Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-636-6
Σελίδες: 624
Συγγραφέας: Σπ. Ανδρίτσος, Στ. Κουταλιανός, Β. Μαραζοπούλου, Χ. Μεϊδάνης, Ε. Μπακογιάννη, Σ. Σαμαράς, Χ. Τριανταφυλλίδης
Επιμέλεια: Π. Κατσιρούμπας

Στο παρόν συλλογικό έργο «Ενστάσεις στην Πολιτική Δίκη» εξετάζονται, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και της πλέον πρόσφατης νομολογίας, οι βασικότερες προβλεπόμενες από τον ΚΠολΔ δικονομικές ενστάσεις, όπως ενδεικτικά η ένσταση έλλειψης δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων, η ένσταση έλλειψης νομιμοποίησης, η ένσταση έλλειψης εννόμου συμφέροντος, η ένσταση έλλειψης εγγυοδοσίας, η ένσταση αοριστίας, η ένσταση μεταβολής του αιτήματος και της βάσης της αγωγής, η ένσταση διαιτησίας, η ένσταση εκκρεμοδικίας, η ένσταση προσεπίκλησης, η ένσταση δεδικασμένου, η ένσταση προσωπικής κράτησης κ.ά. Ο πρακτικός προσανατολισμός του παρόντος έργου το καθιστά αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • 0
 • [1] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ1
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις1
 • ΙΙ. Νομική φύση4
 • ΙΙΙ. Αντικείμενο της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων4
 • ΙV. Τυπολογικές μορφές εμφάνισης της σχετικής ένστασης5
 • A. Ύπαρξη ιδιωτικής διαφοράς, την οποία ο νόμος έχει υπαγάγει σε άλλο δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο (άρθρo 1 περ. α’ ΚΠολΔ) 5
 • 1. Αθλητικές Διαφορές5
 • 2. Η δικαιοδοτική δραστηριότητα του Μουφτή6
 • 3. Η πολιτική αγωγή7
 • 4. Υπαγωγή διαφοράς στη διαιτησία7
 • Β. Ύπαρξη διοικητικής διαφοράς 8
 • 1. Επί υπαλληλικών διαφορών9
 • 2. Διαφορές από διοικητικές συμβάσεις14
 • 3. Περιουσιακές διαφορές του Δημοσίου18
 • i. Πράξεις εκμίσθωσης και εκποίησης περιουσίας του Δημοσίου18
 • ii. Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων20
 • iii. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής20
 • 4. Χρηματικές διαφορές22
 • i. Αστική ευθύνη του δημοσίου - Ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα22
 • ii. Πράξεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ25
 • iii. Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση δημοσίου δικαίου30
 • iv. Λοιπές περιπτώσεις είσπραξης απαιτήσεων33
 • 5. Διοικητικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 1 περ. δ’35
 • Γ. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας35
 • Δ. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου36
 • Ε. Το ζήτημα του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά δικαστήρια36
 • Ζ. Έκταση δέσμευσης των πολιτικών δικαστηρίων από τις αποφάσεις δικαστηρίων άλλων δικαιοδοτικών κλάδων39
 • Η. Παράλληλη άσκηση ένδικων βοηθημάτων επί της αυτής διαφοράς ή επί διαφοράς που παρεμπιπτόντως κρίνεται από τα πολιτικά δικαστήρια 40
 • Θ. Σύγκρουση δικαιοδοσιών - Άρση του αδιεξόδου40
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί ελλείψεως δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων40
 • Α. Βάρος απόδειξης40
 • Β. Τρόπος και χρόνος προβολής41
 • Γ. Η κρίση περί δικαιοδοσίας ως αναιρετικός λόγος41
 • 1. Παραδεκτό41
 • 2. Θεμελίωση του αναιρετικού λόγου42
