Διαγράμματα – Ερμηνευτικά Σχόλια - Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-629-8
Σελίδες: 440
Επιμέλεια: Ν. Πανταζής

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έπληξε και τα δημόσια οικονομικά της Χώρας μας την τελευταία δεκαετία, κατέδειξε αφενός τις εγγενείς αδυναμίες του μηχανισμού είσπραξης εν γένει των εσόδων του κράτους, αφετέρου αποτέλεσε την αφετηρία για την ενίσχυση του μηχανισμού αυτού με την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης με την εισαγωγή νέων μεθόδων και πρακτικών είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Γενικότερα, νομοθετικές παρεμβάσεις υπήρξαν στα ζητήματα α) της ρύθμισης των οφειλομένων προς το Δημόσιο χρεών, β) της διευκόλυνσης καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών, γ) της κατάταξης του Δημοσίου στην περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, αλλά και δ) στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων και για χρέη προς το Δημόσιο.

Το ΝΔ 356/1974 υπό τον τίτλο «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ), τέθηκε σε ισχύ από 1.7.1974 (ΦΕΚ Α΄ 90), αντικαθιστώντας τους Ν 4845/1930, Ν 4858/1930 και Ν 230/1931, όπως αυτοί είχαν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το ΠΔ της 24/27.8.1931, υπό τον τίτλο «Νόμος περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΝΕΔΕ).

Σαράντα τέσσερα (44) χρόνια μετά την εφαρμογή του, το κείμενο του ΚΕΔΕ έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί, αντικατασταθεί ή αναδιατυπωθεί, μέσω διαφόρων νόμων, τριάντα μία (31) φορές. Μόνο, κατά την περίοδο των ετών 2010-2018, ο νομοθέτης παρενέβη με είκοσι (20) διαφορετικά νομοθετήματα.

Από το σύνολο των νομοθετικών μεταβολών στον ΚΕΔΕ, αποδεικνύεται ότι ο ΚΕΔΕ αντέχει στο χρόνο, αφού παραμένει το βασικό νομοθέτημα της διοικητικής εκτέλεσης, προκειμένου το Δημόσιο αλλά και οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, βασιζόμενα στις διατάξεις του, να κινούν τη διαδικασία της εκτέλεσης και να εισπράττουν «αναγκαστικώς» τα έσοδά τους. Έγκαιρα και αποτελεσματικά είναι το ζητούμενο.

Ο όλο και αυξανόμενος ρυθμός επιβαλλόμενων κατασχέσεων κυρίως σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού ασκούμενων ανακοπών κατά των κατασχέσεων. Περαιτέρω, η επιλογή διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για τα χρέη προς το Δημόσιο, ενδέχεται να εγείρει ζητήματα αναγόμενα κυρίως στη δημοσιότητα των πλειστηριασμών και στην δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων υπερθεματιστών.

Περαιτέρω, το Δημόσιο με τον Ν 4174/2013 (ΚΦΔ) έχει δημιουργήσει το δικό του πλέγμα διατάξεων εκτέλεσης, με την παράλληλη χρήση των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Δεν αποκλείεται ωστόσο στο μέλλον ο ΚΕΔΕ να αποτελέσει μέρος ενός ενιαίου σώματος δημοσιονομικών-φορολογικών διατάξεων, το οποίο θα αφορούσε στη διαδικασία προσδιορισμού βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων, με δικονομική βάση τις διατάξεις του ΚΔΔ.

Οι ανωτέρω συνθήκες και το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας της δημόσιας εκτέλεσης κατέστησαν αναγκαία την ύπαρξη του παρόντος έργου, το οποίο επεξεργάζεται τα θέματα της διοικητικής εκτέλεσης. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α’ μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση των διατάξεων του ΚΕΔΕ, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την εκτέλεση διατάξεις του ΚΦΔ (Ν 4174/2013) και το Β’ μέρος την ανάλυση των διατάξεων του ΚΔΔ.

Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση α) των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ άρθρα 1-95) και των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) που αφορούν στην ανακοπή (άρθρα 216-230), ευσύνοπτα και κατανοητά υπό τη μορφή διαγράμματος, με σύντομη ερμηνεία της κάθε διάταξης και β) της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, -η αναζήτηση της οποίας δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση.

