Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-637-3
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Ι. Αναγνωστόπουλος
Πρόλογος: Ι. Αναγνωστόπουλος

Το ανά χείρας έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τις εργασιακές σχέσεις στον χώρο του αθλητικού δικαίου. Η έρευνα επί του αντικειμένου τούτου ξεκίνησε σε μια χρονική περίοδο, όπου η διάκριση, στην πράξη, μεταξύ προσφοράς και παροχής υπηρεσιών στον αθλητισμό, δηλαδή, ουσιαστικά, μεταξύ ερασιτέχνη κι επαγγελματία αθλητή, ήταν ακόμη ζητούμενο στην Ευρώπη.  

Εντός αυτού του πλαισίου, πρώτιστης σημασίας ήταν να αναλυθεί και να περιγραφεί η έννοια της εργασίας γενικά, οι μορφές και τα κριτήρια διάκρισης των εργασιακών σχέσεων, με αναφορές στη σχετική Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, εστιάζοντας εν τέλει στην εργασία στον Αθλητισμό καθώς και στο βαθμό επίδρασης και στην έκταση εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτόν.

Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας και των τομέων της εργασίας στην αθλητική δραστηριότητα, ενώ διακρίνεται ο ερασιτεχνικός απ’ τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, όπου συχνά αυτή η διάκριση είναι τεχνητή, αλλά και στην πράξη, όπου διδάσκεται ο αναγνώστης να διακρίνει πιθανές υποκρυπτόμενες συμβάσεις ερασιτεχνών, κατά τ’ άλλα, αθλητών.

Ακολουθεί μια συστηματική συγκριτική έρευνα μεταξύ των εργασιακών σχέσεων του κοινού εργαζομένου με αυτές του αθλητή εργαζομένου, για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη και λεπτομερής, από την οποία προκύπτει και αναδεικνύεται σαφέστατα η ιδιομορφία των αθλητικών εργασιακών σχέσεων, μέσα από τη διερεύνηση εφαρμογής ή μη κοινών εργασιακών μορφών στο αθλητικό πεδίο εργασίας, όπως δανεισμός αθλητών, αναγκαστική σύμβαση εργασίας στον αθλητισμό, δεσμεύσεις κατά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου αθλητή κ.λπ. Τέλος, παρουσιάζονται το επάγγελμα του προπονητή, οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της απασχόλησής του καθώς και η επαγγελματική διαιτησία ως παροχή υπηρεσιών.

