άρθρο 985 ΚΠολΔ)748
 • vii. Ανακοπή επισπεύδοντος επί ρητής αρνητικής δήλωσης (άρθρο 986 ΚΠολΔ)748
 • viii. Μη ύπαρξη υποχρέωσης νέας δήλωσης της ΕΠΕ749
 • ix. Δικαίωμα επισπεύδοντος κατά της ΕΠΕ για απευθείας καταβολή των κερδών σε αυτόν (άρθρο 988 ΚΠολΔ)749
 • 8. Συντηρητική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ)750
 • 9. Συντηρητική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών της ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ)751
 • 10. Ακυρότητα αντίθετης καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ - Αδιάφορη η καταστατική ρήτρα περί αμεταβίβαστου (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 3190/1955)751
 • 11. Δικαίωμα προτίμησης νυν εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 3 Ν 3190/1955)751
 • i. Προτίμηση έναντι τρίτου προσφέροντος ίσο τίμημα 751
 • ii. Προσφορά ιδίου τιμήματος από περισσότερους εταίρους ΕΠΕ751
 • iii. Χρόνος προσφοράς εταίρου ΕΠΕ 752
 • 12. Σπουδαίος λόγος λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) ή εξόδου (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955)752
 • 13. Πτώχευση εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 4 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 30 παρ. 3 Ν 3190/1955)752
 • i. Εταιρικά μερίδια ως μέρος της πτωχευτικής περιουσίας752
 • ii. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί κατάσχεσης (άρθρο 30 παρ. 4-107
 • σε συνδυασμό προς άρθρο 30 παρ. 3 Ν 3190/1955)753
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ755
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ755
 • Ι. Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρους ή διαχειριστές (άρθρο 95 Ν 4072/2012)755
 • Α. Καταγραφή στο βιβλίο πρακτικών και ανακοίνωση σε όλους τους εταίρους στην ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 1 Ν 4072/2012)755
 • Β. Συμφωνίες διαχείρισης εταιρικής περιουσίας από εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 4 Ν 4072/2012)756
 • Γ. Έγκριση σύμβασης από τους εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 2 Ν 4072/2012)756
 • Δ. Αυτοσύμβαση (άρθρο 235 ΑΚ)757
 • Ε. Υποχρέωση πίστης έναντι της ΙΚΕ757
 • ΣΤ. Απαγόρευση εκτέλεσης σύμβασης που ματαιώνει την ικανοποίηση των λοιπών εταιρικών δανειστών της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 3 Ν 4072/2012)757
 • ΙΙ. Δάνεια μεταξύ της ΕΠΕ και των εταίρων της και κτήση παγίων (άρθρο 32 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955)758
 • Α. Δάνεια από τους εταίρους προς την ΕΠΕ758
 • 1. Σκοπός η προστασία των εταιρικών δανειστών της ΕΠΕ758
 • 2. Απαγόρευση παροχής εμπράγματης ασφάλειας από την οφειλέτιδα ΕΠΕ υπέρ του δανειστή εταίρου (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)759
 • 3. Ακυρότητα μόνον της σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας - Εγκυρότητα δανειακής σύμβασης (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)760
 • 4. Έγκυρος ο δανεισμός της ΕΠΕ από τους εταίρους της χωρίς παροχή εμπράγματης ασφάλειας - Συνήθης πρακτική - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση 760
 • 5. Παροχή ασφάλειας από εταίρους προς τρίτους για δανειοδότηση της ΕΠΕ761
 • 6. Παραχώρηση χρήσης περιουσιακού στοιχείου έναντι ανταλλάγματος από εταίρο προς την ΕΠΕ 761
 • 7. Ακυρότητα εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων των εταίρων προς αυτήν, σε περίπτωση ματαίωσης της ικανοποίησης απαιτήσεων τρίτων (άρθρο 32 παρ. 2 Ν 3190/1955)761
 • i. Κατ’ εξαίρεση ατομική ευθύνη εταίρων ΕΠΕ με την προσωπική τους περιουσία761
 • ii. Ανεπάρκεια εταιρικής περιουσίας για ικανοποίηση τρίτων εταιρικών δανειστών - Αναστολή υποχρέωσης της ΕΠΕ προς καταβολή761
 • iii. Προσωρινή αναστολή υποχρέωσης της ΕΠΕ προς επιστροφής ληξιπρόθεσμου δανείου764
 • iv. Μερική ικανοποίηση εταίρων δανειστών λόγω μερικής ανεπάρκειας περιουσίας της ΕΠΕ764
 • v. Ακυρότητα καταβολής προς δανειστή (άρθρο 175 ΑΚ)765
 • vi. Αδυναμία αξίωσης επιστροφής ποσών στην ΕΠΕ βάσει άρθρου 175 ΑΚ765
 • vii. Αξίωση της ΕΠΕ από αδικαιολόγητο πλουτισμό κατά του εταίρου δανειστή (άρθρο 904 επ. ΑΚ)765
 • viii. Αξίωση της ΕΠΕ από αδικοπραξία κατά του εταίρου δανειστή (άρθρο 914 ΑΚ)767
 • x. Αξίωση της ΕΠΕ κατά διαχειριστών αυτής κατ’ άρθρο 914 επ. ΑΚ770
 • xi. Αξίωση της ΕΠΕ κατά διαχειριστών αυτής κατ’ άρθρο 26 Ν 3190/1955770
 • 8. Προϋποθέσεις εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της εταιρείας (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955)770
 • i. Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΕΠΕ771
 • ii. Διαδικασία πτώχευσης της ΕΠΕ772
 • 9. Μεταβολές στο πρόσωπο του δανειστή μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης - Απώλεια ιδιότητας εταίρου ΕΠΕ - Εκχώρηση774
 • 10. Διαχειριστής μη εταίρος δανειστής της ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 32 παρ. 2-3 Ν 3190/1955)775
 • Β. Δάνεια από την ΕΠΕ προς τους εταίρους 775
 • Γ. Κτήση από την ΕΠΕ παγίων των εταίρων ή των διαχειριστών (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 5 παρ. 2 Ν 3190/1955 και προς άρθρα 9 και 9α ΚΝ 2190/1920 και άρθρα 17 και 18 Ν 4548/2018)776
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ779
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ779
 • Ι. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΙΚΕ779
 • Α. Ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ και εξαιρέσεις779
 • 1. Αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕ779
 • 2. Εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕ779
 • 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ από τον νόμο - Υποχρέωση πίστεως εταίρου781
 • 4. Παροχή νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων στην ΙΚΕ782
 • i. Προνομιακή θέση εταίρου ΙΚΕ - ειδικά δικαιώματα - καταστατική ενσωμάτωση παραεταιρικών συμφωνιών (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)782
 • ii. Ειδικές υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012)783
 • Β. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ προς πληροφόρηση784
 • 1. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή γενικών πληροφοριών, εξέταση βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών βιβλίων (άρθρο 94 παρ. 2 Ν 4072/2012)784
 • 2. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή ειδικών πληροφοριών για εκτίμηση θεμάτων συνέλευσης εταίρων (άρθρο 94 παρ. 3 Ν 4072/2012)785
 • Γ. Δικαίωμα μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (άρθρο 94 παρ. 4 Ν 4072/2012)786
 • Δ. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στα κέρδη (άρθρο 100 Ν 4072/2012)787
 • 1. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ787
 • 2. Αφαίρεση αποθεματικών ΙΚΕ788
 • 3. Κέρδη της ΙΚΕ που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Πραγματικά κέρδη - Περιορισμός από ύψος ιδίων κεφαλαίων788
 • 4. Ελάχιστα διανεμόμενα κέρδη ΙΚΕ789
 • 5. Τρόπος διανομής των διανεμόμενων καθαρών κερδών μεταξύ των εταίρων της ΙΚΕ789
 • 6. Προκαταβολή κερδών ΙΚΕ789
 • 7. Αξίωση επιστροφής κερδών και εισφορών στην ΙΚΕ790
 • 8. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ790
 • Ε. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 5 Ν 4072/2012)791
 • ΣΤ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 61 παρ. 1 Ν 4072/2012)792
 • Ζ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για έγκριση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 4 Ν 4072/2012)792
 • ΙΙ. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΕΠΕ792
 • Α. Πίνακας ατομικών δικαιωμάτων εταίρων ΕΠΕ και δικαιωμάτων μειοψηφίας ΕΠΕ792
 • Β. Κατηγορίες δικαιωμάτων στην ΕΠΕ794
 • 1. Δικαιώματα από τον νόμο, το καταστατικό της ΕΠΕ ή από παραεταιρική συμφωνία794
 • 2. Ατομικά δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφίας στην ΕΠΕ795
 • 3. Διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα στην ΕΠΕ795
 • Γ. Ατομικά δικαιώματα κάθε εταίρου ΕΠΕ 796
 • 1. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για συμμετοχή στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3190/1955)796
 • 2. Δικαίωμα ψήφου κάθε εταίρου ΕΠΕ στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 12 Ν 3190/1955)796
 • i. Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ796
 • ii. Περιορισμός από υποχρέωση πίστης - Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος από τον εταίρο της ΕΠΕ798
 • iii. Στέρηση δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ799
 • iv. Συνυπολογισμός του αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ και των μεριδίων του για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας801
 • v. Έννομες συνέπειες της ψήφου εταίρου ΕΠΕ στερούμενου του δικαιώματος-107
 • ψήφου (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955)801
 • 3. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτόν να συγκαλέσει ο ίδιος την ετήσια τακτική συνέλευση (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β’ με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 Ν 3190/1955)802
 • 4. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για πληροφόρηση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, εξέταση εταιρικών βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των βιβλίων (άρθρο 34 Ν 3190/1955)803
 • i. Προθεσμία άσκησης και χρονικό εύρος αντικειμένου ελέγχου στην ΕΠΕ803
 • ii. Άσκηση αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου - Νόμιμος εκπρόσωπος-107
 • του νομικού προσώπου της ΕΠΕ804
 • iii. Περιεχόμενο του δικαιώματος του εταίρου ΕΠΕ804
 • iv. Ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 731 σε συνδυασμό προς άρθρο 947 ΚΠολΔ)805
 • v. Ακυρότητα αντίθετων διατάξεων του καταστατικού της ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 34 εδ. γ’ Ν 3190/1955)806
 • vi. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από εταίρο ΕΠΕ806
 • vii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου κατά της ΕΠΕ για παροχή πληροφόρησης-107
 • και εξέταση βιβλίων και εγγράφων της ΕΠΕ807
 • 5. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για απόληψη κερδών (άρθρο 24α Ν 3190/1955)809
 • i. Δικαίωμα επί των καθαρών κερδών βάσει του ισολογισμού της ΕΠΕ809
 • ii. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος κερδών βάσει των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ809
 • iii. Δικαίωμα κατά την αναλογία των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου ΕΠΕ --107
 • Καταστατική διαφοροποίηση (αρ. 24α παρ. 1 Ν 3190/1955) - Λεόντειος εταιρεία815
 • iv. Κρίσιμος χρόνος γένεσης δικαιώματος επί συγκεκριμένων κερδών - Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδών816
 • v. Χρόνος καταβολής κερδών της ΕΠΕ στον δικαιούχο818
 • vi. Παραγραφή δικαιώματος απόδοσης κερδών της ΕΠΕ (άρθρο 249 ΑΚ)819
 • vii. Προκαταβολές (προδιανομές) κερδών πριν από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ819
 • viii. Υπέρογκες ή εικονικές αμοιβές προς κάποιους από τους εταίρους της ΕΠΕ 819
 • ix. Δικαίωμα επικαρπωτή εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ820