Με το παρόν έργο, παρέχεται ένα χρήσιμο εργαλείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τους μελετητές, τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης.

 • 0
 • Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ - ΝΔ 356/1974)3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ3
 • Εισαγωγικές διατάξεις: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων3
 • [1] Περί κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [άρθρο 1]3
 • Διάγραμμα3
 • Ερμηνεία4
 • [2] Όργανα είσπραξης - Νόμιμος τίτλος [άρθρο 2]5
 • Διάγραμμα5
 • Σχετικές διατάξεις7
 • Ερμηνεία8
 • Νομολογία21
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ21
 • [3] Καταβολή χρεών [άρθρο 3]22
 • Διάγραμμα22
 • Σχετικές διατάξεις23
 • Ερμηνεία23
 • [4] Ατομική ειδοποίηση [άρθρο 4]24
 • Διάγραμμα24
 • Σχετικές διατάξεις26
 • Ερμηνεία26
 • Νομολογία34
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ40
 • [5] Ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 5]41
 • Διάγραμμα41
 • Σχετικές διατάξεις42
 • Ερμηνεία42
 • Νομολογία44
 • [6] Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής [άρθρο 6]45
 • Διάγραμμα45
 • Σχετικές διατάξεις47
 • Ερμηνεία47
 • Νομολογία50
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ50
 • [7] Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας - Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 7]51
 • Διάγραμμα51
 • Σχετικές διατάξεις52
 • Ερμηνεία52
 • Νομολογία54
 • [8] Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 8]55
 • Διάγραμμα55
 • Σχετικές διατάξεις56
 • Ερμηνεία56
 • Νομολογία57
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ58
 • Διοικητική εκτέλεση58
 • [9] Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 9]58
 • Διάγραμμα58
 • Σχετικές διατάξεις60
 • Ερμηνεία60
 • Νομολογία61
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ62
 • [10] Ενέργεια κατάσχεσης κινητών εις χείρας του οφειλέτου [άρθρο 10]63
 • Διάγραμμα63
 • Ερμηνεία65
 • [11] Εξουσίες ενεργούντος κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου [άρθρο 11]67
 • Διάγραμμα67
 • Ερμηνεία68
 • [12] Πλείονες κατασχέσεις [άρθρο 12]69
 • Διάγραμμα69
 • Ερμηνεία69
 • [13] Συνέπειες κατάσχεσης κινητών [άρθρο 13]71
 • Διάγραμμα71
 • Ερμηνεία71
 • [14] Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων [άρθρο 14]72
 • Διάγραμμα72
 • Ερμηνεία72
 • [15] Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη [άρθρο 15]73
 • Διάγραμμα73
 • Ερμηνεία74
 • [16] Ασυγκόμιστοι καρποί [άρθρο 16]76
 • Διάγραμμα76
 • Ερμηνεία76
 • [17] Ακατάσχετα [άρθρο 17]77
 • Διάγραμμα77
 • Ερμηνεία78
 • Νομολογία79
 • [18] Περιορισμοί κατά την κατάσχεση [άρθρο 18]81
 • Διάγραμμα81
 • Ερμηνεία81
 • Νομολογία81
 • [19] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 19]82
 • Διάγραμμα82
 • Ερμηνεία83
 • Νομολογία84
 • [20] Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού [άρθρο 20]85
 • Διάγραμμα85
 • Σχετικές διατάξεις85
 • Ερμηνεία86
 • [21] Ενέργεια του πλειστηριασμού [άρθρο 21]86
 • Διάγραμμα87
 • Σχετικές διατάξεις89
 • Ερμηνεία89
 • [22] Διαίρεση πλειστηριαζομένων - Έκθεση πλειστηριασμού [άρθρο 22]91
 • Διάγραμμα91
 • Ερμηνεία92
 • [23] Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης [άρθρο 23]93
 • Διάγραμμα93
 • Ερμηνεία93
 • [24] Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση [άρθρο 24]95
 • Διάγραμμα95
 • Ερμηνεία95
 • [25] Επανάληψη πλειστηριασμού [άρθρο 25]97
 • Διάγραμμα97
 • Ερμηνεία97