 • 3. Δυνατότητα προσβολής της απόφασης με άλλο ένδικο βοήθημα - Η έγερση αγωγής κατά το άρθρο 313 ΚΠολΔ44
 • [2] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕIΨΗΣ ΔΙΕΘΝΟYΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣIΑΣ47
 • I. Γενικές παρατηρήσεις47
 • II. Νομική φύση47
 • III. Περιεχόμενο48
 • ΙV. Θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας49
 • A. Το σύστημα κανόνων του ευρωπαϊκού δικονομικού διεθνούς δικαίου 51
 • 1. Κανονισμός 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια) - Αστικές, εμπορικές διαφορές53
 • 2. Κανονισμός 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) - Γαμικές διαφορές και υποθέσεις γονικής μέριμνας56
 • 3. Κανονισμός 650/2012 - Κληρονομικές διαφορές57
 • 4. Κανονισμός 4/2009 - Υποθέσεις διατροφής58
 • 5. Κανονισμοί 1103 και 1104/2016 - Περιουσιακές σχέσεις συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων58
 • 6. Κανονισμός 1259/2010 - Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός59
 • 7. Κανονισμός 848/2015 - Διαδικασίες αφερεγγυότητας59
 • Β. Το σύστημα κανόνων του εθνικού δικονομικού διεθνούς δικαίου 60
 • V. Η δικονομική μεταχείριση της ένστασης ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας62
 • Α. Τρόπος και χρόνος προβολής 62
 • Β. Αναιρετικός έλεγχος64
 • [3] ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ69
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις69
 • ΙΙ. Νομική φύση της ενστάσεως 70
 • III. Κριτήρια καθορισμού της υλικής αρμοδιότητας71
 • ΙV. Τυπολογικές μορφές εμφανίσεως της υλικής αναρμοδιότητας72
 • Α. Εσφαλμένος προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς72
 • 1. Στον συνυπολογισμό των αξιώσεων72
 • 2. Στην επικουρική σώρευση αγωγών76
 • 3. Επί ομοδικίας77
 • 4. Στις αναφερόμενες στο άρθρο 11 ΚΠολΔ σχέσεις81
 • Β. Εσφαλμένη υπαγωγή μιας διαφοράς στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ή του Μον. Πρωτοδικείου ή αντίστροφα, εσφαλμένη εισαγωγή της υπόθεσης λόγω ποσού σε άλλο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ενώ συνέτρεχε εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ή του Μονομελούς Πρωτοδικείου84
 • 1. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 15 περί εξαιρετικής αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου ανεξαρτήτως αποτιμήσεως του αντικειμένου της διαφοράς84
 • 2. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 16 ΚΠολΔ περί (σχετικά) εξαιρετικής αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου, είτε εξαιτίας εσφαλμένης εκτίμησης της φύσης της διαφοράς είτε λόγω εσφαλμένης χρηματικής αποτιμήσεως του αντικειμένου της88
 • 3. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 17 ΚΠολΔ περί (απόλυτα) εξαιρετικής αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανεξάρτητα από τη χρηματική αποτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς98
 • 4. Excursus: Αρμόδιο υλικά δικαστήριο για την εκδίκαση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής102
 • Γ. Συνήθης αρμοδιότητα: Εισαγωγή σε αναρμόδιο λόγω ποσού δικαστήριο - Υπέρβαση νομοθετικού ορίου. Αναρμοδιότητα Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου ενώ η διαφορά δεν μπορούσε να αποτιμηθεί σε χρήμα και το αντίστροφο103
 • Δ. Εσφαλμένη υπαγωγή ή μη στην ειδική αρμοδιότητα τμημάτων Πρωτοδικείων107
 • Ε. Εξαιρετική αρμοδιότητα του Εφετείου για την εκδίκαση υποθέσεων σε πρώτο βαθμό - Εσφαλμένη υπαγωγή της διαφοράς ή το αντίστροφο109
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί υλικής αναρμοδιότητας110
 • Α. Βάρος απόδειξης110
 • Β. Τρόπος και χρόνος προβολής110
 • Γ. Αποτελέσματα επί αποδοχής της ενστάσεως111
 • Δ. Η κρίση περί υλικής αναρμοδιότητας ως αναιρετικός λόγος112
 • 1. Παραδεκτό112
 • 2. Θεμελίωση του αναιρετικού λόγου112
 • [4] ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ117
 • I. Έννοια κατά τόπον αρμοδιότητας117
 • II. Νομική φύση κατά τόπον αρμοδιότητας117
 • III. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τοπικής αρμοδιότητας117
 • IV. Νομική φύση ένστασης τοπικής αναρμοδιότητας118
 • V. Χρόνος έρευνας κατά τόπον αρμοδιότητας118
 • VI. Πότε εξετάζεται αυτή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο118
 • VII. Ελεύθερη απόδειξη119
 • VIII. Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο119
 • IX. Συνέπειες παραπεμπτικής απόφασης120
 • X. Δεσμευτική ισχύς παραπεμπτικής απόφασης120
 • XI. Εισαγωγή υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο121
 • ΧΙΙ. Κατηγορίες κατά τόπον αρμοδιότητας121
 • Α. Γενική νόμιμη δωσιδικία121
 • Β. Διαμονή123
 • Γ. Ειδικές κατηγορίες γενικής δωσιδικίας123
 • Δ. Αποκλειστικές ειδικές δωσιδικίες124
 • 1. Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)124
 • 2. Δωσιδικία της κληρονομίας (forum hereditatis)126
 • 3. Δωσιδικία της συνάφειας (forum connexitatis)128
 • 4. Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών (forum societatis)130
 • 5. Δωσιδικία της διαχείρισης κατά δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex decreto iudicis)132
 • 6. Δωσιδικία της ανταγωγής (forum reconventionis)133
 • Ε. Συντρέχουσες ειδικές δωσιδικίες135
 • 1. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας (forum negotii)135
 • 2. Δωσιδικία του αδικήματος (forum delicti)138
 • 3. Δωσιδικία της διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex causis variis)139
 • 4. Δωσιδικία της ταυτότητας του δικαίου (forum continentiae causarum)140
 • 5. Δωσιδικία των γαμικών διαφορών (forum matrimonii)141
 • 6. Δωσιδικίες περιουσιακών αξιώσεων (forum bonorum)141
 • XIII. Παρέκταση κατά τόπον αρμοδιότητας142
 • XIV. Ασφαλιστικά Μέτρα144
 • XV. Εκούσια Δικαιοδοσία144
 • XVI. Διαταγή πληρωμής144
 • XVII. Έφεση145
 • XVIII. Αναιρετικός έλεγχος κατά τόπoν αρμοδιότητας145
 • [5] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ147
 • I. Έννοια ικανότητας διαδίκου147
 • II. Φορέας ικανότητας διαδίκου148
 • III. Έννοια διαδίκου149
 • IV. Νομική φύση150
 • V. Χρόνος συνδρομής ικανότητας διαδίκου150
 • VI. Αυτεπάγγελτος έλεγχος151
 • VII. Χρόνος προβολής ένστασης από διάδικο151
 • VIII. Μεταβολή βάσης αγωγής152
 • IX. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο152
 • X. Συνέπειες έλλειψης ικανότητας διαδίκου153
 • XI. Ανήλικος154
 • XII. Πτωχός154
 • XIII. Εκούσια δικαιοδοσία154
 • XIV. Απεύθυνση αγωγής κατά ανύπαρκτου προσώπου154