 • x. Διανομή μη πραγματικών κερδών ΕΠΕ (άρθρο 24α παρ. 2 Ν 3190/1955)820
 • xi. Δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ επί αφανών αποθεματικών --107
 • Μη διανομή πραγματικών κερδών823
 • xii. Αυτοτελής εκχώρηση και κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών της ΕΠΕ824
 • 6. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ επί του προϊόντος της εκκαθάρισης (άρθρο 50 εδ. β’ Ν 3190/1955)824
 • 7. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για έξοδο από την εταιρεία (άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 39 Ν 3190/1955)824
 • 8. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για αποκλεισμό άλλου εταίρου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955)825
 • 9. Δικαίωμα του κάθε εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ για καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (άρθρα 33 και 41-43 Ν 3190/1955) 825
 • 10. Δικαίωμα του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ είτε για υποβολή-107
 • αίτησης αναγκαστικής λύσης της εταιρείας στο αρμόδιο δικαστήριο είτε για-107
 • ελεύθερη μεταβίβαση του μεριδίου του ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη-107
 • καταστατική πρόβλεψη σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας μείωσης-107
 • του κεφαλαίου για απόδοση σε αυτόν της αξίας της εταιρικής συμμετοχής-107
 • του (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)825
 • 11. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για κατ’ αρχήν ελεύθερη μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων και της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία εν ζωή ή αιτία θανάτου (άρθρα 28 και 29 Ν 3190/1955)825
 • 12. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων κληρονόμου (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955)826
 • 13. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων τέκνου μετά από γονική παροχή (αναλογική εφαρμογή άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955)826
 • 14. Δικαίωμα κάθε εταίρου διμελούς ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για ανάκληση διαχειριστού για σπουδαίο λόγο (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955)826
 • 15. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για άσκηση αγωγής για προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 15 παρ. 1-2 Ν 3190/1955)826
 • 16. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων σε αύξηση κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955)826
 • 17. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ να υποβάλει σε διατυπώσεις δημοσιότητας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας (άρθρο 22 παρ. 5 Ν 3190/1955)826
 • 18. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ ως έχοντος έννομο συμφέρον να υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για αναγκαστική λύση της εταιρείας σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και ακολούθως δεν τηρηθεί η διαδικασία του αρ. 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 για σύγκληση της Συνέλευσης από τους διαχειριστές με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων826
 • Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου στην ΕΠΕ827
 • 1. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου και όχι δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλών στην ΕΠΕ με εξαίρεση το δικαίωμα ανάκλησης του αρ. 19 παρ. 4 Ν 3190/1955827
 • 2. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου για υποβολή αίτησης προς τους διαχειριστές για τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 11 παρ. 1 Ν 3190/1955) 827
 • i. Προϋποθέσεις827
 • ii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5%-107
 • του κεφαλαίου προς τους διαχειριστές για σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης828
 • 3. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτούς να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Συνέλευση (άρθρο 11 παρ. 2 Ν 3190/1955)829
 • i. Προϋποθέσεις829
 • ii. Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για σύγκληση Συνέλευσης831
 • iii. Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΕΠΕ μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας 833
 • 4. Υποβολή αίτησης του 10% των εταίρων που εκπροσωπούν το 10% του κεφαλαίου να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση διαχειριστή για σπουδαίο λόγο (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 3190/1955)833
 • 5. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την αναγκαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955)834
 • Ε. Δυνατότητες καταστατικής απόκλισης στην ΕΠΕ834
 • 1. Μείωση ή αύξηση των δικαιωμάτων κάποιων από τους εταίρους ΕΠΕ με καταστατική ρήτρα - Προνομιούχα εταιρικά μερίδια834
 • 2. Μείωση απαιτούμενων ποσοστών για άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας 835
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ837
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ837
 • Ι. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΙΚΕ837
 • ΙΙ. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΕΠΕ837
 • Α. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους διαχειριστές της ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 1 N 3190/1955)837
 • 1. Περιεχόμενο απαγόρευσης - Αντικειμενικά ανταγωνιστικές ενέργειες διαχειριστών ΕΠΕ837
 • i. Απαγόρευση πράξεων αναγόμενων στον εταιρικό σκοπό της ΕΠΕ837
 • ii. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρεία-107
 • με σκοπό ίδιο με αυτόν της ΕΠΕ839
 • iii. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε άλλη ΕΠΕ με σκοπό-107
 • ίδιο με αυτόν της ΕΠΕ840
 • iv. Απαγόρευση συμμετοχής διαχειριστή ΕΠΕ σε αφανή εταιρεία με την ιδιότητα του εμφανούς εταίρου840
 • v. Συμμετοχή διαχειριστή ΕΠΕ σε ΑΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμό ή αστική εταιρεία840
 • vi. Αδιάφορη η ζημία της ΕΠΕ ή υπαιτιότητα του διαχειριστή της 841
 • 2. Άρση της απαγόρευσης με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ841
 • 3. Ανάκληση άδειας προς διαχειριστή ΕΠΕ841
 • 4. Επέκταση απαγόρευσης στον μετά τη παύση της διαχειριστικής ιδιότητας χρόνο842
 • 5. Υποδείγματα αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ842
 • i. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας ενέργειας ανταγωνιστικών πράξεων842
 • ii. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας-107
 • συμμετοχής σε άλλη προσωπική εταιρεία με τον ίδιο σκοπό844
 • Β. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους εταίρους ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 2, άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ και άρθρο 38 παρ. 3 περίπτ. β’ Ν 3190/1955)846
 • 1. Δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης στην ΕΠΕ847
 • 2. Υπόδειγμα σχετικής καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ848
 • Γ. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης ανταγωνισμού στην ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 3 Ν 3190/1955)849
 • 1. Αξίωση αποζημίωσης κατά διαχειριστή ή εταίρου ΕΠΕ849
 • 2. Αξίωση της ΕΠΕ για υποκατάσταση (καταβολή ή εκχώρηση αμοιβής)850
 • 3. Επιλογή υποκατάστασης ή αποζημίωσης - Δικαίωμα της ΕΠΕ προς πληροφόρηση851
 • 4. Αξίωση της ΕΠΕ για παράλειψη πράξεων ανταγωνισμού στο μέλλον851
 • 5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ της ΕΠΕ851
 • 6. Παραγραφή αξιώσεων της ΕΠΕ κατά διαχειριστή ή εταίρου (άρθρο 20 παρ. 4 Ν 3190/1955)851
 • Δ. Λοιποί περιορισμοί ανταγωνισμού εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ με ειδική καταστατική ρήτρα851
 • 1. Περιορισμοί πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 20 Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ851
 • 2. Ορισμένος χαρακτήρας του περιορισμού852
 • 3. Περιορισμοί σχετικά με τους εταίρους ΕΠΕ852
 • i. Περιορισμοί με ρήτρα στο καταστατικό της ΕΠΕ852
 • ii. Περιορισμοί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ853
 • 4. Περιορισμοί σχετικά με τους διαχειριστές ΕΠΕ853
 • Ε. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ με παραεταιρική συμφωνία854
 • ΣΤ. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Παράβαση υποχρέωσης πίστης854
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ858
 • ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 4308/2014 ΚΑΙ ΠΟΛ. 1003/2014 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ858
 • Ι. Το ενιαίο λογιστικό εταιρικό δίκαιο των οντοτήτων - Ο Ν 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων μετά και την τροποποίηση από τους Ν 4410/2016, Ν 4472/2017 και Ν 4484/2017 - Κατ’ άρθρο ερμηνεία με τη συνδρομή της Πολ. 1003/2014858
 • Α. Ενοποίηση λογιστικών κανόνων όλων των νομικών τύπων858
 • Β. Ρυθμιζόμενα ζητήματα859
 • Γ. Νομοθέτηση ορισμών - Ελληνική και αγγλική γλώσσα860
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (Κεφάλαιο 1, αρ. 1-2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014) 860
 • Α. Έννοια οντότητας (entity) - Ειδικές κατηγορίες οντοτήτων 860
 • Β. Υποκείμενες οντότητες (αρ. 1 παρ. 2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014)862
 • Γ. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους αυτών (αρ. 2 Ν 4308/2014)865
 • 1. Σκοπός865
 • 2. Κριτήρια865
 • 3. Οι επιμέρους κατηγορίες 866
 • 4. Λοιποί κανόνες κατηγοριοποίησης867
 • 5. Μετάπτωση από μία κατηγορία σε άλλη868
 • 6. Συνοπτικός πίνακας εφαρμογής κανόνων κατηγοριοποίησης868
 • 7. Βασική σημασία κατηγοριοποίησης868
 • 8. Υπολογισμός μέσου όρου προσωπικού - Παράδειγμα και Πίνακας (αρ. 2.4. εδ. β’ επ. και 2.5. ΠΟΛ. 1003/2014)869
 • 9. Παραδείγματα και πίνακες ταξινόμησης οντοτήτων με βάση το μέγεθος αυτών (αρ. 2.15. και 2.16. ΠΟΛ. 1003/2014)870
 • 10. Συγκριτική αξιολόγηση κριτηρίων μεγέθους του προ του Ν 4308/2014 καθεστώτος (αρ. 2.14. ΠΟΛ. 1003/2014)871
 • 11. Οντότητες που δεν υπόκεινται στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση872
 • Δ. Οντότητες υποκείμενες στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (αρ. 1 παρ. 3-4 Ν 4308/2014)872
 • 1. Υποχρεωτική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 3 Ν 4308/2014)872
 • 2. Προαιρετική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)873
 • 3. Διατάξεις για οντότητες υπαγόμενες στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 6 Ν 4308/2014)874
 • Ε. Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. 1 παρ. 8 Ν 4308/2014)874
 • Στ. ΟΣΕΚΑ (αρ. 1 παρ. 9-10 Ν 4308/2014)874
 • ΙΙΙ. Έναρξη εφαρμογής, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις (Κεφάλαιο 8, αρ. 37-40, 44 Ν 4308/2014)874
 • Α. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις (αρ. 38, 40 Ν 4308/2014)875
 • Β. Υποχρέωση υποβολής στατιστικών δεδομένων877
 • Γ. Διαρκής επιτροπή υποστήριξης Ν 4308/2014877
 • Δ. Έναρξη ισχύος - πρώτη εφαρμογή (αρ. 37, 44 Ν 4308/2014) 877
 • 1. Γενική μεταβατική διάταξη877
 • 2. Ειδικές μεταβατικές διατάξεις877
 • ΙV. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 4, αρ. 16-17 Ν 4308/2014) - Απαλλαγές (Κεφάλαιο 6, αρ. 30 Ν 4308/2014)879