Σημαντική πρωτοτυπία του παρόντος βιβλίου, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, είναι ο συγκριτικός πίνακας, όπου αντιπαρατίθενται οι διαφορές των εργασιακών σχέσεων μεταξύ κοινού εργαζομένου και αθλητή εργαζομένου. Ο πίνακας αυτός, μαζί με την εκτεταμένη βιβλιογραφία, τη νομοθεσία και τη νομολογία, όχι μόνο Ελληνική, αλλά και Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τους μελετητές και τους ενδιαφερομένους για την παροχή υπηρεσιών στον Αθλητισμό.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ5
 • 1.1 Έννοια της εργασίας5
 • 1.1.1 Μορφές εργασιακών σχέσεων7
 • 1.2 Κριτήρια διάκρισης εργασιακών σχέσεων10
 • 1.2.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10
 • 1.2.2 Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 16
 • 1.2.3 Αναγκαστική σύμβαση εργασίας17
 • 1.2.4 Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου18
 • 1.2.5 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας20
 • 1.2.6 Νομικές ρυθμίσεις για την εργασία στον Αθλητισμό22
 • 1.2.6.1 Στο ελληνικό πεδίο εργασίας22
 • 1.2.6.2 Εργασία κατά το Δίκαιο Ευρωπαϊκών Χωρών24
 • 1.2.6.2.1 Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις για την εργασία και τον αθλητισμό25
 • 1.2.6.2.2 Δικαιώματα του «πολίτη» στην Ε.Ε.26
 • 1.2.6.2.3 Έννοια του «εργαζόμενου» κατά το Δίκαιο της Ε.Ε.29
 • 1.2.6.2.4 Έννοια της «νόμιμης αγοράς εργασίας» κατά το Δίκαιο της Ε.Ε.31
 • 1.3 Ελευθερία της εργασίας - Προϋποθέσεις33
 • 1.3.1 Ελεύθερη κυκλοφορία – διαμονή – εγκατάσταση36
 • 1.3.2 Δικαίωμα συνεγκατάστασης40
 • 1.4 Αθλητική Νομοθεσία Ευρωπαϊκών Χωρών και Χωρών εκτός Ε.Ε.41
 • 2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ55
 • 2.1 Πεδίο εργασίας στην αθλητική δραστηριότητα55
 • 2.2 Τομείς παροχής εργασίας στον Αθλητισμό55
 • 2.2.1 Επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός57
 • 2.2.1.1 Συνέπειες απόφασης Bosman στον ευρωπαϊκό χώρο63
 • 2.3 Φύση και κατηγορίες συμβάσεων εργασίας στον Αθλητισμό66
 • 2.3.1 Φύση συμβάσεων εργασίας κοινού και Αθλητικού Δικαίου67
 • 2.3.2 Κριτήρια σύμβασης εργασίας κοινού και Αθλητικού Δικαίου68
 • 3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ75
 • 3.1 Μορφές Σύμβασης στον Αθλητισμό75
 • 3.1.1 Συμβόλαιο παροχής αθλητικών υπηρεσιών78
 • 3.1.1.1 Μονομερής κατάρτιση συμβολαίου83
 • 3.2 Δανεισμός αθλητών – υποσχετική89
 • 3.3 Εγγραφές – Μετεγγραφές αθλητών92
 • 3.3.1 Ανταλλάγματα κατά τις μετεγγραφές αθλητών97
 • 3.4 Υποκρυπτόμενη σύμβαση ερασιτέχνη αθλητή100
 • 3.5 Αναγκαστική σύμβαση στον Αθλητισμό106
 • 3.6 Εφαρμογή της Συνθήκης Ε.Ε. στις αθλητικές συμβάσεις107
 • 3.6.1 Άμεση εφαρμογή Συνθήκης Ε.Ε.107
 • 3.6.2 Περιορισμός αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών 108
 • 4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ113
 • 4.1 Αθλητική ιδιότητα και παροχή εργασίας113
 • 4.1.1 Ιδιωτικό συμφωνητικό προσφοράς υπηρεσιών στον αθλητισμό114
 • 4.2 Δίκαιο της Ε.Ε. και παροχή υπηρεσιών στον αθλητισμό115
 • 4.3 Επαγγελματίας - Αμειβόμενος – Ερασιτέχνης αθλητής123
 • 4.4 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στον Αθλητισμό128
 • 4.5 Προπονητής και προπονητική ιδιότητα129
 • 4.5.1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και παροχή προπονητικών υπηρεσιών133
 • 4.5.2 Συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών135
 • 4.5.2.1 Τρόποι λύσης σύμβασης138
 • 4.5.2.2 Περιπτωσιολογία140
 • 4.6 Επαγγελματική Διαιτησία ως παροχή υπηρεσιών142
 • 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ145
 • 5.1 Ελληνική145
 • 5.2 Ξενόγλωσση153
 • 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ159
 • 6.1 Νομοθεσία159
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ160
 • [2] ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ161
 • [3] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ FIFA175
 • [4] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ν 2371/1996183
 • 6.2 Νομολογία184
 • 6.2.1 Ελληνική184
 • 6.2.2 Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου193
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ72
 • Πίνακας 1 - Διαφορές Εργασιακών Σχέσεων72
 • Πίνακας 2 - Χρησιμοποιηθείσα νομολογία ελληνικών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων184
 • Πίνακας 3 - Χρησιμοποιηθείσα νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΔΕΚ), αλλοδαπών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων193
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ197
 • 0
 • 0