 • XV. Απεύθυνση ένδικου μέσου κατά αποβιώσαντος διαδίκου ή νομικού προσώπου που το διαδέχθηκε άλλο155
 • XVI. Αλλοδαπό Νομικό πρόσωπο155
 • XVII. Λύση νομικού προσώπου156
 • XVIII. Απορρόφηση και Μετατροπή εταιριών156
 • XIX. Σωματείο και Ίδρυμα157
 • XX. Δημόσιο157
 • XXI. Ιερές Μονές157
 • XXII. Μοναχός158
 • XXIII. Περιπτώσεις ανυπαρξίας ικανότητας διαδίκου158
 • XXIV. Ένωση προσώπων159
 • XXV. Περιπτωσιολογία ένωσης προσώπων160
 • [6] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ164
 • I. Έννοια ικανότητας δικαστικής παράστασης164
 • II. Νομική φύση και αυτεπάγγελτος έλεγχός της165
 • III. Δυνατότητα συμπλήρωσης165
 • IV. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής165
 • V. Χρόνος προβολής ένστασης από διάδικο166
 • VI. Δυνατότητα έγκρισης166
 • VII. Συνέπειες έλλειψης ικανότητας166
 • VIII. Πληρεξουσιότητα167
 • IX. Ικανοί δικαστικής παράστασης167
 • X. Ικανότητα δικαστικής παράστασης αλλοδαπών προσώπων168
 • XI. Εκούσια αντιπροσώπευση169
 • XII. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων169
 • XIII. Κίνδυνος από αναβολή169
 • XIV. Εκούσια δικαιοδοσία169
 • XV. Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης169
 • XVI. Ικανότητα δικαστικής παράστασης ανηλίκου170
 • XVII. Ικανότητα δικαστικής παράστασης νομικών προσώπων173
 • XVIII. Ικανότητα δικαστικής παράστασης ένωσης προσώπων174
 • XIX. Εκπροσώπηση ανικάνων174
 • XX. Ειδικότερες περιπτώσεις εκπροσώπησης175
 • [7] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ179
 • I. Έννοια ικανότητας προς το δικολογείν179
 • ΙΙ. Νομική φύση179
 • ΙΙΙ. Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο179
 • IV. Ικανότητα δικηγόρων προς το δικολογείν180
 • V. Άρση γεωγραφικών περιορισμών181
 • VI. Αυτοπρόσωπη παράσταση181
 • VII. Ασφαλιστικά Μέτρα182
 • VIII. Ύπαρξη πληρεξουσιότητας182
 • ΙΧ. Νομική φύση183
 • X. Έλεγχος πληρεξουσιότητας184
 • ΧΙ. Αμφισβήτηση πληρεξουσιότητας184
 • XII. Ικανότητα χορήγησης πληρεξουσιότητας185
 • XIII. Προσκομιδή πληρεξουσιότητας185
 • XIV. Συμπλήρωση έλλειψης186
 • XV. Συνέπειες παράβασης187
 • XVI. Τύπος πληρεξουσιότητας188
 • XVII. Πληρεξουσιότητα με δήλωση διαδίκου στα πρακτικά ή στην έκθεση190
 • XVIII. Απόδειξη πληρεξουσιότητας190
 • XIX. Περιεχόμενο πληρεξουσιότητας191
 • XX. Περισσότεροι πληρεξούσιοι191
 • XXI. Έκταση πληρεξουσιότητας192
 • XXII. Γενική πληρεξουσιότητα192
 • XXIII. Ειδική πληρεξουσιότητα193
 • XXIV. Έγκριση195
 • XXV. Διάρκεια πληρεξουσιότητας - Πενταετής διάρκεια196
 • XXVI. Παύση πληρεξουσιότητας196
 • XXVII. Συνέπειες παύσης πληρεξουσιότητας200
 • XXVIII. Εφαρμοστέο δίκαιο200
 • XXIX. Αντίκλητος200
 • XXX. Δημόσιο202
 • XXXI. Περιορισμοί πληρεξουσιότητας202
 • XXXII. Yποκατάστατος - μεταπληρεξούσιος202
 • XXXIII. Αναπλήρωση πληρεξουσίου203
 • XXXIV. Δήμος - Δημόσια Αρχή203
 • [8] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ204
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις204
 • ΙΙ. Νομική φύση206
 • III. Περιεχόμενο της ένστασης νομιμοποίησης207
 • Α. Γενικά207
 • Β. Μετάθεση της νομιμοποιήσεως εκ του νόμου και διακοπή της δίκης208