 • Α. Εισαγωγή του όρου «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» σε αντικατάσταση του όρου «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις» 879
 • 1. Έννοια879
 • 2. Περιεχόμενα 880
 • Β. Έννοια της περιόδου - Η μέχρι σήμερα καλούμενη εταιρική χρήση - Ημερομηνία αναφοράς881
 • Γ. Βασικές αρχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων881
 • 1. Αρχή του ενιαίου συνόλου, της συνέχειας, του αμετάβλητου και της συγκρισιμότητας881
 • i. Η αρχή881
 • ii. Η εξαίρεση: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων-107
 • και διόρθωση λαθών (αρ. 28 Ν 4308/2014)882
 • 2. Αρχή της εύλογης παρουσίασης - Αναγνώριση στοιχείων - Κριτήριο σημαντικότητας - Αλήθεια και οικονομική ουσία 882
 • 3. Αρχή της σαφήνειας884
 • 4. Αρχή του δουλευμένου ή της παραδοχής πραγματοποίησης884
 • 5. Αρχή της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας885
 • Δ. Κατάρτιση βάσει υποδειγμάτων - Αποκλίσεις885
 • Ε. Απλοποιήσεις και απαλλαγές ανά κατηγορία οντοτήτων (αρ. 1 παρ. 11 και αρ. 30 Ν 4308/2014)886
 • 1. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 1-6 Ν 4308/2014)886
 • 2. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. α’ και β’ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 7-8 Ν 4308/2014)889
 • 3. Μικρές οντότητες (αρ. 30 παρ. 9 Ν 4308/2014)889
 • 4. Μεσαίες οντότητες (αρ. 30 παρ. 10 Ν 4308/2014)889
 • 5. Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές (αρ. 30 παρ. 11-14 Ν 4308/2014)889
 • i. Οντότητες εμπορίας υγρών καυσίμων (αρ. 30 παρ. 11-12 Ν 4308/2014)889
 • ii. Οντότητες δυνάμενες να συντάξουν μόνο συνοπτική κατάσταση-107
 • αποτελεσμάτων (αρ. 30 παρ. 13 Ν 4308/2014)890
 • iii. Ειδικές απλουστεύσεις με ειδική απόφαση (αρ. 30 παρ. 14 Ν 4308/2014)891
 • V. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία οντοτήτων (Κεφάλαιο 2, αρ. 3-7 Ν 4308/2014)891
 • Α. Λογιστικό σύστημα - Υποχρέωση τήρησης βασικών αρχείων - Περιεχόμενο (αρ. 3 παρ. 1, 2, 11 Ν 4308/2014)891
 • 1. Γενική αρχή: Τήρηση αρχείων ως μερών του λογιστικού συστήματος της οντότητας 891
 • 2. Εξαιρέσεις για την πολύ μικρή οντότητα του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4308/2014891
 • 3. Ορισμοί από τον Ν 4308/2014892
 • 4. Στοιχεία λογιστικού συστήματος892
 • 5. Παραδείγματα λογιστικών αρχείων 893
 • 6. Υποστήριξη λογιστικών καταστάσεων894
 • Β. Κανόνες λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων οντότητας894
 • 1. Αρχή της αναλογικότητας προς το μέγεθος και τη φύση της οντότητας (αρ. 3 παρ. 3 Ν 4308/2014)894
 • 2. Παρακολούθηση και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (αρ. 3 παρ. 5 Ν 4308/2014)894
 • i. Διττή παρακολούθηση, σκοπός και διαφορές894
 • ii. Προσωρινές και μόνιμες διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης896
 • 3. Μη τήρηση κριτηρίου σημαντικότητας (αρ. 3 παρ. 4 Ν 4308/2014).907
 • 4. Γλώσσα (αρ. 3 παρ. 7 Ν 4308/2014)908
 • 5. Ειδικότεροι κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (αρ. 3 παρ. 6, 8, 9, αρ. 5 παρ. 10 και αρ. 16 παρ. 12 Ν 4308/2014)908
 • Γ. Τήρηση αρχείων αναλόγως της σύνταξης ή μη σύνταξης ισολογισμού909
 • 1. Διπλογραφικό σύστημα και αρχεία για σύνταξη ισολογισμού - Οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα (αρ. 3 παρ. 10 Ν 4308/2014, αρ. 3.10.1. ΠΟΛ. 1003/2014 και αρ. 1 παρ. 1 ΠΟΛ. 1024/2015)909
 • 2. Απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) και αρχεία αυτού (αρ. 3 παρ. 12 Ν 4308/2014)910
 • i. Στοιχεία παρακολουθούμενα στο απλογραφικό σύστημα - Οντότητα που δεν συντάσσει ισολογισμό910
 • ii. Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων και απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για παρακολούθηση αυτής911
 • iii. Προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος χωρίς υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού 912
 • iv. Καταχώριση κατά το απλογραφικό σύστημα912
 • v. Εναρμόνιση με ορολογία παλαιότερων νόμων - Ως «Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Β’ Κατηγορίας» νοείται το απλογραφικό σύστημα912
 • vi. Τήρηση φορολογικής και ελεγκτικής νομοθεσίας912
 • vii. Οντότητες που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα912
 • 3. Προαιρετική ένταξη στο διπλογραφικό σύστημα και επαναφορά στο απλογραφικό913
 • 4. Διαφορετική πρόβλεψη σε άλλον νόμο (αρ. 3 παρ. 13 Ν 4308/2014, όπως προστέθηκε με το αρ. 41 παρ. 3 Ν 4410/2016)913
 • 5. Τήρηση αρχής δεδουλευμένου σε απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα913
 • 6. Λογιστικά αρχεία υποκαταστημάτων 914
 • 7. Δαπάνες από ιδρυτή914
 • Δ. Λοιπά λογιστικά αρχεία (αρ. 4 Ν 4308/2014)914
 • 1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 2 Ν 4308/2014)914
 • 2. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους (αρ. 4 παρ. 3 Ν 4308/2014)915
 • 3. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων (αρ. 4 παρ. 5 Ν 4308/2014)915
 • 4. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 6 Ν 4308/2014)915
 • 5. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης (αρ. 4 παρ. 7 Ν 4308/2014)915
 • 6. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων (αρ. 4 παρ. 8 Ν 4308/2014)915
 • 7. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (αρ. 4 παρ. 9 Ν 4308/2014)916
 • 8. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων (αρ. 4 παρ. 4 Ν 4308/2014)916
 • Ε. Κανόνες διασφάλισης αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014)918
 • 1. Αρχή της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, του ενιαίου χαρακτήρα και της εύλογης ευκρίνειας (αρ. 5 παρ. 1, 2, 3 Ν 4308/2014) 918
 • 2. Έγκριση και υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014)920
 • 3. Αρχή της ελεγξιμότητας -Τεκμηρίωση με παραστατικά - Ελεγκτική αλυσίδα παραστατικών (τεκμηρίων) - Αποθέματα - Διακίνηση αποθεμάτων (αρ. 5 παρ. 5-13 Ν 4308/2014)920
 • i. Παραστατικά 920
 • ii. Αλυσίδα παραστατικών - Συγκεντρωτική εγγραφή921
 • iii. Αποθέματα και γενική αρχή παρακολούθησης αυτών (αρ. 5 παρ. 8 Ν 4308/2014)922
 • iv. Παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων (αρ 5.8.1. και 5.8.2. ΠΟΛ. 1003/2014)922
 • v. Διακίνηση ή διανομή αγαθών σε ποσότητα καθοριζόμενη από τον παραλήπτη μετά την έναρξη της διακίνησης - Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης (αρ 5.8.3. ΠΟΛ. 1003/2014)922
 • vi. Απαλλαγή από υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης (αρ 5.8.2 και 5.8.4. ΠΟΛ. 1003/2014, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 1 παρ. 3 ΠΟΛ. 1024/2015 και αρ. 5.8.7. ΠΟΛ. 1003/2014)923
 • vii. Περιεχόμενο παραστατικού διακίνησης (αρ 5.8.5. ΠΟΛ. 1003/2014)925
 • viii. Έκδοση παραστατικού διακίνησης σε ηλεκτρονική μορφή (αρ 5.8.6. ΠΟΛ. 1003/2014)925
 • ix. Εναλλακτικές μέθοδοι παρακολούθησης αποθεμάτων - Μη υποχρεωτική τήρηση βιβλίου αποθήκης (αρ. 5 παρ. 9 Ν 4308/2014)926
 • x. Αρχές αξιοπιστίας και καταλληλότητας927
 • xi. Διευκόλυνση ελέγχων927
 • xii. Μεταβολές καταχωρίσεων928
 • xiii. Συγχωνεύσεις ή συνενώσεις λογιστικών αρχείων928
 • 5. Εξωτερικός λογιστής (αρ. 5 παρ. 18-19 Ν 4308/2014 και αρ. 5.18.1. ΠΟΛ. 1003/2014)929
 • ΣΤ. Ευθύνη διοίκησης της οντότητας (αρ. 3 παρ. 8 εδ. β’, αρ. 5 παρ. 1 εδ. α’, παρ. 4, 18, 19 Ν 4308/2014)929
 • Ζ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) (αρ. 6 Ν 4308/2014)930
 • 1. Παραστατικά (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4308/2014) 930
 • i. Χρόνος ενημέρωσης (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4308/2014)930
 • ii. Καταχώριση λογιστικής ή/και φορολογικής βάσης (αρ. 6.1.1. και 6.1.2. ΠΟΛ. 1003/2014)930
 • 2. Αποθέματα (αρ. 6 παρ. 2 Ν 4308/2014) 931
 • 3. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 6 παρ. 3 Ν 4308/2014) 932
 • Η. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων (αρ. 7 Ν 4308/2014)932
 • 1. Χρόνος φύλαξης (αρ. 7 παρ. 1 Ν 4308/2014)932
 • 2. Τόπος φύλαξης (αρ. 7.1.2. ΠΟΛ. 1003/2014)933
 • 3. Τρόπος και μορφή φύλαξης - Ψηφιοποίηση (αρ. 7 παρ. 2 Ν 4308/2014)933
 • 4. Στοιχεία φύλαξης τιμολογίου (αρ. 7 παρ. 3 Ν 4308/2014)933
 • VΙ. Παραστατικά πωλήσεων (Κεφάλαιο 3, αρ. 8-15 Ν 4308/2014)933
 • Α. Τιμολόγιο πώλησης (αρ. 8 Ν 4308/2014)933
 • 1. Έννοια τιμολογίου (αρ. 8 παρ. 1, 2, 3, 4, 7 Ν 4308/2014)933
 • 2. Έννοια χονδρικής πώλησης (αρ. 8.2. ΠΟΛ. 1003/2014)934
 • 3. Εκδότης τιμολογίου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 8 παρ. 5, 8 Ν 4308/2014)935
 • 4. Ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών πωλήσεων από ειδικό πάροχο των σχετικών υπηρεσιών (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)935
 • 5. Πωλήσεις από τρίτον για λογαριασμό μίας οντότητας (αρ. 8 παρ. 12, 13 Ν 4308/2014)936
 • 6. Πιστωτικό τιμολόγιο (αρ. 8 παρ. 6 Ν 4308/2014)936
 • 7. Πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας (αρ. 8 παρ. 9 Ν 4308/2014)936
 • 8. Υποχρεωτική έκδοση τιμολογίου από την οντότητα ως αγοραστή με πωλητή μη υπόχρεο πρόσωπο (αρ. 8 παρ. 10, 11 Ν 4308/2014)937
 • 9. Περιεχόμενο τιμολογίου (αρ. 9 Ν 4308/2014)937
 • 10. Ειδικές περιπτώσεις τιμολογίων: Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο (αρ. 10 Ν 4308/2014)940
 • 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 Ν 4308/2014)941
 • i. Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 παρ. 1 Ν 4308/2014)941
 • ii. Απώτατος χρόνος έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 παρ. 2 Ν 4308/2014)942
 • Β. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (αρ. 12 Ν 4308/2014)946
 • 1. Αντισυμβαλλόμενος ιδιώτης καταναλωτής (αρ. 12 παρ. 1, 5, 6 Ν 4308/2014)946
 • 2. Περιεχόμενο (αρ. 12 παρ. 2, 3 Ν 4308/2014)947
 • 3. Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης (αρ. 12 παρ. 4 Ν 4308/2014 και αρ. 12.4.1. ΠΟΛ. 1003/2014).948
 • 4. Εκδότης στοιχείου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 12 παρ. 7 Ν 4308/2014)948
 • 5. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί - Εξαιρέσεις (χειρόγραφος τρόπος ή άλλα τεχνικά μέσα) (αρ. 12 παρ. 8-15 Ν 4308/2014)948
 • i. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (αρ. 12 παρ. 8, 9, 14 Ν 4308/2014) 948
 • ii. Πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (αρ. 12 παρ. 10, 15, 16 Ν 4308/2014)949
 • iii. Χειρόγραφος τρόπος ή άλλο τεχνικό μέσο (αρ. 12 παρ. 11, 12 Ν 4308/2014)950
 • iv. Χειρόγραφος τρόπος λόγω τεχνικού προβλήματος (αρ. 12 παρ. 13 Ν 4308/2014)950
 • 6. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (αρ. 13 Ν 4308/2014)951
 • i. Πώληση αγαθών (αρ. 13 περίπτ. α’ Ν 4308/2014)952
 • ii. Παροχή υπηρεσίας (αρ. 13 περίπτ. β’ Ν 4308/2014)952
 • iii. Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (αρ. 13 περίπτ. γ’ Ν 4308/2014)952
 • iv. Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευή έργου (αρ. 13 περίπτ. δ’ Ν 4308/2014)953
 • Γ. Έντυπο και ηλεκτρονικό τιμολόγιο (αρ. 14 Ν 4308/2014)953
 • 1. Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Ν 4308/2014953
 • 2. Έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή953
