Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-562-740-9
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Α-Α. Τετριμέλη
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου, Γ. Μιχαλόπουλος, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος

Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση είναι ένας θεσμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως εξαιτίας της καθιέρωσής της ως το κατεξοχήν μέσο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Η ευρεία αυτή διάδοση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών οφείλεται κυρίως στον αυτόνομο χαρακτήρα της που εξισορροπεί και διασφαλίζει κατά το δυνατόν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων στην τραπεζική ενέγγυα πίστωση μερών. Αυτός ακριβώς ο αυτόνομος χαρακτήρας της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης που πραγματεύεται την έννοια, την έκταση εφαρμογής της αρχής της αυτονομίας και τις περιπτώσεις κάμψης της τελευταίας όχι μόνο στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου αλλά και αλλοδαπών. Στόχο της μελέτης αποτελεί ειδικότερα η ανίχνευση των δυσδιάκριτων εκείνων ορίων μεταξύ αυτονομίας και εξαιρέσεων, χωρίς τον σαφή προσδιορισμό των οποίων διακυβεύεται η βεβαιότητα δικαίου και η ασφάλεια των συναλλαγών, στοιχεία άκρως απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης ως μέσου πληρωμής στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών.

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ-15
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-12
 • ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-11
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ-9
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-7
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-3
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το ρόλο και την οικονομική σημασία της Τραπεζικής Ενέγγυας Πίστωσης στο διεθνές εμπόριο1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ11
 • 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ11
 • 1.2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ15
 • 1.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ15
 • 1.4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ17
 • 1.4.1. Διατάξεις των άρθρων 25-34 του Ν.Δ. της 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων Α.Ε.»17
 • 1.4.1.1. Η μέσω νόμιμου ενέχυρου εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας - αναγκαστική εκτέλεση στα αντικείμενα του νόμιμου ενεχύρου19
 • 1.4.2. Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου (UCP 600)24
 • 1.4.2.1. Περιεχόμενο των ΟΚΣ - αλλαγές στο κείμενο των ΟΚΣ μετά την τελευταία αναθεώρησή τους29
 • 1.4.3. Αρχή ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361)37
 • 1.5. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ38
 • 1.6. ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ41
 • 1.6.1. Ανακλητή και Ανέκκλητη (revocable or irrevocable documentary credit, crédit documentaire revocable ou irrévocable)41
 • 1.6.2. Βεβαιωμένη και μη βεβαιωμένη (confirmed-unconfirmed, confirmé-non confirmé)43
 • 1.6.3. Μεταβιβάσιμη ή μεταφερτή και αμεταβίβαστη (transférable crédit, crédit transférable)44
 • 1.6.4. Πίστωση διαθέσιμη με άμεση πληρωμή (payment at sight), με μελλοντική ή μεταγενέστερη (deferred payment, crédit à paiement différé, Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung), με αποδοχή (payment against acceptance) ή με διαπραγμάτευση45
 • 1.6.5. Ενέγγυα Πίστωση «κόκκινης» (red clause) ή «πράσινης» ρήτρας (green clause)48
 • 1.6.6. Πίστωση Υποστήριξης ή Βοηθητική Πίστωση (back to back credit, ancillary letter of credit)50
 • 1.6.7. Επαναληπτική ή Ανακυκλούμενη Πίστωση (revolving credit)50
 • 1.7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΡΩΝ51
 • 1.7.1. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του οφειλέτη52
 • 1.7.2. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του δικαιούχου53
 • 1.7.3. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας και διαμεσολαβούσας τράπεζας54
 • 1.7.4. Σχέση μεταξύ διαμεσολαβούσας τράπεζας και δικαιούχου55
 • 1.8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ56
 • 1.9. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ58
 • 1.9.1. Ενέγγυα Πίστωση Lombard ή Σύμβαση προκαταβολής έναντι (φορτωτικών) εγγράφων58
 • 1.9.2. Εγγυητική Επιστολή60
 • 1.9.3. Standby Letter of Credit62
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ65
 • 2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ65
 • 2.2. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ73
 • 2.3. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ76
 • 2.3.1. Αυτονομία έναντι της βασικής εμπορικής σχέσης αξίας77
 • 2.3.2. Αυτονομία έναντι της σχέσης κάλυψης79
 • 2.3.3. Αυτονομία έναντι της σχέσης πιστώτριας τράπεζας (εκδότριας ή βεβαιούσας) και δικαιούχου-πωλητή80
 • 2.4. Η ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ81
 • 2.4.1. Η εξαίρεση της απάτης88
 • 2.4.2. Η εξαίρεση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του δικαιούχου προς είσπραξη του ποσού της πίστωσης93
 • 2.4.3. Σχέση μεταξύ της εξαίρεσης της απάτης και της εξαίρεσης λόγω κατάχρησης δικαιώματος102
 • 2.4.4. Η εξαίρεση λόγω αντίθεσης της βασικής εμπορικής σχέσης στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη (καθώς και στη νομοθεσία περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος)104
 • 2.5. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ105
 • 2.6. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ113
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΙΚΑΙΑ117
 • 3.1. ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ117
 • 3.1.1. Αρχή της αυτονομίας και αρχή της αυστηρής συμμόρφωσης των εγγράφων με τους όρους της πίστωσης117
 • 3.1.2. Εξαιρέσεις από την αρχή της αυτονομίας120
 • 3.1.3. Ασφαλιστικά μέτρα130
 • 3.1.4. Σύγκριση Αγγλικού – Ελληνικού Δικαίου132
 • 3.2. ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ133
 • 3.2.1. Αρχή της αυτονομίας και αρχή της αυστηρής συμμόρφωσης των εγγράφων με τους όρους της πίστωσης και εξαιρέσεις από αυτές133
 • 3.2.3. Σύγκριση Γαλλικού – Ελληνικού Δικαίου143
 • 3.3. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ)144
 • 3.3.1. Γερμανικό Δίκαιο144
 • 3.3.2. Αμερικανικό Δίκαιο146
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ149
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ153
 • ΠΗΓΕΣ157
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ173