Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-626-7
Σελίδες: 1710
Επιμέλεια: Π. Πανταζόπουλος, Θ. Φορτσάκης
Συνεργασία: Μ. Νάνου

Η παρούσα συλλογή αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η δέκατη τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει 119 νομοθετήματα, ενημερωμένα έως και τον Ν 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/11.10.2018).

 Στη νέα έκδοση της Συλλογής ελήφθησαν υπόψη νόμοι που μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως ιδίως ο Ν 4509/2017, ο οποίος τροποποίησε σημαντικά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το ΠΔ 18/1989, τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, το Ν 4129/2013 και τον Οργανισμό Δικαστηρίων (Ν 1756/1980). Εκτεταμένες τροποποιήσεις επήλθαν επίσης με το Ν 4512/2018 στον ΚΕΔΕ, στον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και στον Κώδικα Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης. Οι Ν 4538/2018 και Ν 4531/2018 επέφεραν περαιτέρω τροποποιήσεις στον Ν 4129/2103 (Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο). Ο Ν 4555/2018 μετέβαλε σημαντικά το Ν 3852/2010 (Καλλικράτη) καθώς και τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, ο οποίος τροποποιήθηκε επίσης, εκτός από τους παραπάνω νόμους και από τους Ν 4569/2018, Ν 4549/2018 και Ν 4508/2018.

Ο κορμός του έργου εξακολουθεί να αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα και συμπληρώνεται από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ (όπως τροποποιήθηκε από το 14ο Πρωτόκολλο) και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Η συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τη διοικητική εκτέλεση και τέλος την πρόσφατη νομοθεσία για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων (Ν 4412/2016).

Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας, πίνακα τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακα διοικητικών διαφορών ουσίας εμπλουτισμένο με όλες τις νέες διοικητικές διαφορές, καθώς και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που καλύπτει το σύνολο των νομοθετημάτων.