 • 3. Γίνεται αποδεκτό από τον λήπτη των τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο954
 • Δ. Αυθεντικότητα τιμολογίου και αλυσίδα τεκμηρίων (αρ. 15 Ν 4308/2014)954
 • 1. Αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα τιμολογίου (αρ. 15 παρ. 1 Ν 4308/2014)954
 • i. Την αυθεντικότητα της προέλευσής του955
 • ii. Την ακεραιότητα του περιεχομένου του955
 • iii. Την αναγνωσιμότητά του955
 • 2. Δικλείδες διασφάλισης (αρ. 15 παρ. 2 Ν 4308/2014)955
 • 3. Δικλείδες ηλεκτρονικών τιμολογίων (αρ. 15 παρ. 3 Ν 4308/2014)956
 • VΙΙ. Κανόνες επιμέτρησης (Κεφάλαιο 5, αρ. 18-28 Ν 4308/2014)957
 • Α. Γενικά957
 • Β. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (αρ. 18 Ν 4308/2014)958
 • 1. Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 1 Ν 4308/2014)958
 • i. Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης960
 • ii. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης960
 • 2. Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 2 Ν 4308/2014)960
 • 3. Προσαρμογή αξιών (αρ. 18 παρ. 3 Ν 4308/2014)961
 • i. Αποσβέσεις (αρ. 18 παρ. 3 περίπτ. α’ Ν 4308/2014)961
 • ii. Απομείωση (αρ. 18 παρ. 3 περίπτ. β’ Ν 4308/2014)962
 • 4. Παύση αναγνώρισης παγίων (αρ. 18 παρ. 4 Ν 4308/2014)963
 • 5. Χρηματοδοτική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 5 Ν 4308/2014)964
 • 6. Λειτουργική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 6 Ν 4308/2014)965
 • Γ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 19 Ν 4308/2014)966
 • Δ. Αποθέματα και υπηρεσίες (αρ. 20 Ν 4308/2014)969
 • 1. Έννοια αποθεμάτων (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)969
 • 2. Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων και υπηρεσιών μίας οντότητας (αρ. 20 Ν 4308/2014)970
 • Ε. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 21 Ν 4308/2014)971
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις (αρ. 22 Ν 4308/2014)972
 • Ζ. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 23 Ν 4308/2014)975
 • Η. Κατ’ εξαίρεση μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (αρ. 24 Ν 4308/2014)977
 • Θ. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (αρ. 25 Ν 4308/2014)985
 • Ι. Στοιχεία της καθαρής θέσης (αρ. 26 Ν 4308/2014)988
 • ΙΑ. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα (αρ. 27 Ν 4308/2014)989
 • ΙΒ. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (αρ. 28 Ν 4308/2014)990
 • VIΙΙ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 6, αρ. 29 Ν 4308/2014)991
 • Α. Ορισμός (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)991
 • Β. Αρχές κατά την κατάρτιση του προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 1 Ν 4308/2014)991
 • Γ. Περιεχόμενο προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 2 Ν 4308/2014)991
 • IX. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κεφάλαιο 7, αρ. 31-36 Ν 4308/2014)1000
 • Α. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης (αρ. 31 Ν 4308/2014)1000
 • Β. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων (αρ. 32 Ν 4308/2014)1001
 • 1. Υπαγόμενες οντότητες (αρ. 32 παρ. 1 Ν 4308/2014)1001
 • 2. Μητρική οντότητα και σχέση μητρικής - θυγατρικής (αρ. 32 παρ. 2-5 Ν 4308/2014)1001
 • 3. Διαφορετικές έδρες (αρ. 32 παρ. 6, 8 Ν 4308/2014)1002
 • 4. Διοίκηση σε ενιαία βάση (αρ. 32 παρ. 7-9 Ν 4308/2014)1003
 • Γ. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση (αρ. 33 Ν 4308/2014)1003
 • 3. Μητρική οντότητα θυγατρική οντότητας κράτους μη μέλους ΕΕ (αρ. 33 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)1004
 • 4. Μη ένταξη οντότητας σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 33 παρ. 6 Ν 4308/2014)1005
 • 5. Απαλλαγή μητρικής οντότητας από υποχρεωτική ενοποίηση (αρ. 33 παρ. 7 Ν 4308/2014)1006
 • Δ. Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 Ν 4308/2014)1006
 • 1. Υποδείγματα (αρ. 34 παρ. 1 Ν 4308/2014) 1006
 • 2. Διατάξεις απλών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 παρ. 2 Ν 4308/2014)1006
 • 3. Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (αρ. 34 παρ. 3 Ν 4308/2014)1006
 • 4. Αξίες μετοχών (αρ. 34 παρ. 4 Ν 4308/2014)1007
 • 5. Μετοχές θυγατρικών κατεχόμενες από τρίτα πρόσωπα (εξωτερικές μειοψηφίες ομίλων) (αρ. 34 παρ. 5 Ν 4308/2014)1007
 • 6. Αρχή πλήρους ενσωμάτωσης (αρ. 34 παρ. 6 Ν 4308/2014)1007
 • 7. Κέρδος ή ζημία μετοχών θυγατρικών κατεχόμενων από τρίτα πρόσωπα (αρ. 34 παρ. 7 Ν 4308/2014)1008
 • 8. Αρχή της ενότητας (αρ. 34 παρ. 8 Ν 4308/2014)1008
 • 9. Χρόνος κατάρτισης (αρ. 34 παρ. 9 Ν 4308/2014)1008
 • 10. Επιμέτρηση (αρ. 34 παρ. 10 Ν 4308/2014)1008
 • 11. Διαφορετικές λογιστικές πολιτικές κατά την επιμέτρηση (αρ. 34 παρ. 11 Ν 4308/2014) 1008
 • 12. Αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 34 παρ. 12 Ν 4308/2014)1009
 • 13. Κοινές δραστηριότητες (αρ. 34 παρ. 13 Ν 4308/2014)1009
 • 14. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 34 παρ. 14 Ν 4308/2014)1009
 • Ε. Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες (αρ. 35 Ν 4308/2014).1009
 • 1. Συμμετοχή ενοποιούμενης οντότητας σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία (αρ. 35 παρ. 1 Ν 4308/2014 και Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)1009
 • 2. Κόστος κτήσης (αρ. 35 παρ. 2 Ν 4308/2014)1010
 • 3. Αναλογία καθαρής θέσης και προσαρμογή αυτής (αυξομείωση) (αρ. 35 παρ. 3 Ν 4308/2014)1010
 • 4. Θετική διαφορά κόστους κτήσης και αναλογίας καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 4 Ν 4308/2014)1010
 • 5. Κονδύλι εμφάνισης αναλογίας (αρ. 35 παρ. 5 Ν 4308/2014)1010
 • 6. Μη εντασσόμενα στοιχεία (αρ. 35 παρ. 6 Ν 4308/2014)1010
 • 7. Εφαρμογή διατάξεων επί της εμφαινόμενης καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 7 Ν 4308/2014)1010
 • 8. Μη σημαντική αξία συμμετοχών (αρ. 35 παρ. 8 Ν 4308/2014)1010
 • 9. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 35 παρ. 9 Ν 4308/2014)1011
 • ΣΤ. Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 36 Ν 4308/2014)1011
 • 1. Ορισμός (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)1011
 • 2. Γενικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4308/2014)1011
 • 3. Ειδικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4308/2014)1011
 • 4. Πληροφορίες για τις επιμέρους οντότητες (αρ. 36 παρ. 2, 7 Ν 4308/2014)1013
 • 5. Επεξήγηση μεθόδων υπολογισμού υπεραξίας (αρ. 36 παρ. 3 Ν 4308/2014)1014
 • 6. Γνωστοποίηση επί εφαρμογής μεθόδου καθαρής θέσης σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία - Διαφορετικές μέθοδοι επιμέτρησης (αρ. 36 παρ. 4-5 Ν 4308/2014)1014
 • 7. Σημαντική μεταβολή σύνθεσης οντοτήτων (αρ. 36 παρ. 6 Ν 4308/2014)1014
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ Ν 4308/20141015
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ Ν 4308/20141035
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ Ν 4308/20141058
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ Ν 4308/20141068
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ1081
 • ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4336/2015 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ1081
 • Ι. Ενιαία ρύθμιση τακτικού ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε όλες τις οντότητες (αρ. 2 παρ. α’ υποπαρ. Α.1, Ν 4336/2015)1081
 • Α. Υποχρεωτικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 1 Ν 4336/2015)1081
 • Β. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 2 Ν 4336/2015)1081
 • Γ. Διορισμός ελεγκτών και έννομες συνέπειες (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 3 Ν 4336/2015)1082
 • 1. Προϋπόθεση κύρους χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1082
 • 2. Τρόπος διορισμού - Γνωστοποίηση και αποδοχή1082
 • 3. Ευθύνη σε περίπτωση παράλειψης διορισμού 1083
 • Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 4 Ν 4336/2015)1083
 • Ε. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου1083
 • Στ. Μεταβατικές διατάξεις (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1, περίπτ. 6 Ν 4336/2015)1084
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ1087
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ1087
 • Ι. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΙΚΕ1087
 • Α. Διάρκεια και χρόνος λήξης εταιρικής χρήσης ΙΚΕ (άρθρο 69 παρ. 2 Ν 4072/2012 και Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014)1088
 • B. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ και δημοσιότητα αυτών (άρθρο 98 παρ. 2 Ν 4072/2012 και άρθρο 2 και 16 επ. Ν 4308/2014) 1089
 • Γ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ (άρθρα 31 επ. Ν 4308/2014)1090
 • Δ. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους εταίρους ΙΚΕ και διανομή κερδών (άρθρο 100 Ν 4072/2012)1090
 • Ε. Αποθεματικά στην ΙΚΕ1091
 • 1. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό ΙΚΕ1091
 • 2. Πρόσθετα ελεύθερα αποθεματικά ΙΚΕ1092
 • Στ. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012)1093
 • ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΕΠΕ1093
 • Α. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 1 Ν 3190/1955 και αρ. 16 επ. Ν 4308/2014)1094
 • 1. Σύνταξη και έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων1094
 • 2. Σύνταξη βάσει ΕΛΠ 1094
 • 3. Σύνταξη βάσει ΔΠΧΑ 1094
 • 4. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μητρικών ΕΠΕ 1094
 • 5. Έλεγχος1094
 • 6. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις1094
 • 7. Διάρκεια και χρόνος λήξης περιόδου (εταιρικής χρήσης) ΕΠΕ 1095
 • 8. Σύγκληση ετήσιας τακτικής Συνέλευσης Εταίρων 1095
 • 9. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης Εταίρων 1095
 • 10. Υπερδωδεκάμηνη ή υποδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση 1096
 • 11. Ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΠΕ (αρ. 16 επ. Ν 4308/2014)1096
 • Β. Κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης προς τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 3 Ν 3190/1955)1097
 • Γ. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ΕΠΕ (αρ. 22 παρ. 5 Ν 3190/1955)1097
 • Δ. Έγκριση και αναθεώρηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ1098
 • Ε. Αποθεματικό κεφάλαιο ΕΠΕ (άρθρο 24 Ν 3190/1955)1099
 • 1. Υποχρεωτικό αποθεματικό ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. α’ και β’ Ν 3190/1955)1099
 • 2. Πρόσθετα αποθεματικά ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. γ’ Ν 3190/1955)1099
 • 3. Υπόδειγμα απόφασης για σχηματισμό προσθέτων αποθεματικών στην ΕΠΕ1099
 • ΣΤ. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ1100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ1103
 • ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1103
 • Ι. Έννοια υποκαταστήματος και διάκριση από πρακτορείο στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ1103
 • Α. Έννοια υποκαταστήματος1103
 • Β. Διάκριση από πρακτορείο1103
 • ΙΙ. Υποκατάστημα ΙΚΕ 1103
 • ΙΙΙ. Υποκατάστημα ΕΠΕ 1105
 • Α. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στην ημεδαπή 1105
 • 1. Διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. στ’ Ν 3419/2005)1105
