Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-562-739-3
Σελίδες: 1128
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Κ. Βούλγαρη, Η. Γιαννακόπουλος, Κ. Πανόπουλος, Ε. Πεδιαδίτη, Ν. Τριάντος, Θ. Τροκάνας, Σ. Τσίρου, Κ. Χατζηκωνσταντή

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Β), πραγματεύεται τα άρθρα 1485 έως και 1694 του Οικογενειακού Δικαίου του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Οικογενειακού: διατροφή από το νόμο (άρθρα 1485-1504), σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθρα 1505-1541), υιοθεσία (άρθρα 1542-1588), επιτροπεία ανηλίκου (άρθρα 1589-1654), αναδοχή ανηλίκου (άρθρα 1655-1665), δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 1666-1688) και δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων (άρθρα 1689-1694). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Οικογενειακό» συμπληρώνεται με ένα παράρτημα, που περιλαμβάνει το Ν 3719/2008, για το Σύμφωνο συμβίωσης και το Ν 3305/2005, για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αλλά και την πιο επίκαιρη, αφού είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ3
 • Άρθρο 1485 — Μεταξύ ανιόντων και κατιόντων3
 • Άρθρο 1486 — Όροι διατροφής41
 • Άρθρο 148758
 • Άρθρο 1488 — Σειρά των υποχρέων69
 • Άρθρο 148977
 • Άρθρο 149098
 • Άρθρο 1491115
 • Άρθρο 1492 — Σειρά των δικαιούχων127
 • Άρθρο 1493 — Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής142
 • Άρθρο 1494 — Μεταβολή των όρων164
 • Άρθρο 1495 — Ελαττωμένη διατροφή178
 • Άρθρο 1496 — Χρόνος και τρόπος καταβολής195
 • Άρθρο 1497207
 • Άρθρο 1497218
 • Άρθρο 1498227
 • Άρθρο 1499 — Παραίτηση230
 • Άρθρο 1500 — Απόσβεση243
 • Άρθρο 1501 — [Δικαστική συμπαράσταση] Καταργήθηκε με το άρθρο 25 του Ν 2447/1996249
 • Άρθρο 1502 — Προσωρινή επιδίκαση διατροφής250
 • Άρθρο 1503 — Δαπάνες τοκετού και διατροφή της άγαμης μητέρας262
 • Άρθρο 1504 — Διατροφή μεταξύ αδελφών249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ308
 • Άρθρο 1505 — Επώνυμο των τέκνων308
 • Άρθρο 1506 — Επώνυμο του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του317
 • Άρθρο 1507 — Αμοιβαία υποχρέωση323
 • Άρθρο 1508 — Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών327
 • Άρθρο 1509 — Παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους335
 • Άρθρο 1510 — Γονική μέριμνα347
 • Άρθρο 1511364
 • Άρθρο 1512 — Σε περίπτωση διαφωνίας375
 • Άρθρο 1513 — Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου381
 • Άρθρο 1514 — Διακοπή της συμβίωσης382
 • Άρθρο 1515 — Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους402
 • Άρθρο 1516 — Πράξεις από τον ένα γονέα409
 • Άρθρο 1517 — Σύγκρουση συμφερόντων419
 • Άρθρο 1518 — Επιμέλεια του προσώπου428