 • 0
 • Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ3
 • Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ3
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008] 3
 • [2] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 74
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]94
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο]97
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]100
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]105
 • [3] ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  [Άρθρα 251-281]109
 • [4] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου [Άρθρα πρώτο, 14 παρ. 1, 15, τρίτο] 125
 • ΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ129
 • [5] Ν 345/1976  Περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου129
 • [6] N 4023/2011  Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος [Άρθρα 20, 24]153
 • [7] ΠΔ 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών [Άρθρα 125-127] 154
 • [8] Ν 2479/1997 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1 παρ. 1, 4 παρ. 22, 11]156
 • ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ161
 • Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ161
 • [9] Ν 1756/1988 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών [Άρθρα πρώτο, 1-9, 11, 13-14, 17, 19, 22, 28-30, 32-60, 62-63, 65-66Γ, 110, 111, δεύτερο]161
 • [10] ΠΔ 404/1978 Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους233
 • [11] ΠΔ 402/1983 Βιβλία της γραμματείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και περιεχόμενό τους 240
 • [12] ΠΔ 40/2013 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια255
 • Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ260
 • [13] N 3086/2002 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του [Άρθρα 1, 2, 24 παρ. 1-4, 25, 25Α, 63]260
 • Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ265
 • [14] Ν ΓΟΗ΄/1912  Περί δικαστικών ενσήμων [Άρθρα 2, 6 παρ. 4, 7 παρ. 1 περ. β΄, 8]265
 • [15] ΒΔ 27.2-8.3.1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΓΟΗ΄ (αριθ. 3978) της 7 Ιανουαρίου 1912 περί δικαστικών ενσήμων [Άρθρα 17, 26]268
 • [16] ΠΔ 7-18.7.1928 Περί του τρόπου της εισπράξεως του υπό του Ν ΓΟΗ΄ του 1912 επιβαλλομένου τέλους επί της αξίας του αντικειμένου των αγωγών οσάκις αύτη είναι ανωτέρα των 10.000 δραχμών [Άρθρα 1-4]269
 • IV. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ273
 • Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ273
 • [17] ΠΔ 18/1989 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας273
 • [18] Απόφ. ΣτΕ 19/2013 (σε Ολομέλεια και Συμβούλιο) Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)324
 • [19] Ν 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 70]362
 • [20] ΠΔ 361/2001 Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας364
 • [21] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής [Άρθρα 53-58] 368
 • [22] Ν 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Άρθρα 34 παρ. 1, 2, 42]372
 • [23] Ν 2863/2000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών [Άρθρα 5 παρ. 8, 11 παρ. 1]373
 • [24] Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών [Άρθρα 6 παρ. 4, 5, 14]374
 • [25] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 78, 80 παρ. 2α, 188]375
 • [26] N 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν 3601/2007 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 64, 166 παρ. 1, 2, 190 παρ. 1]377
 • [27] Ν 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων [Άρθρο 1]379
 • [28] Ν 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 72 παρ. 2, 103, 128]390
 • [29] ΠΔ 81/2005 Δικηγορικές εταιρείες [Άρθρα 6, 40]391
 • [30] Ν 4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών...., καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ ΕΕ...., σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων ... και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 3, 11 παρ. 1, 9, 284 περ. Α]392
 • [31] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 19, 34]394
 • [32] Ν 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων [Άρθρο 23]397
 • [33] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού [Άρθρα 13Α, 55]399
 • [34] Ν 4537/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 26, 110, 130, 147]403
 • [35] Ν 4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 52 παρ. 1-3, 67]405
 • Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ407
 • [36] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας [Άρθρα 1-5Α, 36 παρ. 1, 37]407
 • [37] N 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 47 παρ. 4, 70]416
 • [38] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 15 παρ. 3, 5, 16]417
 • [39] Ν 4375/2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 64, 83]420
 • [40] N 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 5 παρ. 6-7, 47]422
 • [41] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 32, 33, 90 παρ. 8, 109]424
 • [42] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις [Άρθρα 25 περ. β΄, 76]426
 • [43] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας [Άρθρα 67Α, 84]427
 • [44] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 30 παρ. 16, 78 παρ. 1-4, 188] 431
 • Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ434
 • [45] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 15 παρ. 1, 2, 4]434
 • V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ441
 • [46] Ν 2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας441
 • [47] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής [Άρθρα 53-58] 587
 • [48] Ν 1406/1983 Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]588
 • [49] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [Άρθρα 45-50, 147-152, 220 παρ. 1-4, 234, 237 παρ. 1-3, 286] 596
 • [50] Ν 3038/2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 16]604
 • [51] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας» [Άρθρα 7, 33, 36 παρ. 2, 37]608
 • [52] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 146, 158, 182, 183, 195 παρ. 1, 4, 330] 611
 • [53] Ν 505/1976 Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια [Άρθρα 1-3]615
 • [54] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού [Άρθρα 25, 30-35, 45, 51, 55]618
 • [55] Ν 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 10 παρ. 12, 13, 12Α παρ. 8, 9, 21 παρ. 1, 3]628
 • [56] Ν 2944/2001 Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων [Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 10 παρ. 1, 2, 13]630
 • [57] N 4443/2016 Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ..., της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα ... του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς ... και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία ... και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας ... και άλλες διατάξεις [Άρθρα 37, 38, 41, 42, 77]631
 • [58] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις [Άρθρα 25 περ. α΄, 76]639
 • [59] Ν 4537/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 129, 130, 147]640
 • [60] Ν 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 72 παρ. 1, 103, 128]643
 • [61] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 10, 28, 77, 78, 80 παρ. 2α, 188]644