 • [26] Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού [άρθρο 26]98
 • Διάγραμμα98
 • Ερμηνεία98
 • [27] Αναπλειστηριασμός [άρθρο 27]99
 • Διάγραμμα99
 • Ερμηνεία99
 • [28] Αναγγελίες [άρθρο 28]101
 • Διάγραμμα101
 • Ερμηνεία102
 • [29] Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση [άρθρο 29]103
 • Διάγραμμα103
 • Σχετικές διατάξεις103
 • Ερμηνεία103
 • [30] Κατάσχεση εις χείρας τρίτων [άρθρο 30]106
 • Διάγραμμα106
 • Σχετικές διατάξεις108
 • Ερμηνεία108
 • Νομολογία112
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ113
 • [31] Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Α]117
 • Διάγραμμα114
 • Σχετικές διατάξεις115
 • Ερμηνεία115
 • [άρθρο 30Β]117
 • Διάγραμμα117
 • Σχετικές διατάξεις119
 • Ερμηνεία119
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ121
 • [32] Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων [άρθρο 31]122
 • Διάγραμμα122
 • Σχετικές διατάξεις123
 • Ερμηνεία123
 • Νομολογία125
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ125
 • [33] Δήλωση τρίτου [άρθρο 32]126
 • Διάγραμμα126
 • Ερμηνεία127
 • Νομολογία128
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ128
 • [34] Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης [άρθρο 33]129
 • Διάγραμμα129
 • Σχετικές διατάξεις129
 • Ερμηνεία129
 • Νομολογία130
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ130
 • [35] Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου [άρθρο 34]131
 • Διάγραμμα131
 • Ερμηνεία131
 • Νομολογία131
 • [36] Ενέργεια κατάσχεσης [άρθρο 35]132
 • Διάγραμμα132
 • Ερμηνεία133
 • Νομολογία133
 • [37] Επιβολή κατάσχεσης [άρθρο 36]134
 • Διάγραμμα134
 • Σχετικές διατάξεις136
 • Ερμηνεία136
 • Νομολογία138
 • [38] Υποβολή και κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης [άρθρο 37]139
 • Διάγραμμα139
 • Ερμηνεία139
 • [39] Συνέπειες κατάσχεσης [άρθρο 38]140
 • Διάγραμμα140
 • Ερμηνεία140
 • Νομολογία141
 • [40] Πρώτη προσφορά [άρθρο 39]142
 • Διάγραμμα142
 • Σχετικές διατάξεις144
 • Ερμηνεία144
 • Νομολογία146
 • [41] Μεσεγγυούχος [άρθρο 40]147
 • Διάγραμμα147
 • Ερμηνεία147
 • [42] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 41]148
 • Διάγραμμα148
 • Ερμηνεία150
 • Νομολογία151
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ151
 • [43] Τόπος πλειστηριασμού [άρθρο 42]152
 • Διάγραμμα152
 • Ερμηνεία153
 • [44] Πλειστηριασμός [άρθρο 43]154
 • Διάγραμμα154
 • Σχετικές διατάξεις155
 • Ερμηνεία155
 • [45] Κατακύρωση στο Δημόσιο [άρθρο 44]156
 • Διάγραμμα156
 • Ερμηνεία156
 • [46] Κατάθεση πλειστηριάσματος [άρθρο 45]157
 • Διάγραμμα157
 • Ερμηνεία158
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ158
 • [47] Δίωξη υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός [άρθρο 46]159
 • Διάγραμμα159
 • Ερμηνεία160
 • Νομολογία161
 • [48] Αίρεση περί την κατακύρωση [άρθρο 47]162
 • Διάγραμμα162
 • Ερμηνεία162
 • Νομολογία163
 • [49] Κατάσχεση πλοίου [άρθρο 48]164
 • Διάγραμμα164
 • Σχετικές διατάξεις165
 • Ερμηνεία165
 • [50] Πρόγραμμα πλειστηριασμού πλοίου [άρθρο 49]166
 • Διάγραμμα166
 • Ερμηνεία166
 • [51] Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου [άρθρο 50]167
 • Διάγραμμα167
 • Ερμηνεία167
 • [52] Κατάσχεση αεροσκάφους [άρθρο 51]168
 • Διάγραμμα168
 • Ερμηνεία169
 • [53] Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους [άρθρο 52]170
 • Διάγραμμα170
 • Ερμηνεία170
 • [54] Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους [άρθρο 53]171
 • Διάγραμμα171
 • Ερμηνεία171
 • [55] Ανακοίνωση πλειστηριασμών επισπευδομένων από τρίτους [άρθρο 54]172