 • i. Ίδρυση υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ 1105
 • ii. Λήψη απόφασης για ίδρυση υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ1106
 • iii. Μισθωτήριο, παραχωρητήριο ή ιδιοκτησία επί του χώρου του υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ1106
 • iv. Λοιπές διαδικασίες1106
 • 2. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας από την ημεδαπή ΕΠΕ1106
 • 3. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης νέας εταιρείας1107
 • B. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στο εξωτερικό1108
 • Γ. Υποκατάστημα ή πρακτορείο αλλοδαπής ΕΠΕ στην Ελλάδα (άρθρα 57-59 Ν 3190/1955)1109
 • 1. Αλλοδαπή εταιρεία 1110
 • 2. Αλλοδαπή ΕΠΕ1111
 • 3. Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας με έδρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (άρθρο 57 Ν 3190/1955)1112
 • 4. Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας τρίτης χώρας (αρ. 58 Ν 3190/1955)1113
 • 5. Ευθύνη συμβληθέντων στο όνομα της αλλοδαπής ΕΠΕ (άρθρο 59 Ν 3190/1955)1114
 • 6. Ποινική ευθύνη (άρθρο 60 περίπτ. 2 Ν 3190/1955)1115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ1117
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1117
 • Ι. Μεταφορά έδρας ΙΚΕ1117
 • Α. Μεταφορά έδρας ΙΚΕ εντός Ελλάδας1117
 • Β. Μεταφορά καταστατικής έδρας ΙΚΕ σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. (άρθρο 45 παρ. 2 Ν 4072/2012)1117
 • II. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ1118
 • Α. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ εντός της ελληνικής επικράτειας1118
 • 1. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 14 παρ. 2 περίπτ. α’ και άρθρο 38 παρ. 1, 2 και 4 Ν 3190/1955)1119
 • 2. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο Δήμο 1119
 • 3. Σαφής προσδιορισμός Δήμου 1120
 • Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για μεταφορά έδρας-107
 • εντός της ελληνικής επικράτειας1120
 • Β. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ στο εξωτερικό - Μεταβολή εθνικότητας1123
 • 1. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ και τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 14 παρ. 2 περίπτ. α’ και άρθρο 38 παρ. 1, 2, 3 περίπτ. α’ και 4 Ν 3190/1955, άρθρα 6 παρ. 2α περίπτ. β’, 15 παρ. 1 εδ. γ’ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 Ν 4250/2014) 1123
 • 2. Προσαρμογή καταστατικού ΕΠΕ στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής1123
 • 3. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ1124
 • 4. Υποχρέωση αναγνώρισης της ΕΠΕ από το κράτος υποδοχής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης1124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ1129
 • ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1129
 • Ι. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ1129
 • IΙ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ1130
 • Α. ΕΠΕ μονοπρόσωπη κατά ή μετά την ίδρυση (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955)1130
 • Β. Επωνυμία μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955)1131
 • Γ. Ανήλικος μοναδικός εταίρος ΕΠΕ1131
 • Δ. Ειδικές απαγορεύσεις διαπλοκής περισσότερων μονοπρόσωπων ΕΠΕ1131
 • 1. Απαγόρευση ίδρυσης περισσοτέρων της μίας μονοπρόσωπων ΕΠΕ από το ίδιο πρόσωπο (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)1132
 • 2. Απαγόρευση ίδρυσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ με μοναδικό εταίρο άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955)1132
 • 3. Ίδρυση ελληνικής μονοπρόσωπης ΕΠΕ από μονοπρόσωπη εταιρεία «limited» του αγγλοσαξωνικού δικαίου1132
 • 4. Προσαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας 1133
 • 5. Πρόταση συσταλτικής ερμηνείας αν η ΕΠΕ κατέστη μονοπρόσωπη λόγω κληρονομικής διαδοχής, εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου1133
 • 6. Ακυρότητα της ΕΠΕ ως κύρωση (άρθρο 7 Ν 3190/1955)1134
 • 7. Συμμετοχή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη ΑΕ1134
 • Ε. Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ1135
 • 1. Άσκηση όλων των εξουσιών της Συνέλευσης από τον μοναδικό εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)1135
 • 2. Σύνταξη πρακτικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)1135
 • 3. Προσυπογραφή αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955)1135
 • 4. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ προσυπογραφόμενου από συμβολαιογράφο 1136
 • 5. Διαδικασία σύγκλησης Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ1137
 • ΣΤ. Ανεφάρμοστες ή αδιάφορες διατάξεις στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ1138
 • Ζ. Ειδικότερα η ανάληψη του κεφαλαίου της αύξησης από τρίτον - μη εταίρο σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ1139
 • Η. Συμβάσεις μεταξύ μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρου (άρθρο 43α παρ. 4 Ν 3190/1955)1140
 • 1. Εγγραφή σε πρακτικό της ΕΠΕ ή έγγραφος τύπος1140
 • 2. Εξαιρούνται τρέχουσες πράξεις ενεργούμενες από την ΕΠΕ υπό κανονικές συνθήκες1140
 • 3. Αυτοσύμβαση μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρου1141
 • Θ. Εφαρμογή όλων των λοιπών διατάξεων περί ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)1142
 • Ι. Μετατροπή σε μη μονοπρόσωπη ΕΠΕ και αντίστροφα1142
 • ΙΑ. Ειδικότερα περί ευθύνης στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ1142
 • 1. Κατ’ αρχήν αποκλειστική ευθύνη μονοπρόσωπης ΕΠΕ για τις εταιρικές υποχρεώσεις βάσει αυτοτέλειας νομικού προσώπου αυτής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955)1142
 • 2. Κατ’ αρχήν θεμιτή η ίδρυση μονοπρόσωπων κεφαλαιουχικών εταιρειών προς περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου1143
 • 3. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΕΠΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ)1144
 • IB. Ευθύνη μητρικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΕΠΕ1144
 • ΙΓ. Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ1145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1151
 • ΔΙΜΕΛΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1151
 • Ι. Διμελής ΙΚΕ1151
 • ΙΙ. Διμελής ΕΠΕ1151
 • Α. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά διμελούς ΕΠΕ1151
 • 1. Έννοια διμελούς ΕΠΕ1151
 • 2. Σχηματισμός πλειοψηφίας στη Συνέλευση της διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 13 Ν 3190/1955)1151
 • 3. Ακραία εκδήλωση του προσωπικού στοιχείου στη διμελή ΕΠΕ1152
 • 4. Διαρκές αμοιβαίο δικαίωμα αρνησικυρίας στη Συνέλευση των Εταίρων της διμελούς ΕΠΕ - Προεξάρχουσα η σημασία της διαχείρισης1152
 • Β. Συγκριτική αξιολόγηση του αδιεξόδου στη διμελή ΑΕ - Δυσχέρεια απεγκλωβισμού1153
 • Γ. Ειδικά ζητήματα - Πηγές κινδύνων στη διμελή ΕΠΕ1153
 • 1. Δέσμευση της εταιρικής διοίκησης στη διμελούς ΕΠΕ1153
 • 2. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου στη διμελή ΕΠΕ1154
 • Δ. Αδιέξοδο στην ολιγομελή ΕΠΕ1154
 • Ε. Δυνατότητες άρσης αδιεξόδων σε διμελή ΕΠΕ1156
 • 1. Αναγκαστική δικαστική λύση διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955)1156
 • 2. Δικαστική έξοδος εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955)1157
 • 3. Δικαστικός αποκλεισμός εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955)1157
 • 4. Ρήτρα ειδικής καταστατικής λύσης διμελούς ΕΠΕ (άρθρα 6 παρ. 3 εδ. α’ και 44 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955)1157
 • 5. Έξοδος στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955)1158
 • 6. Αποκλεισμός εταίρου στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)1158
 • 7. Ανάκληση διαχειριστή στη διμελή ΕΠΕ χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με μόνη τη δικαστική απόφαση (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955)1159
 • 8. Ανάκληση εκκαθαριστών στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955)1159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1162
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1162
 • Ι. Έννοια μετατροπής ΙΚΕ και ΕΠΕ1162
 • Α. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ ως προς τον τύπο του νομικού προσώπου 1162
 • Β. Συνέχιση της ίδιας νομικής προσωπικότητας της ΙΚΕ και ΕΠΕ1162
 • Γ. Κατά κυριολεξία και καταχρηστική μετατροπή ΙΚΕ και ΕΠΕ1162
 • Δ. Μετασχηματισμός ΙΚΕ και ΕΠΕ1163
 • Ε. Νομική προσωπικότητα ως προϋπόθεση της μετατροπής ΙΚΕ και ΕΠΕ1163
 • II. Μετατροπή IKE σε άλλη εταιρική μορφή (άρθρο 106 Ν 4072/2012) 1163
 • Α. Προϋποθέσεις - Διαδικασία μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής (άρθρο 106 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)1164
 • Β. Έννομα αποτελέσματα και κρίσιμος χρόνος επέλευσης μετατροπής ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής1165
 • Γ. Σύμβαση ΙΚΕ με εταίρους εξωκεφαλαιακών εισφορών πριν τη μετατροπή (άρθρο 106 παρ. 3 Ν 4072/2012)1166
 • Δ. Ευθύνη εταίρων εγγυητικών εισφορών μετά τη μετατροπή της ΙΚΕ (άρθρο 106 παρ. 4 Ν 4072/2012)1166
 • III. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε IKE (άρθρο 107 Ν 4072/2012) 1167
 • Α. Προϋποθέσεις - Διαδικασία μετατροπής εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΙΚΕ (άρθρο 107 παρ. 1-2 Ν 4072/2012)1168
 • Β. Έννομα αποτελέσματα και κρίσιμος χρόνος επέλευσης μετατροπής εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΙΚΕ - Προστασία δανειστών (άρθρο 107 παρ. 3-4 Ν 4072/2012)1169
 • Γ. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων (άρθρο 107 παρ. 5 Ν 4072/2012)1169
 • Δ. Μεταβατική διάταξη μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ (άρθρο 120 Ν 4072/2012)1170
 • Ε. Κίνητρα μετασχηματισμού επιχειρήσεων (άρθρο 116 παρ. 5 Ν 4072/2012)1170
 • ΙV. Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρα 51 N 3190/1955 και 66 ΚΝ 2190/1920)1171
 • Α. Σκοπός επιδιωκόμενος από ΕΠΕ1171
 • Β. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού της ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α’ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. α’ ΚΝ 2190/1920)1172
 • Γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α’ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. α’ ΚΝ 2190/1920)1172
 • 1. Περιεχόμενο απόφασης ΓΣ ΑΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. γ’ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΝ 2190/1920)1172
 • 2. Ανώνυμες μετοχές1173
 • 3. Προνομιούχες μετοχές1174
 • 4. Ομολογίες 1175
 • 5. Δικαιώματα επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών ΑΕ1175
 • 6. Εταιρικό κεφάλαιο 1176
 • i. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 N 3190/1955)1176
 • ii. Νέα εισφορά των εταίρων (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. β’ N 3190/1955-107
 • και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. β’ ΚN 2190/1920) 1176
 • iii. Ολοσχερής καταβολή1176
 • 7. Αναλογία μετοχών προς εταιρικά μερίδια ΕΠΕ και αξία αυτών1177
 • 8. Ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία ιδρυτών ΕΠΕ1177