 • [62] Ν 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις [Άρθρα 12, 20]656
 • [63] Ν 4177/2013 Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1, 21, 22, 24, 25, 26, 49]658
 • [64] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 32, 33, 109]662
 • [65] Ν 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 47 παρ. 1, 50 παρ. 11, 68]663
 • [66] Ν 3712/2008 Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 39, 49]665
 • [67] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ [Άρθρα 141, 142] 666
 • [68] Ν 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [Άρθρα 145, 147, 158 παρ. 1, 2]670
 • VI. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ675
 • [69] Ν 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο675
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) 16031/1993 Περί συστάσεως V Τμήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και περί τροποποιήσεως των με αριθ. 48208/1965, 33397/1983, 26241/1984, 3786 15778/1992 αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου739
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/15686/2002 Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 48208/1965 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών» και των 7035/1991, 3786/1992, 15778/1992 και 16031/1993 αποφάσεων αυτής741
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22431/2004 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών»748
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22043/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/16805/1999 καθώς και της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/15686/8.7.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΦΓ8/22431/ 6.10.2004 και ΦΓ8/52557/6.12.2006 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου751
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/38420/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει754
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/65456/24.9.2014 Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου756
 • [70] ΠΔ 1225/1981 Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων778
 • [71] Ν 4239/2014 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 13]833
 • [72] ΠΔ 95/2014 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο838
 • [73] ΠΔ 169/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων [Άρθρα 66, 67]843
 • VII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ853
 • [74] Ν 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 14-155, 177, 183]853
 • [75] ΝΔ 496/1974 Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου994
 • [76] ΠΔ 136/1998 Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων1024
 • [77] ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες1032
 • [78] N 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 75-91]1045
 • [79] ΝΔ 1264 της 16/25.4.1942 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως [Άρθρο 12]1059
 • [80] Ν 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 15-17, 37]1062
 • VIII. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1071
 • [81] Ν 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων1071
 • [82] Ν 2990/2002 Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις»1118
 • [83] Ν 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων [Άρθρα 10, 11, 13, 23, 27]1120
 • IX. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ1129
 • [84] ΠΔ 456/1984 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος [Άρθρα 104-106]1129
 • [85] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις [Άρθρα 2, 38, τρίτο] 1130
 • [86] Ν 2812/2000 Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [Άρθρα 1, 60, δεύτερο παρ. 1]1132
 • [87] Ν 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου1134
 • [88] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [Άρθρα 232, 286] 1139
 • [89] ΠΔ 410/1988 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου [Άρθρο 14 παρ. 1]1142
 • [90] ΒΔ της 26.6-10.7.1944 Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου [Άρθρα 6A, 11, 19, 21]1143
 • [91] Ν 2579/1998 Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 28 παρ. 4, 32 περ. στ΄]1146
 • [92] Ν 1868/1989 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του ΝΔ 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 22 παρ. 4-5, 28]1147
 • [93] Ν 1715/1951 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ετέρων υπηρεσιών αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών κειμένων διατάξεων [Άρθρο 19]1148
 • [94] Ν 2097/1952 Περί ρυθμίσεως ειδικών τινών περιπτώσεων εφαρμογής του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και άλλων τινών διατάξεων [Άρθρα 8, 10]1149
 • [95] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων [Άρθρα 51, 67]1150
 • [96] ΝΔ 31/1968 Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων [Άρθρα 1, 3-7]1152
 • [97] Ν 1416/1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Άρθρα 75, 90]1154
 • [98] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-4, 16]1155
 • [99] ΠΔ 61/2004 Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις 1160
 • X. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1167
 • [100] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις1167
 • [101] ΠΔ 28/2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία1189
 • [102] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-9, 55 παρ. 3, 55α παρ. 2, 63-65, 68 παρ. 3, 72 παρ. 7, 10, 24, 25]1274
 • [103] Ν 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1-18, 24-26]1288
 • [104] N 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 8, 10, 10Α, 10Β]1314
 • [105] N 3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 12-28, 63]1324
 • [106] Ν 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις [Άρθρα 1-5, 25]1340
 • [107] ΑΝ 261/1968 Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων διοικητικών πράξεων [Άρθρον μόνον]1351
 • [108] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [Άρθρα 227, 228, 286] 1352
 • [109] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια [Άρθρα 76-78, 78Α]1355
 • [110] N 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις [Άρθρα 27, 92, 93, 157]1359
 • XI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1365
 • [111] ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων1365
 • XII. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ1431
 • [112] Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) [Άρθρα 127, 174-176, 198, 205, 346, 347, 353, 360-373, 376, 377, 379]1431
 • [113] ΠΔ 39/2017 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών1464
 • [114] Ν 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)1479
 • [115] ΠΔ 7/2013  Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών [Άρθρα 1, 5, 10]1490
 • [116] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος [Άρθρα 30, 33]1492
 • [117] Ν 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9 παρ. 5-7]1497
 • [118] Ν 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1, 2, 4 παρ. 5]1499
 • [119] N 3978/2011 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [Άρθρα 89-94, 118]1507
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1515
 • Γ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1515
 • 0
 • 0