 • Άρθρο 1519 — [Δικαστική συμπαράσταση] Καταργήθηκε με το άρθρο 25 του Ν 2447/1996476
 • Άρθρο 1520 — Προσωπική επικοινωνία478
 • Άρθρο 1521 — Περιουσία του τέκνου από διαθήκη ή δωρεά512
 • Άρθρο 1522520
 • Άρθρο 1523 — Διαχειριστικές πράξεις των γονέων. Απογραφή524
 • Άρθρο 1524 — Δωρεές527
 • Άρθρο 1525 — Επωφελής τοποθέτηση των μετρητών532
 • Άρθρο 1526 — Διαχείριση με διατυπώσεις536
 • Άρθρο 1527542
 • Άρθρο 1528 — Σχετική ακυρότητα546
 • Άρθρο 1529 — Χρησιμοποίηση για τις ανάγκες του τέκνου548
 • Άρθρο 1530 — Οι δαπάνες των γονέων554
 • Άρθρο 1531 — Ευθύνη των γονέων559
 • Άρθρο 1532 — Συνέπειες κακής άσκησης564
 • Άρθρο 1533565
 • Άρθρο 1534583
 • Άρθρο 1535 — Αφαίρεση με αίτηση των γονέων590
 • Άρθρο 1536 — Μεταβολή των συνθηκών595
 • Άρθρο 1537 — Έκπτωση των γονέων603
 • Άρθρο 1538 — Παύση της γονικής μέριμνας613
 • Άρθρο 1538 — Παύση της γονικής μέριμνας617
 • Άρθρο 1539 — Συνέπειες παύσης618
 • Άρθρο 1540624
 • Άρθρο 1541630
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ634
 • Άρθρο 1542 — Πότε επιτρέπεται634
 • Άρθρο 1543 — Ποιος μπορεί να υιοθετήσει645
 • Άρθρο 1544 — Διαφορά ηλικίας648
 • Άρθρο 1545 — Υιοθεσία από περισσότερους654
 • Άρθρο 1546 — Υιοθεσία από έγγαμο656
 • Άρθρο 1547 — Υιοθεσία πολλών658
 • Άρθρο 1548660
 • Άρθρο 1549 — Διαδικασία661
 • Άρθρο 1550 — Συναίνεση των γονέων ή του νόμιμου αντιπροσώπου665
 • Άρθρο 1551 — Χρόνος της συναίνεσης670
 • Άρθρο 1552 — Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης671
 • Άρθρο 1553 — Ακρόαση συγγενών677
 • Άρθρο 1554 — Γενική εξουσιοδότηση678
 • Άρθρο 1555 — Συναίνεση του ανηλίκου680
 • Άρθρο 1556 — Ακρόαση των τέκνων αυτού που υιοθετεί682
 • Άρθρο 1557 — Κοινωνική έρευνα683
 • Άρθρο 1558688
 • Άρθρο 1559 — Μυστικότητα της υιοθεσίας690
 • Άρθρο 1560 — Έναρξη αποτελεσμάτων695
 • Άρθρο 1561 — Ένταξη στην οικογένεια του θετού γονέα697
 • Άρθρο 1562702
 • Άρθρο 1563 — Επώνυμο του θετού τέκνου703
 • Άρθρο 1564705
 • Άρθρο 1565707
 • Άρθρο 1566710
 • Άρθρο 1567 — Διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή της συμβίωσης των θετών γονέων712
 • Άρθρο 1568 — Συνέπειες παύσης της γονικής μέριμνας714
 • Άρθρο 1569 — Προσβολή της υιοθεσίας715
 • Άρθρο 1569 — Προσβολή της υιοθεσίας718
 • Άρθρο 1570 — Ποιοι έχουν δικαίωμα να προσβάλουν720
 • Άρθρο 1571 — Λύση με δικαστική απόφαση723
 • Άρθρο 1572723
 • Άρθρο 1573 — Συναινετική λύση726
 • Άρθρο 1574727
 • Άρθρο 1575 — Αποτελέσματα της λύσης728
 • Άρθρο 1576 — Αυτοδίκαιη λύση729
 • Άρθρο 1577 — Το επώνυμο μετά τη λύση731
 • Άρθρο 1578731
 • Άρθρο 1578Α — Ανασύσταση υιοθεσίας732
 • Άρθρο 1579 — Υιοθεσία ενηλίκου734
 • Άρθρο 1580 — Ανάλογη εφαρμογή734
 • Άρθρο 1581 — Κοινή αίτηση υιοθετούντος και υιοθετουμένου734
 • Άρθρο 1582 — Περιορισμοί ως προς την ηλικία734
