Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-642-7
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: Ε. Περάκης

 Στην 2η αναθεωρημένη έκδοση του «Γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου» καταβλήθηκαν προσπάθειες απλοποίησης της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται καταρχάς η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου. Το δεύτερο μέρος του έργου καταλαμβάνουν οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στο τρίτο μέρος του έργου παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων κλπ. Το ευσύνοπτο και πλήρες αυτό έργο του εμπορικού δικαίου έχει εμπλουτισθεί με νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ3
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ3
 • § 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ3
 • § 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας ‑ Γενική περιγραφή6
 • Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες6
 • Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)11
 • Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)12
 • Δ. Η δράση σε αγορά16
 • Ε. Σύνθεση20
 • § 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης21
 • Α. Το θετικό πρόσημο21
 • Β. Το αρνητικό πρόσημο21
 • Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές23
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ25
 • § 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ25
 • Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης25
 • Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής27
 • Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ28
 • Δ. Η διεθνής οπτική30
 • Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας30
 • ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης32
 • Ζ. Άλλες αρχές32
 • Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»32
 • Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ33
 • § 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο34
 • Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ34
 • Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή35
 • § 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»36
 • § 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»37
 • § 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη39
 • Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ40
 • Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»40
 • § 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ42
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ44
 • IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ44
 • § 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα44
 • § 11. Η νεότερη ιστορία45
 • Α. Δυτικός Μεσαίωνας45
 • Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV46
 • Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce47
 • Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB48
 • Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)48
 • ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)49
 • Ζ. Ο 20ός και ο 21ος αιώνας49
 • § 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ49
 • Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce49
 • Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα50
 • Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)51
 • Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα51
 • § 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα52
 • § 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παλινδρόμηση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και επιστροφής στα σύνορα52
 • § 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»53
 • Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων53
 • Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας54
 • Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία54
 • Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας55
 • Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)55
 • ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων56
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ57
 • ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ57
 • § 16. Γενικά57
 • § 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο58
 • § 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης59
 • § 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο60
 • Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου 60
 • B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου60
 • § 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ61
 • Α. Οι εμπoρικές συνήθειες61
 • Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας - το «soft law»64
 • Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ65
 • § 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)65
 • Α. Η νoμoλoγία65
 • Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ66
 • § 22. Η Lex Mercatoria67
 • Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία67
 • Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria69
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ74
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ74
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ74
 • Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)74
 • § 23. Εισαγωγή74
 • Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις74
 • Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ76
 • § 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)78
 • Α. Διανομή78
 • (1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων78
 • (2) Η «επιχείρηση» προμήθειας80
 • (3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα81
 • Β. Παραγωγή83
 • (1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση83
 • (2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας85
 • Γ. Υπηρεσίες86
 • (1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας86
 • (2) H «επιχείρηση» παραγγελίας90
 • (3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος»93
 • (4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες94
 • (5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»95
 • (6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων96
 • (7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων97
 • (8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου98
 • (9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση98
 • § 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)100
 • § 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης103
 • Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους103
 • Β. Εθιμική εμπορικότητα103
 • Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή103
 • Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα104
 • (1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα104
 • (2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα106
 • Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας109
 • (1) Διασταλτική ερμηνεία109
 • (2) Η αναλογία110
 • (3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)111
 • (4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.112
 • (5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση113
 • ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες117
 • § 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις118
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ122
 • Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)122
 • § 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα122
 • § 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός126
 • § 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση129
 • § 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης129
 • § 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών132
 • Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων132
 • Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών133
 • § 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα134
 • Α. Εμπoρική ικανότητα134
 • Β. Ασυμβίβαστα139
 • Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας139
 • § 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι140
 • Α. Φαινόμενoς έμπορος140
 • Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς142
 • Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας144
 • Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία;147
 • Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια148
 • ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.149
 • Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 16 § 3 ν. 3419/2005152
 • § 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo152
 • § 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης155
 • Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης155
 • (1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.)155
 • (2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.)156
 • Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης157
 • (1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα157
 • (2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις159
 • § 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, «όνομα χώρου» (domain name)160
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ161
 • ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ161
 • § 38. Γενικά161
 • § 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης162
 • § 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας163
 • § 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας168
 • § 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες171
 • § 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της172
 • Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας172
 • Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας174
 • § 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης176
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ182
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ182
 • Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ182
 • § 45. Γενικά182
 • § 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης185
 • § 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;187
 • Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;187
 • Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»188
 • § 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης191
 • Α. Μεταβίβαση εν ζωή191
 • Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου196
 • § 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών197
 • § 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση198
 • Α. Μίσθωση επιχείρησης198
 • Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία198
 • Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση198
 • Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση199
 • Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης199
 • ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση199
 • Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης200
 • Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση και άλλες συλλογικές διαδικασίες201
 • Θ. Η διακοπή της επιχείρησης201
 • § 51. Προστασία της επιχείρησης202
 • Α. Τρόποι προστασίας202
 • Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης203
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ204
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ204
 • § 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους204
 • A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση204
 • Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring»206
 • Γ. Συστήματα διανoμής208
 • § 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος209
 • Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου209
 • Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας213
 • Γ. Τύπος της σύμβασης213
 • Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου214
 • Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου217
 • ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου217
 • Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας219
 • Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου221
 • Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991227
 • § 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος227
 • § 55. Ο διανομέας230
 • Α. Γενικά230
 • Β. Υποχρεώσεις των μερών232
 • Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία234
 • § 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)239
 • § 57. Η προβληματική των «δικτύων» διανομής241
 • § 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ247
 • Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ («ΒΙΒΛΙΑ», «ΑΡΧΕΙΑ» και «ΣΤΟΙΧΕΙΑ»)247
 • § 59. Τα βιβλία των εμπόρων, ο ΚΒΣ, ο ΚΦΑΣ και ο ν. 4308/2014247
 • § 59Α. Τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία βιβλία σύμφωνα με το ν. 4308/2014249
 • Α. Το «λογιστικό σύστημα»249
 • Β. Τα «αρχεία» της οντότητας250
 • § 60. Τα επιμέρους «αρχεία» του Ν. 4308/2014251
 • § 61. Κανόνες τήρησης των αρχείων253
 • § 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών255
 • Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα255
 • Β. Το διπλογραφικό σύστημα255
 • Γ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις257
 • Δ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)257
 • Ε. Η λογιστική τυποποίηση258
 • § 63. Η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων259
 • Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία259
 • Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη264
 • § 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των βιβλίων265
 • Α. Ανακοίνωση266
 • Β. Εμφάνιση267
 • (1) Η επίδειξη των βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις267
 • (2) Η εμφάνιση των βιβλίων κατά τον ΕμπΝ268
 • § 65. Τα βιβλία ως πράγματα270
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ271
 • H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ271
 • § 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»271
 • A. Γενικά272
 • Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας273
 • § 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης276
 • Α. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς276
 • Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων276
 • § 68. Τα επιμελητήρια277
 • A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων277
 • Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων278
 • Γ. Μέλη του επιμελητηρίου ‑ Συνδρομή279
 • Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί280
 • § 69. Η εμπορική δημοσιότητα – Το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου281
 • A. Γενικά281
 • Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου282
 • Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005 («Γ.Ε.ΜΗ.»)283
 • Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου292
 • § 70. Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)292
 • § 71. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)294
 • § 72. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο295
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ296
 • H «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»296
 • § 73. Η αλληλέγγυα οικονομία296
 • ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)301
 • I. ΗΜΕΔΑΠΗ301
 • II. ΑΛΛΟΔΑΠΗ303
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309
 • 0
 • 0