 • Γ. Μετάθεση της νομιμοποίησης στην ειδική διαδοχή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας209
 • IV. Τυπολογικές μορφές εμφάνισης της έλλειψης νομιμοποίησης210
 • A. Στις κατά κανόνα περιπτώσεις210
 • B. Σε δίκες που διεξάγουν οι μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι214
 • 1. Έννοια των μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων - Το ζήτημα της διάκρισης διεξαγωγής της δίκης από μη δικαιούχο ή μη υπόχρεο διάδικο και νόμιμου ή εκούσιου αντιπροσώπου214
 • 2. Κατηγοριοποίηση μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων - Περιπτωσιολογία 216
 • 3. Συμβατική θεμελίωση της νομιμοποίησης219
 • 4. Το ζήτημα του δεδικασμένου επί διεξαγωγής της δίκης από μη δικαιούχο ή μη υπόχρεο διάδικο223
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί έλλειψης νομιμοποίησης225
 • Α. Βάρος απόδειξης225
 • Β. Τρόπος και χρόνος προβολής225
 • Γ. Η κρίση περί νομιμοποίησης ως αναιρετικός λόγος226
 • 1. Παραδεκτό226
 • 2. Θεμελίωση του αναιρετικού λόγου226
 • [9] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ230
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις230
 • ΙΙ. Νομική φύση231
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο236
 • Α. Το στοιχείο της ατομικότητας236
 • Β. Το στοιχείο του εννόμου239
 • Γ. Το στοιχείο της αμεσότητας241
 • IV. Τυπολογικές μορφές έλλειψης εννόμου συμφέροντος242
 • Α. Έλλειψη προστατευόμενου συμφέροντος242
 • Β. Προηγούμενη παροχή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας - Ύπαρξη εκτελεστού τίτλου247
 • Γ. Ύπαρξη άλλης δικαστικής ή εξώδικης οδού250
 • Δ. Καταχρηστική ή κακόβουλη διαδικαστική πράξη251
 • Ε. Μη ενεστώσα ανάγκη για την παροχή δικαστικής προστασίας254
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί έλλειψης εννόμου συμφέροντος255
 • Α. Νομική φύση του ισχυρισμού255
 • Β. Βάρος απόδειξης 256
 • Γ. Η κρίση περί έλλειψης εννόμου συμφέροντος ως αναιρετικός λόγος257
 • [10] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣHΣ261
 • I. Γενικές παρατηρήσεις261
 • II. Η ένσταση από τη σκοπιά δικονομικού δικαίου263
 • Α. Εισαγωγικά 263
 • Β. Συνέπειες της έλλειψης ή της ακυρότητας της επίδοσης 265
 • III. Θεμελιώδεις αρχές περί την εγκυρότητα της επίδοσης266
 • Α. Εισαγωγικά266
 • Β. Νομοθετικό πλαίσιο267
 • 1. Γενικά267
 • 2. Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007268
 • 3. Σύμβαση της Χάγης του 1965269
 • 4. Διεθνείς Συμβάσεις270
 • 5. Αυτόνομο εθνικό δίκαιο: ΚΠολΔ271
 • Γ. Θεμελιώδεις αρχές περί την εγκυρότητα της επίδοσης προβλεπόμενες στον Κανονισμό (ΕΚ) 1393/2007271
 • 1. Γενικά 271
 • 2. Υποχρεωτικότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων κατά το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο σε περίπτωση ερημοδικίας 271
 • 3. Αποκλεισμός της πλασματικής επίδοσης εντός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 273
 • 4. Μετάφραση 273
 • Δ. Θεμελιώδεις αρχές περί την εγκυρότητα της επίδοσης προβλεπόμενες σε Διμερείς Συμβάσεις274
 • Ε. Θεμελιώδεις αρχές περί την εγκυρότητα της επίδοσης προβλεπόμενες στον ΚΠολΔ275
 • 1. Γενικά για το σύστημα επιδόσεων στον ΚΠολΔ275
 • 2. Εσωτερικές επιδόσεις 278