 • Άρθρο 1583 — Υιοθεσία εγγάμου734
 • Άρθρο 1584 — Αποτελέσματα734
 • Άρθρο 1585735
 • Άρθρο 1586 — Επώνυμο του θετού τέκνου735
 • Άρθρο 1587735
 • Άρθρο 1588 — Λύση της υιοθεσίας735
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ743
 • Άρθρο 1589 — Ποιοι τελούν υπό επιτροπεία743
 • Άρθρο 1590 — Όργανα της επιτροπείας746
 • Άρθρο 1591 — Αρμοδιότητα του δικαστηρίου749
 • Άρθρο 1592 — Διορισμός επιτρόπου753
 • Άρθρο 1593 — Στοιχεία που συνεκτιμά το δικαστήριο754
 • Άρθρο 1594 — Κανόνας ο ένας επίτροπος755
 • Άρθρο 1595 — Λόγοι αποκλεισμού756
 • Άρθρο 1596 — Συνέπειες διορισμού προσώπου που αποκλείεται757
 • Άρθρο 1597 — Διορισμός υπό όρους759
 • Άρθρο 1598 — Γνωστοποίηση του διορισμού760
 • Άρθρο 1599 — Δικαίωμα αποποίησης ή παραίτησης761
 • Άρθρο 1600 — Αδυναμία διορισμού 763
 • Άρθρο 1601 — Ενέργειες σε επείγουσες περιπτώσεις. Προσωρινός επίτροπος764
 • Άρθρο 1602 — Υποχρέωση των συγγενών765
 • Άρθρο 1603 — Αρμοδιότητες του επιτρόπου εν γένει767
 • Άρθρο 1604 — Περισσότεροι επίτροποι770
 • Άρθρο 1605 — Διαφωνία περισσότερων επιτρόπων770
 • Άρθρο 1606 — Επιμέλεια του προσώπου772
 • Άρθρο 1607 — Διαβίωση του ανηλίκου σε τρίτους773
 • Άρθρο 1608773
 • Άρθρο 1609 — Εισαγωγή σε ειδικά ιδρύματα773
 • Άρθρο 1610 — Πρόσθετες εγγυήσεις για τον ανήλικο774
 • Άρθρο 1611 — Διοίκηση της περιουσίας. Σύνταξη απογραφής776
 • Άρθρο 1612 — Προσδιορισμός της ετήσιας δαπάνης του ανηλίκου779
 • Άρθρο 1613 — Μετρητά χρήματα του ανηλίκου781
 • Άρθρο 1614 — Τίτλοι και πολύτιμα αντικείμενα782
 • Άρθρο 1615 — Διαχειριστική εξουσία του επιτρόπου783
 • Άρθρο 1616 — Διοίκηση της περιουσίας που παραχωρήθηκε με διαχειριστικούς όρους785
 • Άρθρο 1617 — Χαριστικές πράξεις786
 • Άρθρο 1618 — Ιδιόχρηση περιουσίας του ανηλίκου787
 • Άρθρο 1619 — Πράξεις που απαιτούν την άδεια του εποπτικού συμβουλίου787
 • Άρθρο 1620788
 • Άρθρο 1621 — Διεξαγωγή δικών788
 • Άρθρο 1622789
 • Άρθρο 1623 — Γενική άδεια789
 • Άρθρο 1624 — Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου792
 • Άρθρο 1625 — Κληρονομία ή κληροδοσία που επάγεται στον ανήλικο797
 • Άρθρο 1626 — Λογοδοσία798
 • Άρθρο 1627 — Ανικανότητα εκπροσώπησης799
 • Άρθρο 1628 — Διορισμός ειδικού επιτρόπου799
 • Άρθρο 1629800
 • Άρθρο 1630 — Άκυρες πράξεις802
 • Άρθρο 1631 — Αμοιβή και αποκατάσταση δαπανών803
 • Άρθρο 1633 — Απαλλαγή από περιορισμούς807
 • Άρθρο 1634 — Εποπτικό συμβούλιο. Πώς συγκροτείται808
 • Άρθρο 1635809
 • Άρθρο 1636 — Ποιοι αποκλείονται από μέλη812
 • Άρθρο 1637 — Συνεδριάσεις813
 • Άρθρο 1638 — Προσωρινό κώλυμα και αντικατάσταση815
 • Άρθρο 1639 — Διάρκεια της θητείας816
 • Άρθρο 1640 — Ευθύνη του προέδρου και των μελών817
 • Άρθρο 1641 — Αποζημίωση των μελών818
 • Άρθρο 1642 — Αρμοδιότητες819