 • 9. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη ΓΣ της ΑΕ (άρθρα 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και κατ’ αρ. 130 παρ. 3-5 και 132 παρ. 2-3 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019)1178
 • 10. Υπόδειγμα απόφασης ΓΣ ΑΕ για μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ1179
 • Δ. Δικαιώματα μετόχων ΑΕ που μειοψήφησαν1181
 • Ε. Τροποποίηση καταστατικού ΑΕ1181
 • ΣΤ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 1 εδ. γ’ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 1 εδ. β’ ΚN 2190/1920) 1181
 • Ζ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ - Κρίσιμος χρόνος μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 2 εδ. α’ και β’ N 3190/1955, άρθρο 66 παρ. 2 εδ. α’ και β’ ΚN 2190/1920 και άρθρο 15 παρ. 1 περίπτ. β’ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 σε συνδυασμό προς αρ. 2 Ν 4250/2014)1182
 • Η. Έννομες συνέπειες μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ1182
 • 1. Μεταβολή νομικού τύπου και συνέχιση του ιδίου νομικού προσώπου1182
 • 2. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (άρθρο 51 παρ. 2 εδ. γ’ N 3190/1955 και άρθρο 66 παρ. 2 εδ. γ’ ΚN 2190/1920)1183
 • 3. Μη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων1183
 • 4. Σημείωση σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο1183
 • 5. Φορολογικά ζητήματα μετατροπής1184
 • V. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ1184
 • Α. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού της ΕΠΕ με τήρηση διαδικασίας άρθρων 9 και 9α ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και των άρθρων 17 και 18 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019 (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α’ ΚΝ 2190/1920)1185
 • Β. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α’ ΚΝ 2190/1920) 1185
 • 1. Περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. β’, γ’, δ’ ΚΝ 2190/1920)1185
 • 2. Αυξημένη πλειοψηφία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α’ ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955)1186
 • 3. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ1187
 • Γ. Δικαίωμα μεταβίβασης μεριδίων διαφωνούντος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. ι’ ΚΝ 2190/1920)1188
 • 1. Ατομικό δικαίωμα ελεύθερης μεταβίβασης μεριδίων εταίρου ΕΠΕ1188
 • 2. Έννοια διαφωνίας εταίρου ΕΠΕ1188
 • 3. Σχετική αδράνεια ρητρών καταστατικού ΕΠΕ1189
 • 4. Άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ1190
 • Δ. Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ1190
 • Ε. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. δ’ ΚN 2190/1920) 1191
 • ΣΤ. Διοικητική έγκριση μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. δ’ σε συνδυασμό προς άρθρο 4 ΚΝ 2190/1920) 1191
 • Ζ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ - Κρίσιμος χρόνος μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. ε’, στ’ και ζ’ ΚΝ 2190/1920 και άρθρο 15 παρ. 1 περίπτ. β’ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)1191
 • Η. Έννομες συνέπειες μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ1192
 • 1. Μεταβολή νομικού τύπου και συνέχιση του ιδίου νομικού προσώπου1192
 • 2. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. η’ ΚΝ 2190/1920)1192
 • 3. Μη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων - Ευθύνη - Ανυπαρξία καθολικής διαδοχής1192
 • 4. Σημείωση στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο1193
 • 5. Παύση εξουσίας διαχειριστή ΕΠΕ1193
 • 6. Φορολογικές συνέπειες μετατροπής1194
 • Θ. Συμμετοχή νέων μετόχων1194
 • VI. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ (άρθρο 53 N 3190/1955)1195
 • Α. Παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 51 Ν 3190/1955 (άρθρο 53 παρ. 2 Ν 3190/1955)1195
 • Β. Εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού προσωπικής εταιρείας κατ’ άρθρο 9 ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και κατ’ αρ. 17 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019 (άρθρο 53 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)1196
 • Γ. Συμφωνία των εταίρων της προσωπικής εταιρείας (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 3190/1955)1196
 • Δ. Περιεχόμενο απόφασης εταίρων προσωπικής εταιρείας1196
 • 1. Δυνατότητα διατήρησης επωνυμίας προσωπικής εταιρείας (άρθρο 53 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 2 N 3190/1955)1196
 • 2. Καταστατικό ΕΠΕ1197
 • 3. Τήρηση διατάξεων άρθρου 5 Ν 3190/1955 περί εισφορών σε είδος στην ΕΠΕ (άρθρο 53 παρ. 1 N 3190/1955)1197
 • 4. Εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ1197
 • Ε. Συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ (άρθρο 53 παρ. 1 N 3190/1955)1198
 • ΣΤ. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ - Κρίσιμος χρόνος μετατροπής - (άρθρο 53 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 51 παρ. 2 N 3190/1955 και άρθρο 15 παρ. 1 περίπτ. β’ Ν 3419/2005) - Δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005 και αρ. 2 Ν 4250/2014)1198
 • Ζ. Έννομες συνέπειες μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ1198
 • Υπόδειγμα δήλωσης συγκατάθεσης δανειστή προσωπικής εταιρείας στη μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ1201
 • VII. Μετατροπή ΕΠΕ σε προσωπική εταιρεία1201
 • Α. Κάλυψη νομοθετικού κενού με τη νέα διάταξη του αρ. 283 Ν 4072/20121202
 • Β. Προϋποθέσεις1202
 • 1. Ομόφωνη απόφαση εταίρων1202
 • 2. Καταστατικό προσωπικής εταιρείας ως περιεχόμενο απόφασης1202
 • 3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο1203
 • 4. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Κρίσιμος χρόνος συντέλεσης μετατροπής (αρ. 283 παρ. 2 εδ. β’ Ν 4072/2012)1203
 • Γ. Έννομες συνέπειες μετατροπής1203
 • VIII. Μετατροπή ΝΕΠΑ σε ΕΠΕ (άρθρο 36 παρ. 4 Ν 3182/2003) 1203
 • IX. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΝΕΠΑ (άρθρο 36 παρ. 2 και 3 Ν 3182/2003) 1204
 • Α. Προϋποθέσεις1204
 • Β. Καταχώριση και δημοσίευση απόφασης (άρθρο 36 παρ. 2 εδ. γ’ Ν 3182/2003)1204
 • Γ. Έννομες συνέπειες (άρθρο 36 παρ. 2 εδ. δ’ και παρ. 3 Ν 3182/2003)1204
 • X. Μετατροπή ΕΠΕ σε αστικό συνεταιρισμό (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 1667/1986) 1204
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ1207
 • ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ1207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1207
 • ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1207
 • Ι. Ακυρότητα ΙΚΕ1207
 • Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΙΚΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 4072/2012)1207
 • 1. Σύσταση ΙΚΕ χωρίς το απαιτούμενο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο ή χωρίς αναφορά επωνυμίας ή σκοπού (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. α’ και β’ Ν 4072/2012)1208
 • 2. Σκοπός ΙΚΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 4072/2012)1208
 • 3. Ανικανότητα ιδρυτών ΙΚΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 4072/2012)1208
 • 4. Ακυρότητα ΙΚΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ)1208
 • 5. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΙΚΕ1209
 • 6. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΙΚΕ αντίθετες στον νόμο1209
 • Β. Ύπαρξη ΙΚΕ με νομική προσωπικότητα1209
 • Γ. Δικαστική διαδικασία για κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ1210
 • 1. Άσκηση αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 53 παρ. 2-3 και άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012)1210
 • 2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΙΚΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 53 παρ. 1 και 3 Ν 4072/2012)1210
 • 3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. α’ Ν 4072/2012)1210
 • 4. Δέσμευση τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 53 παρ. 5 Ν 4072/2012)1210
 • Δ. Ίαση ακυρότητας ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 1 και 4 Ν 4072/2012)1210
 • Ε. Ισχύς πράξεων άκυρης ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. γ’ Ν 4072/2012)1211
 • ΣΤ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΙΚΕ περί περιορισμού-107
 • του δικαιώματος ακύρωσης1211
 • IΙ. Ακυρότητα ΕΠΕ1212
 • Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΕΠΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 7 παρ. 1 Ν 3190/1955)1212
 • 1. Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης χωρίς τήρηση συστατικού τύπου συμβολαιογραφικού εγγράφου ή πρότυπου καταστατικού (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 1 Ν 3190/1955)1213
 • 2. Παράλειψη αναφοράς επωνυμίας ή σκοπού ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. β’ και ε’ Ν 3190/1955)1214
 • 3. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά κεφαλαίου, μεριδίων και βεβαίωσης ιδρυτών ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. ζ’ Ν 3190/1955) 1215
 • 4. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά σε στοιχεία εισφορών σε είδος (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. η’ Ν 3190/1955)1215
 • 5. Σκοπός ΕΠΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. β’ Ν 3190/1955)1215
 • 6. Ανικανότητα ιδρυτών ΕΠΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955)1216
 • 7. Ακυρότητα μονοπρόσωπης ΕΠΕ λόγω παράβασης του άρθρο 43α παρ. 2 Ν 3190/19551216
 • 8. Ακυρότητα ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ)1216
 • 9. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΕΠΕ1216
 • Β. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΕΠΕ αντίθετες στον νόμο1217
 • Γ. Ύπαρξη ΕΠΕ με νομική προσωπικότητα1218
 • Δ. Δικαστική διαδικασία1218
 • 1. Άσκηση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)1218
 • 2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΕΠΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955)1220
 • 3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ και 8 Ν 3190/1955 και αρ. 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)1221
 • 4. Δέσμευση των τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. β’ και γ’ και αρ. 16 παρ. 3 Ν 3419/2005) 1221
 • Ε. Ίαση ακυρότητας ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955)1222
 • 1. Ιάσιμοι λόγοι ακυρότητας ΕΠΕ1222
 • 2. Συμπλήρωση εταιρικής σύμβασης ΕΠΕ1223
 • 3. Ομόφωνη απόφαση των εταίρων ΕΠΕ1223
 • 4. Συμβολαιογραφικός τύπος1223
 • 5. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955, αρ. 15 παρ. 1 και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014)1223
 • 6. Προθεσμία ίασης1224
 • ΣΤ. Ισχύς πράξεων άκυρης ΕΠΕ και ευθύνη υπαιτίων εταίρων (άρθρο 7 παρ. 5 Ν 3190/1955)1224
 • Ζ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΕΠΕ περί περιορισμού του δικαιώματος του άρθρου 7 παρ. 2 Ν 3190/19551224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1227
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1227
 • Ι. Συγχώνευση ΙΚΕ (άρθρα 108-115 Ν 4072/2012)1227
 • Α. Περιπτώσεις συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 108 N 4072/2012)1229
 • Β. ΙΚΕ με νομική προσωπικότητα 1230
 • Γ. ΙΚΕ σε εκκαθάριση1230