 • 3. Διασυνοριακές επιδόσεις 278
 • IV. Τυπολογία 279
 • V. Αναιρετικός έλεγχος και εγκυρότητα της επίδοσης 281
 • [11] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ284
 • Ι. Έννοια προσεπίκλησης και ανακοίνωσης δίκης284
 • ΙΙ. Παραδεκτό προσεπίκλησης και έννομο συμφέρον285
 • ΙΙΙ. Δυνητική ή υποχρεωτική άσκηση προσεπίκλησης286
 • IV. Αναγκαία ομοδικία και υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση286
 • V. Τρόπος άσκησης της προσεπίκλησης287
 • VI. Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων288
 • VII. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή289
 • VIII. Άσκηση της προσεπίκλησης και αποτελέσματα αυτής290
 • ΙΧ. Παρέμβαση292
 • Χ. Δικαστικά έξοδα294
 • ΧΙ. Προσεπίκληση μετά από δικαστική διαταγή294
 • [12] ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ296
 • Ι. Η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης δικονομικών δικαιωμάτων296
 • ΙΙ. Σχέση καλής πίστης και καθήκοντος αληθείας297
 • ΙΙΙ. Κακόπιστη συμπεριφορά299
 • ΙV. Αντιφατική συμπεριφορά300
 • V. Αντίθεση στα χρηστά ήθη300
 • VI. Κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων301
 • VII. Κυρώσεις από την παράβαση των ορισμών του άρθρου 116 ΚΠολΔ302
 • VIII. Διαδικαστικά ζητήματα303
 • [13] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΩΝ306
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις306
 • ΙΙ. Πότε υπάρχει ακυρότητα307
 • ΙΙΙ. Ποιος και πότε την προτείνει311
 • IV. Αποτελέσματα της ακυρότητας312
 • [14] ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ314
 • I. Γενικές παρατηρήσεις314
 • ΙΙ. Νομική φύση315
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο - Είδη αοριστίας317
 • IV. Τυπολογικές μορφές εμφανίσεως της αοριστίας320
 • Α. Αοριστία στην ιστορική βάση320
 • Β. Αοριστία στο αίτημα334
 • Γ. Αοριστία στα στοιχεία της νομιμοποίησης336
 • Δ. Αοριστία επί ουσιαστικών ενστάσεων338
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί αοριστίας339
 • Α. Βάρος απόδειξης339
 • Β. Τρόπος και χρόνος προβολής340
 • Γ. Η κρίση περί αοριστίας, νομικής ή πραγματικής, ως αναιρετικός λόγος340
 • 1. Παραδεκτό340
 • 2. Θεμελίωση του αναιρετικού λόγου341
 • [15] ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ345
 • Ι. Εισαγωγικά345
 • ΙΙ. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής346
 • ΙΙΙ. Μεταβολή της βάσης της αγωγής355
 • ΙV. Ένσταση μεταβολής του αιτήματος ή της βάσης της αγωγής367
 • [16] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ371
 • Ι. Εισαγωγή371
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εκκρεμοδικίας372
 • Α. Ταυτότητα διαδίκων372
 • Β. Ταυτότητα πραγματικής (ή) και νομικής αιτίας373
 • Γ. Ταυτότητα αιτήματος375
 • ΙΙΙ. Χρονικά όρια της εκκρεμοδικίας 375
 • IV. Αλλοδαπή εκκρεμοδικία378
 • V. Η ένσταση εκκρεμοδικίας383
 • [17] ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ387
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις387
 • II. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου390
 • A. Ως προς το κύριο αντικείμενο της δίκης390
 • B. Ως προς το προδικαστικό αντικείμενο της δίκης394
 • III. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου397