 • Άρθρο 1643 — Έλεγχος των λογαριασμών820
 • Άρθρο 1644 — Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων821
 • Άρθρο 1645 — Σύμπραξη της κοινωνικής υπηρεσίας822
 • Άρθρο 1646822
 • Άρθρο 1647 — Ακρόαση του ανηλίκου823
 • Άρθρο 1648 — Κριτήριο το συμφέρον του ανηλίκου824
 • Άρθρο 1649 — Λήξη της επιτροπείας825
 • Άρθρο 1650 — Αυτοδίκαιη παύση του επιτρόπου825
 • Άρθρο 1651 — Παύση με δικαστική απόφαση826
 • Άρθρο 1652 — Απόδοση της περιουσίας και τελική λογοδοσία828
 • Άρθρο 1653 — Παραγραφή829
 • Άρθρο 1654 — Πράξεις μετά τη λήξη830
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ833
 • Άρθρο 1655 — Διατήρηση των σχέσεων με τη φυσική οικογένεια ή τον επίτροπο833
 • Άρθρο 1656 — Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέων853
 • Άρθρο 1657853
 • Άρθρο 1658853
 • Άρθρο 1659 — Αρμοδιότητες και δικαιώματα858
 • Άρθρο 1660 — Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο862
 • Άρθρο 1661862
 • Άρθρο 1662 — Άρση της αναδοχής868
 • Άρθρο 1663868
 • Άρθρο 1664 — Τι συνεκτιμά το δικαστήριο878
 • Άρθρο 1665 — Εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας883
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ888
 • Άρθρο 1666 — Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση888
 • Άρθρο 1667900
 • Άρθρο 1668915
 • Άρθρο 1669 — Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης918
 • Άρθρο 1670 — Ποιοι αποκλείονται927
 • Άρθρο 1671 — Αδυναμία διορισμού930
 • Άρθρο 1672 — Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης932
 • Άρθρο 1673939
 • Άρθρο 1674 — Έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας941
 • Άρθρο 1675 — Δημοσιότητα της απόφασης943
 • Άρθρο 1676 — Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση945
 • Άρθρο 1677957
 • Άρθρο 1678960
 • Άρθρο 1679965
 • Άρθρο 1680 — Αρμοδιότητες ως προς την επιμέλεια967
 • Άρθρο 1681 — Έναρξη αποτελεσμάτων971
 • Άρθρο 1682 — Λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης974
 • Άρθρο 1683983
 • Άρθρο 1684 — Στοιχεία που συνεκτιμώνται986
 • Άρθρο 1685 — Άρση της δικαστικής συμπαράστασης988
 • Άρθρο 1686933
 • Άρθρο 1687 — Ακούσια νοσηλεία994
 • Άρθρο 1688 — Δικαστική συμπαράσταση όσων εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας1000
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ1005
 • Άρθρο 1689 — Περίπτωση απουσίας ενηλίκου1005
 • Άρθρο 16901005
 • Άρθρο 1691 — Δικαστική επιμέλεια για χάρη άγνωστου ή αβέβαιου κυρίου1025
 • Άρθρο 16921025
 • Άρθρο 1693 — Εφαρμογή των διατάξεων για την επιτροπεία1033
 • Άρθρο 1694 — Άρση της δικαστικής επιμέλειας1036
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1043
 • Ν 3719/2008 για το σύμφωνο Συμβίωσης1043
 • Ν 3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθόυμενη Αναπαραγωγή1048