Ενημέρωση μέχρι το Ν 4509/2017

Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-639-7
Σελίδες: 462
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο αποτελεί την 6η έκδοση του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ενημερωμένες μέχρι και το νόμο 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 1438 και 1441 ΑΚ. Η έκδοση συμπληρώνεται και με την παράθεση των διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Αστικού Κώδικα. Ανήκει στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Στη σειρά αυτή, πλην του Αστικού Κώδικα, κυκλοφορούν επίσης το Σύνταγμα, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, οι Μισθώσεις και Οροφοκτησία, η Εργατική Νομοθεσία, το Εταιρικό Δίκαιο, το Γενικό μέρος /Βιομηχανική ιδιοκτησία/ Πνευματική ιδιοκτησία /Αξιόγραφα, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα Ναρκωτικά, η Διοικητική Δικονομία, το Υπαλληλικό Δίκαιο, η Φορολογική Νομοθεσία, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κ.ά.

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ6
 • Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ10
 • Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]10
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ20
 • Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ30
 • Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ31
 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ35
 • Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ36
 • Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ37
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ43
 • Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]43
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ44
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ44
 • Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ51
 • Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ54
 • Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ56
 • Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ57
 • Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ60
 • Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ62
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ64
 • Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ64
 • Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ69
 • Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ71
 • Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ73
 • Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ75
 • Δωρεά [Άρθρα 496-512]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ77
 • Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ88
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ96
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ99
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ101
 • Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ107
 • Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ111
 • Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ112
 • Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ113
 • Εντολή [Άρθρα 713-729]113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ115
 • Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ117
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ124
 • Κοινωνία [Άρθρα 785-805]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ126
 • Δάνειο [Άρθρα 806-809]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ127
 • Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ128
 • Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ130
 • Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ131
 • Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ132
 • Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ133
 • Εγγύηση [Άρθρα 847-870]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ136
 • Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ136
 • Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ137
 • Έκταξη [Άρθρα 876-887]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ139
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ141
 • Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ142
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ143
 • Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ147
 • Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]147
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ149
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ149
 • Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ153
 • Νομή [Άρθρα 974-998]153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ156
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ161
 • Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ170
 • Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ173
 • Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ174
 • Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ178
 • Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ185
 • Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ187
 • Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ194
 • Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]194
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ206
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ206
 • Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ207
 • Γάμος [Άρθρα 1350-1371]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ210
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ213
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ220
 • [Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]220
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ220
 • Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ224
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ227
 • Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ234
 • Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ237
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ247
 • [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ247
 • Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ257
 • Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ270
 • Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ273
 • Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ278
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ279
 • [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]279
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ280
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ280
 • Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ281
 • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ295
 • Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ300
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]300
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ303
 • Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ307
 • Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ309
 • Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]309
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ310
 • Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ311
 • Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ313
 • Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ315
 • Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ316
 • Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]316
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ318
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ320
 • Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ324
 • Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ326
 • Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ329
 • Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ336
 • Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ337
 • Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ340
 • Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]340
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ341
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ361
 • Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]361
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ365
 • 0
 • 0