 • A. Δέσμευση διαδίκων397
 • B. Δέσμευση τρίτων399
 • 1. Επέκταση του δεδικασμένου λόγω ουσιαστικής εξαρτήσεως399
 • i. Προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις399
 • ii. Ερμηνευτικά συναγόμενες περιπτώσεις405
 • 2. Επέκταση του δεδικασμένου επί μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων406
 • i. Προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις 406
 • ii. Μη προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις407
 • 3. Επέκταση του δεδικασμένου λόγω «φαινομένης νομιμοποιήσεως» 412
 • IV. Χρονικά όρια του δεδικασμένου413
 • V. Δεδικασμένο επί των ενστάσεων415
 • VI. Τριτενέργεια του δεδικασμένου417
 • VII. Δικονομικό δεδικασμένο418
 • VIII. Προσωρινό δεδικασμένο419
 • IX. Δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία422
 • X. Σχετικό δεδικασμένο423
 • XΙ. H ένσταση δεδικασμένου424
 • [18] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ428
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις428
 • ΙΙ. Η ενέργεια της παρέμβασης429
 • Α. Προϋποθέσεις ανάπτυξης της ενέργειας της παρέμβασης430
 • Β. Αντικειμενικά όρια της ενέργειας της παρέμβασης431
 • Γ. Υποκειμενικά όρια της ενέργειας της παρέμβασης432
 • ΙΙΙ. Η ένσταση πλημμελούς διεξαγωγής της δίκης433
 • [19] ΕΝΣΤΑΣΗ EΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ438
 • Ι. Εισαγωγή438
 • ΙΙ. Εξαιρούμενα πρόσωπα440
 • ΙΙΙ. Οι λόγοι εξαίρεσης440
 • ΙV. Η ένσταση εξαίρεσης447
 • V. Νομιμοποίηση για την υποβολή της ένστασης εξαίρεσης451
 • VI. Συνέπειες452
 • [20] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ454
 • Ι. Εισαγωγή454
 • ΙΙ. Ανίκανοι και ανεπιτήδειοι μάρτυρες455
 • ΙΙΙ. Εξαιρετέοι μάρτυρες456
 • ΙV. Εξαιρετέοι μάρτυρες λόγω συμφέροντος457
 • V. Η ένσταση εξαίρεσης του μάρτυρα458
 • VΙ. Νομιμοποίηση για την υποβολή της ένστασης εξαίρεσης του μάρτυρα460
 • VIΙ. Περιορισμοί του δικαιώματος απόδειξης461
 • VΙIΙ. Ένορκες βεβαιώσεις465
 • ΙΧ. Τελικές παρατηρήσεις466
 • [21] ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ468
 • Ι. Εισαγωγή468
 • ΙΙ. Ο ρόλος του πραγματογνώμονα469
 • ΙΙΙ. Οι λόγοι εξαίρεσης470
 • ΙV. Η ένσταση εξαίρεσης473
 • [22] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ476
 • I. Γενικές παρατηρήσεις476
 • II. Νομική φύση477
 • III. Περιεχόμενο - Είδη πλαστότητας477
 • IV. Τυπολογικές μορφές εμφανίσεως της πλαστότητας479
 • A. Κατάρτιση πλαστού479
 • B. Νόθευση483
 • Γ. Διανοητική πλαστογραφία 485
 • V. Η δικονομική μεταχείριση του ισχυρισμού περί πλαστότητας487
 • Α. Στοιχεία του ορισμένου - Ποιοι προτείνουν την ένσταση487
 • Β. Βάρος απόδειξης487
 • Γ. Τρόπος και χρόνος προβολής488
 • 1. Ο χρόνος προβολής της ένστασης πλαστότητας δεν καθορίζεται στο νόμο ενιαία488
 • VI. Ζητήματα από την ένσταση πλαστότητας στην αναιρετική δίκη495
 • [23] ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ499
 • Ι. Γενικά499
 • ΙΙ. Η διάκριση μεταξύ εσωτερικής, διεθνούς και αλλοδαπής διαιτησίας500
 • ΙΙΙ. Η Συμφωνία διαιτησίας502
 • Α. Το επιτρεπτό της συμφωνίας διαιτησίας502
 • Β. Δεκτικές διαιτητικής επιλύσεως διαφορές504
 • 1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου504