 • Διάγραμμα172
 • Ερμηνεία173
 • [56] Αναγγελίες Δημοσίου [άρθρο 55]174
 • Διάγραμμα174
 • Ερμηνεία175
 • [57] Υπερθεματισμός Δημοσίου [άρθρο 56]177
 • Διάγραμμα177
 • Σχετικές διατάξεις177
 • Ερμηνεία177
 • [58] Αναγγελίες τρίτων [άρθρο 57]178
 • Διάγραμμα178
 • Ερμηνεία178
 • Νομολογία178
 • [59] Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης [άρθρο 58]181
 • Διάγραμμα181
 • Σχετικές διατάξεις182
 • Ερμηνεία182
 • Νομολογία183
 • [60] Έφεση [άρθρο 59]184
 • Διάγραμμα184
 • Ερμηνεία184
 • [61] Αναίρεση [άρθρο 60]184
 • Διάγραμμα184
 • Ερμηνεία184
 • [62] Κατάταξη Δημοσίου [άρθρο 61]185
 • Διάγραμμα185
 • Σχετικές διατάξεις185
 • Ερμηνεία186
 • Νομολογία187
 • [63] Πτώχευση [άρθρο 62]188
 • Διάγραμμα188
 • Σχετικές διατάξεις190
 • Ερμηνεία190
 • Νομολογία193
 • [64] Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου [άρθρο 62Α]202
 • Διάγραμμα196
 • Σχετικές διατάξεις198
 • Ερμηνεία199
 • Νομολογία201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ202
 • Ανακοπές202
 • [65] Ανακοπές από τον οφειλέτη [άρθρο 73]202
 • Διάγραμμα202
 • Ερμηνεία203
 • Νομολογία203
 • [66] Ανακοπή τρίτου [άρθρο 74]204
 • Διάγραμμα204
 • Ερμηνεία205
 • Νομολογία205
 • [67] Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75]206
 • Διάγραμμα206
 • Ερμηνεία207
 • Νομολογία208
 • [68] Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75Α]211
 • Διάγραμμα210
 • Ερμηνεία210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ211
 • Έξοδα εκτέλεσης211
 • [69] Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης [άρθρο 76]211
 • Διάγραμμα211
 • Σχετικές διατάξεις211
 • Ερμηνεία212
 • Νομολογία212
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ213
 • [70] Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 77]214
 • Διάγραμμα214
 • Ερμηνεία215
 • Νομολογία216
 • [71] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 78]217
 • Διάγραμμα217
 • Ερμηνεία218
 • [72] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής [άρθρο 79]220
 • Διάγραμμα219
 • Ερμηνεία219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ220
 • Πειθαρχικές διατάξεις220
 • [73] Ευθύνες για τη βεβαίωση [άρθρο 80]220
 • Διάγραμμα220
 • Ερμηνεία221
 • [74] Ευθύνες αστυνομικών οργάνων [άρθρο 81]223
 • Διάγραμμα222
 • Ερμηνεία222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ223
 • Διαγραφή χρεών223
 • [75] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης [άρθρο 82]223
 • Διάγραμμα223
 • Σχετικές διατάξεις226
 • Ερμηνεία226
 • Νομολογία229
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ229
 • [76] Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο [άρθρο 82Α]234
 • Διάγραμμα230
 • Σχετικές διατάξεις232
 • Ερμηνεία232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ234
 • Συμψηφισμός234
 • [77] Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού [άρθρο 83]244
 • Διάγραμμα234
 • Σχετικές διατάξεις236
 • Ερμηνεία236
 • Νομολογία242
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ244
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπηση Δημοσίου244
 • [78] Κοινοποιήσεις [άρθρο 84]244
 • Διάγραμμα244
 • Ερμηνεία246
 • Νομολογία247
 • [79] Εκπροσώπηση του Δημοσίου [άρθρο 85]251
 • Διάγραμμα248
 • Σχετικές διατάξεις249
 • Ερμηνεία249
 • Νομολογία250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ251
 • Εγγυητές, μισθωτές, υπομισθωτές251
 • [80] Εγγυητές [άρθρο 86]251
 • Διάγραμμα251
 • Ερμηνεία252
 • Νομολογία253
 • [81] Ευθύνη υπομισθωτών [άρθρο 87]254