 • Δ. Διαδικασία συγχώνευσης ΙΚΕ1230
 • 1. Απόφαση εταίρων για συγχώνευση - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρα 112, 68 παρ. 2 περίπτ. στ’ και 72 παρ. 5 N 4072/2012)1230
 • 2. Κατάρτιση κοινού σχεδίου συγχώνευσης - Καταστατικό νέας ΙΚΕ - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 109 N 4072/2012)1230
 • Ε. Έκθεση διαχειριστών ΙΚΕ1231
 • ΣΤ. Προσωρινός ισολογισμός ΙΚΕ1231
 • Ζ. Προστασία δανειστών ΙΚΕ (άρθρο 110 και άρθρο 112 παρ. 1 εδ. β’ N 4072/2012)1232
 • Η. Κοινή δήλωση διαχειριστών ΙΚΕ για τήρηση διαδικασίας προστασίας δανειστών - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 112 παρ. 3 N 4072/2012)1233
 • Θ. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΙΚΕ (άρθρο 111 N 4072/2012)1233
 • Ι. Πληροφόρηση εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 112 παρ. 2 N 4072/2012)1233
 • ΙΑ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για έγκριση σχεδίου συγχώνευσης και καταστατικού - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρα 112, 68 παρ. 2 περίπτ. στ’ και 72 παρ. 5 N 4072/2012)1234
 • ΙΒ. Έννομα αποτελέσματα συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 113 N 4072/2012)1234
 • ΙΓ. Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης ΙΚΕ (άρθρο 114 N 4072/2012)1235
 • ΙΔ. Μη δίκαιη και μη λογική σχέση ανταλλαγής μεριδίων των συγχωνευόμενων ΙΚΕ (άρθρο 115 N 4072/2012)1236
 • ΙΕ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 4 Ν 4072/2012)1237
 • ΙΣΤ. Κίνητρα μετασχηματισμού επιχειρήσεων (άρθρο 116 παρ. 5 Ν 4072/2012)1237
 • ΙΖ. Διάσπαση ΙΚΕ1237
 • ΙΙ. Συγχώνευση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (άρθρα 54-55 Ν 3190/1955)1238
 • Α. Κατηγορίες συγχωνεύσεων, διάσπαση και απόσχιση κλάδου1239
 • 1. Γνήσια συγχώνευση περισσότερων ΕΠΕ1239
 • 2. Καταχρηστική συγχώνευση ΕΠΕ με εταιρείες άλλων νομικών τύπων1239
 • 3. Διάσπαση ΕΠΕ 1239
 • 4. Απόσχιση κλάδου ΕΠΕ 1240
 • Β. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου στη συγχώνευση ΕΠΕ1240
 • Γ. Προϋποθέσεις και διαδικασία γνήσιας συγχώνευσης ΕΠΕ1240
 • 1. Αποτίμηση περιουσίας ΕΠΕ1240
 • 2. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 1 Ν 3190/1955)1240
 • 3. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου απορροφώσας ΕΠΕ1241
 • 4. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ε’ Ν 3190/1955)1242
 • 5. Πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου ή ομοφωνία (άρθρο 54 παρ. 1 και άρθρο 38 παρ. 1, 3 Ν 3190/1955)1242
 • 6. Τήρηση αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕ1242
 • 7. Υποδείγματα πρακτικών Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ1243
 • i. Υπόδειγμα πρακτικού της πρώτης φάσης περί έναρξης διαδικασιών-107
 • συγχώνευσης ΕΠΕ 1243
 • ii. Υπόδειγμα πρακτικού δεύτερης φάσης περί έγκρισης της συγχώνευσης-107
 • ΕΠΕ και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής-107
 • πράξης συγχώνευσης 1244
 • 8. Μη τήρηση διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου ΕΠΕ1246
 • 9. Συγχώνευση ΕΠΕ σε λειτουργία, σε εκκαθάριση και σε πτώχευση1246
 • 10. Δημοσιότητα περίληψης της απόφασης της συνέλευσης των συγχωνευόμενων ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)1247
 • i. Σκοπός1247
 • ii. Απαιτούμενες δημοσιεύσεις1247
 • iii. Επιμέλεια διαχειριστών ή και εταίρων ΕΠΕ1248
 • iv. Περιεχόμενο περίληψης1249
 • v. Υπόδειγμα περίληψης αποφάσεων Συνελεύσεων Εταίρων ΕΠΕ για συγχώνευση1249
 • vi. Ακυρότητα σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕ1250
 • 11. Αντιρρήσεις δανειστών ΕΠΕ1250
 • i. Δανειστές ΕΠΕ δικαιούμενοι να διατυπώσουν αντιρρήσεις1250
 • ii. Δίμηνη αποσβεστική προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)1251
 • iii. Έγγραφος τύπος αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 2 Ν 3190/1955)1252
 • iv. Αιτιολόγηση αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ1252
 • v. Υπόδειγμα εγγράφου αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ κατά της συγχώνευσης1253
 • vi. Έννομες συνέπειες προβολής αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ1254
 • vii. Οικειοθελής ικανοποίηση απαίτησης ή παροχή εγγυήσεων υπέρ δανειστών ΕΠΕ1254
 • viii. Απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου για μείωση παρά τη διατύπωση αντιρρήσεων δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 54 παρ. 3 Ν 3190/1955)1255
 • ix. Ακυρότητα συγχώνευσης ΕΠΕ1258
 • 12. Σύμβαση συγχώνευσης ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 1 Ν 3190/1955) 1258
 • i. Συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης ΕΠΕ1258
 • ii. Περιεχόμενο πράξης συγχώνευσης ΕΠΕ1259
 • iii. Συμβαλλόμενοι στη σύμβαση συγχώνευσης ΕΠΕ1260
 • 13. Συστατική καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕ - Κρίσιμος χρόνος ολοκλήρωσης συγχώνευσης (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρα 15 παρ. 1 περίπτ. δ’ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)1260
 • 14. Έννομες συνέπειες συγχώνευσης ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955)1260
 • i. Λύση ΕΠΕ1260
 • ii. Ίδρυση νέας ΕΠΕ και περάτωση συγχωνευόμενων1261
 • iii. Οιονεί καθολική διαδοχή - Αυτοδίκαιη υποκατάσταση 1261
 • iv. Μερική συγχώνευση ΕΠΕ1261
 • v. Μεταγραφή ακινήτων των συγχωνευόμενων ΕΠΕ1262
 • vi. Κατεσχημένο ακίνητο ΕΠΕ1262
 • vii. Επωνυμία - Μεταγραφή μεταβολών επωνυμίας ΕΠΕ1263
 • viii. Σήμα1263
 • ix. Εταιρική ιδιότητα - Αντικατάσταση μεριδίων ΕΠΕ1263
 • x. Νέοι εταίροι ΕΠΕ1263
 • xi. Ευθύνη έναντι δανειστών ΕΠΕ1264
 • xii. Αξιώσεις μεταξύ συγχωνευόμενων ΕΠΕ1265
 • xiii. Συμπληρωματικές εισφορές1265
 • xiv. Συνέχιση εκκρεμών δικών χωρίς διακοπή (αρ. 55 παρ. 4 Ν 3190/1955)1265
 • 15. Δικαίωμα εξόδου εταίρων μειοψηφίας ΕΠΕ1265
 • 16. Ακυρότητα ΕΠΕ και ακυρότητα συγχώνευσης1266
 • i. Διάκριση ακυροτήτων1266
 • ii. Ακυρότητα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ1266
 • iii. Ακυρότητα σύμβασης συγχώνευσης ΕΠΕ1267
 • iv. Ακυρότητα ΕΠΕ1267
 • v. Ακυρότητα τροποποιήσεων καταστατικού απορροφώσας ΕΠΕ1268
 • vi. Ίαση ακυρότητας συγχώνευσης ΕΠΕ1268
 • vii. Επανάληψη πράξης ή συμπλήρωση στοιχείων1268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1271
 • ΛΥΣΗ, ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ1271
 • I. Λύση ΙΚΕ και ΕΠΕ1271
 • Α. Λύση ΙΚΕ (άρθρα 102-103 Ν 4072/2012)1271
 • 1. Λόγοι λύσης ΙΚΕ (άρθρο 103 παρ. 1 Ν 4072/2012)1271
 • 2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης οφειλών ΙΚΕ (άρθρο 102 Ν 4072/2012)1273
 • 3. Καταχώριση λύσης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 103 παρ. 2 Ν 4072/2012, αρ. 6 παρ. 2 και 2α, 15 παρ. 1 περίπτ. ε’ και 16 παρ. 1 Ν 3419/2005)1274
 • Β. Λύση ΕΠΕ (άρθρα 43 παρ. 2, 44-45 Ν 3190/1955)1275
 • 1. Λόγοι λύσης ΕΠΕ1276
 • i. Κάθε περίπτωση λύσης ΕΠΕ προβλεπόμενη από τον νόμο (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955)1276
 • ii. Κάθε περίπτωση λύσης ΕΠΕ προβλεπόμενη από το καταστατικό-107
 • (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. α’ και άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955)1278
 • iii. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. β’-107
 • Ν 3190/1955)1284
 • iv. Δικαστική απόφαση λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955)1290
 • v. Συγκριτική επισκόπηση δικαιώματος εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο-107
 • λόγο (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ) και δικαιώματος λύσης 1307
 • vi. Συγκριτική επισκόπηση δικαιώματος αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο-107
 • λόγο (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) και δικαιώματος λύσης 1311
 • vii. Διορισμός προσωρινού ειδικού διαχειριστή για την αγωγή-107
 • της αναγκαστικής λύσης ΕΠΕ1312
 • viii. Κήρυξη ΕΠΕ σε κατάσταση πτώχευσης (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3190/1955)1319
 • ix. Παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ Ν 3190/1955)1320
 • x. Δικαστική απόφαση για λύση ΕΠΕ μετά από αίτηση του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου για απόδοση σε αυτόν της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955)1320
 • xi. Απώλεια ιδίων κεφαλαίων ΕΠΕ και απόφαση Συνέλευσης για λύση (άρθρο 45 παρ. 1 Ν 3190/1955)1321
 • xii. Δικαστική απόφαση για λύση ΕΠΕ μετά από αίτηση παντός έχοντος-107
 • έννομο συμφέρον σε περίπτωση μείωσης των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας-107
 • κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και ακολούθως-107
 • μη τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 για σύγκληση-107
 • της συνέλευσης με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή/και-107
 • μη λήψη μέτρων ή μη λήψη σχετικής απόφασης (άρθρο 45 παρ. 2 Ν 3190/1955)1326
 • xiii. Συγχώνευση ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 2 Ν 3190/1955)1327
 • 2. Δημοσιότητα λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρα 6 παρ. 2 και 2α, 15 παρ. 1 περίπτ. ε’ και 16 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014 και άρθρο 8 Ν 3190/1955)1327
 • i. Γενικός κανόνας για τη δημοσιότητα της λύσης ΕΠΕ1327
 • ii. Δημοσιότητα λύσης ΕΠΕ λόγω πτώχευσης (αρ. 6 παρ. 2 περίπτ. ε’, στ’, ζ’, η’ Ν 3419/2005)1328
 • iii. Λύση δυνάμει ρήτρας καταστατικού ΕΠΕ1328
 • iv. Παρέλευση καταστατικής διάρκειας - αυτόματη λύση ΕΠΕ1329
 • v. Δικαστική συμπαράσταση, θάνατος, λύση νομικού προσώπου εταίρου ΕΠΕ1330
 • II. Αναβίωση ΙΚΕ και ΕΠΕ1330
 • Α. Αναβίωση ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 7 Ν 4072/2012)1330
 • Β. Αναβίωση ΕΠΕ (άρθρο 50α Ν 3190/1955)1331
 • 1. Προϋποθέσεις αναβίωσης ΕΠΕ1332
 • i. Λύση λόγω παρόδου χρόνου διάρκειας ή με απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ή μετά την επέλευση συμβιβασμού ή αποκατάστασης σε περίπτωση πτώχευσης (αρ. 50α εδ. α’ Ν 3190/1955)1332
 • ii. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (αρ. 14 παρ. 2 περίπτ. ε’ και αρ. 50α εδ. α’ Ν 3190/1955)1333
 • iii. Ομόφωνη απόφαση Συνέλευσης Εταίρων (αρ. 50α εδ. α’ Ν 3190/1955)1334
 • iv. Μη υποχρέωση συναίνεσης εταίρου ΕΠΕ σε αναβίωση - Μη κατάχρηση δικαιώματος 1334
 • v. Μη έναρξη διανομής εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕ (αρ. 50α εδ. β’ Ν 3190/1955)1334
 • vi. Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ1335
 • vii. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για αναβίωση ΕΠΕ1335
 • viii. Διατυπώσεις δημοσιότητας αναβίωσης ΕΠΕ (αρ. 50α εδ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 8 Ν 3190/1955)1335
 • ix. Καταστατικός αποκλεισμός αναβίωσης ΕΠΕ1335
 • 4. Μη νόμιμη παράταση διάρκειας μετά τη λήξη της ΕΠΕ (αρ. 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ και αρ. 50α Ν 3190/1955)1336
 • 5. Πράξεις μεταξύ χρόνου λύσης και αναβίωσης ΕΠΕ1336
 • III. Εκκαθάριση ΙΚΕ και ΕΠΕ1337
 • Α. Εκκαθάριση ΙΚΕ (άρθρα 104-105 Ν 4072/2012)1337
 • 1. Στάδιο εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012)1338
 • 2. Επωνυμία ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012)1339