 • 2. Ελεύθερη διάθεση του αντικειμένου διαφορών 505
 • 3. Οι εργατικές διαφορές506
 • 4. Δίκες περί την εκτέλεση506
 • 5. Έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση υπαγόμενη στη διαιτησία508
 • Γ. Το εύρος της διαιτητικής συμφωνίας509
 • Δ. Τύπος της συμφωνίας περί διαιτησίας510
 • Ε. Η αυτοτέλεια της διαιτητικής ρήτρας516
 • ΙΙΙ. Ένσταση υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία517
 • Α. Νομική φύση της ενστάσεως και βάρος αποδείξεως αυτής517
 • Β. Χρόνος και τρόπος προβολής της ενστάσεως520
 • Γ. Αναιρετικοί λόγοι522
 • 1. Μη λήψη υπ’ όψιν της ενστάσεως υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία ή λήψη αυτής υπ’ όψιν παρανόμως522
 • 2. Εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου περί της παραπομπής ή μη της διαφοράς στη διαιτησία523
 • [24] ΕΝΣΤΑΣΗ EΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ528
 • Ι. Περιεχόμενο ρύθμισης528
 • ΙΙ. Νομική φύση529
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις529
 • ΙV. Υποβολή αίτησης530
 • V. Έννοια κινδύνου531
 • VI. Ενδεχόμενη καταδίκη532
 • VII. Βάρος απόδειξης533
 • VIII. Ορισμένο ένστασης533
 • IX. Πότε προτείνεται533
 • X. Αρμοδιότητα535
 • XI. Συνέπειες παραδοχής ένστασης535
 • XII. Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας537
 • XIII. Περιεχόμενο εγγυοδοσίας538
 • XIV. Καθορισμός ποσού εγγυοδοσίας539
 • XV. Τύχη εγγυοδοσίας539
 • XVI. Συνταγματικότητα ρύθμισης541
 • XVII. Εφαρμοστέο δίκαιο542
 • XVIII. Επιτρεπτό εγγυοδοσίας542
 • XIX. Ανάκληση απόφασης που διατάσσει εγγυοδοσία544
 • XX. Έφεση545
 • XXI. Καταχρηστική άσκηση545
 • [25] ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ546
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση και νομική φύση της ένστασης μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης546
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις προβολής της ένστασης547
 • IIΙ. Νομιμοποίηση551
 • IV. Στοιχεία ορισμένου της ένστασης551
 • V. Χρόνος προβολής της ένστασης552
 • VΙ. Βάρος απόδειξης554
 • VIΙ. Αποτελέσματα554
 • [26] EΝΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ556
 • [27] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ560
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση - πεδίο εφαρμογής560
 • ΙΙ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση562
 • ΙΙΙ. Η προθεσμία άσκησης της αγωγής563
 • IV. Η άσκηση της αγωγής από το Δημόσιο565
 • V. Η άμυνα του εναγομένου565
 • [28] ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ569
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις569
 • ΙΙ. Αίτημα για προσωπική κράτηση - Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Αρμοδιότητα570
 • ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο571
 • IV. Πότε δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση572
 • V. Απαιτήσεις από αδικοπραξία573
 • VI. Εκτελεστός τίτλος573
 • VII. Κύρια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με προσωπική κράτηση575
 • VIII. Ένδικα μέσα575
 • IX. Αυτοτελής αγωγή - Αντικείμενο δίκης577
 • X. Εκπρόσωποι νομικών προσώπων578
 • Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο580
 • 0
 • 0