 • Διάγραμμα254
 • Ερμηνεία254
 • [82] Δικαιώματα Μισθωτών - Υπομισθωτών [άρθρο 88]257
 • Διάγραμμα255
 • Ερμηνεία256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ257
 • Γενικές διατάξεις257
 • [83] Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας [άρθρο 89]257
 • Ερμηνεία257
 • Νομολογία260
 • [84] Ατέλεια δικογράφων [άρθρο 90]261
 • Διάγραμμα261
 • Ερμηνεία261
 • [85] Έσοδα τρίτων [άρθρο 91]262
 • Διάγραμμα262
 • Ερμηνεία263
 • Σχετικές διατάξεις269
 • Νομολογία271
 • [86] Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών [άρθρο 92]273
 • Διάγραμμα273
 • Ερμηνεία273
 • [87] Διαχρονικό Δίκαιο [άρθρο 93]274
 • Διάγραμμα273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ274
 • Τελικές διατάξεις274
 • [88] Καταληκτικές - Τελικές διατάξεις [άρθρο 94]274
 • Ερμηνεία274
 • [άρθρο 95]274
 • Διάγραμμα274
 • [89] Τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών [άρθρο 405 Ν 4512/2018]276
 • Διάγραμμα275
 • [άρθρο 406 Ν 4512/2018]276
 • Έναρξη ισχύος276
 • Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΔΔ - Ν 2717/1999)277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄277
 • Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις277
 • Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [άρθρο 216]277
 • Ερμηνεία277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄285
 • Ανακοπή285
 • [1] Προσβαλλόμενες πράξεις [άρθρο 217]285
 • Διάγραμμα285
 • Ερμηνεία286
 • Νομολογία291
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ311
 • [2] Αρμόδιο δικαστήριο [άρθρο 218]325
 • Διάγραμμα325
 • Ερμηνεία326
 • Νομολογία327
 • [3] Ενεργητική και Παθητική νομιμοποίηση [άρθρο 219]328
 • Διάγραμμα328
 • Ερμηνεία329
 • Νομολογία330
 • [4] Προθεσμία [άρθρο 220]336
 • Διάγραμμα336
 • Ερμηνεία337
 • Νομολογία338
 • [5] Άσκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου [άρθρο 221]340
 • Διάγραμμα340
 • Ερμηνεία341
 • Νομολογία342
 • [6] Εκδίκαση [άρθρο 222]343
 • Διάγραμμα343
 • Ερμηνεία344
 • [7] Παρέμβαση [άρθρο 223]345
 • Διάγραμμα345
 • Ερμηνεία345
 • Νομολογία345
 • [8] Εξουσία του δικαστηρίου [άρθρο 224]346
 • Διάγραμμα346
 • Ερμηνεία347
 • Νομολογία349
 • [9] Απόφαση [άρθρο 225]360
 • Διάγραμμα357
 • Ερμηνεία358
 • Νομολογία358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄360
 • [10] Ένδικα μέσα [άρθρο 226]364
 • Διάγραμμα360
 • Ερμηνεία361
 • Νομολογία361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄364
 • [11] Ομοδικία - συνάφεια - αντικειμενική σώρευση - συνεκδίκαση [άρθρο 227]367
 • Διάγραμμα364
 • Ερμηνεία365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄367
 • [12] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρο 228]379
 • Διάγραμμα367
 • Σχετικές διατάξεις368
 • Ερμηνεία368
 • Νομολογία369
 • Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ378
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄379
 • [13] Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία [άρθρο 229]382
 • Διάγραμμα379
 • Ερμηνεία380
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄382
 • [14] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 230]382
 • Ερμηνεία382
 • Διάγραμμα: Συνοπτική Απεικόνιση Στοιχείων Ανακοπής383
 • Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ389
 • 1. Άσκηση ανακοπής από φυσικό πρόσωπο κατά ηλεκτρονικού κατασχετηρίου εις χείρας Τραπεζών ως τρίτων389
 • 2. Άσκηση ανακοπής από νομικό πρόσωπο κατά ατομικής ειδοποίησης του ΚΕΑΟ σε βάρος της405
 • Αλφαβητικό ευρετήριο415
 • 0
 • 0