 • 3. Πρόσωπο εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 3 Ν 4072/2012) 1339
 • 4. Εξουσία και αρμοδιότητες εταιρικών οργάνων και εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 2 Ν 4072/2012)1340
 • 5. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων διαχειριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 4 Ν 4072/2012)1340
 • 6. Εργασίες εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 105 Ν 4072/2012)1341
 • i. Απογραφή - οικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ1341
 • ii. Παράδοση διαχείρισης ΙΚΕ1341
 • iii. Περάτωση εκκρεμών υποθέσεων ΙΚΕ και ρευστοποίηση εταιρικής περιουσίας-107
 • (άρθρο 105 παρ. 2 Ν 4072/2012)1341
 • iv. Εταίροι κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ-107
 • (άρθρο 105 παρ. 3 Ν 4072/2012)1342
 • v. Διάρκεια εκκαθάρισης ΙΚΕ μεγαλύτερη της τριετίας (άρθρο 105 παρ. 4-107
 • Ν 4072/2012 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 49 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920-107
 • μέχρι την 31.12.2018 και άρθρου 169 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019)1343
 • vi. Χρηματοικονομικές καταστάσεις περάτωσης εκκαθάρισης ΙΚΕ1344
 • vii. Διανομή στους εταίρους ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 5 Ν 4072/2012)1344
 • viii. Περάτωση εκκαθάρισης και περάτωση της ΙΚΕ1344
 • Β. Εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρο 46 ΚΝ 2190/1920)1345
 • 1. Αυτοδίκαιη και υποχρεωτική έναρξη εκκαθάρισης ΕΠΕ με τη λύση εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)1346
 • 2. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ και ικανότητας δικαίου και παράστασης στο δικαστήριο (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)1347
 • 3. Διατήρηση αρχής αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ και της εταιρικής περιουσίας1347
 • 4. Μετατροπή από τον νόμο του παραγωγικού σκοπού σε σκοπό εκκαθάρισης της ΕΠΕ1347
 • 5. Προσθήκη στην επωνυμία της ΕΠΕ της φράσης «υπό εκκαθάριση» (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)1348
 • 6. Περιορισμός εξουσίας εταιρικών οργάνων από τον σκοπό της εκκαθάρισης της ΕΠΕ (άρθρο 46 παρ. 2 Ν 3190/1955)1349
 • 7. Εξόφληση από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της από οποιανδήποτε αιτία πλην της πτώχευσης (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955)1349
 • 8. Όχι διακοπή εκκρεμών δικών της ΕΠΕ1350
 • 9. Εφαρμοστέες διατάξεις για την εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρα 46-50 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 16 επ. Ν 3190/1955)1350
 • 10. Πρόσωπα εκκαθαριστών ΕΠΕ και αποκλειστική νομιμοποίηση αυτών (άρθρο 47 παρ. 1 Ν 3190/1955)1350
 • i. Νόμιμοι εκκαθαριστές ΕΠΕ - Κατ’ αρχήν διενέργεια εκκαθάρισης-107
 • από τους διαχειριστές 1350
 • ii. Καταστατικοί εκκαθαριστές ΕΠΕ - Δυνατότητα διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης1351
 • iii. Συμβατικοί εκκαθαριστές ΕΠΕ - Ορισμός αυτών από τη Συνέλευση των Εταίρων - Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ε’ Ν 3190/1955) 1353
 • iv. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για ορισμό εκκαθαριστών1355
 • 11. Εκκαθαριστής ΕΠΕ νομικό πρόσωπο1356
 • 12. Παύση εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ - Παράδοση διαχείρισης - Ασφαλιστικά μέτρα κατά διαχειριστή που δεν παραδίδει τη διαχείριση (άρθρα 731, 732, 946 και 947 ΚΠολΔ)1356
 • 13. Ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ (αρ. 47 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 19 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο)1359
 • α. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την ανάκληση των διαχειριστών 1359
 • β. Ανάκληση εκκαθαριστών ορισθέντων από το καταστατικό ή τη Συνέλευση των Εταίρων (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 1 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) 1359
 • γ. Ανάκληση εκκαθαριστών ορισθέντων εκ του νόμου (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 2 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο)1363
 • δ. Ανάκληση εκκαθαριστών σε διμελή ΕΠΕ (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 3 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο)1364
 • ε. Ανάκληση εκκαθαριστών σε μη διμελή ΕΠΕ με αντικειμενική αδυναμία σχηματισμού πλειοψηφίας (αρ. 786 παρ. 3 ΚΠολΔ)1364
 • στ. Δικαίωμα μειοψηφίας για ανάκληση εκκαθαριστών (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 4 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) 1366
 • ζ. Υποβολή αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕ και λήψη απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 739, 740 και 786 παρ. 3 ΚΠολΔ) - Υπόδειγμα αίτησης1366
 • η. Προσωρινή ανάκληση εκκαθαριστή με ασφαλιστικά μέτρα. (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 5 εδ. β’ Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) 1372
 • θ. Έννοια σπουδαίου λόγου (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 7 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) 1376
 • 14. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την παραίτηση διαχειριστών (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 6 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο)1378
 • 15. Λοιποί λόγοι παύσης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ πλην ανάκλησης και παραίτησης1378
 • 17. Δημοσιότητα διορισμού, παύσης και τρόπου άσκησης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 5 Ν 3190/1955, αρ. 6 παρ. 2α περίπτ. θ’ και αρ. 16 Ν 3419/2005, αρ. 2 Ν 4250/2014)1379
 • 18. Ορισμός νέου εκκαθαριστή1381
 • 19. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης από διαχειριστή (άρθρο 44 παρ. 4 Ν 3190/1955) 1382
 • α. Υποχρέωση διαχειριστή1382
 • β. Προθεσμία τέλεσης1382
 • γ. Αφετηρία προθεσμίας1382
 • δ. Υπέρβαση προθεσμίας1382
 • ε. Αντικείμενο1382
 • στ. Έγκριση από τη Συνέλευση1383
 • ζ. Δημοσιότητα 1383
 • 20. Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης (άρθρο 48 παρ. 1 Ν 3190/1955) 1383
 • α. Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης (αρ. 48 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955)1383
 • β. Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης (αρ. 48 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955)1384
 • 21. Παράταση σταδίου εκκαθάρισης ΕΠΕ πέραν των τριών ετών (άρθρο 48 παρ. 2 Ν 3190/1955 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 49 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920 μέχρι την 31.12.2018 και άρθρου 169 Ν 4548/2018 μετά την 1.1.2019)1384
 • α. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης εκκαθάρισης 1385
 • β. Έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία1385
 • γ. Έγκριση σχεδίου από τη Συνέλευση 1385
 • δ. Μη έγκριση σχεδίου από τη Συνέλευση - Δικαίωμα μειοψηφίας-107
 • για υποβολή αίτησης στο δικαστήριο 1385
 • ε. Έγκριση σχεδίου από το δικαστήριο1386
 • στ. Ευθύνη εκκαθαριστή1386
 • 22. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΕΠΕ από τους εκκαθαριστές (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955 και άρθρο 65 εδ. α’ και 74 εδ. α’ ΑΚ)1386
 • i. Έκταση εξουσίας εκκαθαριστών και δέσμευση της ΕΠΕ-107
 • (άρθρο 18 Ν 3190/1955 αναλογικά εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό-107
 • προς άρθρο 46 παρ. 3 Ν 3190/1955)1387
 • ii. Δέσμευση της ΕΠΕ έναντι τρίτων (άρθρο 18 Ν 3190/1955 αναλογικά-107
 • εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό προς άρθρο 46 παρ. 3 Ν 3190/1955)1387
 • 23. Δυνατότητα διενέργειας νέων πράξεων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕ με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955)1388
 • 24. Συλλογική εκκαθάριση ΕΠΕ, εκτός αν ορίζεται άλλως στο καταστατικό (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955) 1390
 • 25. Υποχρέωση περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων ΕΠΕ αμελλητί (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) 1392
 • 26. Λύση ή καταγγελία σύμβασης λόγω λύσης ΕΠΕ1392
 • 27. Υποχρέωση εξόφλησης χρεών και είσπραξης απαιτήσεων της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Διακριτική ευχέρεια - Καλή πίστη1393
 • 28. Υποχρέωση ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)1394
 • α. Υποχρέωση από τον νόμο1394
 • β. Τίμημα και λοιποί όροι ρευστοποίησης της περιουσίας της ΕΠΕ1395
 • γ. Χρόνος ρευστοποίησης1395
 • δ. Εκποίηση επιχείρησης ή επιμέρους στοιχείων της περιουσίας της ΕΠΕ1396
 • ε. Ικανοποίηση τρίτων με δόση αντί καταβολής1396
 • στ. Διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας της ΕΠΕ με ελεύθερη εκκαθάριση1396
 • 29. Υποχρέωση αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης μέχρι τη ρευστοποίηση της περιουσίας της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955)1397
 • 30. Διακριτική ευχέρεια εκκαθαριστών και εξουσία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ1397
 • 31. Ευθύνη εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 26, 46 παρ. 3 και 60 Ν 3190/1955, άρθρο 75 ΑΚ και άρθρο 458 ΠΚ)1398
 • 32. Ακυρότητα καταστατικών ρητρών και αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ1399
 • 33. Πτώχευση κατά την εκκαθάριση ΕΠΕ1399
 • 34. Περάτωση εκκαθάρισης ΕΠΕ1400
 • α. Τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης (αρ. 50 εδ. α’ Ν 3190/1955)1400
 • β. Διανομή προϊόντος εκκαθαρίσεως εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους (αρ. 50 εδ. β’ Ν 3190/1955)1400
 • γ. Ποσοστό συμμετοχής στο διανεμόμενο προϊόν εκκαθάρισης ΕΠΕ ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής1401
 • δ. Ανυπαρξία δικαιώματος επικαρπωτή εταιρικού μεριδίου1402
 • ε. Γένεση ενοχικής αξίωσης εταίρου ΕΠΕ1403
 • στ. Τρόποι διανομής: Διανομή χρημάτων ή αυτούσια διανομή 1403
 • ζ. Ρήτρα καταστατικού ΕΠΕ λόγω ανυπαρξίας νόμιμης ρύθμισης1405
 • η. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ επί ανυπαρξίας καταστατικής ρήτρας1405
 • θ. Απόφαση εκκαθαριστών ΕΠΕ επί ανυπαρξίας καταστατικής ρήτρας και απόφασης Συνέλευσης1407
 • ι. Ικανοποίηση τρίτων ως προϋπόθεση αυτούσιας διανομής στην ΕΠΕ1407
 • ια. Τρόπος διεξαγωγής αυτούσιας διανομής1407
 • 35. Περάτωση εκκαθάρισης και νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ1408
 • α. Περάτωση εκκαθάρισης ΕΠΕ με ευρεία έννοια 1408
 • β. Περάτωση παρά την ύπαρξη αξιώσεων άγνωστων στην ΕΠΕ1409
 • γ. Περάτωση νομικού προσώπου με την περάτωση της υπό ευρεία έννοια εκκαθάρισης της ΕΠΕ1410
 • δ. Λύση εννόμων σχέσεων με περάτωση εκκαθάρισης λόγω περάτωσης του νομικού προσώπου της ΕΠΕ1411
 • 36. Εμφάνιση αξίωσης ή περιουσίας μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ΕΠΕ1411
 • α. Αναβίωση εκκαθάρισης της ΕΠΕ1411
 • β. Αξίωση κατά των εταίρων της ΕΠΕ ατομικά1412
 • γ. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης περατωθείσας ΕΠΕ και απόρριψη αγωγής1413
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ1414
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ1420
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1430
 • 0
 • 0